„Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-06-16
 • ZamawiającyZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI
 • Data publikacji ogłoszenia2021-06-02
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00072289
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI

1.3.) Oddział zamawiającego: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470850645

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL. PIŁSUDSKIEGO 12

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-051

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekreatariat@zdw.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2cbd6f91-c1f6-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072289

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000505/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Przegląd, czyszczenie i naprawa separatorów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdwlodz.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdwlodz.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Zamawiający określa sposób komunikacji za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://zdwlodz.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl; 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://zdwlodz.eb2b.com.pl/user/terms). 4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, 4.1. stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4 mb/s, 4.2. komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 2,4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, 4.3. zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0. 4.4. włączona obsługa JavaScript, 4.5. zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf). 5. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB. 6. Zamawiający dopuszcza
przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx.rtf lub .odt., xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf. 7. Zalecenia zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jeżeli taki będzie wykorzystywany:1) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie
PAdES,2) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego w formacie XAdES. 8. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych, 8.1. szyfrowanie za pomocą protokołu TLS; 8.2. formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; 8.3. wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy; 8.4. pliki oferty wczytane przez Wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu otwarcia ofert; 8.5. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90 - 051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, tel. 42 616 – 22 –50, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, działający na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Łódzkiego; 2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Ewa Mnich, z którym można się kontaktować: tel. 42 616 22 63, e-mail: e.mnich@zdw.lodz.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.352.15.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania.
Zadanie 1 – RDW Bełchatów
2) W ramach zamówienia przewiduje się:
Przeprowadzenie okresowych przeglądów separatorów, 2 razy w roku, pierwszy przegląd w ciągu 10 dni od protokolarnego przekazania terenu lub zgodnie ze złożoną ofertą, drugi w okresie jesiennym nie później niż do 22.09.2021r.
Czyszczenie separatorów wraz z osadnikami i osadników należy wykonać w ciągu maksymalnie 20dni od przeprowadzonego 1 przeglądu jeśli zostanie stwierdzona konieczność jego wykonania, w przeciwnym razie po 2 przeglądzie w zależności od wyniku przeprowadzonego przeglądu, nie później niż do dnia 15.12.2021;
Lokalizacje urządzeń oraz ich parametry techniczne podane zostały w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań –formularzach wyceny, stanowiących integralną część niniejszego OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas pierwszego przeglądu separatorów od protokolarnego przekazania terenu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania.
Zadanie 2 – RDW Sieradz
22) W ramach zamówienia przewiduje się:
Przeprowadzenie okresowych przeglądów separatorów, 2 razy w roku, pierwszy przegląd w ciągu 10 dni od protokolarnego przekazania terenu lub zgodnie ze złożoną ofertą, drugi w okresie jesiennym nie później niż do 22.09.2021r.
Czyszczenie separatorów wraz z osadnikami i osadników należy wykonać w ciągu maksymalnie 20dni od przeprowadzonego 1 przeglądu jeśli zostanie stwierdzona konieczność jego wykonania, w przeciwnym razie po 2 przeglądzie w zależności od wyniku przeprowadzonego przeglądu, nie później niż do dnia 15.12.2021;
Lokalizacje urządzeń oraz ich parametry techniczne podane zostały w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań –formularzach wyceny, stanowiących integralną część niniejszego OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas pierwszego przeglądu separatorów od protokolarnego przekazania terenu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania.
Zadanie 3 – RDW Łowicz
2) W ramach zamówienia przewiduje się:
Przeprowadzenie okresowych przeglądów separatorów, 2 razy w roku, pierwszy przegląd w ciągu 10 dni od protokolarnego przekazania terenu lub zgodnie ze złożoną ofertą, drugi w okresie jesiennym nie później niż do 22.09.2021r.
Czyszczenie separatorów wraz z osadnikami i osadników należy wykonać w ciągu maksymalnie 20dni od przeprowadzonego 1 przeglądu jeśli zostanie stwierdzona konieczność jego wykonania, w przeciwnym razie po 2 przeglądzie w zależności od wyniku przeprowadzonego przeglądu, nie później niż do dnia 15.12.2021;
Lokalizacje urządzeń oraz ich parametry techniczne podane zostały w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań –formularzach wyceny, stanowiących integralną część niniejszego OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas pierwszego przeglądu separatorów od protokolarnego przekazania terenu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Wykonanie okresowych przeglądów i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania.
Zadanie 4 – RDW Piotrków Trybunalski
2) W ramach zamówienia przewiduje się:
Przeprowadzenie okresowych przeglądów separatorów, 2 razy w roku, pierwszy przegląd w ciągu 10 dni od protokolarnego przekazania terenu lub zgodnie ze złożoną ofertą, drugi w okresie jesiennym nie później niż do 22.09.2021r.
Czyszczenie separatorów wraz z osadnikami i osadników należy wykonać w ciągu maksymalnie 20dni od przeprowadzonego 1 przeglądu jeśli zostanie stwierdzona konieczność jego wykonania, w przeciwnym razie po 2 przeglądzie w zależności od wyniku przeprowadzonego przeglądu, nie później niż do dnia 15.12.2021;
Lokalizacje urządzeń oraz ich parametry techniczne podane zostały w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań –formularzach wyceny, stanowiących integralną część niniejszego OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas pierwszego przeglądu separatorów od protokolarnego przekazania terenu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - wpis do odpowiedniego rejestru. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej - zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 3. dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 4. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego) 4.1 Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: Wykonawca zdolny wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 2 zadania polegające na czyszczenia separatorów lub studni osadnikowych wraz z utylizacją odpadów każde na kwotę nie mniejszą niż wskazaną poniżej oraz 1 zadanie dotyczące wykonania przeglądu technicznego separatora. W przypadku, gdy realizowane zlecenie obejmowało czyszczenie i przegląd układu wymagane są 2 zadania. Wartość brutto w PLN każdego z zadań nie może być mniejsza niż:
Dla Zadania nr 1 – 15 000,00zł;
Dla Zadania nr 2 – 35 000,00zł;
Dla Zadania nr 3 – 12 000,00zł;
Dla Zadania nr 4 – 50 000,00zł;
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia. 4.1.1 Doświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. 4.1. musi zostać spełniony w całości przez poszczególnych Wykonawców lub przez jednego Wykonawcę.4.2 Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 4.3 Potencjał techniczny wykonawcy umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej. 6.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 6.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 6.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt.6.3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.5 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania w tożsamym zakresie, jak dla Wykonawcy. 6.6 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 6.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6.8 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać wymagania SWZ (formularz 3.2).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp, składa każdy z wykonawców.3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4, tj. oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Bowiem w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowę można zmienić, jeżeli wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a w szczególności: w przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 2. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są
istotne. 3. W sytuacjach wskazanych w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do
udokumentowania w sposób szczegółowy warunków uniemożliwiających prowadzenie prac oraz czasu ich trwania w celu udokumentowania zasadności przesunięcia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia. 4. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem rachunku wpisanym w umowie
do dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego aneksu nie będzie dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin wymagalności zapłaty wynagrodzenia ustala się do 7 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego podpisanego przez Wykonawcę aneksu. 5. Cena nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdwlodz.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia zawarcia umowy, sukcesywnie do dnia 15.12.2021 r. (Do tego terminu należy wykonać wszystkiego obowiązki wynikające z umowy oraz z OPZ). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
2021-06-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Firma porządkowa zatrudni osobę do sprzątania w przedszkolu - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania29-11-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma porządkowa zatrudni osobę do sprzątania w przedszkolu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI