Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla potrzeb Instytut Chemii...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla potrzeb Instytut Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2024-02-19
 • ZamawiającyPOLITECHNIKA ŁÓDZKA
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-09
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00099405
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla potrzeb Instytut Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Chemiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 114

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-543

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urszula.zalog@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych dla potrzeb Instytut Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c1144c7-c730-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00099405

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00045379/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych (np. kolby, pipety automatyczne, końcówki do pipet)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/147018/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/147018/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja odbywa się przy użyciu strony prowadzonego postępowania (platformy) wskazanej w rozdziale I SWZ. Sposób korzystania z niej określony jest w „Instrukcji dla Wykonawcy” załączniku nr 6 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z nią i przystępując do postępowania zaakceptować warunki korzystania z platformy.
2. W przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza się komunikacji za pomocą poczty elektronicznej: urszula.zalog@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej minimalnej przepustowości 512 kb/s na komputer (Zamawiający zaleca szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer klasy PC lub MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) zainstalowana wybrana przeglądarka w wersji wspieranej przez producenta obsługującego TLS 1.2,
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
4. Formaty, przesyłanych za pomocą strony prowadzonego postępowania, danych tj. plików o wielkości do 2 GB powinny być zgodne z Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w w/w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5. Rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6. W celu ewentualnej kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z
7. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu
8. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być:
1) sporządzone w języku polskim,
2) sporządzone w jednym z w/w formatów danych,
3) podpisane pod rygorem nieważności:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z eIDAS.
Rekomenduje się podpis w formacie PAdES na pliku w formacie .pdf
Pliki w formacie .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES typem
wewnętrznym otaczającym
Pliki w innych formatach niż .pdf można podpisać podpisem w formacie
XAdES o typie zewnętrznym.
Rekomenduje się używanie kwalifikowanego znacznika czasu przy
kwalifikowanym podpisie elektronicznym.
b) podpisem zaufanym, wielkość pojedynczego pliku po podpisaniu nie może
przekroczyć 10 MB
c) podpisem osobistym, który nie jest podpisem odręcznym. Wielkość pliku w
formacie .pdf wynosi maks. 5 MB. Zaleca się pliki w formacie .pdf
9. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału
dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo
przez podwykonawcę.
10. Zaleca się, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
11. Jeśli Wykonawca zamierza połączyć pliki w formacie .pdf w jeden plik, to zaleca się pliki w formatach .pdf najpierw połączyć, a następnie podpisać.
Nie zaleca podpisanych już plików w formacie .pdf łączyć w jeden plik.
12. Zaleca się, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/W3D/D/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa elementów metalowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa akcesoriów do mieszadeł magnetycznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa elementów aparatury laboratoryjnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa wyrobów szklanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa rękawiczek

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa naczyń laboratoryjnych, fiolek

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa szklanych naczyń laboratoryjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego, innego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednorazowej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Treść oferty:
1) „Formularz oferty” - załącznik nr 1 do SWZ,
2) „Arkusz asortymentowo-cenowy” – załącznik nr 2 do SWZ,
Inne oświadczenie i dokumenty składane wraz z ofertą:
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu”
– załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 1) SWZ,
4) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 2) SWZ,
5) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 – 3 SWZ,
6) pełnomocnictwo dla osoby do działania w imieniu Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 4, 5 SWZ – jeśli dotyczy,
7) pełnomocnictwo, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie, dokumenty lub pełnomocnictwo, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby – jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe zmiany postanowień umowy:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku gdy:
a) nie wykorzystano ilości wskazanych w „Arkuszu asortymentowo-cenowym” w okresie trwania umowy,
b) nie została wyczerpana przez Zamawiającego wartość umowy, o której mowa w § 4 ust.1 umowy, w okresie jej trwania,
c) nastąpiła zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania umowy,
d) wystąpiły warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
e) wystąpią okoliczność, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
a Wykonawca ze swej strony dokonał należycie wszystkich czynności umożliwiających wykonanie umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy,
f) wystąpiły okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
w szczególności spowodowane sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi
lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
Termin wykonania umowy może ulec zmianie:
- w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) lit. a) o okres maksymalnie 1 miesiąca lub wykorzystania ilości wskazanych w „Arkuszu asortymentowo-cenowym”,
w zależności co nastąpi pierwsze,
- w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) lit. b) o okres maksymalnie 1 miesiąc lub wyczerpania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 4 ust.1 umowy, w zależności co nastąpi pierwsze,
- w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) lit. c) – f) o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.
2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy, polegająca na:
a) zastąpieniu asortymentu wymienionego w „Arkuszu asortymentowo-cenowymi” innym asortymentem, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu (wynikających z opisu przedmiotu zamówienia) oraz ceny jednostkowej określonej w „Arkuszu asortymentowo-cenowym”, w przypadku:
- gdy nastąpiła zmiana producenta lub producent zakończył produkcję,
- gdy skończyła się dostępność asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę w „Arkuszu asortymentowo-cenowym”, w szczególności w wyniku zaprzestanie produkcji,
3) dopuszczalna jest zamiana umowy w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w związku z wystąpieniem zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
4) dopuszczalna jest zmiana treści umowy w sytuacji wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
5) dopuszczalna jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy lub zmiany adresu siedziby Wykonawcy,
6) dopuszczalna jest zmiana w przypadku zmiany dotychczasowego Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-19 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/147018/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-19

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie kanału samochodowego - Połaniec
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę wykonanie kanału samochodowego o dł. 5m x sz. 1,20m x wys.1,70m grubość ścianek 10 cm. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa ulicy Oliwskiej w Rumi”.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Łódź: Usługi w zakresie dostarczania posiłków dla pacjentów MCTiPZ
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Usługa badań laboratoryjnych dla zadań realizowanych na sieci dróg wojewódzkich
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów do chromatografii na 2024 rok dla WSSE w Lublinie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI