DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU TYPU BUS DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU TYPU BUS DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-09-26
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-16
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00352614
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU TYPU BUS DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W LUBLINIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 7

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-012

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 53 51 200

1.5.8.) Numer faksu: 81 532 97 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kwpsp@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpsplublin.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona przeciwpożarowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU TYPU BUS DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W LUBLINIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-375aefa7-3522-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl oraz kwpsp@straz.lublin.pl, przy czym złożenie oferty wraz z załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc” oraz została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub
logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy,
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ oraz uznaje go za
wiążący.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy PZP określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet
Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
2. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar,
.7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany– format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w toku trybu podstawowego z możliwością negocjacji na „DOSTAWĘ 1 SZTUKI SAMOCHODU TYPU BUS DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE, NR SPRAWY: WL.2370.25.2022” jest Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 7, 20 – 012 Lublin;
b) w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (20-012
Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 233, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl);
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „DOSTAWĘ 1 SZTUKI SAMOCHODU TYPU BUS DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE, NR SPRAWY: WL.2370.25.2022” ;
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710);
e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
g) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu posiada następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe pozyskano w
toczącym się postępowaniu uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO;
i) Osobie, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka „Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej <ZETO> Sp. z o.o.”
z siedzibą w Lublinie jako właściciel Platformy Zamówień PublicznychPZP
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/, na której Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
2. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WL.2370.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 201265,59 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu typu bus na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2022 r. (wymóg ten nie dotyczy ogumienia), nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, zgodny z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletny i gotowy do użytkowania, a także musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114400-3 - Minibusy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Moc silnika powyżej 150 KM

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania umowy

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W niniejszym postępowaniu, Zamawiający określa wyłącznie warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową polegającą na należytym wykonaniu,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy samochodu specjalnego lub samochodu do celów specjalnych typu bus o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ustawy Pzp, obowiązuje również podstawa określona w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda (dokumenty na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP):
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (Załącznik nr 4 do SWZ);
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 5 do SWZ).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, składa składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5. Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć razem z ofertą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ odrębnie dla Wykonawcy, podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca,
podwykonawców oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne inne struktury lub porozumienia).
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda (dokumenty na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie Wykonawcy [w wykazie należy podać, czy przedmiotem dostawy była co najmniej 1 sztuka samochodu specjalnego lub samochodu do celów specjalnych typu bus; w pozostałych kolumnach należy podać datę wykonania dostawy (nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert), wartość dostawy (co najmniej 200 000 zł lub równowartość tej kwoty wg kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w BZP) oraz podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana]

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający, będzie mógł uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, składa również:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczące tych podmiotów wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (oświadczenie należy złożyć razem z ofertą);
- podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, tj. odpis lub informacja z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w tiret 1 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.: art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a ponadto podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby (ww. podmiotowe środki dowodowe zostaną złożone na wezwanie);
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru zawartego w Załączniku nr 7 do SWZ, potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów (zobowiązanie należy złożyć razem z ofertą); zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania niepodlegania
wykluczeniu z postępowania składa również:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczące tych podmiotów wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (oświadczenie należy złożyć razem z ofertą);
- podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, tj. odpis lub informacja z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w tiret 1 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.: art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podmiotowe środki dowodowe zostaną złożone na wezwanie).
4. Podmioty udostępniające zasoby oraz Podwykonawcy zamiast odpisu albo informacji z KRS lub z CEiIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP składają dokumenty wymagane od wykonawców zagranicznych zamiast informacji albo odpisu z KRS lub CEiIDG wskazane w pozycji "Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu".

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wzór pełnomocnictwa został zawarty w Załączniku nr 8 do SWZ.
2. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy o Wykonawcach ubiegających się indywidualnie o udzielenie zamówienia.
3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić w ten sposób, że co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże należyte wykonanie co najmniej 1 dostawy
samochodu specjalnego lub samochodu do celów specjalnych typu bus o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Warunek niepodlegania wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia odrębnie.
5. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia następujących dokumentów:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składany indywidualnie przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, oświadczenie należy złożyć razem z ofertą;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą;
c) dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, przy czym każdy Wykonawca składa odrębne dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, dokumenty należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy PZP;
d) wykaz dostaw, wykaz należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy PZP;
e) w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz korzystania przy realizacji zamówienia z podwykonawców, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy polegają na zasobach podmiotów trzecich lub korzystają z podwykonawców składają dokumenty wymagane od Wykonawców występujących samodzielnie w postępowaniu, którzy korzystają z potencjału podmiotu trzeciego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Strony zgodnie dopuszczają dokonanie czynności prawnej polegającej na zmianie niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Strony przewidują następujące warunki, w jakich dopuszczalne są zmiany zawartej umowy:
a) konieczność przedłużenia terminu końcowego wykonania umowy, lecz nie dłużej niż do dnia 16.12.2022 r. z uwagi na:
- istnienie realnego zagrożenia w terminowym realizowaniu płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od jednostek nadrzędnych lub opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów;
- uwarunkowań społecznych np. protestów, strajków itp.;
- wystąpienie siły wyższej. Przez siłę wyższa rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia;
b) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy;
c) zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności
poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy, w stosunku do złożonej oferty albo
w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji;
d) zmianę stawki podatku od towarów i usług na następujących zasadach:
-zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i
usług części zamówienia,
-do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana
obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,
-zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i
usług.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, Strony również dopuszczają dokonanie zmiany niniejszej umowy w
stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), mających
wpływ na należyte wykonanie umowy i na zasadach określonych w ww. ustawie.
4. Zmiana umowy, o której mowa w pkt 2, będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub
odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia informującego o wystąpieniu zdarzenia
uzasadniającego zmianę umowy w terminie nie później niż 3 dni od dnia, w którym Wykonawca lub odpowiednio
Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia. W przypadku konieczności przedłużenia terminu
wykonania umowy, Zamawiający lub Wykonawca są zobowiązani do poinformowania
drugiej strony umowy o powyższej konieczności co najmniej na 7 dni przed upływem terminu wykonania umowy.
5. Procedura zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w pkt 3 będzie przeprowadzana z uwzględnieniem postanowień
ustawy wskazanej w tym punkcie.
6. Każda zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany i może
zostać wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły okoliczności
uzasadniające zmianę oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty nalezy składać w formie lub postaci elektronicznej na na platformę https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający w celu ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do negocjacji będzie stosował następujące kryteria oceny ofert, tj. "cena całkowita brutto", "moc silnika", "okres gwarancji" i "skrócenie terminu wykonania umowy", co oznacza, że Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców z największą łączną liczbą punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupie wiązki samochodowe, każdą ilość - Biała Podlaska
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania09-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupie wiązki samochodowe, każdą ilość. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI