Zakup samochodu ciężarowego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup samochodu ciężarowego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBartoszyce
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-10-27
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00394254
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu ciężarowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510750580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowa 56A

1.5.2.) Miejscowość: Bartoszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 897642002

1.5.8.) Numer faksu: +48 897642002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpdabrowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdpdabrowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu ciężarowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46588639-4bd4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00394254

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002299/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup samochodu ciężarowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/b9f85e10-694a-4022-a4ce-fba6cfb45748

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/ oraz poczty elektronicznej na adres: przetargi@zdpdabrowa.pl.
2. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Zakup samochodu ciężarowego” – znak sprawy: ZDP-DT.3430.14.2022.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod następującym linkiem: https://e-propublico.pl/documents/e-ProPublico%20-%20Podręcznik%20Wykonawcy.pdf
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
5. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
6. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet;
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
7. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
3) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
8. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
9. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp) elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@zdpdabrowa.pl.
11. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 późn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
12. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików o wielkości do 20 MB, zalecane formaty plików: txt, rtf, pdf, odt, doc, docx, jpg, xml,.
13. Wielkość pojedynczych plików podpisanych podpisem zaufanym nie powinna przekraczać 10 MB (wielkość pliku po podpisaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56a, 11-200 Bartoszyce; tel. 89 764 20 02, e-mail: sekretariat@zdpdabrowa.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP.
2) Administrator z dniem 25 maja 2018r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 56A, 11 200 Bartoszyce, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@zdpdabrowa.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: ZDP-DT.3430.14.2022 którego przedmiotem jest:. Zakup samochodu ciężarowego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-DT.3430.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotki):
1) Minimalne parametry techniczne, użytkowe oraz wyposażenie samochodu:
− samochód ciężarowy fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji, bez zastawu, bez obciążeń, wolny od wad prawnych i fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych),
− rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 r.,
− rodzaj nadwozia: wywrotka (3 stronny wywrot skrzyni ładunkowej),
− ładowność minimum 7,2 tony,
− napęd 4x4,
− liczba osi 2,
− silnik wysokoprężny o mocy minimum 250 KM spełniający nomę Euro VI,
− blokada między mostowa,
− blokada tylnego mostu,
− biegi terenowe i szosowe,
− manualna skrzynia biegów,
− sterowanie wywrotem z kabiny,
− skrzynia ładunkowa o minimalnej długości wewnętrznej 4 500 mm,
− wysokość burt 600 mm,
− podłoga skrzyni ładunkowej ze stali trudnościeralnej minimum 4mm,
− przednia ściana podwyższona z plandeką,
− burta tylna z górnymi i dolnymi zawiasami,
− burty boczne niedzielone z górnymi i dolnymi zawiasami,
− uchwyty ładunkowe w podłodze min. 2 na stronę,
− stopień wejściowy składany na burcie lewej
− odboje burty tylnej,
− oklejenie konturowe zabudowy,
− zawieszenie przednie i tylne – resor,
− układ wydechowy spalin skierowany do góry,
− błotnik tylnej osi z tworzywa,
− tylna belka przeciw wjazdowa,
− tylna ściana kabiny z oknem,
− osłony luster,
− fotel kierowcy amortyzowany,
− kierownica fabrycznie zamontowana po lewej stronie pojazdu,
− instalacja elektryczna 24V,
− reflektory zabudowane w kratki ochronne,
− światła tylne w oprawach blaszanych z krat,
− opony szosowo terenowe,
− żółte światła obrysowe,
− lampy LED ostrzegawcze migające koloru pomarańczowego,
− zaczep oraz instalacja elektryczna umożliwiająca dołączenie przyczepy (zaczep zabezpieczony przed zabrudzeniem materiałami sypkimi),
− samochód wyposażony w system ABS,
− radio,
− klimatyzacja minimum manualna,
− koło zapasowe,
− gaśnica proszkowa,
− trójkąt ostrzegawczy,
− wąż do pompowania kół,
− dodatkowa skrzynka na akcesoria zamontowana na podwoziu,
− złącze pneumatyczne w kabinie kierowcy,
− pistolet na sprężone powietrze z elastycznym przewodem.
2) Dodatkowe wyposażenie samochodu z uwagi na wykorzystywanie go do celów zimowego utrzymania dróg:
− dodatkowe światła i kierunkowskazy na podszybiu (do jazdy z pługiem odśnieżnym),
− czołownica przednia do pługów zgodnie z normą DIN,
− instalacja elektryczna umożliwiająca podłączenie pługa odśnieżnego.
3) Samochód ciężarowy musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z działem III rozdział 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.) umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu.
4) Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej ponad 3,5 t poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
5) Warunki gwarancji:
− gwarancja min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, lub 60 tys. km przebiegu (30 tys. km przebiegu rocznie) w zależności od tego co upłynie szybciej,
− jeżeli Wykonawca przewiduje przeglądy gwarancyjne w trakcie okresu gwarancyjnego zobowiązany jest zapewnić warsztat gwarancyjny w odległości do 120 km od siedziby Zamawiającego,
− Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stacji serwisowej obsługującej oferowany samochód w odległości maksymalnie do 120 km od siedziby Zamawiającego,
− Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania awarii w okresie gwarancyjnym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku gdyby naprawa wymagała wymiany części, które należy sprowadzić z zagranicy, termin do usunięcia awarii nie może przekroczyć 45 dni licząc od dnia zgłoszenia.
6) Inne wymagania:
− samochód musi być wyposażony w system monitoringu GPS z pomiarem stanu paliwa. Zamawiający musi wyrazić zgodę na proponowany przez Wykonawcę system GPS oraz wysokość abonamentu.
− w ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla przyszłych użytkowników (dwóch kierowców Zamawiającego) w zakresie poprawnej pracy, obsługi technicznej i konserwacji pojazdu na miejscu dostawy.
7) Miejsce dostawy:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc,
Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce
w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34134000-5 - Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zużycie energii

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja dwutlenku węgla

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wykaz parametrów technicznych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ)
2) Wyciąg z aktualnego Świadectwa homologacji lub Świadectwa zgodności WE dla podstawowej wersji oferowanego typu samochodu ciężarowego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz parametrów technicznych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg. wzoru stanowiącego zał. Nr 2 i 3 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z w/w oświadczeniami, także oświadczenia dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ);
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
6. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów)
b) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a) , Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ).
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia (wydłużenie terminu):
- w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie oraz inne uwarunkowania niezależne od Wykonawcy np. problemy z dostępnością części, podzespołów, materiałów które wstrzymały produkcję), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy;
- spowodowane niezależnymi od Wykonawcy udokumentowanymi opóźnieniami w dostawie zamówionego pojazdu zależnymi od producenta;
2) zmiana zaoferowanego przedmiotu zamówienia na inny o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu; wymagane jest oświadczenie producenta;
3) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,
4) zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID–19 przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi innych sytuacji kryzysowych
2. Zmiana postanowień i uzupełnienia treści zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-25

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy przewoźników na Benelux, DE, FR, DK, CZ, IT - Elbląg
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania19-09-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukujemy przewoźników na Benelux, DE, FR, DK, CZ, IT. Szukamy tautlinerow 13, 6 Standard albo naczep typu MEGA w pojedynczej obsadzie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI