„Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2021 roku”...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2021 roku” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V i/lub Część VI i/lub Część VII i/lub Część VIII
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBytom
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-10-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-15
 • Numer ogłoszenia598031-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 598031-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2021 roku” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V i/lub Część VI i/lub Część VII i/lub Część VIII
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., krajowy numer identyfikacyjny 27690250400000, ul. Strzelców Bytomskich  207 , 41-914  Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323513364, e-mail przetargi@srk.com.pl, faks +48323513369.
Adres strony internetowej (URL): www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.srk.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://efo.coig.biz

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie pisemnej można złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207 – Kancelarii Głównej Zamawiającego w godz. od 7:00 do 14:00”
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2021 roku” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V i/lub Część VI i/lub Część VII i/lub Część VIII
Numer referencyjny: ZP-BZ-0013/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2021 roku”Część I: Szkolenia w dziedzinie BHP, pierwszej pomocy oraz kursów uprawniających do prowadzenia instruktażyCzęść II: Szkolenia i kursy w zakresie górniczym i wentylacjiCzęść III: Szkolenia i kursy w zakresie mechanicznym i szybowymCzęść IV: Szkolenia i kursy w zakresie elektrycznym i energetycznymCzęść V: Szkolenia i kursy w zakresie spawalniczymCzęść VI: Szkolenia i kursy w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiegoCzęść VII: Szkolenia i kursy w zakresie zagrożenia radiacyjnegoCzęść VIII: Szkolenia i kursy komputerowe

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:a) dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:- min 1 osoba w zakresie części IV posiadająca uprawnienia Rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie zasad łączenia i naprawy przewodów i kabli w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczychb) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednej lub kilku umów polegających na:Część I: Kursach lub szkoleniach w dziedzinie BHP, pierwszej pomocy oraz kursów uprawniających do prowadzenia instruktaży.Część II: Kursach lub szkoleniach w zakresie górniczym i wentylacyjnym.Część III: Kursach lub szkoleniach w zakresie mechanicznym i szybowym.Część IV: Kursach lub szkoleniach w zakresie elektrycznym i energetycznym.Część V: Kursach lub szkoleniach w zakresie spawalniczym.Część VI: Kursach lub szkoleniach w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.Część VII: Kursach lub szkoleniach w zakresie zagrożenia radiacyjnego.Część VIII: Kursach lub szkoleniach komputerowych.o łącznej wartości min:Część I: 32 000,00 zł brutto,Część II: 34 000,00 zł brutto,Część III: 33 000,00 zł brutto,Część IV: 85 000,00 zł brutto,Część V: 31 500,00 zł brutto,Część VI: 15 000,00 zł brutto,Część VII: 7 000,00 zł brutto,Część VIII: 15 000,00 zł brutto,wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Koncesje, zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór dokumentu.3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wzór dokumentu.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów, obowiązany jest złożyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi:1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zdolności - wzór dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
5. Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ : 1) Oświadczenie Wykonawcy, iż w zakresie kursów i szkoleń ujętych w:Części I poz. 2, 3Części II poz. 1, 2, 3, 4, 5Części III poz. 1, 2, 3, 4, 5,Części IV poz. 1, 2, 3, 4, 5Wykonawca do szkolenia osób, o których mowa w Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze art. 53 ust. 6, oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego winien posiadać programy szkolenia zatwierdzone w drodze decyzji, przez właściwe organy nadzoru górniczego. - załączniki 3.1-3.4 do druku „FORMULARZ OFERTOWY”.2) Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje ośrodkiem szkoleniowym, w którym będzie przeprowadzać szkolenia i kursy w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego Miejsce szkolenia wskaże każdorazowo Zamawiający, tj. czy na terenie Oddziałów SRK S.A. Zamawiającego, czy w siedzibie Wykonawcy załącznik 4 do druku „FORMULARZ OFERTOWY”.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I: 1 900,00 złCzęść II: 2 000,00 złCzęść III: 1 900,00 złCzęść IV: 5 000,00 złCzęść V: 1 800,00 złCzęść VI: 900,00 złCzęść VII: 400,00 zł Część VIII: 800,00 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru:a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: PL 82 1050 1230 1000 0090 3044 6992b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych lub e-gwarancji bankowej d) gwarancjach ubezpieczeniowych lub e- gwarancji ubezpieczenioweje) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://laip-srk.coig.biz/ (Zgodnie z opisem stanowiącym załączniki nr 4 do SIWZ)
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: w trakcie aukcji każdemu wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony jego ofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej, wysokość postąpienia, które wykonawca powinien dokonać w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert, czas pozostały do zakończenia aukcji.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: w trakcie aukcji każdemu wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony jego ofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej, wysokość postąpienia, które wykonawca powinien dokonać w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert, czas pozostały do zakończenia aukcji.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: aukcja trwa dwadzieścia minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną dziesięciominutową dogrywkę. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1% ceny całkowitej ceny brutto, określonej w ofercie ocenionej jako najkorzystniejsza.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych: a) Szerokopasmowe łącze internetowe, b) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP); c) Stabilne wersje (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji od 9 do 11. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowane darmowe oprogramowanie Java (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, d) Ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem wydanym przez jedno z następujących centr certyfikacji: • Cencert, • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., • PWPW, • Certum • EuroCert. e) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem, f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1366x768, g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie https://laip-srk.coig.biz w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem wydanym przez jedno z następujących centr certyfikacji: • Cencert, • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., • PWPW, • Certum • EuroCert. e) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem, f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1366x768, g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie https://laip-srk.coig.biz w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu). 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Uczestników z oprogramowania innego niż zalecane. 4. Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu. 5. Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło). 6. W przypadku, gdy Wykonawca posiada podpis elektroniczny wystawiony przez zagraniczne centrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzoru takiego podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 20 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
aukcja trwa dwadzieścia minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną dziesięciominutową dogrywkę. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek. Brak złożenia kolejnego postąpienia w w podstawowym czasie aukcji lub okresie 10 minut dogrywki kończy aukcję.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności w zakresie:1) zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno – prawnych, poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisów, 2) zmiany terminu realizacji umowy będąca następstwem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności:– wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych i atmosferycznych.3) zmiany zakresu rzeczowego umowy:a) zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy:– poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i restrukturyzacyjnych,4) zmiany sposobu spełnienia części świadczenia w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę niemożliwości jego spełnienia, w związku z zaprzestaniem lub wstrzymaniem produkcji poszczególnych produktów, pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry techniczne i funkcjonalność nie gorszą niż produkt wskazany w umowie,5) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;6) zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie,b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;8) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy Pzp;9) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.2. Jeżeli przed upływem terminu realizacji, Umowa nie zostanie wykonana w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym przed upływem w/w terminu, dopuszczalne jest na wniosek Zamawiającego, przedłużenie terminu realizacji do czasu pełnego wykonania Umowy, lecz nie dłużej niż o 90 dni, licząc od wskazanego w Umowie terminu.3. Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie zakresu rzeczowego lub/i finansowego w przypadku zmian techniczno-organizacyjnych w jednostkach Zamawiającego skutkujących tym, że świadczenie objęte umową ni może być w całości zrealizowane. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie związane z w/w ograniczeniem zakresu rzeczowo-finansowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-26, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I: Szkolenia w dziedzinie BHP, pierwszej pomocy oraz kursów uprawniających do prowadzenia instruktaży
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: Szkolenia w dziedzinie BHP, pierwszej pomocy oraz kursów uprawniających do prowadzenia instruktażyLp. Nazwa kursu / szkolenia Przewidywana ilość pracowników do przeszkolenia1. Instruktaż ogólny 2652. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (dozór, kierownicy) 2873. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 16264. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych 655. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP 96. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych 1537. Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego 608. Kurs dla instruktorów szkolenia praktycznego 299. Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (sanitariusza) 6410. Kurs z zakresu oceny ryzyka zawodowego 12
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część II: Szkolenia i kursy w zakresie górniczym i wentylacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: Szkolenia i kursy w zakresie górniczym i wentylacjiLp. Nazwa kursu / szkolenia Przewidywana ilość pracowników do przeszkolenia1. Kurs specjalistyczny maszynisty lokomotyw pod ziemią 152. Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią w zakresie kolejek podwieszanych szynowych 113. Specjalistyczne przeszkolenie powtarzane co 5 lat na stanowisku górnika 274. Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał 65. Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał powtarzany co 5 lat 216. Kurs – górnik wiertacz dołowy 97. Kurs manewrowy – konwojent kolei podziemnej 108. Kurs metaniarzy, pomiarowców wentylacji i odmetanowania 199. Kurs obsługi kołowrotów 1410. Kurs zaplataczy lin stalowych - zaploty krótkie 911. Kurs zaplataczy lin stalowych – zaploty długie 812. Kurs dla próbobiorców w zakresie pobierania próbek pyłów szkodliwych dla zdrowia oraz oceny zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pobierania próbek dla określenia części niepalnych 1913. Kurs dla pracowników punktu wydawczego w zakresie naprawy i konserwacji lamp górniczych oraz obsługi kontroli i konserwacji ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego 1414. Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i wydawaniu metanomierzy indywidualnych 715. Kurs dla konserwatorów sprzętu p.pożarowego 2616. Kurs - górnik rabunkarz 1017. Kurs pomocnika maszynisty kolejek podwieszanych i spągowych z uzyskaniem kwalifikacji manewrowego oraz obsługi wciągników i wciągarek belek transportowych 218. Rewident wozów kopalnianych 719. Cieśla torowy 1120. Kurs w zakresie kotwienia górotworu dla osób wykonujących 421. Kurs w zakresie kotwienia górotworu dla osób nadzorujących 222. Kurs cieśli górniczego 423. Kurs obsługi wciągników i wciągarek 1124. Technik pyłowy 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część III: Szkolenia i kursy w zakresie mechanicznym i szybowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III: Szkolenia i kursy w zakresie mechanicznym i szybowymLp. Nazwa kursu / szkolenia Przewidywana ilość pracowników do przeszkolenia1. Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego 222. Kurs specjalistyczny maszynisty maszyn wyciągowych 83. Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych (w zakresie mechanicznym) 354. Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące ruchu wyciągów szybowych 195. Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące sprawy ruchu wyciągów szybowych powtarzany co 5 lat 486. Kurs obsługi i naprawy górniczych pomp wirowych wraz z egzaminem URE 117. Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalń wraz z egzaminem URE 468. Naprawa pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalń 179. Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji wentylatorów głównego przewietrzania wraz z egzaminem URE 2410. Konserwator spalinowych kolejek podwieszanych 111. Kurs w zakresie budowy przeglądów okresowych , napraw i konserwacji wózków hamulcowych przeznaczonych dla podwieszanych kolejek szynowych 112. Kurs obsługi urządzeń przyszybowych na nadszybiach, podszybiach i zrębach szybów 1613. Kurs dla konserwatorów maszyn wyciągowych branży mechanicznej 1714. Obsługa zawiesi dźwignic (hakowych) 2415. Kurs dla konserwatorów wciągników i wciągarek o napędzie mechanicznym w podziemnych wyrobiskach 9
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część IV: Szkolenia i kursy w zakresie elektrycznym i energetycznym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV: Szkolenia i kursy w zakresie elektrycznym i energetycznymLp. Nazwa kursu / szkolenia Przewidywana ilość pracowników do przeszkolenia1. Kurs specjalistyczny rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa 182. Kurs specjalistyczny rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa - okresowy po 5 latach 103. Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej 244. Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej - okresowy powtarzany po 5 latach 875. Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych (w zakresie elektrycznym) 246. Kurs dla osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej Dex1 107. Kurs dla osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej DEx1 - okresowy powtarzany po 5 latach 368. Kurs elektromonterów zatrudnionych przy konserwacji, przeglądach, naprawach i remontach lokomotyw dołowych 59. Kurs aparatura zasilająca i łączeniowa do 1kV stosowana w podziemiach kopalń 1510. Seminarium w zakresie – pomiar natężenia prądów błądzących w Kopalniach i Zakładach Górniczych 311. Kurs uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Grupa 1 E) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego 1012. Kurs uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (Grupa 1 D) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego 813. Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Grupa 1 E) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego 9814. Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (Grupa 1 D) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego 4115. Kurs w zakresie technologii naprawy i łączenia kabli i przewodów oponowych 2316. Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń upływowych w sieci do 1 kV 2217. Seminarium, pomiary uziemień ochronnych SUPO 3018. Kurs uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Grupa 2 E) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego 8619. Kurs uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (Grupa 2 D) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego 2920. Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Grupa 2 E) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego 4321. Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (Grupa 2 D) wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego 2422. Kurs dla osób dozoru ruchu nieelektrycznego w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEX dla mechaników) 123. Pomiary i badania diagnostyczne transformatorów 324. Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV 325. Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych powyżej 1 kV 326. Praktyczna obsługa miernika MPI – 508, MZC – 310 S 127. Kurs konserwatora elektronarzędzi 128. Pomiary ochrony przeciwporażeniowej 229. Pomiary termograficzne urządzeń energetycznych 130. Zabezpieczenia cyfrowe sieci rozdzielczych SN 631. Kurs system blokad metanometrycznych, konserwacja i obsługa dołowych urządzeń systemu kontroli atmosfery w kopalni 8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Część V: Szkolenia i kursy w zakresie spawalniczym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część V: Szkolenia i kursy w zakresie spawalniczymLp. Nazwa kursu / szkolenia Przewidywana ilość pracowników do przeszkolenia1. Szkolenie z zakresu zagrożeń wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładu górniczego dla osób wykonujących czynności spawacza 262. Kurs podstawowy spawania gazowego i spawania elektrodami otulonymi (311+111) 193. Kurs ponadpodstawowy spawania elektrodami otulonymi 94. Kurs ponadpodstawowy spawania gazowego 75. Weryfikacja spawania podstawowego 806. Weryfikacja spawania ponadpodstawowego 97. Kurs naprawy palników gazowych i reduktorów ciśnienia 98. Kurs wydawcy i konserwatora sprzętu spawalniczego 18
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Część VI: Szkolenia i kursy w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VI: Szkolenia i kursy w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiegoLp. Nazwa kursu / szkolenia Przewidywana ilość pracowników do przeszkolenia1. Kurs obsługi suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawi stacjonarnych wraz z egzaminem UDT 102. Kurs kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z egzaminem UDT 243. Kurs konserwatora suwnic, wciągników i wciągarek wraz z egzaminem UDT 34. Kurs konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z egzaminem UDT 115. Kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych wraz z egzaminem UDT 26. Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej do 20 ton, klasy III z uzyskaniem uprawnień 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Część VII: Szkolenia i kursy w zakresie zagrożenia radiacyjnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VII: Szkolenia i kursy w zakresie zagrożenia radiacyjnegoLp. Nazwa kursu / szkolenia Przewidywana ilość pracowników do przeszkolenia1. Kurs dla osób wykonujących pomiary zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych 13
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Część VIII: Szkolenia i kursy komputerowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VIII: Szkolenia i kursy komputeroweLp. Nazwa kursu / szkolenia Przewidywana ilość pracowników do przeszkolenia1. Kurs z zakresu obsługi programu EXCEL – podstawowy 162. Kurs z zakresu obsługi programu EXCEL – średniozaawansowany 103. Kurs z zakresu obsługi programu EXCEL – zaawansowany 94. Kurs Auto Cad – podstawowy 35. Kurs komputerowy MS Excel w zastosowaniach finansowych – w praktyce 8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam kursu pedicure 18 albo 19 grudnia, Gliwice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania28-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam serdecznie, Szukam kursu pedicure 18 albo 19 grudnia. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI