Dostawa pojemników na odpady

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa pojemników na odpady
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToruń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-07-28
 • ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-20
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00120363
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pojemników na odpady

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870525973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grudziądzka 159

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 0566398119

1.5.8.) Numer faksu: 0566398120

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpo.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mpo.torun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pojemników na odpady

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97e504f2-e931-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpotorun.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : Komunikacja w postępowaniu
oudzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
luboświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawiePzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - adres strony internetowej:https://mpotorun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1) W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej. Wymagania techniczne oraz
organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zasady funkcjonowania
platformy zakupowej, a także sposób składania ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji określa również Instrukcja dla
Wykonawców, dostępna na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce „Regulacje i procedury
procesu zakupowego”.2) Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@mpo.torun.pl jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy
zakupowej. 3) Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie
informatycznym dostępnym pod adresem https://mpotorun.ezamawiajacy.pl. Rejestracja Wykonawcy
trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym, Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty. 4) Wykonawca po
wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą
elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail,
ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w
postępowaniu.5) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z
platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego - platforma zakupowa, nr tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze,
w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl.6) Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf,
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf. 7) Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń,
cyfrowych odwzorowań oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich złożenia na platformie zakupowej,
a w przypadku awarii platformy zakupowej datę ich otrzymania przez Zamawiającego na adres e-mail:
sekretariat@mpo.torun.pl.8) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie
następujące wymagania: utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i
powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym
nośniku danych; umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej,
w szczególności za pomocą wydruku; zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co
do treści i kontekstu zapisanych informacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, nr tel.: 56-63-
98-119, e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl; inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim
Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń jest Pan Mariusz
Andryszak, adres e-mail: iod@mpo.torun.pl;2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;3. Administrator danych
osobowych - zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż
cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim
dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.4. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp; 5. Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. Obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;8. Posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. Nie przysługuje
Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PNU.ZP.14.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa nowych pojemników do zbierania odpadów wykonanych z tworzyw sztucznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa używanych pojemników do zbierania odpadów wykonanych z tworzyw sztucznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający na podstawie art. 273 nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na podstawie art. 273 nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.;-Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególniwykonawcy;-W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;-W przypadku wyboru oferty
złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
zastrzegasobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającej, co najmniej: 1)zobowiązanie do
realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizacjęprzedmiotu zamówienia, 2)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3)czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancj

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://mpotorun.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Montaż kamery cofania - Brodnica
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania19-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam czy montujecie kamery cofania ahd.Kupiłem radio z androidem do forda fokusa i nie mogę podłączyć kamery cofania po mimo zakupu kamery ahd obraz na monitorze jest czarno-biały i skaczą pasy może wy macie jakąś lepszą kamerę i byście mogli mi ją założyć i przy okazji dorobilibyście mi kluczyk do stacyjki bp mam tylko jeden . Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI