Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki i Podstaw...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-12-07
 • ZamawiającyUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00288651
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki
i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-637

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki
i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd91385d-50dd-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00288651

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005079/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.42 Standardowe akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://up-poznan.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://up-poznan.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej znajdującej się pod adresem https://up-poznan.logintrade.net/ (dalej: Platforma Przetargowa). Zamawiający dopuszcza komunikację, za wyjątkiem złożenia oferty, przy użyciu poczty elektronicznej, pod adresem email: magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.pl
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadcza, że akceptuje warunki korzystania z Platformy Przetargowej, określone w Regulaminie na stronie https://up-poznan.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy Przetargowej przestrzegać postanowień tego regulaminu. Korzystanie z Platformy Przetargowej jest bezpłatne.
Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy Przetargowej opisane są na stronie https://up-poznan.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html
Ofertę, w tym wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w jednej z poniższych możliwości:
a) w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym*)
*Więcej informacji na temat kwalifikowanego podpisu elektronicznego znajduje się pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/podpis-kwalifikowany
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym*
*Więcej informacji na temat podpisu zaufanego znajduje się pod adresem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym*
*Więcej informacji na temat podpisu osobistego znajduje się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
- przez osoby upoważnione do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli.
Dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu danych przesyłanych plików: pdf.
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES.
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych przekazywanych przez wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała tomasz.napierala@up.poznan.pl tel. 61 848-7799
uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywną dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (nr postępowania AZ-262-120/2021) prowadzonym w trybie podstawowym, z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
c) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp
d) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
e) podanie przez wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZ-262-120/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ – Formularz cenowy + opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15994200-4 - Bibuła filtracyjna

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, iż ostatecznie zamówiona ilość poszczególnego asortymentu będzie zależeć od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto zamówionego asortymentu, nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto zawartej umowy. Ostateczna wartość zakupionego asortymentu przez Zamawiającego może być jednak niższa od maksymalnej wartości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania nie mniej niż 70% wartości brutto umowy zamówionego asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy
Aktualny Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
Jeżeli dotyczy:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Jeżeli dotyczy:
Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach, którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących, istotnych zmian postanowień niniejszej umowy:
1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowienia lub przepisami prawa;
2) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będącej następstwem zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać;
3) zmiany niniejszej umowy w zakresie sposobu spełnienia przez Wykonawcę świadczenia w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na sposób spełnienia świadczenia.
4) Zmianę wynagrodzenia w przypadku zastosowania przez Wykonawcę upustów, rabatów i promocji, skutkujących obniżeniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian w niniejszej umowie, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://up-poznan.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonie aktu - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania14-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonie aktu. Marzy mi się sesja zdjęciowa . Za rok kończę 50 lat, chce sobie zrobić sesje ,bez retuszu. Żeby za jakiś czas zobaczyć jaka byłam fajna 50 latka. Żeby wszystko było ok to fryzurę i makijaż też chcę, ale żadnego retuszu.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa ul. Braterstwa Narodów w Kwidzynie
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz odczynników do prac eksperymentalnych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Wykonanie eksperckiej usługi w zakresie IoT i programowania
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI