,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6 000 000 zł (sześć milionów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6 000 000 zł (sześć milionów złotych 00/100), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWągrowiec
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-29
 • ZamawiającyGmina Wągrowiec
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-15
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00258319
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6 000 000 zł (sześć milionów złotych 00/100), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wągrowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791336

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cysterska 22

1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672680800

1.5.8.) Numer faksu: 672680803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wagrow@wokiss.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawagrowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6 000 000 zł (sześć milionów złotych 00/100), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1951eaf9-0435-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016843/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Kredyt na rynku krajowym w wysokości 6000000,00 zł (sześć milionów złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu miny w związku z planowaną realizacjąinwestycji oraz na

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu domeny platformazakupowa.pl udostępnionej przez Usługodawcę – operatora
platformazakupowowa.pl (zwanej dalej „platformazakupowa.pl”, którym jest Open Nexus Sp z o.o.
Postępowanie prowadzone będzie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec
2) Korzystanie przez Wykonawcę z „platformazakupowa.pl” Open Nexus jest bezpłatne.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinien założyć Konto Użytkownika na
„platformazakupowa.pl”, co umożliwi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności umożliwiających uczestnictwo w prowadzonym
postępowaniu – dostęp do formularzy do komunikacji oraz do złożenia, zmiany, wycofania oferty.
Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji elektronicznej znajdują się w Dziale XII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami w zakresie: przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; przesyłania odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do
złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, do złożenia
wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia
wyjaśnień dot. treści środków dowodowych; przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo
zamówień publicznych; przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; przesyłania odwołania i innych dokumentów
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
4) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w
art.125 ust.1 (tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego), składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) Oferty, oświadczenia o których mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust.1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych znajdują się w Dziele XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wągrowiec reprezentowana przez Wójta Gminy Wągrowiec (adres: ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 26 80 800, e-mail: wagrow@wokiss.pl .
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy”,
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień, zwanej dalej PZP, przez okres 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 7 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Pzp,
6) odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp. Pani/pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, dostawcy platformy zakupowej Open NEXUS.
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
8) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
10) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
12) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Pozostałe informacje znajdują się w Dziele XXX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.271.11.2022.FZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z planowaną realizacją inwestycji oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;
3) Kredyt będzie dostępny w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy;
4) Uruchomienie kredytu nastąpi w wysokości i terminie uzgodnionym z Wykonawcą zamówienia, po przedłożeniu wniosku przez Zamawiającego na 3 dni przed uruchomieniem kredytu. Wniosek musi zostać złożony w trybie pisemnym, na druku Zamawiającego lub na druku udostępnionym przez bank i być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego;
5) Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do dnia 30 grudnia 2022 r.;
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości, minimalny zakres świadczenia – pozyskania kredytu wynosi 500 000,00 zł;
7) Przelew środków nastąpi na rachunek budżetu Gminy Wągrowiec w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski o numerze 28 1020 4027 0000 1302 1214 1075;
8) Dopuszcza się możliwość zmiany przez Zamawiającego banku i nr rachunku bankowego w przypadku zmiany banku obsługującego Gminę Wągrowiec. Zmiana wymaga złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o zmianie rachunku w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. banku oraz numeru rachunku bez ponoszenia dodatkowych opłat;
9) Waluta kredytu: złoty polski (PLN);
10) Karencja w spłacie kredytu – do końca 2022 r.;
11) Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M i stałą marżę banku. Wysokość stawki WIBOR dla depozytów 3M przyjmowanej do obliczenia odsetek będzie ustalana na podstawie notowania w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres naliczenia odsetek i będzie obowiązywać od pierwszego dnia następnego kwartału;
12) Dla wyliczenia ceny oferty w PLN, Wykonawca przyjmie stawkę WIBOR 3M z dnia 30 czerwca 2022 r., tj. 7,05%;
13) Przy obliczaniu ceny oferty należy przyjąć datę 1 października 2022 r. jako datę uruchomienia całości kredytu;
14) Odsetki będą naliczane tylko od kwoty rzeczywistego zadłużenia i płatne będą przez Zamawiającego na koniec każdego kwartału kalendarzowego, na podstawie not odsetkowych wystawianych przez Wykonawcę, informujących Zamawiającego o wysokości należnych odsetek za dany okres. Wykonawca będzie wystawiał noty z 14 – dniowym wyprzedzeniem;
15) Spłata kredytu i odsetek nastąpi zgodnie z harmonogramem, ustalonym w pkt. 20);
16) Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz w roku;
17) Odsetki za ostatnie dni miesiąca przypadające po terminie zapłaty raty zostaną doliczone do noty odsetkowej w kolejnym miesiącu;
18) Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat ani prowizji w związku z udzieleniem kredytu;
19) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego za pomocą, którego będzie następowała spłata rat kredytu;
20) Spłata rat kredytu i odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych, zgodnie z harmonogramem, określonym w poniższej tabeli, z zastrzeżeniem że odsetki będą spłacane jak w pkt. 17.
Lp.Kwota raty kredytu Termin spłaty
1 150 000,00 31.03.2023
2 150 000,00 30.06.2023
3 150 000,00 29.09.2023
4 150 000,00 29.12.2023
5 150 000,00 29.03.2024
6 150 000,00 28.06.2024
7 150 000,00 30.09.2024
8 150 000,00 31.12.2024
9 150 000,00 31.03.2025
10 150 000,00 30.06.2025
11 150 000,00 30.09.2025
12 150 000,00 31.12.2025
13 150 000,00 31.03.2026
14 150 000,00 30.06.2026
15 150 000,00 30.09.2026
16 150 000,00 31.12.2026
17 150 000,00 31.03.2027
18 150 000,00 30.06.2027
19 150 000,00 30.09.2027
20 150 000,00 31.12.2027
21 150 000,00 31.03.2028
22 150 000,00 30.06.2028
23 150 000,00 29.09.2028
24 150 000,00 29.12.2028
25 150 000,00 30.03.2029
26 150 000,00 29.06.2029
27 150 000,00 28.09.2029
28 150 000,00 31.12.2029
29 150 000,00 29.03.2030
30 150 000,00 28.06.2030
31 150 000,00 30.09.2030
32 150 000,00 31.12.2030
33 150 000,00 31.03.2031
34 150 000,00 30.06.2031
35 150 000,00 30.09.2031
36 150 000,00 31.12.2031
37 150 000,00 31.03.2032
38 150 000,00 30.06.2032
39 150 000,00 30.09.2032
40 150 000,00 31.12.2032
21) Jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Wykonawca nie może żądać dodatkowego zabezpieczenia obok weksla;
22) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu w terminie przez niego wyznaczonym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, nie później niż 30 dni przed datą wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu. Zamawiający z tytułu wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu nie poniesie dodatkowych kosztów;
23) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu odsetki będą naliczane tylko za okres do terminu spłaty;
24) W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami;
25) Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia;
26) Zamawiający określa kryteria jakościowe niniejszego zamówienia,:
a) przedmiot zamówienia – udzielenie długoterminowego kredytu bankowego – jest to produkt finansowy o ustalonych kryteriach jakościowych (przede wszystkim powtarzalność i typowość) – tylko cena umożliwia odróżnienie od siebie przedmiotu zamówienia, który charakteryzuje się ustalonymi w przepisach prawa i niniejszej SWZ kryteriami jakościowymi.
b) udzielenie kredytu nastąpi w PLN,
c) określono harmonogram spłaty kredytu, który dla wszystkich Wykonawców jest równy,
d) dla wyliczenia ceny oferty w PLN, określono Wykonawcy jedną ze składowych ceny oferty, tj. stawkę WIBOR 3M z dnia 30 czerwca 2022 r., tj. 7,05%, równą dla wszystkich Wykonawców,
e) w postępowaniu mogą wziąć udział wszystkie banki, działające w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
f) warunki udzielenia kredytu, tj. zasady polityki kredytowania regulują powszechnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
g) w niniejszej SWZ wskazano szczegółowo przedmiot zamówienia,
h) koszt kredytu zostanie wyliczony o następującą metodologię: Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M i stałą marżę banku,
i) formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Wykonawca nie może żądać dodatkowego zabezpieczenia obok weksla.
j) w niniejszej SWZ ustalono datę uruchomienia kredytu i harmonogram spłat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2032-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, wagami tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert:

Kryterium - Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 100%

Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów.

Sposób oceny ofert w kryterium cena:

Cena najniższa
--------------------- x 100% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną
Cena badana

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę tj. ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena”.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 t. j. ze zm.) lub inny dokument, z którego wynika zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wg wzoru stanowiącego Załącznika nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. lub inny dokument, z którego wynika zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ - STANOWIACE OFERTĘ

1. Formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku braku podania w ofercie ww. danych Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument - jeśli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w punkcie 2.
Powyższe uregulowanie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenia zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w takim przypadku powinno zawierać: nazwę postępowania o udzielenie zamówienia, Nazwy i adresy wszystkich Wykonawców, ustanowienie pełnomocnika oraz jego umocowanie.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w punkcie XIX - XXI SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, (wg wzoru stanowiącego Załącznika nr 2 do SWZ)
Oświadczenie należy złożyć formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
Wykaz pozostałych dokumentów znajduje się w Dziale XXII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) wspólnie spełnią warunki udziału w postępowaniu
b) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.108 ust.1
c) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te uprawnienia są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik Nr 5 A do SWZ.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizacje zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) jeśli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy znajduje się w Dziale XI SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia t. j.: usługa w zakresie obsługi bankowej, związanej z udzielonym kredytem długoterminowym;
2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
1) w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
- oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę ww. osób. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika, powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań:
1) żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny (w tym oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub Pracownika),
2) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
3) przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy/wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności,
6) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam biura rozliczającego PITY - Kaźmierz
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania31-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Szukam biura który rozlicza pity w Kaźmierzu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.