DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO ZASILANIA URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO ZASILANIA URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI OLESNO
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlesno
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-11-29
 • ZamawiającyGMINA OLESNO
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-14
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00491327
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO ZASILANIA
URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI OLESNO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLESNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Jagiełły 1

1.5.2.) Miejscowość: Olesno

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-210

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaolesno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaolesno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO ZASILANIA
URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI OLESNO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffe9bbcf-82ba-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00491327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006206/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO ZASILANIA URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓWW MIEJSCOWOŚCI OLESNO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ffe9bbcf-82ba-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz poczty
elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@gminaolesno.pl Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w
szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji
umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia .
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy
e-Zamówienia oraz poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@gminaolesno.pl zgodnie z danymi zawartymi w punkcie
powyżej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 341/11/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania urządzeń oczyszczalni ścieków w miejscowości Olesno o mocy 49,5kWp. Instalacja zostanie zabudowana na konstrukcjach wsporczych gruntowych na dz. nr 201, 202, gm. Olesno, powiat dąbrowski.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę i montaż:
- konstrukcji wsporczej gruntowej pod zabudowę paneli fotowoltaicznych,
- paneli fotowoltaicznych umieszczonych na w/w konstrukcji wsporczej gruntowej,
- skrzynki SPV z zabezpieczeniami,
- konwertera fotowoltaicznego z modułem Wi-Fi,
- rozdzielnicy elektrycznej RPV z wyposażeniem,
- okablowania,
oraz
- przyłączenie mikroinstalacji do istniejącej instalacji elektrycznej oczyszczalni ścieków,
- zgłoszenie mikroinstalacji do operatora systemu dystrybucyjnego OSD.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Zamawiający ustanawia warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży dokument potwierdzają-cy, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem złożenia (wpis do KRS lub CEIDG). Wymagany warunek zostanie spełniony
w oparciu o wymagany dokument złożony na wezwanie Zamawiającego.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na montażu (budowie) instalacji fotowoltaicznej o mocy min 10 kWp. Wymagany warunek zostanie spełniony w oparciu o infor-macje zawarte oświadczeniu (składanym na wezwanie Zamawiającego pn. „Wykaz wykonanych robót”) - wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do swz,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Określono w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określono w SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określono w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
● 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
POZOSTAŁE WARUNKI WADIUM OKREŚLONO W SWZ
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

WARUNKI ZMIANY UMOWY OKREŚLONO W § 12. PROJEKTU UMOWY STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać przez portal e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-28

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję firmy do skucia płytek na balkonie, zeszlifowania betonu, położenia izolacji - Modlnica
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania24-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję firmy do skucia płytek na balkonie (4m kwadratowe) + zeszlifowania betonu pod płytkami ręczną szlifierką oraz do położenia 2ch warstw izolacji przeciwwodnej (niekoniecznie żywicznej). Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Olesno: Dostawa różnych implantów ortopedycznych IV
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Olesno: Dostawa chemioterapeutyków
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Zakup o dostawa krzeseł i materacy ewakuacyjnych.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI