Długoterminowy najem czterech fabrycznie nowych samochodów dla CUPT.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Długoterminowy najem czterech fabrycznie nowych samochodów dla CUPT.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-05-12
 • ZamawiającyCentrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-26
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00040402
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Długoterminowy najem czterech fabrycznie nowych samochodów dla CUPT.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

1.3.) Oddział zamawiającego: CUPT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141007145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Europejski 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-844

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@cupt.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cupt.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wspieranie Benficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej "Łącząc Europę" w zakresie projektów transportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Długoterminowy najem czterech fabrycznie nowych samochodów dla CUPT.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23692016-a35d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00040402

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020074/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Długoterminowy najem czterech fabrycznie nowych samochodów dla CUPT

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków UE, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Polski Wschodniej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W zakresie składania/wycofywania/zmiany ofert - MiniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/), oraz ePUAP-u (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Wszelka pozostała korespondencja przekazywania będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy - zampub@cupt.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający dopuszcza format danych przesyłanych pocztą elektroniczną określonych w przepisachwydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), np: .pdf, .doc, .docx, xls, .xlsx, .rtf, .txt, .odt, .ods, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .png. Do kompresji dokumentów Zamawiający dopuszcza formaty .zip, 7z. Pliki przesyłane pocztą elektroniczną nie mogą być zabezpieczone hasłem lub zaszyfrowane Rozmiar pojedynczej wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 15 MB. 2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ, pod rygorem nieważności, powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców ubiegających się wspólnie/podmiot udostępniający zasoby. 3. W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenia zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 4. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (np. .zip), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, z siedzibą pod adresem: 00-844, Warszawa, pl. Europejski 2, który oświadcza że jest administratorem danych w rozumieniu przepisówprawa oraz że posiada ważny tytuł prawny do ich przetwarzania oraz przekazania do przetwarzania CUPT i takie przetwarzanie oraz przekazanie nie narusza praw osób, których dane dotyczą.2) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: IOD@cupt.gov.pl lub adres kontaktowy wskazany powyżej. 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, z późn. zm ), dalej „ustawa Pzp”, podmiotom świadczącym na rzecz CUPT usługi związane z obsługą systemów teleinformatycznych oraz organom administracji państwowej o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym Umowa w sprawie niniejszego zamówienia została zrealizowana.5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO oraz dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.7) Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. CUPT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5.2021.ZAM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 399038,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Długoterminowy najem czterech fabrycznie nowych samochodów dla CUPT.2. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) opisany został w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

50111100-7 - Zarządzanie flotą pojazdów

50111110-0 - Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp, przewiduje zastosowanie prawa opcji, polegającego na możliwości realizacji przez Wykonawcę przez kolejne 12 miesięcy po upływie okresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, najmu samochodów o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy (tj. łącznie w zakresie zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji 36 miesięcy od dnia przekazania pierwszego z samochodów protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, podpisanym bez zastrzeżeń), przy czym jeżeli przed upływem tego okresu nastąpi wyczerpanie kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy albo nastąpi wykorzystanie ustalonego całkowitego łącznego limitu przebiegu kilometrów wskazanego w § 4 ust. 4 Umowy, niniejsza Umowa wygaśnie wraz z upływem dnia, w którym nastąpi którekolwiek z tych zdarzeń. 2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od potrzeb Zamawiającego, oraz gdy posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia objętego prawem opcji. Szczegółowy opis prawa opcji zawarty został w § 3 PPU, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie według poniżej wskazanych kryteriów będą podlegać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria: 1) Cena brutto- 60 % 2) Średnia wartość emisji CO2 [g/km] (WLTP) dla samochodu Typ I tj. klasa pojazdu – C Grupa Podstawowa (zgodnie z SAMAR 2018)- 40% 3.1 W kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana według następującego wzoru: Kryterium „Cena brutto” = CD / CBB x 60 Gdzie: CB - najniższa zaoferowana cena brutto wśród złożonych ofert CBB – cena brutto oferty badanej 3.2 W kryterium „Średnia wartość emisji CO2 [g/km] (WLTP) dla samochodu Typ I, tj. klasa pojazdu – C Grupa Podstawowa (zgodnie z SAMAR 2018)”, punkty przyznane zostaną na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w ust. 6 Formularza ofertowego , stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w następujący sposób: Kryterium „Średnia wartość emisji CO2” = CO2 / BCO2 x 40 Gdzie: C02 - najniższa zaoferowana Średnia wartość emisji CO2 wśród złożonych ofert BCO2 – Średnia wartość emisji CO2 oferty badanej 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia wartość emisji CO2

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają następujące warunki dotyczące:2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.2.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.2.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tymokresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej 3 (trzy) zamówienia, które trwają lub trwały co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, obejmujące długoterminowy najem samochodów, o wartości co najmniej 150 000,00 złotych brutto każda.Uwaga:W przypadku zamówień nadal trwających, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy wartość wykonanych dostaw w danym zamówieniu osiągnęła kwotę określoną w przedmiotowym warunku, w związku z tym Wykonawca powinien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – jeśli Wykonawca nie wskaże w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, w którym Zamawiający może samodzielnie znaleźć przedmiotowy dokument dotyczący Wykonawcy. 2) dokument dotyczący podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 1) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu - uwzględniającego wymagania określone w Rozdziale VI SWZ, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: a) Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, b) Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit a) powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o którym mowa powyżej (przedstawić pisemne uzasadnienie). W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oświadczenie - aktualne na dzień składania ofert. Oświadczenie Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, z zastrzeżeniem, że: a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu; b) Wykonawca, który powołuje się na podmioty udostępniające zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1), dotyczące tego podmiotu, podpisane przez ten podmiot.Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić dowód potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. 2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających, zgodnie z zapisami Rozdziału VI ust. 2 i 3 SWZ, podpisane przez podmiot udostępniający zasoby. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1) SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1) SWZ zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 2 SWZ musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 1 SWZ musi spełniać każdy z Wykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) - o ile ofertę składa pełnomocnik, w formie zgodnej z zasadami, o których mowa w Rozdziale XI ust. 5-10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany Umowy:1) zmianę wysokości cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT lub podatku akcyzowego;2) zmianę wysokości cen w przypadku wystąpienia w czasie trwania niniejszej Umowy zmian, które będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę w postaci zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,3) zmiany któregokolwiek modelu zaoferowanego samochodu, w przypadku zmian konstrukcyjnych lub wycofania z produkcji wskazanego w ofercie Wykonawcy samochodu (kopia Specyfikacji Technicznej Zaoferowanych Samochodów stanowi Załącznik nr 3 do Umowy), pod warunkiem zaoferowania innego samochodu tej samej klasy o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 3 i 5 do Umowy;4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią – w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem siły wyższej, które uniemożliwiają Stronom należyte wykonanie Umowy;5) zmianę spowodowaną sytuacją epidemiologiczną związaną z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS COV 2 i chorobą COVID 19 - w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem epidemii, które uniemożliwiają Stronom należyte wykonanie Umowy, przy czym zmiana Umowy może nastąpić jedynie w przypadku przedstawienia przez Stronę wnioskującą o zmianę Umowy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wpływ sytuacji epidemiologicznej na realizację Umowy.2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, następować będzie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, Wykonawca lub Zamawiający zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty realizacji Umowy oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.3. Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia, chyba że termin wejścia w życie przepisów, z których ta zmiana wynika, jest krótszy niż 30 dni od daty ich publikacji. W takim przypadku Wykonawca lub Zamawiający wystąpią z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia niezwłocznie po opublikowaniu właściwych przepisów. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.5. Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w § 6 ust. 5 Umowy wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego i nie stanowi zmiany Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Adres skrytki Zamawiającego /CUPT/SkrytkaESP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-10

2021-04-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki w kwocie 10 000 zł- Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki w kwocie 10 000 zł, niestety ze względu na zły BIK nie mam możliwości uzyskania pożyczki na rynku bankowym. Obecnie mam stabilne dochody w ramach działalności gospodarczej w wysokości 8 000 zł (stałe zlecenia) od podmiotów zewnętrznych. Jestem gotów akceptować różne formy zabezpieczenia pożyczki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa paliw płynnych dla Gminy Lubenia
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Sprzątanie obiektów Teatru Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego w Warszawie
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu lub pożyczki dla Szpitala Św. Anny w Miechowie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: Udzielenie Gminie Lubasz kredytu długoterminowego w wysokości 2.774.000,00 zł
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI