Wykonanie i dostarczenie Centralnego Systemu Windykacyjnego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie i dostarczenie Centralnego Systemu Windykacyjnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-31
 • ZamawiającyMiasto Bydgoszcz
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-27
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00041745
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie i dostarczenie Centralnego Systemu Windykacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jezuicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-102

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 58 58 124

1.5.8.) Numer faksu: 52 58 58 273

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostarczenie Centralnego Systemu Windykacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18e1d351-a1d9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00041745

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000645/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.40 Centralny System Windykacyjny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli,4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf5) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.2.Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB3. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje)4.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale XI.5.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona6.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany OPiW, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w zakładce “Wiadomości – komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy za pośrednictwem zakładki „Wiadomości – wiadomości prywatne”.7.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w OPiW.8.Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz i formularza Wyślij wiadomość.9.W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres wzp@um.bydgoszcz.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej10.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki11.Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego12.Oferta powinna być:1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej OPiW w języku polskim,2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem strony platformazakupowa.pl,3)podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale XXXVI

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale XXXVI

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.4.2021.B

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego

1. Opis potrzeb zamawiającego i cechy charakterystyczne usług stanowiące przedmiot zamówienia znajdują się Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do niniejszego OPiW. Ostateczny OPZ zostanie ukształtowany w toku prowadzonych negocjacji.2. Centralny System Windykacyjny (CSW) jest projektem realizowanym na potrzeby Miasta Bydgoszczy. Grupą docelową projektowanego rozwiązania będą pracownicy Wydziału Windykacji, którzy będą wykonywać swoje obowiązki nie tylko na potrzeby Urzędu, ale i innych Jednostek.3. Zamawiający zakłada centralizację Jednostek Miasta w celu objęcia ich spójnymi, wspólnymi procedurami związanymi z obsługą procesu windykacji należności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć możliwość włączenia kolejnych Jednostek Zamawiającego do CSW, które mogą być realizowane odrębnymi zamówieniami

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Model dostępu

4.3.7.) Kolejność kryterium: 2

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa funkcjonalność

4.3.7.) Kolejność kryterium: 3

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wdrożenia

4.3.7.) Kolejność kryterium: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, w oparciu o art.112 uPzp, wymaga wykazania spełniania następujących warunków udziału w postępowaniu:1) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł.2) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, wdrożenie przynajmniej jednego systemu windykacyjnego obsługującego minimum 50 000 klientów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż to wynika z Rozdziału XIX OPiW. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.2) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowić będzie załącznik do ostatecznej SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia: - oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, czyli art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 uPzp,- oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 1 uPzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). 1) w tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,2) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający go żąda,3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że warunek doświadczenia musi spełniać odpowiednio ten wykonawca, który będzie zamówienie w zakresie wdrożenia systemu realizował, warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą spełniać łącznie. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty oświadczenia z art. 125 ust 1 uPzp 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4 uPzp,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami UPZP, w szczególności: stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 UPZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian: a) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Systemu lub innych Rezultatów Prac, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji Systemu lub Rezultatu Prac pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w OPZ; b) w przypadku zakończenia wytwarzania Systemu lub innego Rezultatu Prac objętego Umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu zastępczego rezultatu prac o parametrach spełniających wymagania określone w OPZ i nie gorszych niż pierwotnie zaoferowanych;c) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany:- sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji, - zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji; d) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Systemu lub urządzenia, w szczególności w przypadku opublikowania przez producenta informacji o takich wadach, Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w OPZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wad. W przypadku bezpłatnego dostarczenia przez producenta produktu zastępczego wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Zakres i warunki dopuszczalnych zmian umowy mogą ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji z Wykonawcami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-31 12:30

8.8.) Krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegające negocjacjom obejmują:1) konieczność wdrożenia sytemu w czasie wynoszącym max. 24 miesiące,2) warunek posiadania oprogramowania obsługującego min. 50 000 klientów w przedmiotowym zakresie windykacji, 3) konieczność uwzględnienia przez Wykonawcę kosztu integracji wdrożonego systemu z następującymi systemami zewnętrznymi: System Teleinformatyczny KAS (eTW), BIG InfoMonitor, EPU, ePUAP, eMAIL API, SMS API,4) konieczność integracji wdrożonego systemu z Systemami Dziedzinowymi i jednostkami wskazanymi w pkt 5 „Zakresu” OPZ,5) konieczność przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla personelu Zamawiającego,6) konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji,7) konieczność utrzymania asysty technicznej. Wszystkie wymagania określone powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie Centralnego Systemu Windykacyjnego (CSW) stanowiącego kompleksowe rozwiązanie w zakresie obsługi dłużników Miasta Bydgoszczy i zintegrowanego z Systemami Dziedzinowymi biorących udział w centralizacji Jednostek Miasta i Wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w OPiW wraz z załącznikami.II. Obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia z zastrzeżeniem aby zamówienie w zakresie wykonania i wdrożenia systemu realizował podmiot, który wykazał wymagane w OPiW doświadczenie.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do OPiW.
2021-04-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Wypożyczę welon - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania25-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam! Czy macie Państwo w ofercie welony do wypozyczenia. Interesuje mnie welon biały dł za kolana lub zakrywający ramiona. Pozdrawiam
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bydgoszcz: Wykonanie i dostarczenie Centralnego Systemu Windykacyjnego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bydgoszcz: Dostawy materiałowych środków do sterylizacji
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Wykonanie i dostarczenie Centralnego Systemu Windykacyjnego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Zapewnienie usług wsparcia inżynierskiego dla oprogramowania IBM Cloud Management
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI