Roboty budowlane polegające na usunięciu zniszczeń spowodowanych przez nawałnicę

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty budowlane polegające na usunięciu zniszczeń spowodowanych przez nawałnicę w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSkierniewice
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-12-06
 • ZamawiającyInstytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-20
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00277252
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na usunięciu zniszczeń spowodowanych przez nawałnicę w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101023342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.karczewska@pierog.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: inhort.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Produkcja ogrodnicza

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: adw. Jerzy Pieróg PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 525-115-42-81

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Wspólna 50/6

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 00-684

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pierog.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://pierog.ezamawiajacy.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na usunięciu zniszczeń spowodowanych przez nawałnicę w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83a34e55-4a41-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83a34e55-4a41-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pierog.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
platformyhttps://pierog.ezamawiajacy.pl- zwanej dalej „Platformą” lub „Systemem”. W celu
podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów Wykonawca musi pobrać pliki z miejsca
„Dokumentacja zamówienia”, podpisać je poza Platformą, a następnie załączyć podpisane pliki do
oferty. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) Stały dostęp
do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) Komputer klasy PC lub
MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3)
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) Włączona obsługa JavaScript;5) Zainstalowany
program AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa
niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego
podpisuelektronicznego:1)Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.2) Uruchomienie oprogramowania do składania
podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-
bitowej, pozwalające naprzyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz
obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający
(ezamawiający.pl)do wyjątków(exceptionsite list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień
administracyjnych nakomputerze.3)Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz
aplikacji Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać na stroniehttp://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/Pozainstalowaniu rozszerzenia Szafir
SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę. bieżącąstronę.4) Przed
uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą
kryptograficzną dokomputera.10. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,docx, xlsx, pptx, csv, jpg,
jpeg, tif, tiff, geotiff,png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html,xhtml, css,xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES,CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 33/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont wiaty magazynowej przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Oferta zostanie odrębnie oceniona w odniesieniu
do każdej części zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont wiaty gospodarczej przy ul. Rybickiego 15/17, 96 – 100 Skierniewice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Oferta zostanie odrębnie oceniona w odniesieniu
do każdej części zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont piwnicy w budynku laboratoryjnym przy ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Oferta zostanie odrębnie oceniona w odniesieniu
do każdej części zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 1) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale IV SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia przedmiotowego oświadczenia w przypadku złożenie tylko jednej oferty w postępowaniu.
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani
są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
3) zmiany sposobu realizacji z powodu decyzji Zamawiającego uzasadnionej przyczynami od niego niezależnymi lub koniecznością uwzględnienia nowych okoliczności lub powzięcia nowych informacji;
4) Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian Dokumentacji budowlanej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy;
b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy;
c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania czynności objętych przedmiotem Umowy z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w terminie.
2. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do robót dodatkowych stosuje się limit zwiększenia wynagrodzenia określony art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający dopuszcza dodatkowo możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmiany przepisów prawa.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
6. Strona zainteresowana zmianą Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie zgłasza drugiej stronie propozycję zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zasadności zmiany Umowy. Strona, która zgłasza propozycję zmiany zobowiązana jest do wykazania okoliczności stanowiących podstawę zmiany, w tym przedstawienia dowodów uzasadniających zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pierog.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 15:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-04

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam wykonawcy trzech projektów - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania26-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam wykonawcy trzech projektów przy ul. Widzewskiej w Łodzi: 1) zjazd na działkę, 2) peron przystankowy, 3) wymalowanie zygzaka przystankowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI