Sporządzanie opinii określających wartość nieruchomości w formie operatów szacunkowych,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sporządzanie opinii określających wartość nieruchomości w formie operatów szacunkowych, dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa na terenie miasta Olsztyna w 2019 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-12-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Olsztyn
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-22
 • Numer ogłoszenia651855-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 651855-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Gmina Olsztyn: Sporządzanie opinii określających wartość nieruchomości w formie operatów szacunkowych, dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa na terenie miasta Olsztyna w 2019 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, krajowy numer identyfikacyjny 51074236200000, ul. pl. Jana Pawła II  1 , 10101   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5273111 wew. , 325, e-mail przetargi@olsztyn.eu, faks 895 349 375.
Adres strony internetowej (URL): bip.olsztyn.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3190/uslugi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 402 na adres jn.
Adres:
Wydział Zamówień Publicznych Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn pok. 402

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie opinii określających wartość nieruchomości w formie operatów szacunkowych, dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa na terenie miasta Olsztyna w 2019 roku
Numer referencyjny: ZP.271.1.97.2018.b
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie dla różnych celów opinii (w formie operatów szacunkowych) o wartości nieruchomości oraz o wartości praw związanych z nieruchomościami, dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa w 2019 roku. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie miasta Olsztyna wraz z dokonywaniem oceny aktualności sporządzonych operatów szacunkowych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który został podzielony na 2 części: Część I - sporządzenie dla różnych celów, operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych . Część II - sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących wartości lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. 3. Szczegółowy zakres opisany jest w SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-17

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia: 1) Dla części I przedmiotu zamówienia – umowa zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 17 grudnia 2021 r. 2) Dla części II przedmiotu zamówienia - umowa zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 17 grudnia 2021 r. 3) Termin sporządzania przedmiotowych operatów szacunkowych: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 17 grudnia 2019 r. z zastrzeżeniem, że przed upływem 24 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego zamawiający może żądać oceny aktualności sporządzonego w ramach umowy operatu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech usług, w zakresie sporządzania opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych - dla części I– określania wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych. Warunkiem koniecznym jest wykazanie wykonania z należytą starannością co najmniej 100 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (w tym przynajmniej 15 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomo-ści zabudowanych), sporządzonych dla co najmniej 3 różnych celów, takich jak: a) operaty sporządzone w celu sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, b) operaty sporządzone w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów lub trwałego zarządu, c) operaty sporządzone w celu zbycia (w tym na poprawę warunków zagospodarowania), zamiany, darowizny, wykupu, przekazania w trwały zarząd, przekazania w formie aportu wnoszonego do spółki, regulacji stanu prawnego nieruchomości, itp. d) operaty sporządzone w celu ustalenia wartości służebności gruntowych (np. przechodu i przejazdu, nawisu, itp.) lub służebności przesyłu, e) operaty sporządzone w celu przekazania w trwały zarząd dróg wewnętrznych, f) operaty sporządzone w celu ustalenia wysokości odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod inwestycję drogową, g) operaty sporządzone w celu ustalenia wysokości odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości lub za szkody powstałe wskutek realizacji inwestycji celu publicznego. - dla części II – określania wartości lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z gruntem wchodzącym w skład nieruchomości wspólnej. Warunkiem koniecznym jest wy-kazanie wykonania z należytą starannością co najmniej 80 operatów szacunkowych dotyczących wyceny lokali; w tym przynajmniej 5 operatów określających wartość lokali niemieszkalnych. Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu po-przez realizację wymaganej ilości operatów szacunkowych w ramach jednego lub kilku odrębnych zamówień. 2) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie, który zostanie skierowany przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, tj.: - dla części I– Wykonawca winien dysponować minimum 2 osobami sporządzającymi operaty szacunkowe, które posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-spodarce nieruchomościami; - dla części II– Wykonawca winien dysponować minimum 1 osobą sporządzającą operaty szacunkowe, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. UWAGA: w przypadku składania ofert na obie części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać się minimum 3 osobami posiadającymi wyżej określone uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane; 2) dowody określające czy usługi te zostały wykonane należycie; 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 dotyczącego każdego z wykonawców występujących wspólnie. 2. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów wymienionych w ust. 2, do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a). 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Zamawiający żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 798). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.5.W celu przyznania punktacji w kryterium pn. „Doświadczenie osoby/osób wykonujących operaty ”, Wykonawca składa informację zawierającą wykaz operatów szacunkowych wykonanych przez osoby, które będą realizować przedmiot zamówienia w odpowiedniej części zamówienia - wg wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 4a do SIWZ - dla części I zamówienia oraz nr 4b do SIWZ - dla części II zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
termin wykonania jednorazowego zlecenia 10,00
doświadczenie rzeczoznawców majątkowych przedstawionych w wykazie osób, które będą wykonywać operaty 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy możliwość taką dopuszczają przepisy prawa, w szczególności art. 144 pzp. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy odpowiedni dla danej części stanowiący załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: sporządzenie dla różnych celów, operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie, dla różnych celów, operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości w następującym zakresie: 1) Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej – przewidywane sporządzenie 316 operatów szacunkowych (280 operatów dla Gminy Olsztyn + 36 operatów dla Skarbu Państwa); 2) Określenie wartości nieruchomości gruntowej wraz z nakładami (np. nawierzchnia, ogrodzenie, nasadzenia, mur oporowy itp.) lub zabudowanej garażem, budynkiem gospodarczym o po-wierzchni zabudowy do 30 m2 albo stacją TRAFO itp. (należy wyodrębnić wartość gruntu oraz jego części składowych) – przewidywane 34 operaty szacunkowe (30 operatów dla Gminy Olsztyn + 4 operaty dla Skarbu Państwa); 3) Określenie wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem lub zespołem budynków o po-wierzchni użytkowej do 500 m2 – przewidywanych 20 operatów szacunkowych dla Gminy Olsztyn; 4) Określenie wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem lub zespołem budynków o po-wierzchni użytkowej powyżej 500 m2 – przewidywanych 10 operatów dla Gminy Olsztyn; 5) Określenie wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem lub zespołem budynków o po-wierzchni użytkowej do 500 m2 wraz z pomiarem powierzchni użytkowej budynków – przewidywanych 5 operatów szacunkowych dla Gminy Olsztyn; 6) określenie wartości lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, łącznie z pomieszczeniami przynależnymi do lokali i z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w gruncie dodatkowym niezbędnym do racjonalnej obsługi budynku (należy wyodrębnić wartość lokalu i gruntu) – przewidywane 4 operaty dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa; 7) dokonanie oceny aktualności operatów szacunkowych – przewidywane 22 oceny (20 ocen dla operatów sporządzonych dla potrzeb Gminy Olsztyn + 2 oceny dla operatów dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
termin wykonania jednorazowego zlecenia obejmującego wykonanie do 5 operatów szacunkowych 10,00
doświadczenie rzeczoznawców majątkowych przedstawionych w wykazie osób, które będą wykonywać operaty 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących wartości lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości w następującym zakresie: 1) określenie wartości lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, łącznie z pomieszczeniami przynależnymi do lokali i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w gruncie niezbędnym do racjonalnej obsługi budynku, przy wykorzystaniu istniejącej inwentaryzacji, dla przewidywanej ilości 250 lokali. Z wyżej wymienionej wartości należy wyodrębnić wartość gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej oraz wartość lokalu; 2) dla wskazanych przez Zamawiającego budynków – przewidywane nie więcej niż 10 – Wykonawca sporządzi operat szacunkowy dotyczący określenia wartości gruntu niezbędnego do ich racjonalnej obsługi, to jest dla celu innego niż zbycie w ułamkowych częściach wraz z lokalem (np. dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości lub zbycia w ułamkowych częściach itp.); 3) dla wskazanych przez zamawiającego lokali – przewidywane nie więcej niż 2 – Wykonawca sporządzi operat szacunkowy dotyczący określenia wartości lokalu wraz z wyceną nakładów poniesionych przez najemcę na adaptację części wspólnych budynku w związku z przebudową, nadbudową lub rozbudową lokalu; 4) dokonanie oceny aktualności operatów szacunkowych – przewidywane nie więcej niż 30 ocen.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
termin wykonania jednorazowego zlecenia obejmującego wykonanie do 10 operatów szacunkowych 10,00
doświadczenie rzeczoznawcy majątkowego przedstawionego w wykazie osób, które będą wykonywać operaty 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję opiekunki do dzieci na godziny - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania23-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję opiekunki do dzieci na godziny. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI