„Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka” – dostawa i montaż sit spiralnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWaganiec
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-17
 • ZamawiającyGmina Waganiec
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00295015
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Wójtówka” – dostawa i montaż sit spiralnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Waganiec

1.3.) Oddział zamawiającego: ul. Dworcowa 11 87-731 Waganiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa

1.5.2.) Miejscowość: Waganiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-731

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542830044

1.5.8.) Numer faksu: 542830640

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.waganiec@wlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.waganiec.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Wójtówka” – dostawa i montaż sit spiralnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91797ebf-150d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032684/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej pod adresem: https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet . Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień informacji oraz dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ogólne zasady korzystania z
Platformy, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego rozdziału:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy
na subdomenie https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet, lub
https://oneplace.marketplanet.pl,
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”,
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie
czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia
wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować
się pod numerem telefonu podanym w ww.
potwierdzeniu,
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB
Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików o wielkości do 100 MB.
4. Zalecenia Zamawiającego dotyczące:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES (pdf advanced electronic signature),
b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES (HML pdf advanced electronic signature).
2) podpisu zaufanego:
a) wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES;
Podpisany plik ma rozszerzenie .pdf,
c) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem
XAdES. Podpisany plik ma rozszerzenie .xml.
3) podpisu osobistego:
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO Atp (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii
NFC wielkość
dokumentów nie może przekroczyć 5MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis wewnętrzny otoczony,
c) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem
zewnętrznym lub otaczającym.
1) Po podpisaniu plików a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności
wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument został podpisany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu
różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest
załączenie na Platformę dwóch plików, tj. pliku podpisywanego i pliku zawierającego podpis.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
1) plik/pliki oferty załączony/e przez Wykonawcę na Platformie i zapisany/e, widoczny/e jest/są na Platformie jako zaszyfrowany/e –
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku/ów dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu otwarcia ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generow.any wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Danych Osobowych jest Gmina Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec reprezentowana przez Wójta
Gminy Waganiec, e-mail: ug.waganiec@wlo.pl, tel.: 54 284 00 44,
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail:
iod@waganiec.pl; tel.: 54 283 00 44,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji; art.
6 ust. 1 lit. b RODO – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia
2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy,
4) dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych
osobowych,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że:
1. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa
i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka” – dostawa i montaż sit spiralnych.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Podwykonawstwo:
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia,
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
na warunkach określonych w Załączniku nr 8 do SWZ (Wzór umowy),
3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani,
4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia;
5) Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Załączniku nr 5 do SWZ (Wzór umowy).
4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane, ustawie Kodeks cywilny i ustawie Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert wartość wagowa będzie wyrażona w punktach. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria: Cena, Okres rękojmi za wady i gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.


1.2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

1.2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100.000,00 zł.

UWAGA 1!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych Wykonawców.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby.

UWAGA 2!
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.

1.2.4 Zdolności technicznej i zawodowej:
1.2.4.1) w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedno zamówienie polegające na dostawie urządzeń w zakresie oczyszczalni ścieków o wartości zamówienia min. 100.000,00 zł brutto.

UWAGA 1!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych Wykonawców.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby.

UWAGA 2!
Wartości podane w dokumentach
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ,
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b rozdział X SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
2. Dokument, o którym w ust. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 4
pkt 1 lit. b rozdział X SWZ, zastępuje się go w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
b) wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ),
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający dodaje nową przesłankę wykluczenia, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się
Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek
z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający
dostosował dokumentację zamówienia zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o której mowa wyżej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dosatwy wykonają poszczególni Wykonawcy (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, określone w Rozdziale X ust. 4 pkt 1 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 1 pkt 1.2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy, w szczególności terminu realizacji
przedmiotu umowy, zakresu świadczenia, sposobu zrealizowania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy. Ze
względu na ograniczenia występujące w niniejszym ogłoszeniu dotyczące ilości znaków możliwych do wpisania,
Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy został szczegółowo opisany w § 11 Załącznika nr 8 do SWZ (Wzór
umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak również
podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów,
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ wraz z pełnomocnictwem jeżeli prawo do podpisania zobowiązania nie wynika z dokumentów o, których mowa w pkt 3 (jeżeli dotyczy),
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 8 SWZ (jeżeli dotyczy),
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy),
7) wykaz rozwiązań równoważnych – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami (jeżeli dotyczy),
8) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) (jeżeli dotyczy).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wyburzenie i zgruzowanie betonów - Radziejów
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania07-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wyburzenie i zgruzowanie betonów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego (80 laptopów)
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa drobnego sprzętu komputerowego
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Waganiec: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Remont drogi gminnej nr 108622L w miejscowości Blinów Drugi
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI