Dostawy sprzętu w ramach projektu: „Akademia Programowania i Multimediów”, współfinansowanego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy sprzętu w ramach projektu: „Akademia Programowania i Multimediów”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-10-18
 • ZamawiającyWojewództwo Łódzkie-Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-08
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy sprzętu w ramach projektu: „Akademia Programowania i Multimediów”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Łódzkie-Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380827452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 122

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-145

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 631 98 48

1.5.8.) Numer faksu: 42 631 98 48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nowoczesnaszkola.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy sprzętu w ramach projektu: „Akademia Programowania i Multimediów”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6455f1b1-2819-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00067726/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu w ramach projektu "Akademia programowania i multimediów"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Akademia Programowania i Multimediów

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.nowoczesnaszkola.edu.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal
https://miniPortal.uzp.gov.pl,
ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza –nazwa – ZESPÓŁ SZKÓŁ I
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO)
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej e-mail:
sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. poz. 2452) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP i dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do formularza do komunikacji.. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz
Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy -do 150
MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. Identyfikator postępowania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, Ofertę należy sporządzić w języku
polskim. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
systemu miniPortal-ePUAP. Wykonawca, aby wziąć́ udział w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego i złożyć ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal. Oferta może być
składana tylko do upływu terminu składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt. 2.), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na
ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
podając numer ogłoszenia (BZP lub numer postępowania – numer referencyjny ID) lub za pomocą
poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl.
.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale 16 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
uprzejmie informujemy, że:
1.1 Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Gabriela Narutowicza 122, 90-145
Łódź, tel./faks: 426319848, 784207390
1.2 Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych osobowych, z którymi
może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl. 1.3 Podanie
danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Zespole Szkół i Placówek
Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.1.4 Dane osobowe mogą
być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień
publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj.
podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe,
ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o
udzieleniezamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji
Publicznej,Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej –
eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do
państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
1.5Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego
stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres
5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą
umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji
przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień
finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.1.6 W związku z
przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: a)
dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
1.7 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
1.8 Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich
podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o
udzielenie zamówienia publicznego.
1.9 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
2 Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w
Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ).
Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale 29 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP/XI.3.1/03

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 365591,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami, oprogramowania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 286095,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30216110-0 - Skanery komputerowe

30232100-5 - Drukarki i plotery

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu fortograficznego

4.2.5.) Wartość części: 79495,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Dla części I zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) PLN.
Dla części II zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) PLN.


Uwagi:
1) W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną stanowiącą sumę kwot sum ubezpieczenia wymaganych dla danych części zamówienia, np. składając ofertę na część I i II zobowiązany jest wykazać się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości równej sumie gwarancyjnej ubezpieczenia określonej dla części I i części II, tj. co najmniej 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych i00/100) PLN.

2) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie:
 średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
11.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
• art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
– zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
11.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
11.5.1 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
11.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
11.7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
11.8.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
11.8.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
11.8.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
• zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
• zreorganizował personel,
• wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
• utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
• wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
11.9. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 11.8 SWZ są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 11.8 SWZ nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

11.4.1. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 11.4.1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
11.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
11.5.1 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
11.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
11.7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
11.8.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
11.8.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
11.8.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
• zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
• zreorganizował personel,
• wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
• utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
• wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 10.1 SWZ.
3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ).
4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 11.4 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany do treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, w szczególności w niżej opisanych przypadkach :
1) zmiany adresu/siedziby/danych kontaktowych Zamawiającego/Wykonawcy, osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy;2) zmiany terminu rozpoczęcia/ zakończenia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej;3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;4) zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie ceny materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, złożone nie wcześniej niż w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;5) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;6) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;7) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;8) zmiany w związku z panującą pandemią wirusa SARS-cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, dopuszcza się możliwość zmiany umowy w oparciu o art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1842);9) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach;10) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt prawny administracji państwowej.
2. Zakres zmian wprowadzonych do przedmiotu zamówienia nie może wykraczać poza zmiany konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zgodnie z trybem określonym poniżej. Konieczność wnioskowanych zmian musi zostać zatwierdzona przez strony umowy.
4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności;
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności;
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
Pozostałe informacje znajdują się w paragrafie 11 wzoru umowy - zał. nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-16

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zorganizowanie i zrealizowanie transportu dla 20-28 osób - Kraków/Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania02-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zorganizowanie i zrealizowanie transportu dla 20-28 osób Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI