Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2024-02-14
 • ZamawiającyGłówny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-06
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00093995
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012276098

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żurawia 6/12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-926

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyr.generalny@gugik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Geodezja i kartografia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cbec21f-c4cf-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00093995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gugik.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://gugik.ezamawiajacy.pl poprzez opcję „Zadaj pytanie” lub zakładkę „Korespondencja”.2. Oferty z załącznikami, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz pełnomocnictwa do złożenia oferty przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii https://gugik.ezamawiajacy.pl lub bezpośrednio: https://oneplace.marketplanet.pl
Szczegółowe informacje nt. przewidzianych środków komunikacji elektronicznej zawarte są w Rozdziale X Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje nt. wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w Rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://oneplace.marketplanet.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania, jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, 00 926 Warszawa, ul. Żurawia 6/12;
2) kontakt do inspektora ochrony danych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii: iod@gugik.gov.pl tel. +48 22 66 18 435 ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nr ref. BDG-ZP.2610.6.2024.BDG prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez
cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Na podstawie art. 14 RODO zobowiązuje się wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, do przekazywania osobom, których dane osobowe pozyskali w celu udostępnienia Zamawiającemu dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania, treści obowiązku informacyjnego Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.6.2024.BDG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK), obejmująca serwis infrastruktury teleinformatycznej pracującej na potrzeby biurowe w siedzibach GUGiK w Warszawie przy: ul. Żurawiej 6/12, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B i w lokalu dodatkowym w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 85. Na infrastrukturę teleinformatyczną GUGiK składają się: serwery sieciowe, serwer telefonii analogowej, zespoły komputerowe PC, urządzenia peryferyjne, komputery przenośne (laptopy), tablety i inne urządzenia mobilne oparte na systemie Android, osprzęt sieciowy, sprzęt pomocniczy, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do zarządzania sprzętem, oprogramowanie do inwentaryzacji i monitoringu infrastruktury IT oraz do zarządzania nią, system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), systemy finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe, systemy bankowości elektronicznej, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa Trezor. Obsługa informatyczna Zamawiającego polegała będzie m.in. na: administrowaniu ww. infrastrukturą; administrowaniu lokalną siecią komputerową; zapewnieniu bieżącej pomocy i wsparcia użytkownikom infrastruktury; bieżącym konfigurowaniu oprogramowania; podejmowaniu działań związanych z rozwiązywaniem problemów, które są sygnalizowane przez system; przeprowadzaniu bieżących testów bezpieczeństwa systemów informatycznych; wykonywaniu konserwacji i napraw sprzętu; instalowaniu nowo zakupionego sprzętu i oprogramowania na stanowiskach pracy; instalacji i konfiguracji serwerów i urządzeń sieciowych; usuwaniu awarii oprogramowania; uaktualnianiu oprogramowania; nadzorowaniu wykonywania usług teleinformatycznych świadczonych Zamawiającemu przez firmy trzecie, w szczególności dostawców usług internetowych; planowaniu potrzeb w dziedzinie sprzętu i oprogramowania, w tym systemowego w ramach optymalizacji parametrów pracy systemu; przygotowywaniu zakupów sprzętu i oprogramowania na potrzeby biurowe Zamawiającego; dbaniu o bezpieczeństwo sieci oraz integralność i poufność zgromadzonych danych i niezwłocznej reakcji na zagrożenia; archiwizacji danych znajdujących się na serwerach sieciowych; zapewnieniu bieżącej i codziennej obsługi serwisów internetowych Zamawiającego; wykonywaniu innych działań zapewniających sprawność i korzystanie z infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego; przygotowywaniu pisemnych informacji, opinii i analiz w zakresie infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego na potrzeby Kierownictwa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; udziale w niezbędnych szkoleniach, konsultacjach i naradach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
SOPZ stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50320000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72100000-6 - Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego

72514300-4 - Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych

72600000-6 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis sposobu oceny ofert określa rozdział XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
4) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - w odniesieniu do tego warunku w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
a) wykażą się doświadczeniem należytego wykonania w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) świadczonych przez okres minimum 24 miesięcy usług polegających na: administrowaniu siecią, serwerami i systemami komputerowymi opartymi na takich samych technologiach, pracującymi pod kontrolą oprogramowania systemowego tego samego typu, wykorzystującymi oprogramowanie zabezpieczające, sieciowe i użytkowe ,w tym jednej usługi, gdzie obsługiwał minimum 150 użytkowników (osób) pracujących w minimum dwóch obiektach (budynkach) o zintegrowanej sieci teleinformatycznej z dostępem zdalnym z użyciem technologii VPN. Pojęcie ,,takich samych technologii, pracujących pod kontrolą oprogramowania systemowego tego samego typu” Zamawiający definiuje w pkt 2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ).
UWAGA:
Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te główne usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy wymagane usługi są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy bezwzględnie podać jedynie zakres dotyczący wymaganego asortymentu prac i tylko te prace należy wymienić. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku.
b) będą dysponować na etapie realizacji zamówienia, co najmniej trzema (3) osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, z których każda posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie i poniższe kompetencje w zakresie administrowania siecią, siecią i systemami komputerowymi pracującymi pod kontrolą oprogramowania systemowego, wykorzystującym oprogramowanie zabezpieczające, sieciowe i użytkowe, gdzie obsługiwał minimum 100 użytkowników w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie był odpowiedzialny za wykonywanie co najmniej dwóch zamówień (usług):
i. wykształcenie wyższe informatyczne,
ii. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej, kontakt telefoniczny i e-mailowy z firmami świadczącymi wsparcie techniczne,
iii. znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 oraz MAC OS X, na poziomie administratora,
iv. znajomość systemów operacyjnych sieciowych z rodziny Microsoft Windows Server w wersjach 2003, 2008, 2008 R2, 2012 R2, 2016
i 2019 oraz sieci zbudowanych na bazie tych systemów, na poziomie administratora,
v. znajomość oprogramowania i technik wirtualizacji opartych na platformie VMware ESXi i Microsoft Hyper-V,
vi. znajomość systemów Linux na poziomie administratora,
vii. znajomość urządzeń mobilnych opartych na systemie Google Android na poziomie administracji i zarządzania,
viii. znajomość zagadnień związanych z administrowaniem sieciami informatycznymi LAN, WAN, VPN na poziomie administratora
i doświadczenie w tym zakresie,
ix. znajomość zagadnień związanych z zestawianiem tuneli VPN za pomocą protokołów IPsec oraz SSL w ujęciu server to server i server to client,
x. znajomość zagadnień związanych z użytkowaniem podstawowych aplikacji biurowych (przede wszystkim Microsoft Office 2003/2007/2010/2013/2016/2019) na poziomie administratora
i doświadczenie w tym zakresie,
xi. znajomość zagadnień związanych z ochroną antywirusową i centralną administracją oprogramowaniem antywirusowym w sieciach lokalnych na poziomie administratora (przede wszystkim Eset) i doświadczenie w tym zakresie,
xii. znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa serwerów i obsługą oprogramowania przeznaczonego do tego celu na poziomie administratora (przede wszystkim Symantec Backup Exec 12 i 2010, Tanberg Data AccuVault) i doświadczenie w tym zakresie,
xiii. znajomość zagadnień związanych z administracją systemami zabezpieczeń na styku sieci lokalnej z Internetem na poziomie administratora (przede wszystkim Microsoft ISA Server 2006
i Fortigate) i doświadczenie w tym zakresie,
xiv. znajomość funkcjonowania sprzętu komputerowego (przede wszystkim stacji roboczych i serwerów) i podstawowych urządzeń peryferyjnych oraz sposobów ich serwisowania na poziomie administratora
i doświadczenie w tym zakresie,
xv. znajomość języków: PHP, CSS, HTML, XHTML,
xvi. znajomość języka SQL oraz baz danych typu Microsoft Access oraz MySQL, PostrgreSQL,
xvii. wiedzę specjalistyczną z zakresu administrowania systemami CMS w szczególności Squiz Matrix CMS,
xviii. znajomość obsługi administracyjnej, użytkowania jako sieciowy serwer skanowania i wydruków maszyn wielofunkcyjnych, takich jak: Fiery Digital Print, Konica Minolta bizhub 250/223, Konica Minolta 7xxx, Develop Ineo 2xx/3xx, Xerox Work Centre 6655, Xerox B7030/C7030,
xix. biegłą znajomość kwestii bezpieczeństwa dostępu do sieci WiFi i administracyjna znajomość autoryzacji klientów poprzez RADIUS,
xx. biegłą znajomość oprogramowania do monitoringu, zarządzania i inwentaryzacji infrastruktury IT – Spiceworks,
xxi. znajomość systemów MAC OS X oraz komputerów marki Apple,
xxii. znajomość oprogramowania do zarządzania kontrolą dostępu na poziomie administratora,
xxiii. znajomość technologii zewnętrznych macierzy dyskowych NAS i SAN oraz technologii iSCSI,
xxiv. doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów dotyczących integralności danych i polityk bezpieczeństwa,
xxv. doświadczenie w przygotowywaniu specyfikacji i opisu konfiguracji sprzętu w ramach:
- postępowań o zamówienia publiczne z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp jak i spoza tej ustawy,
- zamówień centralnych i wspólnych prowadzonych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej,
xxvi. co najmniej 5 letnie doświadczenie w administrowaniu systemami (na poziomie administratora) oraz świadczeniu bezpośredniego wsparcia dla użytkowników systemów: Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją (EZD PUW), poczty email MS Exchange 2013/2016
i Postfix, telefonii VoIP Asterisk, QNT Quorum, Moodle,
xxvii. znajomość narzędzi Fortianalyzer,
xxviii. znajomość obsługi usług katalogowych Microsoft Active Directory
i OpenLDAP,
xxix. umiejętność przeprowadzania wewnętrznych audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych w sieciach LAN;
c) będą dysponować na etapie realizacji zamówienia, co najmniej jedną (1) osobą która:
i. posiada kompetencje z zakresu MATR101 - Squiz Matrix Fundamentals,
ii. posiada kompetencje z zakresu MATR201 - Squiz Matrix System Administration,
iii. posiada kompetencje z zakresu MATR210 - Squiz Matrix Advanced Assets,
iv. posiada kompetencje z zakresu MATR330 - Squiz Matrix Designs.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby jedna ze wskazanych przez Wykonawcę osób spełniająca wymagania wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. b, pełniła jednocześnie rolę osoby określonej w ust. 1 pkt 4 lit. c.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Każdy Wykonawca, wraz z ofertą, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp a także na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, złoży następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia:
a. wykaz wykonanych usług, o których mowa w Sekcji V 5.4 ust. 1 pkt 4 lit. a, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
b. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w Sekcji V 5.4 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy NBP rachunek nr: 17 1010 1010 0007 5213 9120 0000 z dopiskiem
„Wadium nr referencyjny: BDG-ZP.2610.6.2024.BDG”
Uwaga: za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 3 pkt 2 - 4, dokument musi być sporządzony w języku polskim, a jego beneficjentem musi być Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa.
7. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Z wyłączeniem gwarancji bankowych w formie komunikatu SWIFT, dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 3 pkt 2 - 4 musi być złożony wraz z ofertą w formie oryginału, w postaci elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej.
9. Wadium wniesione w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT jest wniesione skutecznie jeżeli przed upływem terminu składania ofert komunikat SWIFT zostanie odebrany przez bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4.
10. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu albo w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT Zamawiający zaleca załączyć do oferty.
11. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ust. 1, 2 oraz 4 - 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) warunek określony w Sekcji V 5.4 ust. 1 pkt 4 lit. a winien spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) warunek określony w Sekcji V 5.4 ust. 1 pkt 4 lit. b zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie będą go spełniać łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym w § 11 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje przez Platformę dostępną pod adresem https://gugik.ezamawiajacy.pl poprzez polecenie „Złóż ofertę”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-14 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający ustanawia obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, o którym mowa odpowiednio w art. 60 i art. 121 ustawy polegających na świadczeniu bieżącego wsparcia dla użytkowników (pracujących w siedzibach Zamawiającego, jak również zdalnie) w zakresie systemów i infrastruktury wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. b, lit. f i lit. aa SOPZ, w szczególności dla systemów specyficznych dla administracji państwowej tj. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), Systemu Trezor, systemów bankowości NBP i BGK, systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odzyskanie zhakowanego konta na Instagramie- Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania08-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odzyskanie zhakowanego konta na Instagramie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI