Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i przekazaniem praw autorskich, w ramach zadania pn.: "Prace przy zabytkowym ..
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTomaszów Mazowiecki
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-09
 • ZamawiającyPOWIAT TOMASZOWSKI
 • Data publikacji ogłoszenia2024-01-31
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00082054
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
i przekazaniem praw autorskich, w ramach zadania pn.: "Prace przy zabytkowym ..

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT TOMASZOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Antoniego 41

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-tomaszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat-tomaszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
i przekazaniem praw autorskich, w ramach zadania pn.: "Prace przy zabytkowym ..

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-faa410fc-c010-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00082054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029573/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Prace przy zabytkowym budynku I LO w Tomaszowie Maz.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-faa410fc-c010-11ee-9897-f6855eb846c0

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl//

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
11.5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-
Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
Szczegółowe wymagania zawarte w Rozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów (cały przedmiot niniejszego zamówienia zwany dalej: PFU lub dokumentacja), dla w/w zadania, którego przedmiotem jest wykonanie prac konserwatorskich wybranych elewacji zabytkowego budynku szkoły wraz z ewentualnymi pracami towarzyszącymi, i którego celem jest przywrócenie poprawnego stanu technicznego i estetycznego oraz zahamowanie procesu niszczenia zabytkowego, historycznego budynku szkoły; w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji i prace budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego i przekazanie praw autorskich.
3. PFU stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia i podstawę realizacji przedsięwzięcia w trybie zaprojektuj i wybuduj, dlatego bardzo ważne jest należyte i rozważne opracowanie wszelkich składowych PFU i zawieranie w nim tylko przemyślanych, sprawdzonych założeń, w tym bardzo istotne jest staranne oszacowanie planowanych kosztów.
4. Wszelką i wyłączną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosić będzie wyłącznie Wykonawca, jako jednostka realizująca niniejsze zamówienie.
5. Do Wykonawcy należy opracowanie PFU spełniającego w sposób optymalny oczekiwania Zamawiającego co do rozwiązań branżowych, jakościowych, użytkowych i wszelkich innych objętych PFU, przy zachowaniu realności i ekonomiki rozwiązań oraz pełnej zgodności z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków - edycja druga.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz w Ramowym Programie Prac Remontowych i Konserwatorskich oraz w Wytycznych konserwatorskich WUOZ z Łodzi

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena ofertowa brutto – 60%
2. Termin nieodpłatnego usunięcia braków, błędów, innych nieprawidłowości (w tym m.in. braku technicznej możliwości realizacji zaprojektowanego rozwiązania), wad, w opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem (LICZBA DNI ROBOCZYCH ) – 20 %
3. Doświadczenie – tj. opracowanie więcej niż jednego programu funkcjonalno-użytkowego lub jednej dokumentacji projektowej (tj. programu prac konserwatorskich lub projektu budowlanego robót budowlanych albo programu robót budowlanych), dla prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: . Termin nieodpłatnego usunięcia braków, błędów, innych nieprawidłowości (w tym m.in. braku technicznej możliwości realizacji zaprojektowanego rozwiązania), wad, w opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem (LICZBA DNI ROBOCZYCH ) – 20 %

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie – tj. opracowanie więcej niż jednego programu funkcjonalno-użytkowego lub jednej dokumentacji projektowej (tj. programu prac konserwatorskich lub projektu budowlanego robót budowlanych albo programu robót budowlanych), dla prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 20%

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za opracowanie dokumentacji projektowej:
a) minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz należy zgodnie z przepisami do właściwego samorządu zawodowego i
b) minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz należy zgodnie z przepisami do właściwego samorządu zawodowego i
c) minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W przypadku, jeżeli podstawowy skład Zespołu Projektowego nie jest wystarczający dla kompleksowej realizacji usługi, Wykonawca powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego i składanej ofercie.

Dopuszcza się spełnianie powyższego w pełnym lub częściowym zakresie przez tę samą osobę.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, uznaje uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.334).
Na potwierdzenie: oświadczenie zgodnie z § 10 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – wzór załącznik nr 1 do SWZ

2. Wymaga się, aby Wykonawca wykazał się należytym opracowaniem co najmniej jednego programu funkcjonalno-użytkowego lub co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. programu prac konserwatorskich lub projektu budowlanego robót budowlanych albo programu robót budowlanych), dla prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Na potwierdzenie: oświadczenie zgodnie z § 10 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
2) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023 r, poz. 682 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
3) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 1) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 555).

6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie zgodnie z § 10 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – wzór załącznik nr 1 do SWZ sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 1a do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ.
b) oświadczenie zgodnie z § 10 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – wzór załącznik nr 1b do SWZ sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:
1) jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynikać będzie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, przy czym zmiana ta wywierać będzie bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:
a) potrzebami Zamawiającego,
b) wnioskiem Wykonawcy z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę,
c) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień i nie wynika z zawinionych działań Wykonawcy,
d) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
e) następstwem siły wyższej – rozumianej, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części; w razie wystąpienia siły wyższej, strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.
2. Zamawiający, dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian, które będą dla niego korzystne lub będą dokonane w interesie publicznym albo ważnym interesie Zamawiającego, a także zmian związanych ze zmianami stanu prawnego w trakcie obowiązywania umowy.
3. Dopuszczalne jest również wprowadzenie zmian do umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także na zasadach i w zakresie dopuszczonym innymi obowiązującymi przepisami.
4. Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, formalno-organizacyjna, danych teleadresowych, osób wskazanych do kontaktów między stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-09 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z ograniczeniem ilości znaków przy nazwie zamówienia informuję, iż pełna nazwa zamówienia brzmi następująco: "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
i przekazaniem praw autorskich, w ramach zadania pn.: "Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim", objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga."
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ocieplenie styropianem domku holenderskiego- Kutno
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ocieplenie styropianem domku holenderskiego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI