ZP/PN/14/2022 Świadczenie usług ochrony fizycznej Dolnośląskiego Centrum Sportu –...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZP/PN/14/2022 Świadczenie usług ochrony fizycznej Dolnośląskiego Centrum Sportu – Polana Jakuszycka ...
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-09-27
 • ZamawiającyDOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-16
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00352619
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZP/PN/14/2022 Świadczenie usług ochrony fizycznej Dolnośląskiego Centrum Sportu – Polana Jakuszycka ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020795886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 52-326

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/PN/14/2022 Świadczenie usług ochrony fizycznej Dolnośląskiego Centrum Sportu – Polana Jakuszycka ...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63154f46-35ef-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.dpin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/dpin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/dpin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą przy ul. Eugeniusza
Kwiatkowskiego 4, 52-360 Wrocław (dalej jako ADO).
2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: sekretariat@dpin.pl, za pomocą telefonu: 71 725 42 44, drogą pocztową: ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-360 Wrocław.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach
zamówienia publicznego nr ZP/PN/02/2022 dotyczącego wyłonienia wykonawcy usługi ochrony fizycznej Kompleksu DPIN S.A. wraz
z obsługą portiersko-recepcyjną, w tym także mienia znajdującego się w Kompleksie oraz osób na nim przebywających, połączone z
zapewnieniem zmotoryzowanej grupy interwencyjnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
4.1 realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w związku z
zamówieniem publicznym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4.2 w przypadku zawarcia umowy, ciążący na ADO obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
4.3 prawnie uzasadniony interes ADO, w celu realizacji relacji biznesowych łączących strony bądź w związku z ustaleniem,
dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Pana/Pani dane osobowe będą̨przechowywane, przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień́ publicznych oraz 10 lat w
przypadku umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Obowiązek podania przez Pana/Panią̨danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią̨dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z uPzp.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą
poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, z zastrzeżeniem, że przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z
tych praw (zgodnie z art 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO).
9. Nie przysługuje Panu/Pani:
9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż̇ podstawą prawną przetwarzania
Pana/pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
11. Zachodzi dobrowolność podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że podanie danych jest konieczne do realizacji celu
opisanego w punkcie 3. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i jego realizacji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/PN/14/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej Dolnośląskiego Centrum Sportu – Polana Jakuszycka wraz z ochroną imprez masowych i niemasowych, w tym także mienia znajdującego się w DCS Polana Jakuszycka oraz osób na nim przebywających, połączone z zapewnieniem zmotoryzowanej grupy interwencyjnej oraz konwojami wartości pieniężnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp w wysokości do 25 % wartości zamówienia
podstawowego.
2. Ewentualny zakres usług będących przedmiotem zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: wszystkie rodzaje usług z zakresu ochrony wskazanych w dziale IV SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najtańszej oferty: Oferowana cena ogółem brutto
za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” - C]
W celu ustalenia rankingu (kolejności) złożonych Ofert (określeniu Ofert od najkorzystniejszej tj. najtańszej, do najdroższej)
Zamawiający przyjmie następujący sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: Wartość punktowa ceny wyliczana będzie
według wzoru:
(Cmin : Cn) x 100, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, określone przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021r., poz. 1995 z późn. zm.), tj. posiada aktualną koncesję określającą zakres i formy prowadzenia tych usług, której zakres obejmuje przedmiot zamówienia. Zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia, wskazane w koncesji, muszą zezwalać Wykonawcy na wykonywanie zadań objętych przedmiotem niniejszego zamówienia;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia potwierdzone aktualną koncesją, i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej
3) zdolności technicznej i zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
3.1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje następujące usługi:
3.1.1) co najmniej jedną usługę ochrony osób i mienia, wykonywaną w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy, w obiektach budowlanych o przeznaczeniu sportowym lub obiektach budowlanych o przeznaczeniu komercyjnym (tj. obiekty hotelowe) o powierzchni użytkowej co najmniej 50 000 m2, z wyłączeniem powierzchni parkingu;
3.1.2) co najmniej jedną usługę polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych i gromadzonych z wykorzystaniem telewizji przemysłowej (CCTV), wykonywaną w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy, parkingu podziemnego o liczbie co najmniej 200 miejsc parkingowych;
3.1.3) co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług konwojowania wartości pieniężnych nie mniejszych niż dwie jednostki obliczeniowe;

UWAGA: Używając określenia jednostki obliczeniowe, Zamawiający odwołuje się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010r., Nr 166, poz. 1128).

3.1.4) co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej ochronie imprezy masowej o charakterze sportowym (z wyłączeniem meczów piłki nożnej) obejmującą udział w niej jednorazowo nie mniej niż 5000 (pięć tysięcy) widzów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ spółka cywilna) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.1) powyżej, zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy co najmniej jeden z członków Konsorcjum/spółki cywilnej samodzielnie spełni warunki wskazane powyżej.
Zamawiający uzna warunek opisany w pkt 3.1 również za spełniony, wtedy gdy Wykonawca wykaże jedną usługę obejmującą zakres z ppkt 3.1.1 i/lub 3.1.2 i/lub 3.1.3 i/lub 3.1.4.
3.2) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
3.2.1) co najmniej pięcioma (5) osobami, z których każda posiada aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników ochrony fizycznej w ilości nie mniejszej niż 10 (dziesięć) osób, wykonujących usługi ochrony fizycznej osób i mienia;
3.2.2) co najmniej 1 (jedną) zmotoryzowaną grupą interwencyjną szybkiego reagowania, o której mowa w dziale IV pkt 11 SWZ, składającą się z minimum 2 (dwóch) osób wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego;
3.2.3 co najmniej 2 (dwoma) pracownikami ochrony fizycznej uprawnionymi do przewożenia, przenoszenia oraz konwojowania wartości pieniężnych, tj. pracownikami w ilości zgodnej z wymogami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia w odniesieniu do wartości konwojowanej.
Wykonawcy w trakcie wykonania zamówienia przysługuje prawo wymiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W przypadku wymiany osób, Wykonawca wskaże osobę o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie mniejszym niż posiadane przez osobę zamienianą. Każda zmiana osoby w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie powiadomienia Zamawiającego i będzie wymagała uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3.3) dysponuje następującymi urządzeniami technicznymi wymaganymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – niezależnymi środkami łączności, w które będą wyposażone osoby przewidziane do realizacji usług ochrony, w ilości co najmniej 15 (piętnastu) sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z zestawami kamuflującymi, działających w systemie analogowym w paśmie radiowym typu dyspozytorskiego, na podstawie pozwolenia radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej.
3.4) spełnia wymagania odpowiednich norm zarzadzania jakością – Wykonawca musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością (procedura oceny i redukcja ryzyka, planowanie, jakość usług) tj. certyfikat AQAP 2110:2016 lub równoważny.
Zgodnie z zapisami § 9 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy, wykonawca może zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 12 (o których mowa w pkt 3.3 rozdz. VIII SWZ) ww. rozporządzenia, złożyć równoważne podmiotowe środki dowodowe wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego nie ma dostępu do podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 12 (o których mowa w pkt 3.3 rozdz. VIII SWZ) ww. rozporządzenia, lub nie ma możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub (….), o ile udowodni, że stosowane przez niego: środki zapewnienia jakości są zgodne z wymaganymi normami zarządzania jakością lub (…).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni), następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni), następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia:
2) aktualna koncesja, wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1995, ze zm.), określająca zakres i formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, o których mowa w w/w ustawie, której zakres obejmuje przedmiot zamówienia Przedmiotową koncesję składa odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w Wykazie usług, o którym mowa powyżej, uwzględnia wyłącznie te usługi, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
6) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością tj. certyfikat AQAP 2110:2016 lub równoważny.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym „Formularzem ofertowym zawierającym formularz cenowy” następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. X pkt 2 SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 4 do SWZ - lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o których mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, (jeżeli dotyczy);
c) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
d) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XIV pkt 12 (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wyłącznie w walucie polskiej, w wysokości: 14 500 zł. Wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji Umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron;
2) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności obniżających ponoszone przez Zamawiającego koszty realizacji usługi.

2. Zmiany o charakterze nieistotnym mogą być dokonywane w każdym czasie i w zakresie,
w szczególności w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
3. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad
i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku zajścia sytuacji niezależnej od woli Zamawiającego, a mającej wpływ na ograniczenie działalności Zamawiającego, ma on prawo do ograniczenia usługi poprzez zmniejszenie zakresu i kosztu usługi.
5. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. O zmianie osób wskazanych do realizacji zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie załączając odpowiednie dokumenty (uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje) oraz wykaże, że osoby te posiadają kwalifikacje wymagane w postępowaniu przetargowym (o ile były wskazane). Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę na objęcie lub zmianę w/w osób. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni uznaje się za zgodę Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje dodatkowo zmianę Umowy w przypadku dokonania waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w związku ze zmianą kosztów związanych
z realizacją Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/dpi

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych:
1.1 w art. 108 ust. 1 uPzp;
1.2. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
1.3 w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj. (pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam małej pożyczki prywatnej na dowód - Jelenia Góra
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania21-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Szukam małej pożyczki prywatnej na dowód Kontakt poprzez formularz
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI