„Zakup wielkoformatowego ekranu projekcyjnego + akcesoria - ŻDK Luna”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zakup wielkoformatowego ekranu projekcyjnego + akcesoria - ŻDK Luna”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻary
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • Termin składania wniosków2024-02-09
 • ZamawiającyŻARSKI DOM KULTURY W ŻARACH
 • Data publikacji ogłoszenia2024-01-31
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00082032
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup wielkoformatowego ekranu projekcyjnego
+ akcesoria - ŻDK Luna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŻARSKI DOM KULTURY W ŻARACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000285675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 7

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683742413

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dkzary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dkzary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup wielkoformatowego ekranu projekcyjnego
+ akcesoria - ŻDK Luna”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acbbd56f-c00e-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00082032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-acbbd56f-c00e-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail: sekretariat@dkzary.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-
Zamówienia.
2.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się
jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego
zastosowania.
4.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ,
przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŻDK/DA/243/2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielkoformatowego ekranu z akcesoriami, montaż oraz uruchomienie zamawianych produktów – kompatybilnie z istniejącymi

4.1.1. wciagarka łańcuchowa (2szt)
Wciągnik łańcuchowy z pojedynczym łańcuchem o udźwigu min 250kg zasilany 3-fazowo 400 V ze sterowaniem niskonapięciowym, podwójny hamulec umieszczony za silnikiem i sprzęgłem, bezpośrednio połączony z obciążeniem, musi zapewnić utrzymanie obciążenia nawet w przypadku awarii silnika lub sprzęgła, 5-cio komorowe koło napędowe łańcucha nośnego z 5-cioma zębami pośrednimi, elektryczny wyłącznik krańcowy góra/dół, wbudowane odprowadzenie wody z obudowy zapobiegające się jej zbieraniu w komorze napędu. Możliwość podwieszenia wciągarki do konstrukcji w trybie podnoszenia obciążenia oraz montażu na obciążeniu (np. kratownicy) w trybie samoczynnego wspinania. Regulowany ogranicznik momentu obrotowego, bezobsługowy hamulec tarczowy prądu stałego, zintegrowane zabezpieczenie termiczne, zapobiegające przegrzaniu. Obudowa w kolorze czarnym lub ciemno szarym (RAL 7021). Hak mocujący oraz hak nośny rotacyjny, hak nośny pokryty gumą zapobiegającą się ślizganiu, długość łańcucha nośnego typu G100 w kolorze czarnym – XXX m. Torba na łańcuch w komplecie z materiału Polyester 1100. Waga bez łańcucha maksymalnie 13 kg, głośność nie większa niż 55dB, minimalna prędkość podnoszenia 4m/min. Obudowa nie większa niż 37x15x18cm. Wykaz norm i przepisów spełnianych przez wciągarki: BGV-D8+ wg SQP2 , współczynnik bezpieczeństwa 8:1 zgodna z Dyrektywą dot. maszyn 2006/42/WE oraz Dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU
4.1.2. sterownik (1szt)
Sterownik przeznaczony do sterowania minimalnie 8 elektrycznie kompatybilnymi wciągnikami niskonapięciowymi oddzielnie lub w zadanych grupach.
• system ręcznego wykrywania i korekcji fazy
• standardowe okablowanie umożliwiające opcjonalne dodanie przewodowego pilota zdalnego sterowania
• zasilanie: 400/415 V 3PH ~ N– 50 / 60Hz.
• gniazdo zasilania CE 32 A 5-biegunowe
• zabezpieczenie przeciwzwarciowe
• funkcja Master/Slave: możliwość podłączenia 2 lub więcej kontrolerów
• maksymalna moc na kanał: 1,8 kW / 400v 3Ph
• ilość kanałów: min. 8
4.1.3. kulisa (20szt)
Panel tekstylny o wymiarach 1,45 x 6,00 m, bez marszczenia, górna krawędź z wszytym pasem wzmacniającym zaoczkowanym co 25 cm oczkami czarnymi, boki i dół obszyty.
Tkanina: wysokiej jakości serż wełniany o gramaturze min. 410g/m2, wykonany z 80% wełna 20% inne o splocie zwykłym. Wymagane jest aby tkanina posiadała dobre właściwości tłumiące - dostępne badania akustyczne materiału (wg BS EN ISO 354:2003), współczynnik alpha 0.5-0.95, klasa A-D. Tkanina trwale ogniooporna zgodnie z BS5867 Część 2 Typ B i EN 13773. Po kontakcie z wodą tkanina zachowuje właściwości ognioodporne. Szerokość rolki min. 150cm
kolor: czarny
4.1.4. mechanizm obrotowy kulis (10szt)
Mechanizm obrotowy kulis umożliwiający swobodny obrót wokół osi oraz blokowanie pozycji kulisy w predefiniowanych pozycjach. Możliwość montowania do kratownicy scenicznej. W zestawie rura fi 25 mm malowana proszkowo na kolor czarny o długości min. 1,5 m.
4.1.5. kratownica (odcinek 2m – 2szt, odcinek 3m - 6szt)
Podkonstrukcja do montażu urządzeń oświetleniowych i elementów dekoracyjnych zbudowana na bazie kratownicy scenicznej.
materiał: aluminium
konstrukcja: rura 50×2 mm oraz lamelki .20×2 mm, wyposażona w gniazda montażowe
typ: quadro
rozmiar zewnętrzny: 290×290 mm
w zestawie elementy złączne poszczególnych odcinków kratownicy
4.1.6. Projektor (1szt)

Źródło światła laserowe o żywotności min. 20000h przy pracy w trybie pełnej jasności
Rozdzielczość natywna WUXGA, 1920x1200
Jasność min. 10.000 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego, pomiary zgodnie z normami ISO 21118:2012, ISO IDMS 15.4)
Złącza wejściowe: min. 1x HDBase-T; 1x HDMI; 1x DVI-D, 1x 3G-SDI
Złącza wyjściowe: min. 1x audio z funkcją deembendowania dźwięku ze źródeł cyfrowych działające również gdy projektor jest w trybie standby
min. 1x 3G-SDI z możliwością przekazywania obrazu do zewnętrznego monitora gdy projektor jest w trybie standby
Sterowanie / komunikacja: RS-232C; LAN; USB; pilot przewodowy
Obiektyw: Optyka wymienna, sterowana elektrycznie, dostępne współczynniki rzutu w zakresie 0.64-0.77:1, funkcja lensshift pion/poziom w zakresie: 60% pionowo / 18% poziomo
Funkcje użytkowe: • obraz o przekątnej do 500”
• możliwość pracy projektora w dowolnej pozycji
• praca w trybie 24/7
• możliwość podłączenia źródeł o rozdzielczości 4K (HDMI, HDBT)
• sterowanie projektorem z poziomu przeglądarki internetowej – panel OSD
• korekcja zniekształceń obrazu: trapez pion/poziom; korekcja narożników; projekcji na zakrzywionej powierzchni oraz w narożniku pomieszczenia, korekcja liniowości obrazu pion/poziom , korekcja punktowa na siatce min.30x30
• dedykowana przez producenta opcjonalna kamera zewnętrzna pozwalająca na automatyzację procesów stackowania i edgeblendingu oraz kalibracje obrazu projektora; oprogramowanie nie wymagające opłat licencyjnych wspierające te procesy
Inne wymagania: oprogramowanie producenta nie wymagające opłat licencyjnych do monitorowania stanu projektora, obudowa czarna

4.1.7. Ekran (1szt)
Ekran elektryczny
Powierzchnia robocza 6000mmx3750 mm, szer. całkowita: 6100mm
Format 16:10
Kaseta w kolorze czarnym, matowym.
Kaseta wykonana w całości z aluminium
Sterowanie bezprzewodowe


4.1.8. Extender HDMI (1 kpl)
Ekstender HDMI HDBaseT do 100 m po pojedynczym kablu Cat 5e/6/6a.
Spełnia funkcje specyfikacji HDMI włączając w to 3D, Deep Color, bezstratne formaty audio HD i przejścia CEC.
Obsługuje Dolby Digital 5.1, sygnały audio i wideo DTS HD przy rozdzielczościach do 4K. Obsługuje tryb dalekiego zasięgu, zapewniając skuteczne rozwiązanie do rozszerzenia sygnałów HDMI aż do 150m po pojedynczym kablu Cat 5e/6.

4.1.9. Nadajnik HDMI HDBaseT (1szt)
Nadajnik HDMI HDBaseT do 100 m po pojedynczym kablu Cat 5e/6/6a.
Spełnia funkcje specyfikacji HDMI włączając w to 3D, Deep Color, bezstratne formaty audio HD i przejścia CEC. Obsługuje Dolby Digital 5.1, sygnały audio i wideo DTS HD przy rozdzielczości do 4K.

Do oferty proszę dołączyć skany kart katalogowych oraz certyfikatów CE oferowanych produktów.

4.1.10. Obligatoryjna wizja lokalna !!! Ze względu na doposażeniowy system należy wziąć pod uwagę typ istniejących urządzeń i instalacji.
Obowiązek wizji lokalnej nie dotyczy wykonawców, którzy dokonali wizji przy postępowaniu ogłoszonym 5 stycznia 2024 r.

4.2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostawę, wniesienie, montaż i uruchomienie zamawianych produktów oraz przeszkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym przez obie strony. Wszystkie produkty winny spełniać wymogi Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, obowiązujących w danym zakresie, powinny być jednorodne, fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych, prawnych i nieregenerowane, posiadać umożliwiający identyfikację symbol oznaczający konkretny produkt. Wszystkie dostarczone w ramach zamówienia elementy muszą posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne i inne niezbędne dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32351200-0 - Ekrany

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38652100-1 - Projektory

42141410-6 - Wciągarki

44212300-2 - Konstrukcje i ich części

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (R)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
2) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy :
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1
SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, polegających na modyfikacji dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, lub przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotu umowy.
2. Zamiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić na wniosek wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) wystąpi jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub dająca się przypisać zamawiającemu lub warunkom obiektywnym nie zależnym od żadnej ze stron (np. nagłe wstrzymanie dostaw przez producenta urządzenia będącego przedmiotem zamówienia);
2) nastąpią zmiany będące następstwem działania organów administracji;
3) jeżeli zaistnieje sytuacja kryzysowa lub wprowadzony zostanie stan nadzwyczajny
i okoliczności te będą miały wpływ na termin realizacji umowy.
3. Ponadto, zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, za wyjątkiem:
a) sposobu realizacji umowy, w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np.: działania siły wyższej, niezawinionych przez wykonawcę opóźnień w dostawie, realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, lub aktualnej sytuacji gospodarczej spowodowanej wojną na Ukrainie – powodującym konieczność czasowego wstrzymania realizacji umowy itp.),
b) zmiany sposobu realizacji wymagań zamawiającego w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są lepsze pod względem technologicznym lub gwarantują lepszą funkcjonalność,
c) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, niepowodujących zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
d) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań w zakresie asortymentu, w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku, pod warunkiem, że asortyment będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego i nie spowoduje podwyższenia ceny,
e) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
3. W przypadkach określonych w ust. 2, termin wykonania przedmiotu może zostać przedłużony o liczbę dni nie większą niż czas trwania przeszkody w realizacji umowy, bądź inny uzasadniony czas.
4. Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
5. Powyższe przyczyny zmian umowy, stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-09 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Naprawa maszyny do szycia - Zielona Góra
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania02-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Interesuje mnie naprawa maszyny do szycia Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI