Zakup i dostawa sprzętu komputerowego (80 laptopów)

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego (80 laptopów)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKleczew
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-08-17
 • ZamawiającyGmina Kleczew
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00295008
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego (80 laptopów)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kleczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Kleczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-540

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632700900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@kleczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego (80 laptopów)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-567f8dcb-14fb-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026017/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego (80 laptopów)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kleczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kleczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawcy są zobowiązani do składania ofert, oświadczeń i innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, po uprzedniej rejestracji wykonawcy.
2 . Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. rejestrując się bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta, logując się, akceptuje warunki korzystania ze strony prowadzonego postępowania, określone w regulaminie dostępnym pod adresem:
https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf oraz uznaje go za wiążący.
3. Szczegółowa instrukcja obsługi strony internetowej prowadzonego postępowania, zawierająca instrukcję korzystania przez Wykonawcę jest zamieszczona pod adresem: https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2020/07/Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf
4. Każdy załączany plik, zawierający ofertę, dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa, musi być uprzednio opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby reprezentujące
odpowiednio wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, inny podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub wykonawców.
5. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości.
6. Zamawiający,, zaleca podpisywanie dokumentów PDF formatem PAdES. Dodatkowo zamawiający informuje, że:
1) pliki podpisane przy pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączać wraz z plikiem podpisu;
2) formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu zewnętrznego XAdES należy dodać w jeden z poniższych sposobów:
a) z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty należy umieścić plik, który był podpisywany, a plik z podpisem należy dodać oddzielnie jako załącznik lub
b) spakować razem plik oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty.
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne, umożliwiające pracę na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
• dostęp do sieci do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów
operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;
• zainstalowana co najmniej jedna przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome, Opera;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program do obsługi formatów .pdf, np. Acrobat Reader;
• dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx,
xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc;
• rekomendowane przez zamawiającego formaty przesłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ze
szczególnym wskazaniem na pdf oraz formaty kompresji danych: zip, 7zip; zamawiający dopuszcza inne, niż określone powyżej
formaty kompresji danych, w szczególności format .rar, pod warunkiem, że zamawiający, korzystając z programu 7-zip (https://7-zip.org.pl/), będzie w stanie poprawnie otworzyć skompresowane pliki oferty; w przypadku gdy wykorzystany przez wykonawcę format kompresji danych uniemożliwi jego otworzenie przez Zamawiającego za pomocą programu 7-zip, ofertę taką uznaje się za podlegającą odrzuceniu;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 14. RODO (obowiązek informacyjny) – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kleczew (pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew) reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, tel. 63 270 09 00, email: ugim@kleczew.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Dominika Socha, tel. 63 270 09 24, email: iod@kleczew.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGN.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę nowego sprzętu komputerowego
– 80 sztuk laptopów, na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 6 do SWZ (projekt umowy wraz z załącznikami).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis zawarto w sekcji "Kryteria oceny ofert" powyżej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy min. 30 komputerów stacjonarnych lub laptopów – każda w ramach jednego kontraktu / zlecenia / umowy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na załączniku nr 2 do SWZ (składane wraz z ofertą);
• w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (składane na wezwanie)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na załączniku nr 2 do SWZ (składane wraz z ofertą);
• wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych w warunku udziału w postępowaniu, wraz z podaniem ich rodzaju i zakresu, daty i miejsca wykonania, wartości i podmiotu, na rzecz którego dostawy te zostały wykonane; wymagane jest załączenie dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (składane na wezwanie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami i kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert i warunkach realizacji zamówienia – zamawiający żąda od wykonawców złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
• w ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oraz link do strony producenta oferowanego sprzętu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami zamawiającego
• wraz z ofertą należy przekazać kartę katalogową zaoferowanego sprzętu umożliwiającą weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami zamawiającego zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do projektu umowy (jeżeli przedmiotowy środek dowodowy został wystawiony jako dokument w postaci papierowej, wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym elektronicznym, zaufanym (ePUAP) lub osobistym (e-dowód) – np. skan dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym)
• wraz z ofertą należy przekazać certyfikat ISO dla producenta sprzętu, deklarację zgodności CE, EnergyStar 8.0 oraz potwierdzenie spełniania kryteriów środowiskowych w postaci oświadczenia producenta odnoszące się do oferowanego sprzętu
Zamawiający zaakceptuje inne równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3. Jeśli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, wówczas zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Wezwania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który przystąpi do niniejszego postępowania, zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 2 000,00 złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu związania ofertą.
3. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący numer rachunku bankowego zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Słupca, Oddział Kleczew, numer konta: 53 8542 0001 3300 0169 0015 0893, podając w tytule przelewu „wadium postępowanie Pzp nr …”. Nie dopuszcza się wpłat gotówką na konto zamawiającego, w tym również w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący numer rachunku bankowego zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust 6 pkt Pzp, przy czym dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie.
9. W przypadku gdy wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej, z treści musi wynikać w szczególności:
1) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji lub poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego, beneficjenta gwarancji lub poręczenia;
2) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia.
10. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.
Numer konta do zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać w ofercie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez wykonawcę lub poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 60 Pzp.
4. Zamawiający będzie łącznie oceniał spełnianie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców na załączniku nr 2 do SWZ w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie na załączniku nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy.
3. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poza przypadkami określonymi w projekcie umowy oraz zmianami, które przewidziano w art. 455 ust. 1 Pzp. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kleczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione, ograniczając ich ilość poprzez zastosowanie najniższej ceny jako kryterium oceny ofert. Oferta z najniższą ceną uzyska 100,00 punktów, a kolejne oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór: (Cmin / Cbad) x 100,00 punktów, gdzie Cmin to cena oferty minimalnej, a Cbad to cena oferty badanej.
3. Zamawiający zaprosi do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeśli nie podlegały one odrzuceniu.
4. W zaproszeniu do negocjacji zamawiający wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
5. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
6. Podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnia równie traktowanie wszystkich wykonawców, a prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
7. Po zakończeniu negocjacji zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
8. Termin na złożenie ofert dodatkowych nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
9. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegającej ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową, zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
10. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ.
11. W przypadku, gdy zamawiający nie skorzysta z możliwości prowadzenia negocjacji, wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta uzyska liczbę punktów zależną od wskazanego przez wykonawcę w ofercie okres realizacji zamówienia:
- za wskazanie 7 dni i mniej – 40 punktów
- za wskazanie 14 dni – 20 punktów
- za wskazanie 21 dni – 10 punktów
- za wskazanie 30 dni – 0 punktów
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję osoby do modernizacji i opieki nad stroną internetową i inne - Konin
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania27-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję osoby do modernizacji i opieki nad stroną internetową, poczty email oraz oprogramowania Optima. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kleczew: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego (80 laptopów)
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa drukarek, skanerów i sprzętu komputerowego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa drobnego sprzętu komputerowego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI