Remont pracowni lekcyjnych i łazienek w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dą

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont pracowni lekcyjnych i łazienek w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZduny
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2024-05-21
 • ZamawiającyZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
 • Data publikacji ogłoszenia2024-05-04
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00309967
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pracowni lekcyjnych i łazienek w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000096201

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zduńska Dąbrowa 64

1.5.2.) Miejscowość: Zduny

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-440

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (46) 838 74 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zspzd-technikum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspzd-technikum.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

szkoła

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pracowni lekcyjnych i łazienek w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd636a6a-0999-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00309967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00284202/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont pracowni lekcyjnych i łazienek w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Na realizację części przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie wykonania robót budowlanych w pracowniach: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, architektury krajobrazu oraz komputerowej Zamawiający otrzymał wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Tytuł projektu: „Nauczanie rolnicze XXI wieku - lepszy start.”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd636a6a-0999-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd636a6a-0999-11ef-bfd2-32fa350b5bfc
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-bd636a6a-0999-11ef-bfd2-32fa350b5bfc
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@zspzdtechnikum.
pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia.
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulaminserwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań a także udzielanie odpowiedzi przez Wykonawcę. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Rodzaj wiadomości: "Inny" nie umożliwia bezpośredniej odpowiedzi do Nadawcy wiadomości. Dotyczy to zarówno wiadomości wysłanych z kont Wykonawcy jak i kont uproszczonych. Na wiadomość typu „Inne”, Zamawiający nie ma możliwości wysłać odpowiedzi poprzez e-Zamówienia. W wyszukiwarce formularzy do komunikacji w polu "Wyszukaj adresata" pojawiają się tylko dane Wykonawców, nie ma możliwości znalezienia tam danych kont uproszczonych.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl .
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się
na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie
dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W
kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki
stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to
250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w
dokumentach zamówienia ze względu na ograniczoną liczbę znaków niniejszego niniejszego pola (maksymalna długość pola 4000).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w
dokumentach zamówienia ze względu na ograniczoną liczbę znaków niniejszego niniejszego pola (maksymalna długość pola 4000).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP.S.342-2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Zakres robót budowlanych obejmuje: 7 pracowni lekcyjnych, pokój pedagoga, korytarz, klatkę schodową, 2 sanitariaty na parterze wraz z toaletą dla osób ze specjalnymi potrzebami.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- roboty demontażowe,
- roboty w zakresie wykonania podłóg,
- roboty okładzinowe,
- roboty tynkarskie, malarskie,
- roboty związane z wykonaniem sufitów,
- instalowanie ścianek działowych,
- montaż stolarki budowlanej,
- montaż ceramiki sanitarnej i wyposażenia,
- roboty instalacyjne,
- roboty związane z uporządkowaniem terenu robót.
3. Miejsce wykonywania robót:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie,99-440 Zduny , Nowe Zduny 64.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Kryterium A: cena
Waga kryterium 60%
Punkty w Kryterium A będą obliczane wg wzoru:

Cena najniższa
-------------------------------- x 100 x waga = suma punktów
Cena oferty badanej

Do przyznawania punktacji Zamawiający przyjmuje ceny brutto.

2) Kryterium B okres gwarancji na całość zamówienia
Waga kryterium 40%
Kryterium B będzie obliczane wg wzoru:

Oferowany okres gwarancji oferty badanej
---------------------------------------------------------- x 100 x waga = suma punktów
Najdłuższy oferowany okres gwarancji
spośród ofert nieodrzuconych
1. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny tej oferty w kryterium B okres gwarancji równy 60 miesięcy. Gwarancja dotyczy całego zakresu zamówienia.
2. Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji ułamkiem, zamawiający zaokrągli podaną wartość w dół do najbliższej liczby całkowitej i otrzymaną wartość podda ocenie. Jeżeli najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach spośród z ofert nieodrzuconych jest równy 36 miesięcy, zamawiający nie będzie stosował do obliczenia punktacji w kryterium „okres gwarancji” powyższego wzoru i przyzna 0 punktów każdej ofercie podlegającej ocenie w tym kryterium.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości negocjacji i Wykonawca na zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej, złoży taką ofertę zawierającą nową, niższą cenę i/lub dłuższy okres gwarancji, ocenie podlegać będzie oferta Wykonawcy złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z uwzględnieniem zmiany ceny i/lub okresu gwarancji wynikającej z oferty dodatkowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 350 000,00 zł brutto, której zakres obejmował minimum budowę budynku i/lub rozbudowę budynku i/lub remont budynku.
Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym kurs zostanie opublikowany.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 350 000,00 zł brutto, której zakres obejmował minimum budowę budynku i/lub rozbudowę budynku i/lub remont budynku.
4. Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym kurs zostanie opublikowany.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w Rozdziale XVI ust. 2 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. Dokumenty wskazane w ust. 1 składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W terminie składania ofert należy złożyć:
1.1. ofertę,
1.2. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,
1.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólnie,
1.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów,
1.5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa pkt 1.5, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa pkt 1.5., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Wykonawca (jeśli dotyczy) przedstawia odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazuje w ofercie dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, umożliwiające dostęp do nich.
5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie o reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
7. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
8. Zapisy ust. 4 -7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać Pełnomocnika do ich reprezentowania wraz z załączeniem pełnomocnictwa.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
4.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 350 000,00 zł brutto, której zakres obejmował minimum budowę budynku i/lub rozbudowę budynku i/lub remont budynku.
Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym kurs zostanie opublikowany.
4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 350 000,00 zł brutto, której zakres obejmował minimum budowę budynku i/lub rozbudowę budynku i/lub remont budynku.
4.4. Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym kurs zostanie opublikowany.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą również w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wskażą w ofercie zakresy zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków niniejszego pola (maksymalna długość pola 4000) Zamawiający określa rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia w Załączniku nr 1 do SWZ udostępnionym na stronie postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-21 16:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd636a6a-0999-11ef-bfd2-32fa350b5bfc, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-21 16:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oprócz podstaw wykluczenia Wykonawców określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje również wykluczenie na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm)
2. Postanowienia niniejszego ogłoszenia dotyczą również Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję ekipy do renowacji kamienic - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania29-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję ekipy do renowacji kamienic. Realizacja: Termin rozpoczęcia pracy do ustalenia. Praca w Łodzi. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI