„Obsługa ratownicza Basenu Kąpielowego w Andrychowie w roku 2024”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Obsługa ratownicza Basenu Kąpielowego w Andrychowie w roku 2024”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoAndrychów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2024-05-13
 • ZamawiającyZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-04
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00309966
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Obsługa ratownicza Basenu Kąpielowego w Andrychowie w roku 2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120172946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 24

1.5.2.) Miejscowość: Andrychów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-120

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338753661

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk@zgkandrychow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Obsługa ratownicza Basenu Kąpielowego w Andrychowie w roku 2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2795994-0a11-11ef-9b7e-467806a93518

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00309966

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/55620/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/55620/summary

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Biblioteka instrukcji i linków
https://josephine.proebiz.com/pl/

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://josephine.proebiz.com/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PA/05/KA/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Basenie Kąpielowym zlokalizowanym przy Alei Wietrznego 6 w Andrychowie w skład którego wchodzą:
● basen pływacki, o wymiarach 50 m x 21m i głębokości od 1,2m do 1,8m, linii brzegowej o długości 50,03 m z 8-mioma torami dla zawodników (basen wraz z zapleczem technicznym w pełni odpowiada wymogom Międzynarodowej Federacji Pływackiej FINA).
● basen rekreacyjny o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 838 m² i głębokości od 1,1 m do 1,30 m z atrakcjami wodnymi takimi jak masaże karku, masaże ścienne, masaże leżakowe, gejzery, grzybek, działko wodne, rwąca rzeka i zjeżdżalnia wodna.
● brodzik dla dzieci o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 100 m² i głębokości od 0,15 m do 0,35 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75250000-3 - Usługi straży pożarnej oraz ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-08 do 2024-09-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych SWZ, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika toz odrębnych przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres realizacji umowy, zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00 zł.(słownie jeden milion złotych)
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego
3.1. Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, w stosownych sytuacjach Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ppkt 3.3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
3.4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
3.4.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3.4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3.5. Podmiot, który udostępnił Wykonawcy zasoby dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w SWZ względem wykonawcy.
3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu
3.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.1. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.3. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
5. Podwykonawstwo
5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku,stosownie do treści art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
5.2. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, które Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiot
zamówienia samodzielnie, bez udziału podwykonawców.
5.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: SWZ-XV. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: SWZ-XV. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje osoby do wniosku Program czyste powietrze - Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania28-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuje pewnej i uczciwej osoby, która zajmie się od A do Z złożeniem wniosku i rozliczeniem na wymianę kotła oraz częściowo termomodernizacji budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI