Rozbudowa eksploatowanego przez Zamawiającego Systemu Archiwum Cyfrowego, poprzez...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa eksploatowanego przez Zamawiającego Systemu Archiwum Cyfrowego, poprzez modernizację wykorzystywanych macierzy wraz z usługami wsparcia serwisowego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-11-29
 • ZamawiającyNarodowe Archiwum Cyfrowe
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-20
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00277248
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Rozbudowa eksploatowanego przez Zamawiającego Systemu Archiwum Cyfrowego, poprzez modernizację wykorzystywanych macierzy wraz z usługami wsparcia serwisowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Archiwum Cyfrowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001229

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hankiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-103

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 572 16 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nac.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nac.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa eksploatowanego przez Zamawiającego Systemu Archiwum Cyfrowego, poprzez modernizację wykorzystywanych macierzy wraz z usługami wsparcia serwisowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-793fdd28-4981-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277248

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nac.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
za pośrednictwem formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl./gs97qwi836/SkrytkaESP
lub poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nac.gov.pl
2. Korespondencja przesyłana za pomocą Formularza do komunikacji nie może być szyfrowana.
3. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami przekazywana jest wyłącznie przy użyciu ePUAPu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
4. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy komunikacyjnych.
5. Wym. techniczne i organizac. wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP:
Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. regulaminach.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy, w tym Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy pzp, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt i przekazuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych dla danych dokumentów odpowiednio w pkt. 1.1. lub 1.2.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty przekazywane w postępowaniu, inne niż określone w ust. 6, sporządza się w postaci lub formie elektronicznej, w formatach danych określonych w punkcie powyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w ust. 1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony danych osobowych, składana względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności:
• wykonawcy będącego osobą fizyczną,
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną,
• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną lub prokurenta
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
złożona zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”:
1) Administratorem danych osobowych jest : Narodowe Archiwum Cyfrowe, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@nac.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na: Rozbudowę eksploatowanego przez Zamawiającego Systemu Archiwum Cyfrowego, poprzez modernizację wykorzystywanych macierzy wraz z usługami wsparcia serwisowego - Umowa zostaje zawarta wz. z przeprowadzonym postepowaniem przetargowym przeprowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami) – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pożn. zm.), dalej „Pzp”;
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, lecz nie krócej niż liczony od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia okres wynikający z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164));
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d,e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji - mających na celu sprecyzowanie żądania z tytułu przysługujących mu praw określonych w art. 15 ust. 1-3 RODO;
10) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
12) Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
13) Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO;
14) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
15) Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający dopuści wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności;
16) Zamawiający ma prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe;
17) Zasada jawności protokołu z postępowania i jego załączników ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 Pzp, stosuje się odpowiednio;
18) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
19) Zamawiający nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.26.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa eksploatowanego przez Zamawiającego Systemu Archiwum Cyfrowego, poprzez modernizację wykorzystywanych macierzy wraz z usługami wsparcia serwisowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 28 grudnia 2021 r. Zamawiający jako obiektywną przyczynę określenia daty wykonania umowy w konkretnej dacie dziennej wskazuje, iż przedmiotowe zamówienie realizowane jest ze środków nieprzechodzących na kolejny rok budżetowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233132-5 - Napędy dyskowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarantowany czas naprawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa przestrzeń dyskowa

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 8-10 ustawy pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IX niniejszej SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 8-10 ustawy pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IX niniejszej SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 8-10 ustawy pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IX niniejszej SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę bądź ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty bądź oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w punktach powyżej.
6. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415) a także wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących wypadkach:
1) jeśli zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest z przyczyn obiektywnych dostępny na rynku, (tzn.; producent zakończył produkcje danego modelu i wprowadził na rynek nowszy model lub dany produkt został wycofany z rynku jego produkcja została zakończona). Wykonawca może zaoferować inny model urządzenia/podzespołu o parametrach nie gorszych niż złożone w ofercie. Oferowana cena nie może ulec zmianie.
2) w zakresie wynagrodzenia brutto, jeżeli doszło do ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT;
3) w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmiany postanowień umowy możliwa jest zmiana umowy w zakresie wynikającym ze zmiany stanu prawnego;
4) zmiana terminu realizacji w wypadku wystąpienia siły wyższej (niezależnej od Stron umowy) o okres trwania okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-28

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pracę dla call center, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, Jako firma działająca w branży badań rynku i opinii szukamy nowego dostawcy usług. Interesuje nas przeprowadzanie ankiet. Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania: Z jakiego systemu państwo korzystają? Czy dysponują Państwo dialerem lub innym automatem do weryfikacji numerów? Czy posiadają Państwo studio stacjonarne, które można zobaczyć? Jeśli tak to ilu stanowiskowe? Iloma telemarketerami/osobami dzwoniącymi Państwo dysponują? Czy mają Państwo system oceniania osób dzwoniących? Czy nagrywają Państwo rozmowy? Z jakich baz BtB Państwo korzystają? Czy mają Państwo własne? Czy mają Państwo doświadczenie w realizacji badań marketingowych lub społecznych? Jeśli tak to jakie? Czy w trakcie rozmowy Państwa pracownik może wejść na przesłany przez nas link, który przekieruje do zadawania pytań na naszym serwerze? Obecnie mamy kilka projektów, które chcielibyśmy zrealizować, czas jest dla nas bardzo ważny, dlatego proszę o możliwie jak najszybsza odpowiedź Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI