Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 PLN na pokrycie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 Miasta i Gminy Kaczory
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKaczory
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-22
 • ZamawiającyMIASTO I GMINA KACZORY
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00256233
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 Miasta i Gminy Kaczory

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KACZORY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791193

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pilska 1

1.5.2.) Miejscowość: Kaczory

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-810

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: (67) 2842 371

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kaczory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kaczory.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 Miasta i Gminy Kaczory

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ad0bcd4-03ac-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00256233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037219/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 Miasta i Gminy Kaczory

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.kaczory.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.kaczory.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Kaczory (Platformie ZETO PZP). Wykonawca posiadający konto na Platformie ZETO PZP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z Platformy ZETO PZP” oraz „Instrukcji obsługi systemu PZP przeznaczoną dla Wykonawcy”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie ZETO PZP tj.:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;  zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji z wyjątkiem Internet Explorer;
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę ZETO PZP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w Platformie ZETO PZP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 500000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2022 Miasta i Gminy Kaczory.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Kaczory.
2) Waluta kredytu: złoty polski (PLN).
3) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2027 r.
4) Wykorzystanie kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r.
5) Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo lub w transzach na wniosek zamawiającego.
6) Uruchomienie transz kredytu nastąpi w dowolnych terminach i kwotach. Przewidywane są trzy transze. Wysokość transz i termin ich uruchomienia określone będą przez Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem 7 – dniowym.
7) Harmonogram spłat rat kapitałowych:

Lp. Data Kwota
1 20.01.2023 25 000,00 zł
2 20.04.2023 25 000,00 zł
3 20.07.2023 25 000,00 zł
4 20.10.2023 25 000,00 zł
5 20.01.2024 50 000,00 zł
6 20.04.2024 50 000,00 zł
7 20.07.2024 50 000,00 zł
8 20.10.2024 50 000,00 zł
9 20.01.2025 50 000,00 zł
10 20.04.2025 50 000,00 zł
11 20.07.2025 50 000,00 zł
12 20.10.2025 50 000,00 zł
13 20.01.2026 137 500,00 zł
14 20.04.2026 137 500,00 zł
15 20.07.2026 137 500,00 zł
16 20.10.2026 137 500,00 zł
17 20.01.2027 137 500,00 zł
18 20.04.2027 137 500,00 zł
19 20.07.2027 137 500,00 zł
20 20.10.2027 137 500,00 zł
1 600 000,00 zł

8) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od dnia pierwszej wypłaty transzy kredytu, w kwartalnych okresach obrachunkowych. Pierwszym dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień postawienia kredytu do dyspozycji. Kolejne okresy obrachunkowe rozpoczynają się w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego. Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
9) Płatność rat odsetkowych w dniu płatności raty kapitałowej za poprzedzający kwartał, za który zostały naliczone na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank. Informacja zostanie przekazana do 5 dnia miesiąca, w którym przypada płatność raty kapitałowej i odsetkowej.
10) W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający zobowiązuje się uregulować wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
11) Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M notowanej pierwszego dnia okresu obrachunkowego powiększoną o marżę banku.
12) Zamawiający nie przewiduje prowizji w związku z obsługą, przygotowaniem i udzieleniem kredytu.
13) Odsetki będą naliczane po uruchomieniu poszczególnych kolejnych transz i tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
14) Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
15) Zmniejszenie kwoty kredytu, w przypadku nieprzewidzianego wzrostu dochodów budżetowych gminy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
16) Marża Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania obowiązującej umowy.
17) Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
18) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu, przed zawarciem umowy kredytowej.
19) Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający (kredytobiorca) dołącza dokumentacje finansową.
Zamawiający zastrzega sobie:
a) Bank nie będzie żądał: opłat za przedterminową spłatę kredytu, opłaty administracyjnej za zarządzanie, za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat,
b) zmniejszenie kwoty kredytu bez dodatkowych kosztów,
c) zmianę kwot i terminów uruchomienia transz kredytu, bez dodatkowych kosztów,
d) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą,
e) odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty,
f) zmiany harmonogramu spłaty kredytu – bez dodatkowych kosztów, jeżeli wystąpią okoliczności zmuszające Zamawiającego do zmiany terminów spłaty,
g) Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2027-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) posiadają uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda : odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
1.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
1.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda :
 zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.)., na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2020r poz. 1913 ze. zm.). Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

14) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a) rezygnację z kredytu, zmniejszenie kwoty kredytu lub udzielenie kredytu w innych transzach,
b) wcześniejszą spłatę kredytu,
c) zmianę harmonogramu spłaty kredytu – na wniosek Zamawiającego uzasadniony zmianami w budżecie Miasta i Gminy Kaczory,
d) zmniejszenie marży – na wniosek (propozycję) banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi.kaczory.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam biura rozliczającego PITY - Kaźmierz
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania31-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Szukam biura który rozlicza pity w Kaźmierzu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.