"Usługi promocji w Internecie - 6 postępowanie"

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Usługi promocji w Internecie - 6 postępowanie"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2021-10-18
 • ZamawiającyWojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-08
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Usługi promocji w Internecie - 6 postępowanie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472349582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wólczańska 49

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-608

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wup.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wuplodz.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Usługi promocji w Internecie - 6 postępowanie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41e4a3b8-2815-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000221/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługi promocji w Internecie ( poz. 1.3.2 w rozbiciu na części)

1.3.11 Usługi promocji w Internecie (poz. 1.3.2 w rozbiciu na części)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://wup.lodz.ibip.pl/public/?id=203916

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu odpowiednio:
a) mini portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal/),
Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
b) poczty elektronicznej (adres e-mail: zamowienia@wup.lodz.pl lub lowu@wup.lodz.pl)
2. Zamawiający zaleca korzystanie z systemów mini portal i ePUAP jedynie celem złożenia oferty i dokumentów przekazywanych wraz z ofertą.
3. W pozostałym zakresie (w szczególności: przekazywanie pytań do SWZ, innych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień) Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się sygnaturą (znakiem/symbolem) postępowania tj. ZP-14,15/21-USL/13,14 lub numerem ogłoszenia o zamówieniu.
5. Komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, tym samym komunikacja prowadzona w innym trybie (np. za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera czy faksu) nie będzie wywoływać żadnych skutków w niniejszym postępowaniu.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini portal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx ) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP).
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.
8. W przedmiotowym postępowaniu ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Podpis zaufany i podpis osobisty to rodzaje podpisów elektronicznych.
Podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewnianie przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający: dane identyfikujące osobę (…), identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia (art. 3 pkt. 14a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym oznacza plik
w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy ePUAP.
Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art.3 pkt.11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych…, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu elektronicznego (art. 2 pkt.9) ustawy o dowodach osobistych t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.). Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym oznacza plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem umieszczonym w e-dowodzie.
Forma to pojęcie prawne (np. forma pisemna lub elektroniczna czynności prawnej), postać dotyczy nośnika informacji (np. papier, zapis cyfrowy).
Zgodnie z art. 781 §1k.c. do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. Jest poświadczony certyfikatem umożliwiającym weryfikację składającego podpis.
Uszczegółowienie w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania jest odpowiednio:
 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, adres mailowy: lowu@wup.lodz.pl, nr telefonu: 42 633 58 78;
 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą w Warszawie (00-926), przy ul. Wspólnej 2/4, dane te przetwarzane są w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wólczańskiej 49, 90-608 Łódź (w ramach PO WER)
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi jest Pani Diana Błazińska, kontakt: ochronadanych@wup.lodz.pl, nr telefonu: 42 663 02 71;
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi promocji w Internecie – 6 postępowanie”, sygn. ZP-14,15/21-USL/13,14 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18,19 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej „p.z.p.”;
e) dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, w szczególności art. 78 p.z.p.
z uwzględnieniem okresu trwałości projektu;
f) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe pracowników Wykonawcy, wyłącznie w zakresie i w celu określonym w Umowie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Skorzystanie z prawa do sprostowania, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-14,15/21-USL/13,14

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 28455,28 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi promocji w Internecie polegające na przygotowaniu kreacji display (statycznych oraz animowanych) i kompleksowej ich realizacji m.in. w serwisach lokalnych (z województwa łódzkiego) oraz branżowych z geotargetowaniem na województwo łódzkie i o ile to możliwe na wskazaną grupę docelową z województwa łódzkiego. Wymagana ilość kliknięć ogółem to minimum 5 tys., a wymagana liczba wyświetleń ogółem to minimum 3 mln. dla kampanii display. Kampania powinna być realizowana, przez minimum 4 tygodnie, na co najmniej 15 serwisach /portalach internetowych.
2. KOD CPV: 79341400-0 (usługi prowadzenia kampanii reklamowych), 72400000-4 (usługi
w Internecie).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 p.z.p., ani w zakresie zatrudnienia osób o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.
6. Zamawiający z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 100 p.z.p.
7. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

4.2.5.) Wartość części: 20325,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Badania i oceny ofert dokonywać będzie Komisja Przetargowa Zamawiającego.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona osobno dla każdej części zamówienia.
3. Ocena merytoryczna dokonana będzie według zasady procentowo-punktowej w oparciu o następujące kryteria oceny, na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym: cena (60%) i efektywność (40%).
4. Liczba punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji w ramach w/w kryteriów oceny ofert zostanie zsumowana dając ogólną liczbę punktów przyznanych ofercie.
5. Oceny wyliczone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, chyba że zajdzie konieczność większego uszczegółowienia.
Uszczegółowienie w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: efektywność

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi promocji w Internecie polegające na przygotowaniu kreacji display (statycznych oraz animowanych) i kompleksowej jej realizacja m.in. w serwisach lokalnych (z województwa łódzkiego) oraz branżowych z geotargetowaniem na województwo łódzkie i o ile to możliwe na wskazaną grupę docelową z województwa łódzkiego. Wymagana ilość kliknięć ogółem to minimum 4 tys., wymagana liczba wyświetleń reklamy to minimum 2,5 mln. Kampania powinna być realizowana, przez minimum 3 tygodnie, na co najmniej 15 serwisach /portalach internetowych, zaproponowanych przez Wykonawcę, ostatecznie zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2. KOD CPV: 79341400-0 (usługi prowadzenia kampanii reklamowych), 72400000-4 (usługi w Internecie).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 p.z.p., ani w zakresie zatrudnienia osób o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.
6. Zamawiający z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 100 p.z.p.
7. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

4.2.5.) Wartość części: 8130,08 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Badania i oceny ofert dokonywać będzie Komisja Przetargowa Zamawiającego.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona osobno dla każdej części zamówienia.
3. Ocena merytoryczna dokonana będzie według zasady procentowo-punktowej w oparciu o następujące kryteria oceny, na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym: cena (60%) i efektywność (40%).
4. Liczba punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji w ramach w/w kryteriów oceny ofert zostanie zsumowana dając ogólną liczbę punktów przyznanych ofercie.
5. Oceny wyliczone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, chyba że zajdzie konieczność większego uszczegółowienia.
Uszczegółowienie w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: efektywność

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą złożoną na Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. (załącznik nr 1 do oferty). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z KRS lub CEiIDG, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo powinno posiadać taką samą formę jak oferta (pod rygorem nieważności składa się je w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
d) Oświadczenie w trybie art. 225 ust. 2 p.z.p. (załącznik nr 2 do oferty).
UWAGA! Nieprzedłożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
e) Tajemnica przedsiębiorstwa
Wykonawcy przysługuje prawo zastrzeżenia pewnych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wraz
z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
UWAGA!Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnica przedsiębiorstwa informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa musi zostać uzasadnione, wydzielone i odpowiednio oznaczone w treści oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust. 1 p.z.p., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzając brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy wykazuje spełnianie warunków.
2. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w przypadku o którym mowa w art. 117 ust.3 p.z.p. (poleganie na zdolnościach odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z KRS lub CEiIDG, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Dotyczy to odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 454 i 455 p.z.p.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie,
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia (w szczególności zmiany stawki podatku VAT).
3. W przypadkach wskazanych w pkt. 2 ppkt. a) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania usługi, z zastrzeżeniem że nowy termin nie może przekroczyć 17.12.2021 r. Zmiana powinna zostać wspólnie uzgodniona przez strony umowy.
4. Strona powołująca się na siłę wyższą lub inne przyczyny obiektywnie niezależne od stron powinna zawiadomić drugą stronę w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od jej/ich zaistnienia. Na stronie powołującej się na w/w okoliczności spoczywa również obowiązek udowodnienia jej/ich wystąpienia oraz wskazania zakresu i wpływu na realizację zamówienia.
5. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych.
6. W przypadku zmiany przedstawicieli Wykonawcy, danych kontaktowych (w szczególności: telefon, adres, e- mail) zmiana umowy nie wymaga sporządzenia aneksu, jednak Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o nich niezwłocznie Zamawiającego (pisemnie lub e-mailem). W przypadku braku takiego zawiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Wykonawcy uznaje się za skutecznie doręczoną.
7. Zmiany nie mogą naruszać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Wszelkie zmiany dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i muszą być podpisane przez umocowanych przedstawicieli obu stron

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-18 23:59

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie nieprzekraczającym 10.12.2021 r., przy czym:
a) kampania display powinna trwać minimum 4 tygodnie (Część I zamówienia),
b) kampania display powinna trwać minimum 3 tygodnie (Część II zamówienia).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont obiektu zabytkowego - domu staromiejskiego - Supraśl
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania02-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę remont obiektu zabytkowego - domu staromiejskiego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI