Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKolbuszowa
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-17
 • ZamawiającyGMINA KOLBUSZOWA
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-30
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00044148
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172271333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c2a64e6-a723-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044148

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000796/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowejPZP24https://ekolbuszowa.logintrade.net 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem https://ekolbuszowa.logintrade.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego1.1. Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa. 1.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wykaul. Piekarska 1536-100 Kolbuszowa Tel. 17 2271 333 wew. 424e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024.numer referencyjny nadany sprawie: ZP.271.1.22.2021prowadzonym w trybie: podstawowym bez przeprowadzania negocjacji1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2019)., dalej „ustawa Pzp”; 1.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;1.1.8. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;1.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.22.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024:a) Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących (w tym: podstawowych, pomocniczych, funduszowych) dla Gminy Kolbuszowa pod nazwą: Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa oraz dla następujących jednostek organizacyjnych gminy: • Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66,• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 7,• Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21a,• Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbuszowej, ul. Kolejowa 2,• Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, prowadzącego poza własnym rachunkiem, obsługę w postaci rachunków pomocniczych i subkont dla:  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46, Szkoły Podstawowej w Widełce, Szkoły Podstawowej w Kupnie, Szkoły Podstawowej w Domatkowie, Szkoły Podstawowej w Bukowcu,  Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Górnej, Szkoły Podstawowej w Przedborzu, Szkoły Podstawowej w Weryni, Szkoły Podstawowej w Zarębkach, Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 1, Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 11, Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kolbuszowej, ul. Kolejowa 1, Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Dolnej, Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Górnej, Publicznego Przedszkola w Widełce.Łączna liczba rachunków bieżących (w tym: podstawowych, pomocniczych, funduszowych) ok. 110.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczy jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Umowy o prowadzenie obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Gminy Kolbuszowa zawarte zostaną z każdą wymienioną jednostką oddzielnie, w terminach z nimi uzgodnionych. b) Realizację wypłat gotówkowych, m. in: • świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu pomocy społecznej w ilości ok 3.000szt. rocznie, na kwotę ok. 2.000.000zł rocznie.• dodatków mieszkaniowych i energetycznych w ilości ok. 200szt. rocznie, na kwotę ok. 200.000zł rocznie.• innych wypłat w ilości ok. 100szt. rocznie, na kwotę ok. 100.000zł rocznie.c) Realizacja czeków gotówkowych z poszczególnych rachunków bankowych w ilości ok. 400szt. rocznie na kwotę ok. 500.000zł rocznie,d) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe w przewidywanej ilości ok. 1.500szt. na kwotę ok. 5.500.000zł rocznie,e) Realizacja przelewów składanych w formie elektronicznej, a także w szczególnych przypadkach w formie papierowej w przewidywanej ilości ok. 85.000szt. rocznie.f) Sporządzanie wyciągu bankowego potwierdzającego dokonane operacje oraz stan salda na każdy dzień roboczy. Wykonawca zapewni sporządzanie wyciągów w formacie pdf i przekazywanie drogą elektroniczną Zamawiającemu na wskazany adres e-mail. g) Informowanie pisemnie o każdorazowej korekcie dokonanej na rachunkach Zamawiającego.h) Wydawanie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych.i) Możliwość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy. Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchomiony na podstawie osobnej umowy i po złożeniu przez Zamawiającego wniosku kredytowego, uwzględniającego rzeczywiste kwotowe i czasowe potrzeby Gminy. j) Możliwość lokowania wolnych środków w lokatach terminowych. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach.k) Zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej. W przypadku zmiany systemu finansowo – księgowego, Wykonawca zapewni generowanie plików z systemu bankowości elektronicznej w formacie wystandaryzowanym zapewniającym import do systemu finansowo- księgowego Zamawiającego.l) Obsługę płatności masowych w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie generować i prowadzić numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych płatności w ilości ok. 20 000 szt. Numer ten traktowany będzie jako unikatowy identyfikator, którego podanie będzie wystarczające do identyfikacji dla Zamawiającego jako obiorcy płatności. Wykonawca będzie miał obowiązek identyfikacji i przetwarzania płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego. Wpłaty gotówkowe w kasach banku lub wpływy poprzez elixir w ramach rozliczeń w formie rachunków wirtualnych dokonywane będą poprzez podanie w treści dyspozycji wpłaty bądź przelewu numeru rachunku wirtualnego. Wykonawca będzie miał obowiązek poinformować również zamawiającego o numerach wirtualnych, przy użyciu których dokonano wpłaty na rachunek Zamawiającego poprzez udostępnienie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.m) W przypadku konieczności zmiany istniejących w systemie finansowo – księgowym Zamawiającego numerów rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych Zamawiającego, Wykonawca będzie miał obowiązek: nieodpłatnie zaktualizować ww. numery w systemie finansowo – księgowym Zamawiającego, dostosować ww. system do zaistniałych zmian bez przerwania ciągłości jego funkcjonowania oraz poinformować pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem wszystkich kontrahentów Zamawiającego o zmianie ich numerów rachunków wirtualnych w standardzie NRB.n) Zapewnienie bez pobierania opłat, prowizji i ryczałtów:• terminala 1 szt. do płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (w tym kart zbliżeniowych) w lokalizacji: Kryta Pływalnia „FREGATA” Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II 10 • obsługi i rozliczenia płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu ww. kart(Uwagi –w kasie Krytej Pływali „FREGATA” w 2019r. – wystawiono 46 859 paragonów z czego 6 735 transakcji opłacono kartą płatniczą na kwotę 161 235,60 zł , w roku 2020r. - wystawiono 24 347 paragonów z czego 5 377 transakcji opłacono kartą płatniczą na kwotą 157 276,63 zł)Świadczący usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług, o których mowa w pkt.3 od lit. b) do lit. l) w każdej ilości jaka jest niezbędna do prawidłowej obsługi rachunków dla Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru ofert określone w SWZ - Rozdział I Instrukcja dlaWykonawców

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena - opłata za prowadzenie rachunku bieżącego

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków dla świadczeniobiorców

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prowizja od wypłat czeków gotówkowych z rachunków

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość banku (oddziału, filii) do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:1) Braku podstaw wykluczenia,2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.2. Opis warunków udziału w postępowaniu:1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru.Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.). a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.3. Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie. 1) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:4. Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.). a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1a do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;b. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1b do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców osobno.c. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:a) W przypadku, o którym mowa w pkt 7, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówienia publicznego.b) Zamawiający nie może wymagać od wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ekolbuszowa.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy - Chłopice
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy bez sprawdzania baz. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI