Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. J. Chodkiewicza...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. J. Chodkiewicza 1A w Kołobrzegu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKołobrzeg
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-06-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-27
 • Numer ogłoszenia544373-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 544373-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. J. Chodkiewicza 1A w Kołobrzegu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: art.3 ustęp 1 pkt.3
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 33092010400000, ul. Artyleryjska  3 , 78-100  Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 547 471, , e-mail biuro@ktbs.pl, lukaszzieba@ktbs.pl, faks 943 542 574.
Adres strony internetowej (URL): https://portal.smartpzp.pl/ktbs
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://portal.smartpzp.pl/ktbs
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
art.3 ustęp 1 pkt.3
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://portal.smartpzp.pl/ktbs

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://portal.smartpzp.pl/ktbs

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
https://portal.smartpzp.pl/ktbs

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://portal.smartpzp.pl/ktbs

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. J. Chodkiewicza 1A w Kołobrzegu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w budynku przyul. J. Chodkiewicza 1A w Kołobrzegu.2. Zakres zadania obejmuje w szczególności demontaż istniejącej windy, odnowienie szybu,wymianę drzwi szybowych, wykonanie wymaganych instalacji w szybie oraz dostawę iinstalację fabrycznie nowego dźwigu osobowego.3. Przeznaczenie windy nie ulega zmianie.4. Nowy, wymieniany dźwig zostanie zainstalowany w istniejącym szybie windowym, którypo demontażu istniejącej windy należy odnowić oraz wyposażyć w wymagane instalacje5. Demontaż urządzeń związanych z obecnie działającym dźwigiem w maszynowni.6. Wykonanie nowego zasilania elektrycznego od tablicy głównej do tablicy sterowej i napędunowego dźwigu osobowego. Wykonanie sprawdzenia parametrów elektrycznych zasilania ipotwierdzenie ich odpowiednimi protokołami z pomiarów.7. Prace montażowe muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresieprzepisami, szczególni zgodnie z dyrektywą dźwigową 2014/33/WE oraz normamidźwigowymi8. Przedmiot zamówienia będzie składał się z następujących etapów.1) Etap 1 – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnychuzgodnień i decyzji do wymiany windy osobowej2) Etap 2 – wykonanie wymiany windy osobowej3) Etap 3 – prowadzenie konserwacji wymienionej windy osobowej w okresie gwarancji7. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:1) Załączniku nr 6 – Tabela parametrów technicznych2) Załączniku nr 7 - Wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia3) Załączniku nr 8 – Winda zdjęcia4) Załączniku nr 9 - Dokumentacja Dźwigu książka rewizyjna UDT , resurs

II.5) Główny kod CPV: 45313100-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71250000-5
45210000-2
45311200-2
50750000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 126
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
126

II.9) Informacje dodatkowe: 1) wykonania etapu I w terminie 14 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym zawykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się wykonanie dokumentacji,uzyskanie niezbędnych pozwoleń i skuteczne złożenie Zamawiającemu pisemnegozgłoszenia gotowości do odbioru2) wykonania etapu II - w zakresie dostawy elementów nowej windy – w terminie 14tygodni od dnia zawarcia umowy,3) przejęcia terenu robót w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przezZamawiającego dokumentacji projektowej w sposób określony w §2 ust. 6 umowy,4) wykonania etapu II – w pozostałym zakresie, poza wskazanym w pkt. 2 - w terminie 18tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym dniem wykonania przedmiotu umowy jestdzień podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót.5) wykonanie etapu III - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w okresie 48 miesięcy od dniapodpisania protokołu końcowego robót
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek zobowiązany jest wykazać sięposiadaniem stosownych uprawnień wydanych przez UDT w zakresie modernizacji,wytwarzania, montażu dźwigów (wind)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał,że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, zgodnie zprzepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa różnezamówienia obejmujące swym zakresem wymianę lub wykonanie dźwigu osobowego.Każde zamówienie musi obejmować co najmniej jeden dźwig oraz jedno z zamówieńmusi dotyczyć prac prowadzonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.B. Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał,że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał lub wykonujenależycie usługi konserwacyjne co najmniej jednego dźwigu osobowego przez okresco najmniej 24 miesięcy liczonych do terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przezWykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie niekrótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających okoliczności, októrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 jeżeli Wykonawca nie wskazał miejsca pobraniai wykorzystania dokumentu lub wykorzystania dokumentu z innego postępowaniaprowadzonego przez Zamawiającego lub nie przesłał ich wraz z ofertą2.1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu2.1.1. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wzakresie posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej.Zezwolenie lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego zrejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim UniiEuropejskiej, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania2.1.2. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniudotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania ipodmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór dokumentu stanowizałącznik nr 5)2) Dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wszczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawabudowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, sąreferencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robotybudowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnymcharakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;3) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lubusługi zostały wykonane, (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5A)4) Dowody określające czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o którychmowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któregousługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterzewykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24ust. 1 pkt. 13-221) Zamawiający informuje, że potwierdzeniem wykazania braku podstaw do wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 jest oświadczenie wykonawcy stanowiącezałącznik nr 2 do SIWZ2.3 Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy mającysiedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1) Zamawiający informuje, że potwierdzeniem wykazania braku podstaw do wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 jest oświadczenie wykonawcy stanowiącezałącznik nr 2 do SIWZ2.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy powołującysię na zasoby podmiotu trzeciego1) Zamawiający informuje, że potwierdzeniem wykazania braku podstaw do wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 jest oświadczenie wykonawcy stanowiącezałącznik nr 2 do SIWZ83. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, w celu wykazania braku podstawdo wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 23 ustawy PZP,Wykonawca - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie SmartPZP informacji zotwarcia ofert - zobowiązany jest złożyć:1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowejwykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacjepotwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceniakonkurencji w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3do SIWZ2) W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdyz Wykonawców zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia3) Zamawiający informuje, że jeżeli w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, w takiejsytuacjiWykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia przedmiotowego oświadczenia.4) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy przedmiotowe oświadczenie zostaniezłożone wraz z ofertą, Wykonawca, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP zobowiązanyjest poinformować zamawiającego o okolicznościach, które wystąpiły po terminieotwarcia i mogą mieć wpływ na prawdziwość złożonego oświadczenia pod rygoremwykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniudotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania ipodmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór dokumentu stanowizałącznik nr 5)2) Dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wszczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawabudowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, sąreferencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robotybudowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnymcharakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;3) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lubusługi zostały wykonane, (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5A)4) Dowody określające czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o którychmowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któregousługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterzewykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 4500,00 PLN2. Wadium może być wniesione w:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).113. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowyZamawiającego: BankPEKAO S.A. nr konta 18 1240 6508 1111 0000 5404 7408 z dopiskiem „wadium wymianadźwigu osobowegoul. J. Chodkiewicza 1A w Kołobrzegu” .Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje zchwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowaw ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godzinywyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).4. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno byćwystawione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione dowystawienia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z treścigwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszoneprzez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłatyZamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5ustawy PZP.Z treści gwarancji nie może pod rygorem nieważności wynikać, że zwrot oryginału gwarancjiprzez Wykonawcę do wystawcy gwarancji powoduje utratę świadczenia.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanieodrzucona.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczetzabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 24,00
ocena techniczna 16,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Miejscempodpisania umowy będzie siedziba Zamawiającego. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniempostanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.Wzór umowy stanowi załącznik nr 4A i 4B do SIWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-07-14 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę i montaż pomp - Wolin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania07-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę i montaż pomp na terenie pola golfowego w miejscowości Kołczewo, gm. Wolin. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI