Wykonanie eksperckiej usługi w zakresie IoT i programowania

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie eksperckiej usługi w zakresie IoT i programowania
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-12-07
 • ZamawiającyInnobaltica Sp. z o. o.
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00288842
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie eksperckiej usługi w zakresie IoT i programowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Innobaltica Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220639884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Równa 19/21

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-067

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@innobaltica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://innobaltica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Tworzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie eksperckiej usługi w zakresie IoT i programowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41121968-4c37-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00288842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Źródłem finansowania niniejszego zamówienia są środki UE, pochodzące z instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020 (projekt pn.: „BIT SYSTEM for Pomorskie Region”, umowa nr: ELENA-2017-084).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings,
z zastrzeżeniem rozdziału XIII ust. 1. SWZ
2.Wykonawca składa ofertę oraz oświadczenia i dokumenty za pośrednictwem
formularza składania ofert platformazakupowa.pl dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings z wyjątkiem znacznika BLE Beacon, który należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, sekretariat IV piętro (czynny w godz. 9:00-15:00) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w terminie przewidzianym na składanie ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
3.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, 7Z
7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informuje, że:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami jest InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, email: innobaltica@innobaltica.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@innobaltica.pl.
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzanie zamówienia publicznego lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa.
4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku podpisania umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi Administratorowi.
7. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informuje, że:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami jest InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, email: innobaltica@innobaltica.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@innobaltica.pl.
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzanie zamówienia publicznego lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa.
4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku podpisania umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi Administratorowi.
7. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/PN/03/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przeprowadzenie analiz wymaganych do zaprojektowania inteligentnego układu elektronicznego IoT - skompletowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie specjalistycznych badań dopuszczających na rynek UE (we współpracy z akredytowanym ośrodkiem badawczym), dotyczących efektywnego wykorzystania widma radiowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Wykonawca przeprowadzi analizy wymagane do wdrożenia na rynek (jako element infrastrukturalny systemu CRM, o którym mowa w niniejszym postępowaniu) układu elektronicznego należącego do Zamawiającego, skompletuje dokumentację przedwdrożeniową (zgodnie z wymaganiami laboratorium), przeprowadzi konfigurację oraz niezbędne dostosowanie elementów urządzenia poprzedzające ich uruchomienie produkcyjne, w tym w szczególności:
a) Przeprowadzi dla Zamawiającego specjalistyczne badania (we współpracy z akredytowanym ośrodkiem badawczym, który wystawi stosowne zaświadczenie) udostępnionego układu/urządzenia IoT, umożliwiające wystawienie deklaracji zgodności i późniejsze produkcyjne wykorzystanie tego układu/urządzenia IoT w UE (jako inwestycja infrastrukturalna),
b) W trakcie prowadzonych badań, dokona przeprojektowania układu (z zapewnieniem prawidłowych funkcjonalności akcelerometru, żyroskopu, magnetometru – zgodnie z przedstawioną próbką) oraz przekaże laboratorium zmodyfikowany prototyp - w celu zakończenia badań sukcesem. Urządzenie w fazie wstępnych testów zachowuje się w sposób stabilny, nie zgłasza awarii.
2. Przeprowadzenie pilotażowej/testowej wzajemnej integracji zapewnionych przez Zamawiającego modułów CRM i ERP oraz ich integracja z PZUM. Wykonawca dokona pilotażowej integracji udostępnionej przez Zamawiającego modułów CRM i ERP podsystemu wsparcia z PZUM oraz wstępnej wzajemnej integracji elementów tego podsystemu (wszystkie elementy dysponują API REST), w tym:
a) Przygotuje i zaimplementuje niezbędne uzupełnienia kodu, wyzwalacze procesów (po stronie Systemu Wsparcia) w zakresie integracji CRM oraz ERP między sobą i z PZUM;
b) Przeprowadzi test wstępnej integracji modułów CRM oraz ERP ze sobą oraz tychże modułów z PZUM (weryfikacja technicznej możliwości wymiany danych pomiędzy modułami oraz z PZUM – np. w trybie symulacji).
c) Na potrzeby testu wprowadzi do systemów CRM/ewentualnie ERP niezbędne formularze, treści, konfiguracje, uruchomi narzędzia dla testowych procesów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
3. Przygotowanie Raportu (ze zrealizowanych prac badawczych, przeprowadzonych analiz i wstępnych konfiguracji) w języku angielskim, w edytowalnej formie elektronicznej (plik *.doc).
4. W zakresie i terminie realizacji niniejszego zamówienia zapewnienie swojego uczestnictwa w ewentualnych spotkaniach online z organami UE lub Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
5. W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Zamawiający zapewni Wykonawcy do realizacji niniejszego zadania:
a) Działający prototyp urządzenia IoT (dwie wersje sensora wraz z dokumentacją: mobilny i stacjonarny), którego projekt techniczny i oprogramowanie są własnością Zamawiającego lub Zamawiający posiada prawa do ich używania.
b) Dostęp do uruchomionego dla Zamawiającego oprogramowania CRM oraz ERP z API REST, zainstalowanego w chmurze obliczeniowej.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Załącznik nr 1 do SWZ opisuje także skróty i definiuje pojęcia, użyte w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31712110-4 - Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

72223000-4 - Usługi w zakresie wymogów technologii informacji

72227000-2 - Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania

73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze

73210000-7 - Usługi doradcze w zakresie badań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 95 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 50%
Rozwiązania testowe – 50%
Szczegółowy opis kryterium Rozwiązania testowe znajduje się w Rozdziale XVII SWZ.
W zakresie rozwiązań testowych (na podstawie próbki) oceniana będzie wyłącznie skuteczność rozbudowy układu oraz programowania przez Wykonawcę, co oznacza, że walory estetyczne nie będą podlegały ocenie.
W ramach Próbki przedstawionej przez Wykonawcę będzie:
1) Przygotowanie i udostępnienie do oceny samodzielnie skonfigurowanego znacznika BLE Beacon połączonego z czujnikiem inercyjnym typu MPU-925x wraz z zainstalowanym (na układzie Nordic – Semiconductor NRF52840-DONGLE) i samodzielnie wytworzonym oprogramowaniem do obsługi tego rozwiązania próbnego,
2) Przygotowanie i udostępnienie (za pośrednictwem platformy Firebase) do pobrania i oceny aplikacji mobilnej dla platformy iOS (iOS13.x.x i niższy), która:
a. Wykryje znacznik BLE Beacon rozsyłający sygnały identyfikujące, znajdujący się w zasięgu telefonu (na którym zainstalowano ocenianą aplikację).
b. Wyświetli na ekranie telefonu informację na temat charakterystycznego identyfikatora, umożliwiającego rozróżnienie tego beacona od innych znaczników BLE Beacon (Wykonawca może wykorzystać np. MAC ID lub nadać inne, charakterystyczne oznaczenie zaprojektowanego przez siebie beacona).
c. Pozwoli na:
 Bezprzewodowe połączenie się ze znacznikiem, po jego wyborze na ekranie dotykowym, oraz następnie:
 Uruchomienie w aplikacji bieżących pomiarów przyspieszenia z jednostki inercyjnej MPU-925x, które będą przekazywane łączem bezprzewodowym BLE za pośrednictwem urządzenia NRF52840-DONGLE, do którego podłączona jest jednostka inercyjna
 Bezprzewodowe pobranie i wyświetlenie na ekranie telefonu bieżących pomiarów przyspieszenia odczytanych z akcelerometru jednostki MPU-925x wzdłuż trzech osi (X,Y,Z) tego urządzenia
 Zakończenie pomiarów za pomocą przycisku Stop umieszczonego w aplikacji
Aplikacja zostanie przetestowana w następujący sposób:
• Za pomocą telefonu: iPhone 12 Pro Max z zainstalowanym systemem iOS (iOS15.x.x i niższy), o następującym numerze UDID:00008101-000A690E3E99001E
• Albo za pomocą telefonu iPhone 6s z zainstalowanym systemem iOS (iOS15.x.x i niższy), o następującym numerze UDID: f504a9b2e92eac9128b0ed46493dd02f3974843e.

Zamawiający wymaga, aby rozwiązanie do oceny próbki w zakresie oprogramowania Beacona zostało zainstalowane (na potrzebę oceny ofert) na układzie Nordic-Semiconductor NRF52840-DONGLE, o którym mowa pod adresem: https://www.nordicsemi.com/Software-and-tools/Development-Kits/nRF52840-Dongle.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rozwiązanie testowe

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,
w zakresie: zdolności technicznej i zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:
Projekt zakończony poprawnym wdrożeniem i dotyczący: oprogramowania do zarządzania publicznym transportem zbiorowym w zakresie tworzenia i zmian rozkładów jazdy albo planowania podróży przez pasażera
lub Projekt zakończony poprawnym wdrożeniem i dotyczący: wytworzenia oraz implementacji narzędzi integracji danych rozproszonych przestrzennie (tj. z minimum dwóch odrębnych lokalizacji), a także implementacji narzędzi wizualizacji tych danych co najmniej na mapach, grafach i w tabelach.

oraz Projekt zakończony poprawnym wdrożeniem i dotyczący: zaprojektowania, zaprogramowania oraz wytworzenia dowolnego urządzenia Internetu Rzeczy (beacona, sensora itp.) na poziomie gotowości nie niższym niż TRL7, tj. przechodzącego próby w warunkach operacyjnych.
Powyższe warunki mogą być spełnione w ramach odrębnych projektów lub łącznie
– w ramach jednego projektu.
b) Skieruje do realizacji zamówienia, następujące osoby spełniające wymagania:

• (co najmniej) 2 Programistów back-end posiadających co najmniej 10 letnie doświadczenie w tworzeniu kodu serwisu, aplikacji, systemu – od strony serwera, tworzenie API (interfejs programu aplikacyjnego – zbiór reguł ściśle opisujący, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą), organizacja komunikacji z bazami danych, przygotowywanie dokumentacji i raportów z prac.
• (co najmniej) 1 Projektanta układów w komunikacji bezprzewodowej, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu i analizie systemu oraz jego składników na różnych poziomach architektury: całości sieci, podsystemów, układów elektronicznych, elementów oraz struktury PCB (płytki drukowanej – z ang. Printed Circuit Board) i półprzewodników, budowanie prototypów i potwierdzanie wykonalności technicznej, przygotowywanie dokumentacji i raportów z prac.
• (co najmniej) 1 Analityka biznesowego, który posiada certyfikat CBAP (Certified Business Analysis Professional) lub równoważne tj. w przeciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert prowadził prace w zakresie analizy bisnesowej przez co najmniej 7500 godzin.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług – według wzoru załącznika nr 4 do SWZ - wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru załącznika nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potrzeby oceny w ramach kryteriów oceny ofert tj.
Próbki polegającej na:
1) Przygotowaniu i udostępnieniu do oceny samodzielnie skonfigurowanego znacznika BLE Beacon połączonego z czujnikiem inercyjnym typu MPU-925x wraz z zainstalowanym (na układzie Nordic – Semiconductor NRF52840-DONGLE) i samodzielnie wytworzonym oprogramowaniem do obsługi tego rozwiązania próbnego,
2) Przygotowaniu i udostępnieniu (za pośrednictwem platformy Firebase) do pobrania i oceny aplikacji mobilnej dla platformy iOS (iOS13.x.x i niższy), która:
d. Wykryje znacznik BLE Beacon rozsyłający sygnały identyfikujące, znajdujący się w zasięgu telefonu (na którym zainstalowano ocenianą aplikację).
e. Wyświetli na ekranie telefonu informację na temat charakterystycznego identyfikatora, umożliwiającego rozróżnienie tego beacona od innych znaczników BLE Beacon (Wykonawca może wykorzystać np. MAC ID lub nadać inne, charakterystyczne oznaczenie zaprojektowanego przez siebie beacona).
f. Pozwoli na:
 Bezprzewodowe połączenie się ze znacznikiem, po jego wyborze na ekranie dotykowym, oraz następnie:
 Uruchomienie w aplikacji bieżących pomiarów przyspieszenia z jednostki inercyjnej MPU-925x, które będą przekazywane łączem bezprzewodowym BLE za pośrednictwem urządzenia NRF52840-DONGLE, do którego podłączona jest jednostka inercyjna
 Bezprzewodowe pobranie i wyświetlenie na ekranie telefonu bieżących pomiarów przyspieszenia odczytanych z akcelerometru jednostki MPU-925x wzdłuż trzech osi (X,Y,Z) tego urządzenia
 Zakończenie pomiarów za pomocą przycisku Stop umieszczonego w aplikacji

Szczegółowy opis dotyczący złożenia Próbki został opisany w rozdziale XVII SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale XV SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakresie wskazanym w rozdziale XXI SWZ - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, które zostały przewidziane względem wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg załącznika nr 3 do SWZ.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi załącznik 6 do SWZ.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SWZ.
7.Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ oraz zawierać wypełniony Załącznik nr 3 do SWZ oraz 6 i 7 (jeżeli dotyczy) do SWZ, ewentualne pełnomocnictwa, dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniądz. Wykonawca składa wraz z ofertą znacznik BLE Beacon, który należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, których to reprezentacja wynika z przepisów prawa, z danych ujawnionych we właściwym rejestrze lub z innego upoważnienia.
9. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości: 4500,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP nr 80 1020 1811 0000 0002 0321 9920. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej tak, aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 7 poniżej. Gwarancja nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana
8. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XXII ust. 10 SWZ ( oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale XV SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakresie wskazanym w rozdziale XXI SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XXI ust. 2 SWZ z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach:
1) w zakresie terminu realizacji Umowy:
a. w razie wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów, przedłużających się postępowań przetargowych, warunków atmosferycznych – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z tych okoliczności,
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy niniejszego postępowania:
a. w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – stosownie do zmiany tych stawek.
3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zamawiającemu przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy niniejszego postępowania, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.
5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 2 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
6. Wykonawca nie może dokonywać wymiany Specjalistów, przedstawionych w ofercie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca niniejszego postępowania zobowiązany będzie do zaproponowania wymiany Specjalistów w następujących przypadkach:
a) w przypadku choroby, wypadku lub śmierci Specjalisty lub
b) jeśli wymiana Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), lub
c) na żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Umowy lub uzasadnioną utratę zaufania do Specjalisty.
7. Jeżeli, w przypadku niezdolności do właściwego wykonania usług lub w przypadku niewłaściwego wykonywania usług, okaże się konieczne zastąpienie jakiegokolwiek Specjalisty, Wykonawca zorganizuje niezwłocznie zastępstwo przez inną osobę o kwalifikacjach nie gorszych niż określono w SWZ.
8. Zmiana osób spośród Zespołu Specjalistów nie wymaga zmiany Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę oraz oświadczenia i dokumenty za pośrednictwem : platformazakupowa.pl dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings z wyjątkiem znacznika BLE Beacon, który należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie przewidzianym na składanie ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. dotyczący kryterium oceny ofert -rozwiązania testowe.
Wykonawca przygotowuje próbne rozwiązanie aplikacyjne oraz układ w komunikacji bezprzewodowej we własnym zakresie i na własny koszt. Układ powinien być przygotowany w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie oceny – zespolony, umożliwiający obracanie, umieszczony w uniwersalnym pudełku instalacyjnym uniemożliwiającym przypadkowe uszkodzenie układu.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przygotowany do oceny znacznik BLE Beacon (1 egzemplarz) do siedziby Zamawiającego w terminie przewidzianym na składanie ofert.
W celu przygotowania próbki, Wykonawca umieszcza w serwisie Firebase przygotowaną aplikację iOS oraz dostarcza znacznik BLE Beacon. Aplikacje muszą być dostępne dla Zamawiającego w całym czasie przeznaczonym na ocenę ofert i wyłonienie Wykonawcy - aż do zamknięcia niniejszego postępowania.
W celu przekazania aplikacji iOS do oceny, Wykonawca powinien:
 Zarejestrować się w serwisie Firebase, dostępnym pod adresem https://Firebase.google.com,
 Dodać Firebase do swojego projektu iOS, postępując zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://Firebase.google.com/docs/ios/setup (jak opisano w instrukcji, dodanie Firebase polega na: utworzeniu projektów konsoli Firebase, rejestracji aplikacji w konsoli Firebase, dodaniu pliku konfiguracyjnego Firebase do projektu aplikacji w Xcode, dodaniu SDK Firebase do aplikacji, inicjalizacji Firebase w aplikacji),
 Zbudować aplikację iOS, zawierającą dostarczony Wykonawcy identyfikator UDID urządzenia, na którym wykonany zostanie test sprawdzający, zgodnie z krokiem 1 instrukcji dostępnej pod adresem https://Firebase.google.com/docs/app-distribution/ios/distribute-console,
 Za pomocą konsoli Firebase skopiować do serwisu Firebase zbudowany plik IPA dla aplikacji do oceny próbki. Należy tego dokonać zgodnie z krokiem 2 instrukcji dostępnej pod adresem https://Firebase.google.com/docs/app-distribution/ios/distribute-console,
 W dowolnym serwisie pocztowym założyć konto pocztowe (na wyłączną potrzebę oceny oferty), a dane umożliwiające zalogowanie się na to konto (adres www strony do logowania, login i hasło) umieścić w formularzu ofertowym.
W terminie przewidzianym na składanie ofert – za pomocą konsoli Firebase wysłać zaproszenie do testowania aplikacji próbki na adres założonego przez siebie konta pocztowego (opisanego powyżej), zgodnie z krokiem 2 instrukcji dostępnej pod adresem https://Firebase.google.com/docs/app-distribution/ios/distribute-console.
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
4. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, o którym mowa
w art. 95 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę serwis grubościówki, Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania16-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam fachowca, posiadam grubościówka firmy Triton tpt125 coś w niej chrobocze, mam wrażenie, że łożysko. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI