Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 635 488 zł

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 635 488 zł
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRadziłów
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-07-23
 • ZamawiającyGMINA RADZIŁÓW
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-14
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00114050
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 635 488 zł

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZIŁÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. 500-lecia 14

1.5.2.) Miejscowość: Radziłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-213

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 86 273 71 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaradzilow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzilow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 635 488 zł

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78516219-e483-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00114050

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w pkt. 8.1.1. i 8.2.1. SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@gminaradzilow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 4.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się chwilę ich przekazania na ePUAP. 5.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 6.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP użytkownika” dostępnej naminiPortalu. 7.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 8.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 11.8.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem przedmiotowego postępowania. 9.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zamowienia@gminaradzilow.pl. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt: mpientkowski@nanocom.com.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w rozdziale 3;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencja niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: In.271.10.2021 AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 635 488 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
3.2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
b) kwota i waluta kredytu: 1 635 488,00 zł,
c) okres spłaty: lata 2022 - 2035,
d) spłata kapitału: w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2022 r.,
e) wysokość spłaty:
• 2022 r. – 100 000,00 zł
• 2023 r. – 50 000,00 zł
• 2024 r. – 100 000,00 zł
• 2025 r. – 100 000,00 zł
• 2026 r. – 100 000,00 zł
• 2027 r. – 100 000,00 zł
• 2028 r. – 100 000,00 zł
• 2029 r. – 100 000,00 zł
• 2030 r. – 100 000,00 zł
• 2031 r. – 150 000,00 zł
• 2032 r. – 150 000,00 zł
• 2033 r. – 150 000,00 zł
• 2034 r. – 150 000,00 zł
• 2035 r. – 185 488,00 zł
f) spłata odsetek: w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Odsetki Zamawiający rozpocznie spłacać w III kwartale 2021 r.
W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
g) oprocentowanie kredytu: według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku,
h) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału.
Dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 0,18% z dnia 31.05.2021 roku.
i) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa bankowego.
j) data wykorzystania kredytu: po podpisaniu umowy najpóźniej do dnia 30.12.2021 r.
3.3. Zamawiający dopuszcza uruchomienie kredytu w transzach na podstawie pisemnych dyspozycji. Termin postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego wynosi do 3 (trzech) dni roboczych po złożeniu pisemnej dyspozycji.
3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, a w szczególności zmiany kredytowania (np. wydłużenie okresu spłaty o kolejne lata), zmiany wysokości rat w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wykonawca zobowiąże się do podpisania aneksu do umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o zmianę umowy.
3.5. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty części lub całości kredytu. Z tytułu przedterminowej spłaty części lub całości kredytu Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych prowizji lub opłat.
3.6. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki naliczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy.
3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
3.8. Zamawiający nie dopuszcza naliczania prowizji bankowych i innych opłat z tytułu udzielenia kredytu.
3.9. Zamawiający nie realizuje postępowania naprawczego.
3.10. Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie występują zajęcia egzekucyjnego.
3.11. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach, ani wobec ZUS i US.
3.12. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć projekt umowy. Umowa może być sporządzona na druku banku oferenta z zastrzeżeniem, że winna zawierać istotne postanowienia wskazane w specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1. Kryterium oceny ofert jest:
a) cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 punktów.
17.2. Ocena poszczególnych ofert będzie obliczona według następującego wzoru:
Lp Nazwa kryterium (K) Waga
(znaczenie w %) Sposób liczenia (wg wzoru)
1 Cena brutto [zł] 100 %
C = (C min / C o.b.) x 100 pkt
gdzie:
C – wskaźnik kryterium ceny dla danej oferty
C min – cena oferty z najniższą ceną brutto
C o.b. – cena oferty badanej
17.3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
17.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek, uważa się za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego.
UWAGA!
W przypadku złożenia oferty przez grupę Wykonawców (Konsorcjum), Zamawiający uzna powyższy warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału. W przypadku instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz dowód otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego od właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego stosownego zawiadomienia/informacji.
6.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, powinien złożyć: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, (Zamawiający uzyska we własnym zakresie o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, powinien złożyć: a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument składa ten z Wykonawców, który zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału. W przypadku instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz dowód otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego od właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego stosownego zawiadomienia/informacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1.1. i 8.2.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10.4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, a w szczególności zmiany kredytowania (np. wydłużenie okresu spłaty o kolejne lata), zmiany wysokości rat w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wykonawca zobowiąże się do podpisania aneksu do umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o zmianę umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-21

2021-07-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję doradcy do pozyskania funduszy z bonu na cyfryzację - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję doradcy do pozyskania funduszy z bonu na cyfryzację. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI