Wywóz odpadów i osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalniach ścieków

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wywóz odpadów i osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalniach ścieków
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJastków
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Jastków
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-25
 • Numer ogłoszenia507448-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 507448-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.

Gmina Jastków: Wywóz odpadów i osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalniach ścieków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jastków, krajowy numer identyfikacyjny 53523800000, ul. Panieńszczyzna ul. Chmielowa  3 , 21-002   Jastków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 020 143, e-mail przetargi@jastkow.pl, faks 815 020 144.
Adres strony internetowej (URL): www.jastkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.jastkow.pl/przetargi-w-sprawy-biezace.htm

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.jastkow.pl/przetargi-w-sprawy-biezace.htm

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz odpadów i osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalniach ścieków
Numer referencyjny: UG.271.5.2019.CT
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1 Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i zagospodarowanie odwodnionych częściowo higienizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji następujących zadań; - podstawienia kontenera na osady, załadunku kontenera z osadem na środki transportowe - gospodarowania przedmiotowymi osadami przez co rozumie się wywóz mas osadowych poza teren oczyszczalni, a następnie ich przetworzenie ( z wyłączeniem zagospodarowania osadów w gruncie) z zachowaniem wymogów określonych przepisami:  ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992),  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257),  ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 799). Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach staje się posiadaczem odpadów z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów w/w ustawy w tym zakresie, a w szczególności przejmuje odpowiedzialność za dalsze postępowanie z osadami od momentu załadunku osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Snopkowie. Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcom, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: 1) prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, w tym komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 2) prowadzenie działalności w zakresie transportu osadów ściekowych. Przedmiotowy osad pochodzi z procesów oczyszczania ścieków na Oczyszczalni w Snopkowie. Osad poddany jest biologicznej stabilizacji tlenowej oraz odwodnieniu na prasie. Kod odpadu 19 08 05 ( ustabilizowane komunalne osady ściekowe). Przewidywana ilość wytworzonego odwodnionego osadu w okresie objętym zamówieniem – ok. 1000 Mg Przewidywany okres odbioru osadu przez Wykonawcę - od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. Przewidywana ilość odwodnionego osadu do odbioru przez Wykonawcę - ok. 1000 Mg Przewidywana ilość odbioru osadu w okresie 1 miesiąca uśredniona - ok. 83,33 Mg Zawartość suchej masy - ok. 16 % Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wywożonych osadów oraz okresów odbioru z przyczyn spowodowanych przestojami, awariami, a przede wszystkim braku możliwości precyzyjnego określenia ilości i okresów odbioru osadu przez miejscowych rolników z przeznaczeniem na rolnicze wykorzystanie. Osady poddawane są badaniom z częstotliwością i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz. 257). Załadunek i odbiór osadu prowadzony będzie w zależności od potrzeb ok. 7 razy w ciągu miesiąca. Poprzedzi go trwający ok. 2 doby proces odwodnienia na prasie. Osad będzie w procesie ciągłym transportowany taśmociągiem do podstawionego kontenera. Wylot taśmociągu zlokalizowany jest na wys. ok. 2,5 m nad poziomem terenu. Rozliczenie płatności za odebrany osad odbywać się będzie na podstawie objętości urządzenia służącego do jego okresowego gromadzenia. Wykonawca jest zobowiązany:  przedłożyć aktualną decyzję odpowiedniego organu, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, w tym komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,  przedstawić aktualną decyzję zezwalającą na transport osadów ściekowych,  przedstawić informację o miejscu wykorzystania przedmiotowych osadów z uwzględnieniem art. 20 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,  przedstawić informację o sposobie gospodarowania przedmiotowymi osadami,  w/w dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy ważność w/w dokumentów wygasa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w treści oferty oświadczenie deklarujące złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia (decyzji) i uzyskanie stosownego nowego, prawomocnego zezwolenia ( decyzji) tak, aby zapewnić ciągłość ważności w/w dokumentów, a tym samym zapewnić ciągłość realizacji zamówienia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Brak stosownych zezwoleń na etapie realizacji umowy będzie skutkował odstąpieniem od umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie umowy. Zamawiający nie dopuszcza sposobów odzysku odpadów wyszczególnionych w art. 96 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach:  zapewnić kontener do okresowego magazynowania osadu, załadować na środki transportu oraz przetransportować przedmiotowy osad z terenu oczyszczalni do miejsca jego zagospodarowania,  przyjąć odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z przedmiotowymi osadami zgodnie z przedstawionym sposobem i miejscem ich zagospodarowania oraz ponieść wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tym związane,  rozliczać ilość wywożonych osadów: Przekazać Zamawiającemu każdorazowo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Karty Przekazania Odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). Przed przystąpieniem do prasowania osadu Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prasowania i wywozu osadów. Przed przystąpieniem do prasowania osadu Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prasowania i wywozu osadów. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zastrzega, że osoby wykonujące następuję czynności: - kierowca-operator powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ. Część 2 Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów o kodach 19 08 01 (skratki ok. 10 Mg) i 19 08 02 ( zawartość piaskowników ok. 10 Mg) w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992) wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Snopkowie ( ok. 10 Mg zawartość piaskowników i ok. 10 Mg skratek) i na oczyszczalni ścieków w Tomaszowicach ( skratki ok. 2 Mg) oraz poddania ich procesowi przetworzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do gospodarowania przedmiotowymi odpadami z zachowaniem wymogów określonych przepisami: • ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992) • ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799) Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach staje się posiadaczem odpadów z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów w/w ustawy w tym zakresie, a w szczególności przejmuje odpowiedzialność za dalsze postępowanie z odpadami od momentu załadunku odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Snopkowie lub Tomaszowicach. Potwierdzenie wykonania usługi wywozu i poddania przetworzeniu odpadów Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć w formie Karty Przekazania Odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). Odpady będą gromadzone w 3 pojemnikach : a) Oczyszczalnia Ścieków w Snopkowie - jeden pojemnik na skratki i jeden na zawartość piaskowników b) Oczyszczalnia Ścieków w Tomaszowicach - jeden pojemnik na skratki, Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do opróżnienia w okresie trwania zamówienia: a) Oczyszczalnia Ścieków w Snopkowie - zawartość piaskowników – 10 Mg ( 2,50 Mg na kwartał) - skratki - 10 Mg ( 1,67 Mg co 2 miesiące) b) Oczyszczalnia Ścieków w Tomaszowicach - skratki – 2 Mg ( 0,5 Mg co 2 miesiące) Wyposażenie nieruchomości w kontenery i pojemniki należy do Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zastrzega, że osoby wykonujące następuję czynności: - kierowca-operator powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informacji z otwarcia ofert, mają obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginału oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Dysponowanie pojazdami do świadczenia usługi o określonej normie emisji spalin 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na zasadach określonych we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-04, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odwodnionych częściowo higienizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji następujących zadań; - podstawienia kontenera na osady, załadunku kontenera z osadem na środki transportowe - gospodarowania przedmiotowymi osadami przez co rozumie się wywóz mas osadowych poza teren oczyszczalni, a następnie ich przetworzenie ( z wyłączeniem zagospodarowania osadów w gruncie) z zachowaniem wymogów określonych przepisami:  ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992),  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257),  ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 799). Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach staje się posiadaczem odpadów z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów w/w ustawy w tym zakresie, a w szczególności przejmuje odpowiedzialność za dalsze postępowanie z osadami od momentu załadunku osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Snopkowie. Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcom, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: 1) prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, w tym komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 2) prowadzenie działalności w zakresie transportu osadów ściekowych. Przedmiotowy osad pochodzi z procesów oczyszczania ścieków na Oczyszczalni w Snopkowie. Osad poddany jest biologicznej stabilizacji tlenowej oraz odwodnieniu na prasie. Kod odpadu 19 08 05 ( ustabilizowane komunalne osady ściekowe). Przewidywana ilość wytworzonego odwodnionego osadu w okresie objętym zamówieniem – ok. 1000 Mg Przewidywany okres odbioru osadu przez Wykonawcę - od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. Przewidywana ilość odwodnionego osadu do odbioru przez Wykonawcę - ok. 1000 Mg Przewidywana ilość odbioru osadu w okresie 1 miesiąca uśredniona - ok. 83,33 Mg Zawartość suchej masy - ok. 16 % Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wywożonych osadów oraz okresów odbioru z przyczyn spowodowanych przestojami, awariami, a przede wszystkim braku możliwości precyzyjnego określenia ilości i okresów odbioru osadu przez miejscowych rolników z przeznaczeniem na rolnicze wykorzystanie. Osady poddawane są badaniom z częstotliwością i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz. 257). Załadunek i odbiór osadu prowadzony będzie w zależności od potrzeb ok. 7 razy w ciągu miesiąca. Poprzedzi go trwający ok. 2 doby proces odwodnienia na prasie. Osad będzie w procesie ciągłym transportowany taśmociągiem do podstawionego kontenera. Wylot taśmociągu zlokalizowany jest na wys. ok. 2,5 m nad poziomem terenu. Rozliczenie płatności za odebrany osad odbywać się będzie na podstawie objętości urządzenia służącego do jego okresowego gromadzenia. Wykonawca jest zobowiązany:  przedłożyć aktualną decyzję odpowiedniego organu, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, w tym komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,  przedstawić aktualną decyzję zezwalającą na transport osadów ściekowych,  przedstawić informację o miejscu wykorzystania przedmiotowych osadów z uwzględnieniem art. 20 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,  przedstawić informację o sposobie gospodarowania przedmiotowymi osadami,  w/w dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy ważność w/w dokumentów wygasa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w treści oferty oświadczenie deklarujące złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia (decyzji) i uzyskanie stosownego nowego, prawomocnego zezwolenia ( decyzji) tak, aby zapewnić ciągłość ważności w/w dokumentów, a tym samym zapewnić ciągłość realizacji zamówienia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Brak stosownych zezwoleń na etapie realizacji umowy będzie skutkował odstąpieniem od umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie umowy. Zamawiający nie dopuszcza sposobów odzysku odpadów wyszczególnionych w art. 96 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach:  zapewnić kontener do okresowego magazynowania osadu, załadować na środki transportu oraz przetransportować przedmiotowy osad z terenu oczyszczalni do miejsca jego zagospodarowania,  przyjąć odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z przedmiotowymi osadami zgodnie z przedstawionym sposobem i miejscem ich zagospodarowania oraz ponieść wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tym związane,  rozliczać ilość wywożonych osadów: Przekazać Zamawiającemu każdorazowo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Karty Przekazania Odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). Przed przystąpieniem do prasowania osadu Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prasowania i wywozu osadów. Przed przystąpieniem do prasowania osadu Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prasowania i wywozu osadów. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zastrzega, że osoby wykonujące następuję czynności: - kierowca-operator powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dysponowanie pojazdami do świadczenia usługi o określonej normie emisji spalin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wywóz odpadów o kodach 19 08 01 (skratki ok. 10 Mg) i 19 08 02 ( zawartość piaskowników ok. 10 Mg) w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992) wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Snopkowie ( ok. 10 Mg zawartość piaskowników i ok. 10 Mg skratek) i na oczyszczalni ścieków w Tomaszowicach ( skratki ok. 2 Mg) oraz poddania ich procesowi przetworzenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca będzie zobowiązany do gospodarowania przedmiotowymi odpadami z zachowaniem wymogów określonych przepisami: • ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992) • ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799) Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach staje się posiadaczem odpadów z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów w/w ustawy w tym zakresie, a w szczególności przejmuje odpowiedzialność za dalsze postępowanie z odpadami od momentu załadunku odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Snopkowie lub Tomaszowicach. Potwierdzenie wykonania usługi wywozu i poddania przetworzeniu odpadów Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć w formie Karty Przekazania Odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). Odpady będą gromadzone w 3 pojemnikach : a) Oczyszczalnia Ścieków w Snopkowie - jeden pojemnik na skratki i jeden na zawartość piaskowników b) Oczyszczalnia Ścieków w Tomaszowicach - jeden pojemnik na skratki, Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do opróżnienia w okresie trwania zamówienia: a) Oczyszczalnia Ścieków w Snopkowie - zawartość piaskowników – 10 Mg ( 2,50 Mg na kwartał) - skratki - 10 Mg ( 1,67 Mg co 2 miesiące) b) Oczyszczalnia Ścieków w Tomaszowicach - skratki – 2 Mg ( 0,5 Mg co 2 miesiące) Wyposażenie nieruchomości w kontenery i pojemniki należy do Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zastrzega, że osoby wykonujące następuję czynności: - kierowca-operator powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dysponowanie pojazdami do świadczenia usługi o określonej normie emisji spalin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję wróżbity - Józefów
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania24-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję wróżbity. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI