Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp na budynku Komendy Powiatowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie przy ulicy Parkowej 4
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStaszów
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2021-09-20
 • ZamawiającyKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-06
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie przy ulicy Parkowej 4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830413662

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Staszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158642108

1.5.8.) Numer faksu: 158642472

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kwat.tech.staszow@straz.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-staszow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie przy ulicy Parkowej 4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86fb39ed-0f34-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171651

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00076804/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie przy ulicy Parkowej 4 (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swientokrzyska_straz.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
3. Zamawiający informuje, że wymagania techniczne oraz organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały szczegółowo opisane w regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp z o.o. dostępnym na stronie platformy oraz instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie przedmiotowego postępowania w pozycji: wymagania i specyfikacja. Ponadto wszystkie niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania przedmiotowej platformy znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje (zakładka
„Instrukcje dla Wykonawców”).
4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
5. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta, nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych. W
przypadku wystąpienia awarii Platformy Zakupowej dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym korespondencję do KP PSP w Staszowie należy kierować na adres kwat.tech.staszow@straz.kielce.pl. Komunikacja ustna w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dopuszczalna jest wyłączenie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert. W pozostałych przypadkach przepisy PZP dotyczące zasady równego traktowania Wykonawców nie pozwalają na inny kontakt –
zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami – niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą Platformy Zakupowej, a w przypadku awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Staszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05, e-mail: iod@straz.kielce.pl). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PT.2370.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie przy ulicy Parkowej 4
(w systemie zaprojektuj i wybuduj)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
2. Udzielenie zamówienie uzupełniającego może nastąpić na podstawie pisemnej umowy. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego obowiązują ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w kwocie 15 000,00 zł oraz udokumentowanie wykonania przynajmniej jednej instalacji fotowoltaicznej wartości min. 200 000 zł w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga następujących środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp tych dokumentów w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych nie jest obowiązkowe załączenie dokumentu do oferty. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zamawiający zażąda tłumaczenia dokumentu na język polski.

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczenia o : niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o przynależności do grupy kapitałowej (oświadczenia są na formularzu oferty, a zatem nie ma konieczności składania osobnych dokumentów).
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie oraz podmioty udostępniające swoje zasoby również zobowiązani są złożyć w/w dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są do złożenia dokumentów równoważnych wydanych na postawie prawa obowiązującego w ich miejscu zamieszkania lub siedzibie, z zachowaniem przepisów § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga następujących środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykaz prac budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zawierający informację o zrealizowaniu przynajmniej jednej budowy budynku o wartości min. 200 000,00 zł (dwieście tysięcy) . Wykaz można przedstawić na formularzu oferty lub na osobnym załączniku do oferty. Informacja powinna zawierać : przedmiot zamówienia, wartość zamówienia, datę wykonania i nazwę podmiotu na rzecz którego została zrealizowana.

2. Referencje lub inne dowody, że dostawa została zrealizowana należycie sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została zrealizowana. Jeżeli wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie może uzyskać referencji należy złożyć oświadczenie.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie zobowiązani są udokumentować spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez jeden z podmiotów spośród swojego grona.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga następujących środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykaz prac budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zawierający informację o zrealizowaniu przynajmniej jednej budowy budynku o wartości min. 200 000,00 zł (dwieście tysięcy) . Wykaz można przedstawić na formularzu oferty lub na osobnym załączniku do oferty. Informacja powinna zawierać : przedmiot zamówienia, wartość zamówienia, datę wykonania i nazwę podmiotu na rzecz którego została zrealizowana.

2. Referencje lub inne dowody, że dostawa została zrealizowana należycie sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została zrealizowana. Jeżeli wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie może uzyskać referencji należy złożyć oświadczenie.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie zobowiązani są udokumentować spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez jeden z podmiotów spośród swojego grona.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 zł. (piętnaście tysięcy)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie oraz podmioty udostępniające swoje zasoby również zobowiązani są złożyć w/w dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta została wybrana zobowiązani będą przed podpisaniem umowy przedstawić kopię umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku braku środków finansowych na realizacje zamówienia zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy lub przerwania robót na czas nieokreślony.
2. W przypadku braku środków finansowych na realizację zamówienia oraz wstrzymania robót przewiduje się za zgoda stron możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w drodze aneksu do umowy, na okres niezbędny do jego całkowitego zakończenia.
3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu realizacji zamówienia:
a) z powodu siły wyższej,
b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych,
c) w przypadku udzielania zamówień uzupełniających lub dodatkowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-20 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych - Kielce/Krajno-Zagórze
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania23-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI