Dostawa fabrycznie nowego mikrobusa, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa fabrycznie nowego mikrobusa, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich, dla PSONI Koło w Trzebiatowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTrzebiatów
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-02-22
 • ZamawiającyPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Trzebiatów
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-14
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00105818
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego mikrobusa, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich, dla PSONI Koło w Trzebiatowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Trzebiatów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810860193

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cicha 5

1.5.2.) Miejscowość: Trzebiatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-320

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk.trzebiatow@psoni.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psonitrzebiatow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego mikrobusa, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich, dla PSONI Koło w Trzebiatowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df494602-cb2a-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00105818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/psonitrzebiatow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami (w tym również składanie ofert) odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344 z późn. zm.), tj. poprzez Platformę dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/psonitrzebiatow
2) Na stronie internetowej Operatora Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl znajdują się odnośniki do:
a) regulaminu korzystania z Platformy;
b) instrukcji korzystania z Platformy dla Wykonawców (w tym opis sposobu złożenia, zmiany i wycofania oferty);
c) kontaktu do Centrum Wsparcia Klienta, gdzie Wykonawca może uzyskać pomoc techniczną;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niezbędne (minimalne) wymagania techniczne umożliwiające korzystanie
z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (w przypadku przeglądarki Internet Explorer minimalna wersja 10 0;
d) włączona obsługa języka „JavaScript”;
e) zainstalowany program „Acrobat Reader” lub inny program do obsługi plików w formacie „.pdf”;
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania komunikacji elektronicznej:
1) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, i pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst. art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2023 r. poz. 57 z poźn. zm.), przy czym Zamawiający zaleca sporządzanie ich w formacie danych: „.pdf”, „.doc”, lub „.docx”, ze szczególnym wskazaniem na format „.pdf”.
2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w pkt. 1, należy sporządzić w postaci elektronicznej w formatach danych wskazanych w pkt. 1, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazanej przy użyciu Platformy;
3) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy przekazywać wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty:
a) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument;
b) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, dokonuje notariusz lub:
 w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;
 w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy
w zakresie dokumentu, który go dotyczy;
5) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty, oraz wymagane pełnomocnictwa:
a) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: L.DZ.9/S/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego, fabrycznie nowego mikrobusa (nie rejestrowanego wcześniej), liczba sztuk – 1, o liczbie miejsc 9 wraz z miejscem kierowcy, o DMC do 3,5 tony, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w najazdy do wprowadzania wózków oraz miejsca umożliwiające kotwiczenie dwóch wózków inwalidzkich przy zachowaniu liczby 9 miejsc w pojeździe oraz
• fotele mocowane na szynach z możliwością szybkiego demontażu,
• 2 miejsca przystosowane do kotwienia wózków inwalidzkich przy zachowaniu liczby przewożonych osób,
• rozkładana rampa wewnętrzna mocowana do podłogi z tyłu pojazdu do wprowadzania wózka inwalidzkiego,
- docelowa konfiguracja rzędów foteli 3+3+3 lub 2+2+2+3.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące pojazdu zawarte są w Specyfikacji Technicznej Pojazdu, stanowiącej załącznik nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-05-15 do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i zawodowa:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania, które obejmowało swym zakresem dostawę samochodu zgodnego z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych brutto).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zdolność techniczna i zawodowa:
Wykaz zrealizowanych dostaw — zał. nr. 6 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych dostaw.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 7 do SWZ, zawierający zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego przedmiotu zamówienia,
b) próbki, opisy lub fotografie proponowanego pojazdu, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego,
c) karty katalogowe proponowanego pojazdu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 7 do SWZ, zawierający zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego przedmiotu zamówienia,
b) próbki, opisy lub fotografie proponowanego pojazdu, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego,
c) karty katalogowe proponowanego pojazdu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany te nie mogą zmieniać w sposób istotny charakteru umowy oraz przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy po jej zawarciu
z Wykonawcą w przypadkach gdy:
a) nastąpi zmiana przepisów prawa, opublikowana w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra bądź też zmiana lub wejście w życie uchwał, decyzji lub innych aktów wydanych przez stosowne podmioty nadzoru w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
3. Wszystkie zmiany wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu muszą być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz muszą być zgodne z przepisami Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/psonitrzebiatow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-22 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-22

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam na 17-05-24 transportu z Holandii - Stargard
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania14-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam na 17-05-24 od 20 godz /piątek/ transportu os. prywatnej z Holandii Leiden do Stargardu i powrót w poniedziałek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI