Udostępnienie i utrzymanie wielofunkcyjnych urządzeń drukujących - usługa limitowana...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udostępnienie i utrzymanie wielofunkcyjnych urządzeń drukujących - usługa limitowana wydrukami/kopiami
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewództwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-25
 • Numer ogłoszenia507236-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 507236-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: Udostępnienie i utrzymanie wielofunkcyjnych urządzeń drukujących - usługa limitowana wydrukami/kopiami
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, krajowy numer identyfikacyjny 81168780751100, ul. ul. Korsarzy  34 , 70540   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 44 67 120, e-mail zamowienia.publiczne@wzp.pl, faks 091 44 67 185.
Adres strony internetowej (URL): www.wzp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wzp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Al. Wyzwolenia 105, pokój 305, 71-421 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie i utrzymanie wielofunkcyjnych urządzeń drukujących - usługa limitowana wydrukami/kopiami
Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.3.2019.SK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia – zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – Załącznik nr 7 do SIWZ (dalej jako: „SOPZ”) oraz § 1 Wzoru umowy – jest usługa udostępnienia i utrzymania wielofunkcyjnych urządzeń drukujących – usługa limitowana wydrukami/kopiami w następującej ilości oraz rodzaju: a) 8.000.000 sztuk wydruków/kopii czarno – białych, b) 900.000 sztuk wydruków/kopii kolorowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi SOPZ, który zawiera w szczególności: 1) opis usługi udostępnienia wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w tym m. in.: a) wymagane minimalne parametry techniczne udostępnianych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących; b) wymogi dotyczące dostarczenia, zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia udostępnianych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. 2) opis usługi utrzymania wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w tym m. in: a) wymogi dotyczące dostarczania materiałów eksploatacyjnych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących; b) opis obsługi serwisowej wielofunkcyjnych urządzeń drukujących; c) modele objętych obsługą serwisową wielofunkcyjnych urządzeń drukujących będących własnością Zamawiającego; 3) zasady rozliczeń za zrealizowane usługi; 4) opis wymogu zatrudnienia na umowę o pracę; 5) zasady i warunki udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 461 496,00 zł brutto.

II.5) Główny kod CPV: 50313200-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50313100-3
50310000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 562800,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług (wskazanych poniżej) w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – dalej w tym pkt jako „Zamówienia” (zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozdziale VIII SOPZ). 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia „Zamówień” polegających na powtórzeniu takich samych bądź podobnych usług jak usługi stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego. 2) Wartość usług, które mogą zostać udzielone na tej podstawie nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego (wartości szacunkowej zamówienia podstawowego), tj. nie przekroczy wartości 187.600,00 zł złotych netto (230.748,00 zł brutto). 3) „Zamówienia” będą udzielone na warunkach określonych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że wynegocjowane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie prowadzenia negocjacji, zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego. 4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia „Zamówień” w szczególności w przypadku, gdy: - przed terminem zakończenia umowy zostaną wykorzystane limity wydruków/kopii określone we Wzorze umowy; - maksymalna wartość zobowiązania (liczona limitem wydruków/kopii), wskazana w umowie zawartej z Wykonawcą nie będzie wystarczająca dla zabezpieczenia potrzeb Zamawiającego; - nastąpi konieczność zwiększenia liczby lokalizacji komórek organizacyjnych Zamawiającego, w których będą realizowane usługi, stanowiące przedmiot zamówienia; - nastąpi konieczność zmiany lokalizacji komórek organizacyjnych Zamawiającego, w których będą realizowane usługi, stanowiące przedmiot zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Informacja uzupełniająca do pkt II.6): Całkowita wartość zamówienia: 562 800,00 zł netto, w tym: a) Wartość zamówienia podstawowego została ustalona na kwotę: 375.200,00 złotych netto b) Wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (polegającego na możliwości powtórzenia takich samych bądź podobnych usług do usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego) została ustalona na kwotę: 187.600,00 zł złotych netto. 2) Informacja uzupełniająca do pkt II.8): Termin wykonania (realizacji) zamówienia: Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia wykorzystania limitów wydruków/kopi wskazanych w Rozdziale III pkt 1 SIWZ, nie dłużej jednak niż 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe regulacje określające termin wykonania (realizacji) zamówienia zostały uregulowanie w § 3 Wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu wziąć może udział Wykonawca, którzy spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie, że: 1) Wykonawca posiada minimalne wymagane doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – tj. wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi*, o wartości co najmniej 125.000 zł brutto** każda, polegające na utrzymaniu*** wielofunkcyjnych urządzeń drukujących bądź udostępnieniu**** i utrzymaniu*** wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. W przypadku, gdy usługa przedstawiana na potwierdzenie spełniania warunku jest w trakcie realizacji (usługa wykonywana), to wartość części zrealizowanej do dnia składania ofert nie może być mniejsza niż 125.000 zł brutto. * UWAGA: Przez 1 usługę Zamawiający rozumie 1 umowę. ** UWAGA: W przypadku, jeżeli wartość wykazywanej usługi została wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość kwoty co najmniej 125 000 złotych brutto wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu. *** Przez utrzymanie wielofunkcyjnych urządzeń drukujących Zamawiający rozumie usługę polegającą na zapewnieniu ciągłości pracy urządzeń wielofunkcyjnych poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, napraw, regulacji, konserwacji oraz kontroli stanu technicznego, zgodnie z dokumentacją techniczną. **** Przez udostępnienie wielofunkcyjnych urządzeń drukujących Zamawiający rozumie dostarczenie urządzeń wielofunkcyjnych drukujących będących własnością Wykonawcy osobom/podmiotom trzecim w celu drukowania/kopiowania/skanowania na powyższych urządzeniach. - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców lub łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawca, dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to jest: co najmniej dwiema następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi minimalne wymagane kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: Co najmniej dwie osoby przeszkolone z zakresu serwisu urządzeń drukujących firmy: Ricoh lub NRG lub Rex-Rotary (będących własnością Zamawiającego), tj. osoby posiadające certyfikat lub inny równoważny dokument (np. zaświadczenie, dyplom itd.) wydany przez producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta tych urządzeń, potwierdzający przeszkolenie z zakresu serwisowania tych urządzeń. - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców lub łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. UWAGA: W Rozdziale X SIWZ zawarta została szczegółowa informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona) zobowiązany będzie złożyć – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W tej sytuacji zastosowanie ma treść ppkt 3. 5) W zakresie dokumentów, o których mowa w ppkt 1 albo odpowiadających im dokumentów określonych w ppkt 2 – w przypadku wskazania dostępności dokumentów (tj. odpisu z właściwego rejestru / centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazane przez Wykonawcę dokumenty. W sytuacji, gdy ww. dokumenty będą dostępne pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym tylko w języku obcym, Zamawiający żąda ich złożenia w formie pisemnej wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) W zakresie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ppkt 1 albo odpowiadających im dokumentów określonych w ppkt 2 i 4 – w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w ppkt 1 albo odpowiadających im dokumentów określonych w ppkt 2 i 4. W tej sytuacji zastosowanie ma treść ppkt 5.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę/ów warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 1 SIWZ Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona) może zostać wezwany do złożenia: Wykazu usług wykonanych i/lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem w odniesieniu do każdej z wykazanych usług: - nazwy wykonanej lub wykonywanej usługi; - opisem wykonanej lub wykonywanej usługi (w tym: określenie przedmiotu usługi); - wartości usługi brutto (w zł), - terminu realizacji (wykonania lub wykonywania) usługi – podanie okresu od (m-c/rok) do (m-c/rok) lub daty, - nazwą zleceniodawcy (podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana). Formularz (wzór) Wykazu usług wykonanych i/lub wykonywanych stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Wezwany Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia ww. wykazu w sposób wskazujący na spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 1 SIWZ tj. zobowiązany będzie podać wszelkie informacje wskazujące na spełnienie wszystkich wymagań zawartych w treści ww. warunku udziału w postępowaniu. - Do ww. wykazu wezwany Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dowody określające, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy). - Z uwagi na charakter wymaganych usług, uznanych przez Zamawiającego za usługi ciągłe – w przypadku usług nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę/ów warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2 SIWZ Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona) może zostać wezwany do złożenia: Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z podaniem określonych poniżej informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz podstawy dysponowania tymi osobami, w tym: Informacja o osobach, wykazywanych na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2 SIWZ – Osoby przeszkolone z zakresu serwisu urządzeń drukujących firmy: Ricoh lub NRG lub Rex-Rotary (będących własnością Zamawiającego), zawierająca następujące dane: - imię i nazwisko ww. osób przeszkolonych z zakresu serwisu urządzeń drukujących firmy: Ricoh lub NRG lub Rex-Rotary (będących własnością Zamawiającego); - podstawa dysponowania osobami; - kwalifikacje zawodowe tj. wskazanie dokumentu wydanego przez producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta sprzętu (będącego własnością Zamawiającego) potwierdzającego przeszkolenie z zakresu serwisu tych urządzeń. Formularz (wzór) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usługi, stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Wezwany Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia ww. wykazu w sposób wskazujący na spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2 tj. zobowiązany będzie podać wszelkie informacje wskazujące na spełnienie wszystkich wymagań zawartych w treści ww. warunków udziału w postępowaniu. 3. W zakresie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 – w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP , Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Procedura oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania (w tym: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP oraz wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4) została opisana w Rozdziale IX SIWZ. II. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ), wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania (na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII SIWZ) oraz potwierdzenie, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ. III. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu z postępowania (na podstawie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy PZP); 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu (dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ). IV. OŚWIADCZENIA, o jakich mowa w poprzednim pkt (tj. III.) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej. Formularze (wzory) oświadczeń o których mowa w pkt III. ppkt 1) i 2) stanowią odpowiednio: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ. V. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Formularz (wzór) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższego Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. VI. Wraz z ofertą powinny również zostać złożone (zgodnie z treścią Rozdziału XIV pkt 4 SIWZ): 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale XI pkt 1 SIWZ. 2. UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że: Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał wraz z złożeniem oferty dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj. właściwych rejestrów / centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie wskazane przez Wykonawcę dokumenty). 3. Dokumenty potwierdzające gwarancję lub poręczenie (oryginał), jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (zasady wnoszenia wadium opisane są szczegółowo w Rozdziale XVII SIWZ). 4. W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP (tj. Wykonawców o których mowa w rozdziale X pkt 2 SIWZ) – Zobowiązanie o którym mowa w rozdziale X pkt 2 SIWZ – formularz (wzór) tego zobowiązania pn. „Zobowiązanie podmiotu” stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 11.000,00 (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe warunki wnoszenia wadium zostały opisane w Rozdziale XVII SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we Wzorze umowy – stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ tj. zgodnie z § 9 ust. 8–13 Wzoru umowy: 1. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dopuszcza możliwość zmiany oraz rozszerzenia listy urządzeń o których mowa w § 1 ust. 3 (tj. urządzeń będących własnością Zamawiającego wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy). W przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa w poprzednim zdaniu – urządzenia wskazane w zmienionej lub rozszerzonej liście również zostaną objęte obsługą serwisową opisaną w § 5. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany okresu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w § 3 ust 1. Zmiana będzie polegała na przedłużeniu okresu trwania umowy o nie więcej niż 6 miesięcy i może nastąpić w przypadku, gdy limity wydruków/kopi, wskazane w § 1 ust. 2 nie zostaną w pełni wykorzystane. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia - w formie pisemnego aneksu - zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie za usługi, wykonane od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, będzie uwzględniało stawkę podatku od towarów i usług po zmianie. 6. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z propozycją dokonania zmiany wynagrodzenia. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w ust. 11 pkt 2) lub pkt 3). Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. W terminie do 14 dni od otrzymania propozycji strony zobowiązane są rozpocząć negocjacje. Jeżeli strony zgodnie uznają, że zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o aneks do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert został zawarty w Rozdziale XXI SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego - Choszczno
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania02-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI