WM/SZP/TP/64/2023/G_Wykonanie usługi przeglądów serwisowo-konserwacyjnych oraz usuwania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
WM/SZP/TP/64/2023/G_Wykonanie usługi przeglądów serwisowo-konserwacyjnych oraz usuwania awarii i usterek urządzeń grzewczych w budynkach Gminy Wrocław w rejonach C, D, E, M, N, J, K, L
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-03-01
 • ZamawiającyWrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-14
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00104482
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WM/SZP/TP/64/2023/G_Wykonanie usługi przeglądów serwisowo-konserwacyjnych oraz usuwania awarii i usterek urządzeń grzewczych w budynkach Gminy Wrocław w rejonach C, D, E, M, N, J, K, L

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020610504

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Namysłowska 8

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 50-304

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.wm.wroc.p

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WM/SZP/TP/64/2023/G_Wykonanie usługi przeglądów serwisowo-konserwacyjnych oraz usuwania awarii i usterek urządzeń grzewczych w budynkach Gminy Wrocław w rejonach C, D, E, M, N, J, K, L

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-173abf18-c995-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00104482

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Platformy: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp.
z o.o.: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności
pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
2) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
3) Kodowanie i oznaczanie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone
złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się
poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc
niezalogowanym na Platformie przetargowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę
„Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania
dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
4) Korzystanie z platformy przetargowej jest bezpłatne.
Pełną obsługę techniczną platformy przetargowej świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku ewentualnych problemów
technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną +48 71 787 35 34 (w dni robocze godz. 8.00-16.00); e-mail:
helpdesk@logintrade.net
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zapoznać się z:
1) Instrukcjami obsługi Platformy przetargowej – dostępnymi pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2) Regulaminem korzystania z Platformy przetargowej – dostępnym pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w rozdz. XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/64/2023/G

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi konserwacji polegające na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii urządzeń grzewczych wraz z współpracującymi urządzeniami i instalacjami, stanowiącymi wyposażenie kotłowni i węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach C, D, E, M, N, J, K, L, zgodnie z wykazem kotłowni i węzłów cieplnych, stanowiącym załącznik do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres obowiązków stron określają: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług, stanowiąca integralną część umowy oraz projektowane postanowienia umowy (załącznik do SWZ). Zakres przedmiotowo-ilościowy węzłów cieplnych i kotłowni objętych zamówieniem w tym adres, rodzaj kotłowni/węzła cieplnego, maksymalna moc, liczba kotłowni/węzłów cieplnych) został ujęty w formularzu cenowym (załącznik 1a do SWZ), przy czym podane w tabelach cenowych liczby kotłowni/węzłów cieplnych oraz liczba roboczogodzin są szacunkowymi wartościami przewidywanymi w okresie realizacji zamówienia i stanowią określenie maksymalnych potrzeb Zamawiającego. Liczba kotłowni/węzłów cieplnych objętych zamówieniem w zakresie konserwacji: 24 węzły/28 kotłów gazowych; szacunkowa liczby roboczogodzin przewidzianych na usuwanie awarii i usterek kotłowni i węzłów cieplnych: 940 r-g w budynkach/lokalach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych; 105 r-g w budynkach użytkowych i indywidualnych lokalach usługowych - Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości zamówienia, przy czym wartość niezrealizowanych usług objętych zamówieniem w okresie jego realizacji nie może przekroczyć 30% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wykonawcy określonego w wybranej ofercie. Zamawiający zastrzega również możliwość przesunięć liczby roboczogodzin w poszczególnych tabelach formularza cenowego przy zachowaniu wartości brutto oferty Wykonawcy.
Usługi będą wykonywane na terenie czynnym, na nieruchomościach zabudowanych zamieszkałych lub użytkowych, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace z poszanowaniem miru domowego i mienia mieszkańców.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji:
1) na wykonane przeglądy serwisowo-konserwacyjne – 6 miesięcznej gwarancji,
2) na wykonane prace związane z usunięciem usterek, awarii i innych prac o charakterze robót budowlanych – co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, przy czym wydłużenie przez wykonawcę okresu gwarancji podlega ocenie punktowej w kryterium oceny ofert (zgodnie z zapisami rozdz. XVII SWZ)
3) na wmontowane urządzenia – obowiązuje gwarancja producenta, nie krótsza jednak niż
12 miesięczna;
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu każdego odbioru.
W odniesieniu do okresu rękojmi obowiązują następujące terminy:
1) na wykonane przeglądy serwisowo-konserwacyjne – na czas 6 miesięcy,
2) na wykonane prace związane z usunięciem usterek, awarii i innych prac o charakterze robót budowlanych na czas 60 miesięcy,
3) na wmontowane urządzenia – obowiązuje rękojmia producenta, nie krótsza jednak niż 24 miesięczna. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu każdego odbioru.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531200-8 - Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości i wynosi do 75 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
1. Udzielenie zamówienia podobnego jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.
2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień, o których mowa wyżej zostaną udzielone w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi potrzebę rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
3. Zakres zamówień podobnych może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego;
4. Zamówienia podobne będą udzielone na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wrocław, zarządzanych przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. w danych rejonach.
5. Zamówienia podobne, zostaną udzielone na warunkach określonych w umowie podstawowej po przeprowadzeniu negocjacji z dotychczasowym wykonawcą usługi zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia do 15 % cen jednostkowych netto (godzinowa stawka robocizny kosztorysowej w zł, bez narzutów) oraz miesięcznych jednostkowych cen ryczałtowych netto usług konserwacji, zawartych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy zamówienia podstawowego.
6. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie szerszym niż wskazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XVII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji na prace o charakterze robót budowlanych powyżej wymaganego min. 36 m-cy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę serwisowania i usuwania awarii węzłów cieplnych i kotłów gazowych o mocy min. 35 kW, o łącznej wartości brutto minimum 50 000 zł.
Przez pojęcie jednej usługi Zamawiający rozumie usługi, o których mowa powyżej, wykonywane w ramach jednej umowy/kontraktu.
UWAGA:
W przypadku wykazania przez wykonawcę usług powtarzających się lub ciągłych, w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi wykazać wartość zrealizowanych usług w ramach jednej umowy/kontraktu, odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w ww. warunku

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Pzp oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (wzór stanowią załączniki do SWZ)
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdz. SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdz. SWZ, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wzór załącznik do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w/w wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa odrębnie i podpisuje każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie doświadczenia - przynajmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać spełnienie warunku.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określono w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zamieszczonej pod adresem: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający: Gmina Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 31/I/Z/19 z dnia 12 września 2019 r. działają Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Namysłowskiej 8, 50-304 Wrocław, tel. 71 323 57 00; Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia jest p. Dorota Szymańska (tel. 71 323 57 17).
Oferta pod rygorem nieważności sporządzona w formie lub w postaci elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym musi zawierać:
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ),
2) Formularz cenowy (załącznik 1a do SWZ),
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ (wzór stanowią załączniki do SWZ).
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - wzór stanowi załącznik do SWZ; lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów;
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) - wzór stanowi załącznik do SWZ.
7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
W celu utrzymania w poufności tych informacji, Wykonawca przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku. Uzasadnienie zastrzeżenia i rodzaje informacji przekazuje się na formularzu oferty.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy w szczególności:
1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,
2) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę 2ch filarów 250 wysokość- Lubin
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania21-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę 2ch filarów 250 wysokość, stabilnych- muszą podtrzymać taras wiszący. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI