Roboty budowlane obejmujące zaprojektowanie i wykonanie instalacji: systemów sygnalizacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty budowlane obejmujące zaprojektowanie i wykonanie instalacji: systemów sygnalizacji pożaru (SSP) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w obiektach IAS w Poznaniu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-07-28
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-13
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00252314
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane obejmujące zaprojektowanie i wykonanie instalacji: systemów sygnalizacji pożaru (SSP) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w obiektach IAS w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolna Wilda 80A

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-501

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane obejmujące zaprojektowanie i wykonanie instalacji: systemów sygnalizacji pożaru (SSP) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w obiektach IAS w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1c889a3-0108-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00252314

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00094977/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Wykonanie instalacji alarmowych w budynkach: SSP - US Konin, SSP - IAS Poznań budynek BWIP w Koninie, SSP - IAS Poznań budynek Poznań ul. Wichrowa 20, SSWiN - US Słupca

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (na adres wskazany odpowiednio przez Zamawiającego w Rozdziale 1 SWZ oraz przez wykonawcę w ofercie).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.8.6.
5. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej email: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (Biuletyn Zamówień Publicznych) lub ID postępowania lub oznaczeniem postępowania 3001-ILZ.260.18.2022.
7. Zamawiający zaleca składanie wszelkich dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej na adres email: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl, za wyjątkiem oferty z załącznikami, która musi zostać
przekazana Zamawiającemu przez miniPortal.
8. Oferta musi posiadać format danych pdf, doc, odt, docx, musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania
oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
9. Do formularza do składania ofert, można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze do 150 MB. W celu załączenia większej liczby dokumentów w jednym załączniku należy podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować je na stronie miniPortalu. Do zaszyfrowania można wybrać pojedyncze pliki, które
po zaszyfrowaniu automatycznie będą miały format .zip. Można również zaszyfrować cały folder – musi on być skompresowany do archiwum.
10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Uwaga: ofertę składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu miniPortal, oferta przekazana jedynie za pośrednictwem ePuap lub poczty elektronicznej, z pominięcie systemu miniPortal podlega odrzuceniu.
11. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu/-ów w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań, (telefon nr: 61 8586100, adres e-mail: ias.poznan@mf.gov.pl ;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu można skontaktować się pod numerem telefonu 61 8586173 lub adres e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 3001-ILZ.260.18.2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
2. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679 w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
4. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679. Szczegółowe zasady dot. RODO zostały określone w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Urzędu Skarbowego w Koninie, ul. Zakładowa 7A, 62-510 Konin.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań ogólnych, wymagań dokumentacji projektowej i wymagań wykonawstwa zawarty jest w Programach Funkcjonalno-Użytkowych stanowiących załączniki nr 1a do 1d do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na czynnych obiektach. Zamawiający w całości udostępni powierzchnie do wykonywania robót lub udostępni pomieszczenia w sposób zapewniający ciągłość prowadzenia prac przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy urzędów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty odrębnie dla każdej części zamówienia, zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę z zastosowaniem poniższych zapisów:
1) Kryterium „Cena” (C) – 80 (maksymalnie 80 pkt)
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
---- X 80 = C
Co
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
2) Kryterium „Dodatkowa gwarancja” (G) – 20 (maksymalnie 20 pkt)
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie określonego w ofercie dodatkowego okresu gwarancji na oferowane roboty.
Podstawowy (minimalny) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.
Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, dodatkowe 12 lub 24 miesiące – łącznie odpowiednio 48 lub 60 miesięcy gwarancji.
Oferta wykonawcy w kryterium „dodatkowa gwarancja” będzie punktowana zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) brak dodatkowej gwarancji (podstawowe 36 miesięcy) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres < 12 miesięcy – 0 pkt
b) 12 miesięcy dodatkowej gwarancji (łącznie 48 miesiące) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres >12 ale <24 miesiące – 10 pkt
c) 24 miesiące dodatkowej gwarancji (łącznie 60 miesięcy) lub zaoferowanie gwarancji na okres >24 miesiące – 20 pkt
Powyższe zasady będą również miały zastosowanie do obliczenia łącznej gwarancji w umowie.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + G
P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie (maksymalnie 100 pkt)
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena” (maksymalnie 80 pkt)
G – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „dodatkowa gwarancja” (maksymalnie 20 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku BWiP w Koninie przy ul. Poznańskiej 46, 62-510 Konin.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań ogólnych, wymagań dokumentacji projektowej i wymagań wykonawstwa zawarty jest w Programach Funkcjonalno-Użytkowych stanowiących załączniki nr 1a do 1d do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na czynnych obiektach. Zamawiający w całości udostępni powierzchnie do wykonywania robót lub udostępni pomieszczenia w sposób zapewniający ciągłość prowadzenia prac przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy urzędów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty odrębnie dla każdej części zamówienia, zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę z zastosowaniem poniższych zapisów:
1) Kryterium „Cena” (C) – 80 (maksymalnie 80 pkt)
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
---- X 80 = C
Co
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
2) Kryterium „Dodatkowa gwarancja” (G) – 20 (maksymalnie 20 pkt)
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie określonego w ofercie dodatkowego okresu gwarancji na oferowane roboty.
Podstawowy (minimalny) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.
Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, dodatkowe 12 lub 24 miesiące – łącznie odpowiednio 48 lub 60 miesięcy gwarancji.
Oferta wykonawcy w kryterium „dodatkowa gwarancja” będzie punktowana zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) brak dodatkowej gwarancji (podstawowe 36 miesięcy) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres < 12 miesięcy – 0 pkt
b) 12 miesięcy dodatkowej gwarancji (łącznie 48 miesiące) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres >12 ale <24 miesiące – 10 pkt
c) 24 miesiące dodatkowej gwarancji (łącznie 60 miesięcy) lub zaoferowanie gwarancji na okres >24 miesiące – 20 pkt
Powyższe zasady będą również miały zastosowanie do obliczenia łącznej gwarancji w umowie.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + G
P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie (maksymalnie 100 pkt)
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena” (maksymalnie 80 pkt)
G – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „dodatkowa gwarancja” (maksymalnie 20 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące:
zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku w Poznaniu przy ul. Wichrowej 20, 60-449 Poznań.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań ogólnych, wymagań dokumentacji projektowej i wymagań wykonawstwa zawarty jest w Programach Funkcjonalno-Użytkowych stanowiących załączniki nr 1a do 1d do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na czynnych obiektach. Zamawiający w całości udostępni powierzchnie do wykonywania robót lub udostępni pomieszczenia w sposób zapewniający ciągłość prowadzenia prac przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy urzędów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty odrębnie dla każdej części zamówienia, zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę z zastosowaniem poniższych zapisów:
1) Kryterium „Cena” (C) – 80 (maksymalnie 80 pkt)
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
---- X 80 = C
Co
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
2) Kryterium „Dodatkowa gwarancja” (G) – 20 (maksymalnie 20 pkt)
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie określonego w ofercie dodatkowego okresu gwarancji na oferowane roboty.
Podstawowy (minimalny) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.
Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, dodatkowe 12 lub 24 miesiące – łącznie odpowiednio 48 lub 60 miesięcy gwarancji.
Oferta wykonawcy w kryterium „dodatkowa gwarancja” będzie punktowana zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) brak dodatkowej gwarancji (podstawowe 36 miesięcy) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres < 12 miesięcy – 0 pkt
b) 12 miesięcy dodatkowej gwarancji (łącznie 48 miesiące) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres >12 ale <24 miesiące – 10 pkt
c) 24 miesiące dodatkowej gwarancji (łącznie 60 miesięcy) lub zaoferowanie gwarancji na okres >24 miesiące – 20 pkt
Powyższe zasady będą również miały zastosowanie do obliczenia łącznej gwarancji w umowie.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + G
P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie (maksymalnie 100 pkt)
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena” (maksymalnie 80 pkt)
G – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „dodatkowa gwarancja” (maksymalnie 20 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące: zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w obiekcie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu: Urzędzie Skarbowym w Słupcy, ul. Wspólna 1, 62-400 Słupca.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań ogólnych, wymagań dokumentacji projektowej i wymagań wykonawstwa zawarty jest w Programach Funkcjonalno-Użytkowych stanowiących załączniki nr 1a do 1d do SWZ.
3.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na czynnych obiektach. Zamawiający w całości udostępni powierzchnie do wykonywania robót lub udostępni pomieszczenia w sposób zapewniający ciągłość prowadzenia prac przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy urzędów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31625300-6 - Alarmy antywłamaniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty odrębnie dla każdej części zamówienia, zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę z zastosowaniem poniższych zapisów:
1) Kryterium „Cena” (C) – 80 (maksymalnie 80 pkt)
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
---- X 80 = C
Co
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
2) Kryterium „Dodatkowa gwarancja” (G) – 20 (maksymalnie 20 pkt)
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie określonego w ofercie dodatkowego okresu gwarancji na oferowane roboty.
Podstawowy (minimalny) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.
Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, dodatkowe 12 lub 24 miesiące – łącznie odpowiednio 48 lub 60 miesięcy gwarancji.
Oferta wykonawcy w kryterium „dodatkowa gwarancja” będzie punktowana zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) brak dodatkowej gwarancji (podstawowe 36 miesięcy) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres < 12 miesięcy – 0 pkt
b) 12 miesięcy dodatkowej gwarancji (łącznie 48 miesiące) lub zaoferowanie dodatkowej gwarancji na okres >12 ale <24 miesiące – 10 pkt
c) 24 miesiące dodatkowej gwarancji (łącznie 60 miesięcy) lub zaoferowanie gwarancji na okres >24 miesiące – 20 pkt
Powyższe zasady będą również miały zastosowanie do obliczenia łącznej gwarancji w umowie.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + G
P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie (maksymalnie 100 pkt)
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena” (maksymalnie 80 pkt)
G – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „dodatkowa gwarancja” (maksymalnie 20 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej:
1) w zakresie doświadczenia:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na:
Dotyczy części 1-3:
instalacji systemu sygnalizacji pożaru, o wartości minimum 50 tys. zł brutto każda, w ramach odrębnych umów,
Dotyczy części 4:
instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, o wartości minimum 20 tys. zł brutto każda, w ramach odrębnych umów.

UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonanych robót budowlanych realizowanych w ramach kilku (wielu) umów w celu uzyskania wartości wymaganej dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu - dwie umowy na roboty budowlane, polegające na:
1. dot. części 1-3: instalacji systemu sygnalizacji pożaru, o wartości minimum 50 tys. zł brutto każda,
2. dot. części 4: instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, o wartości minimum 20 tys. zł brutto każda.

2) w zakresie potencjału osobowego:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie.

UWAGA:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie się przez to uprawnienia budowlane, zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z późn. zm.) – zwanej dalej „Prawo budowlane” oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz.2272 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
2) wykazu robót budowlanych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ,
3) dowodów należytego wykonania robót budowlanych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie udostępnianych zasobów (jeśli dotyczy), stanowiące załącznik nr 5 do SWZ,
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy),
3) oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy), stanowiące załącznik nr 6 do SWZ,
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/podmiotów udostępniających zasoby (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty zostały określone w pkt. 11 SWZ.
2. Wymagania dotyczące dokumentów podmiotów wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia zostało opisane w pkt. 7.2 SWZ w rozdziale III. tabeli.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy
stanowiących załącznik nr 8a i 8b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-28 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający dodaje nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.108 ust.1, art.109 ust.1 pkt 1 i 4 pzp oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. W niniejszym postępowaniu zalecane jest odbycie wizji lokalnej przed ustaleniem ceny i złożeniem oferty.
Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godz. 13:30 po uprzednim złożeniu wniosku na adres: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl i uzyskaniu potwierdzenia od Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że w trakcie wizji nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.
Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sztachet drewnianych, Kórnik
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, Zlecę dostawę sztachet drewnianych wysokość 1,5 mb. Sztacheta ścięta u góry jednostronnie w ilości 600 szt. Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI