Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (segment B)

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (segment B).
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-11-30
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-14
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00491324
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (segment B).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631276788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jackowskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-509

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (segment B).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa60e9a2-7fb5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00491324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030414/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. - etap II (Poradnia Psych.-Pedag.)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/844564.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/844564.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymaganych dokumentów i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/844564.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.00063.2023, ZP.ZD-00705/23.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 95 (segment B).
2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca
1) zagwarantował, iż prace będą prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników Obiektu,
2) zrealizował zamówienie zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), obowiązującymi normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, a także postanowieniami umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215215-7 - Roboty budowlane w zakresie domów dziecka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Wykonanie prac podobnych do zadania podstawowego. Wartość przewidywanego zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane prace

4.3.6.) Waga: 18,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elektromobilność

4.3.6.) Waga: 2,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże:
a) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień, z których każde obejmuje swoim zakresem remont, budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej objętej pracami budowlanymi, nie mniejszej niż 500m2.
W zakres każdego zamówienia powinny wchodzić roboty:
- konstrukcyjno-budowlane,
- instalacyjne – sanitarne (wod.-kan., wentylacja, klimatyzacja, instalacja ppoż.),
- elektryczne/elektroenergetyczne,
- instalacyjne – telekomunikacyjne/teletechniczne
Uwaga:
Za „budynki użyteczności publicznej”, o których mowa powyżej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, Zamawiający uzna budynki niemieszkalne grup: 121 (tj. hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (tj. budynki biurowe z wyjątkiem urzędów pocztowych), 123 (tj. budynki handlowo-usługowe) oraz 126 (tj. ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej).
b) iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (będą nadzorować prace), posiadają następujące kwalifikacje:
- Kierownik budowy:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
• okres posiadania ww. uprawnień – co najmniej 60 miesięcy.
- Kierownik robót sanitarnych:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
Zamawiający nie wymaga uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych;
• okres posiadania ww. uprawnień – co najmniej 36 miesięcy.
- Kierownik robót elektrycznych/elektroenergetycznych:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
• okres posiadania ww. uprawnień – co najmniej 36 miesięcy.
- Kierownik robót telekomunikacyjnych/teletechnicznych:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
• okres posiadania ww. uprawnień – co najmniej 36 miesięcy.
Uwagi:
- dopuszczalne jest łączenie dwóch lub więcej z ww. funkcji przez jedną osobę w przypadku łącznego spełnienia wymagań wskazanych przez Zamawiającego,
- wskazane powyżej posiadanie kwalifikacji podane w miesiącach (kierownik budowy / kierownicy robót branżowych) należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,
- za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
W zakresie pozostałych warunków Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy,
2) kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej,
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
4) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców,
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, jaki
zakres prac wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 46.000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b-c, pkt 3-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub te, które Zamawiający przewidział, tj.:
1) możliwość wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z następujących przyczyn:
a) konieczności wykonania dodatkowych badań, niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,
b) zawieszenia lub przerwania Przedmiotu Umowy,
2) możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, częściowego zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części, zmianę sposobu wykonania zamówienia, z następujących przyczyn:
a) sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczeń w funkcjonowaniu państwa, albo jego części, lub Strony Umowy,
b) zmian obowiązujących przepisów prawa, wpływających na termin i sposób wykonania Przedmiotu Umowy, wchodzących w życie po dniu zawarcia Umowy,
o ile okoliczności, o których mowa w lit. a i b, wpływają na należyte wykonanie Umowy i Strona uprawdopodobni powyższe okoliczności.
2. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się również możliwość odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/844564.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

NAJNOWSZE ZLECENIE
Interesuje mnie wymiana pokrycia dachowego - Rozdrażew
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania24-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Interesuje mnie wymiana pokrycia dachowego. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej w msc. Krosnowo, gm. Borzytuchom
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: Zakup o dostawa krzeseł i materacy ewakuacyjnych.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa drogi gminnej w msc. Krosnowo, gm. Borzytuchom
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI