Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. ”Ewaluacja realizacji instrumentu REACT-EU w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. ”Ewaluacja realizacji instrumentu REACT-EU w Polsce”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2024-03-01
 • ZamawiającyMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-14
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00106096
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. ”Ewaluacja realizacji instrumentu REACT-EU w Polsce”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140315583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wspólna 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-926

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mfipr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. ”Ewaluacja realizacji instrumentu REACT-EU w Polsce”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cec23844-ca60-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00106096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00085855/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.43 Ewaluacja realizacji instrumentu REACT-EU w Polsce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z projektu PTFE.01.01-IZ.00-0011/23

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.mfipr.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą” pod adresem https://zamowienia.mfipr.gov.pl/.
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Dokumentacja niniejszego postępowania została opublikowana na Platformie. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów zawarte są w Rozdziale 2 SWZ. https://zamowienia.mfipr.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, w tym informację nt. specyfikacji połączenia, tj.: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GBRam, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji; d) Włączona obsługa JavaScript; e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia dopuszcza formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 75 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów zwarte są w Rozdziale 2 SWZ. Ilekroć w SWZ, a także w załącznikach do SWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub innym dokumencie
potwierdzającym umocowanie do reprezentowanie lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:
• Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie.
• Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) lub podmiotom współpracującym z Ministerstwem oraz wykonawcom i podmiotom, o których mowa w pkt 19.1, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
• Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
• Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
• Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio: - 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania, - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji.
• Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@mfipr.gov.pl
• Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Rozdziale 20 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-V.2611.1.2024.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 318726,38 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania pt.: „Ewaluacja realizacji instrumentu REACT-EU w Polsce”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 252 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
(numeracja zgodna z SWZ)
5.1. nie podlegają wykluczeniu,
5.2. spełniają następujące warunki dotyczące:
5.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
5.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
5.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
5.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
5.2.4.1. dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w tym:,
a) jedną osobą, która w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała przynajmniej dwoma badaniami ewaluacyjnymi o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każde – osoba ta będzie pełniła rolę kierownika badania,
b) pięcioma osobami (członkami zespołu badawczego), z których każda spełnia przynajmniej jedno z poniższych wymagań, a łącznie spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania:
 w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert opracowała lub brała udział w opracowaniu metod i technik przeprowadzenia dwóch badań ewaluacyjnych (tj. była autorem lub współautorem raportu metodologicznego), o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każde,
 w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert brała udział (jako autor lub współautor raportu końcowego/publikacji) w realizacji dwóch analiz i/lub badań i/lub ewaluacji dotyczących publicznych programów wsparcia przedsiębiorstw,
 w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert brała udział (jako autor lub współautor raportu końcowego/publikacji) w realizacji dwóch analiz i/lub badań i/lub ewaluacji dotyczących publicznych programów wsparcia infrastruktury energetycznej,
 w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert brała udział (jako autor lub współautor raportu końcowego/publikacji) w realizacji dwóch analiz i/lub badań i/lub ewaluacji dotyczących publicznych programów wsparcia cyfryzacji,
 w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert brała udział (jako autor lub współautor raportu końcowego/publikacji) w realizacji dwóch analiz i/lub badań i/lub ewaluacji dotyczących publicznych programów wsparcia ochrony zdrowia.

UWAGA: Osoba będąca kierownikiem badania może jednocześnie być członkiem zespołu badawczego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (numeracja zgodna z SWZ):
6.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 5 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o których mowa w pkt 6.1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6.1.1. także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącymi Załącznik nr 7 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.1.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. Zobowiązanie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.2 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;
d) dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia;
e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (numeracja zgodna z SWZ):
6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 5 SWZ Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącymi Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o których mowa w pkt 6.1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o których mowa w pkt 6.1.1. także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 6 do SWZ, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby tego podmiotu. Oświadczenia należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.1.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. Zobowiązanie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.2 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia: b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SWZ; d) dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zdolności lub sytuację, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Numeracja zgodna z SWZ: 8.11. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
8.11.1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ oraz;
8.11.2. oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1. SWZ według wzorów stanowiących Załącznik nr 4 i 5 do SWZ;
8.11.3. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.8 SWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ – jeżeli dotyczy;
8.11.4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;
8.11.5. oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt 6.1.3. SWZ według wzorów stanowiących Załącznik nr 6 i 7 do SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby;
8.11.6. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby;
8.11.7. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
8.11.8. Na potrzeby oceny ofert w kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt 13.4 SWZ, oferta musi zawierać opis sposobu realizacji zamówienia zawierający:
a) opis kontekstu naukowo-badawczego badania (w tym przegląd publikacji związanych z zakresem badania, krajowe i zagraniczne badania ewaluacyjne lub społeczno-ekonomiczne), wraz ze wskazaniem kwestii istotnych dla realizacji celów badania;
b) opis sposobu powiązania elementów badania (koncepcja badawcza), odpowiadający celom i założeniom badania, zawierający dopasowanie poszczególnych metod i technik gromadzenia i analizy danych do wszystkich pytań badawczych i celów badania. Odpowiedź na każde pytanie musi zostać przygotowana w oparciu o co najmniej dwa różne źródła danych.
c) opis sposobu realizacji metod badawczych, o których mowa w części „Metodyka badania” załącznika nr 1 do SWZ (należy przedstawić opis odrębnie dla każdej metody) oraz opis dodatkowych metod badawczych zaproponowanych przez Wykonawcę z uzasadnieniem celowości ich zastosowania (ocenie poddane zostaną dwie pierwsze dodatkowe metody wskazane przez Wykonawcę);
d) propozycja pogłębienia i/lub rozszerzenia zakresu badania ukierunkowana na wykonanie przedmiotu badania (analizowanych zagadnień) w postaci propozycji dodatkowych pytań badawczych pogłębiających i/lub rozszerzających zakres badania, określony w części „Zagadnienia badawcze” załącznika nr 1 do SWZ. Ocenie poddane zostaną dwa pierwsze dodatkowe pytania badawcze zaproponowane w ofercie;
e) określenie potencjalnych obszarów ryzyka w realizacji badania (związanych np. z pozyskiwaniem i analizą danych) wraz ze wskazaniem środka/ów ich minimalizacji, wpływających na poprawę precyzji i rzetelności badania.

UWAGA!!!
Jeżeli oferta nie będzie zawierała opisu sposobu realizacji zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, tzn. zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli oferta nie będzie zawierała któregokolwiek elementu wymienionego wyżej, dokument zostanie uznany za niepełny i Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do jego uzupełnienia. W takim przypadku ocena punktowa w tym kryterium zostanie stosownie obniżona w ramach elementów, które będą oceniane na podstawie powyższych informacji.

„Opis sposobu realizacji zamówienia”, o którym mowa powyżej w pkt. 8.11.8, musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy – jako oferta której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(numeracja zgodna z SWZ):
5.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej pełnomocnictwa dokonuje notariusz lub mocodawca.
5.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.7 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.mfipr.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę drukarki - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania10-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę drukarki. Posiadam drukarkę HP jet 200 przenośna. Od jakiegoś czasu mam problem z drukowaniem, nawet po wymianie tuszy urządzenie nie chce drukować.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI