Usunięcie odpadów na działkach położonych w ZWRSP wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usunięcie odpadów na działkach położonych w ZWRSP wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia – 3 zadania częściowe.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-02-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-23
 • Numer ogłoszenia505592-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 505592-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu: Usunięcie odpadów na działkach położonych w ZWRSP wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia – 3 zadania częściowe.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 36784953800113, ul. 1-go Maja   6 , 45-068  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. (77) 400-09-41, , e-mail zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
KOWR OT Opole, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie odpadów na działkach położonych w ZWRSP wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia – 3 zadania częściowe.
Numer referencyjny: Postępowanie nr: OP.WOP.ZP.2.2020.U
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usunięcie odpadów na działkach położonych w ZWRSP wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia – 3 zadania częściowe. 1. Zadanie częściowe nr 1: Usunięcie odpadów wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia, położonych na działce nr 422 km 3 -0,500 ha, w Głuszynie gm. Namysłów, woj. opolskie. 2. Zadanie częściowe nr 2: Usunięcie odpadów wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia, położonych na działce nr 83 km 2 – 0,4700 ha w Jakubowicach gm. Byczyna, woj. opolskie 3. Zadanie częściowe nr 3: Usunięcie odpadów wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia, położonych na działce nr 185/3– 2,8000 ha w Moszczance gm. Prudnik, woj. opolskie 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj.: prace osób związane z wykonywaniem prac fizycznych polegających na zbieraniu, usuwaniu śmieci z terenu nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, który został określony w ust. 3.2 siwz. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z p.zm.: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem 2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia prac będących przedmiotem zamówienia do momentu zgłoszenia ich Zamawiającemu do odbioru. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania do tej osoby. 4. Jeżeli oferta zostanie złożona przez spółkę osobową, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania do tych osób. 5. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w pkt 1 nin. ustępu oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane we wzorze umowy – załącznik nr 4 do siwz. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale XVII ust. 17.5. siwz

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 5.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: minimalny: 15 dni od dnia podpisania umowy; maksymalny: 30 dni od dnia podpisania umowy. 5.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie liczony na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 5.3. Wykonawca w druku oferty deklaruje termin wykonania zamówienia, który ma się mieścić w przedziale o którym mowa w ust. 5.1. 5.4. Zadeklarowanie terminu krótszego lub dłuższego niż podany powyżej spowoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
• odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) zadanie częściowe nr 1: 500,00 zł 2) zadanie częściowe nr 2: 800,00 zł 3) zadanie częściowe nr 3: 1.500,00 zł 11.2. Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy, Zamawiający określił kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia netto. 11.3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium – najpóźniej w terminie określonym dla dnia składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonego jako ostateczny termin składania ofert). 11.4. Wadium w formie, o którym mowa w ust. 11.5 pkt 1), zostanie uznane jako wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane przez Bank na rachunku, o którym mowa w ust. 11.5 pkt 1) przed upływem terminu składania ofert 11.5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy KOWR OT w Opolu, w BGK Oddział Opole nr 43 1130 1219 0026 3116 1420 0002 z adnotacją "Wadium – śmieci POSTĘPOWANIE NR OP.WOP.ZP.2.2020.U". W przypadku wniesienia wadium przez inną osobę bądź inny podmiot nie będący wykonawcą, w treści przelewu należy wpisać oprócz w/w adnotacji, również nazwę wykonawcy (firmy), którego oferta będzie zabezpieczona. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późń. zm).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
termin realizacji 20,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
20.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 20.2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: 1) zmiany spowodowane działaniem osób trzecich, w wyniku których wykonanie zamówienia będzie niemożliwe bądź utrudnione, a działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; wydłużenie umowy nastąpi jedynie o czas spowodowany opóźnieniem; 2) W przypadku opóźnienia wykonania zamówienia wynikłego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do wyznaczenia nowego terminu wykonania zamówienia. W takich przypadkach Zamawiający może wyznaczyć nowy termin realizacji zamówienia odpowiedni do zaistniałej okoliczności. 20.3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 1) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 2) Zwiększenie przedmiotu umowy do 10% łącznej wartości brutto; 3) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 5) Zmiana treści umowy jest korzystna dla Zamawiającego. 20.5. Dopuszcza się zmianę umownego wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT). 20.6. Zmiany o których mowa powyżej nastąpią w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 20.7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 20.8. O wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmiany wprowadzane w umowie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego pisemnie. 20.9. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy musi być uzasadniony, a okoliczności na które powołuje się Wykonawca muszą być udokumentowane. 20.10. Wniosek o wprowadzenie zmian w umowie będzie rozpatrywany przez Zamawiającego, jeżeli zostanie on złożony przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-03, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> J.POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usunięcie odpadów wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia, położonych na działce nr 422 km 3 -0,500 ha, w Głuszynie gm. Namysłów, woj. opolskie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usunięcie odpadów wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia, położonych na działce nr 422 km 3 -0,500 ha, w Głuszynie gm. Namysłów, woj. opolskie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000007-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin realizacji 20,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:5.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: minimalny: 15 dni od dnia podpisania umowy; maksymalny: 30 dni od dnia podpisania umowy. 5.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie liczony na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 5.3. Wykonawca w druku oferty deklaruje termin wykonania zamówienia, który ma się mieścić w przedziale o którym mowa w ust. 5.1. 5.4. Zadeklarowanie terminu krótszego lub dłuższego niż podany powyżej spowoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.


Część nr: 2 Nazwa: Usunięcie odpadów wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia, położonych na działce nr 83 km 2 – 0,4700 ha w Jakubowicach gm. Byczyna, woj. opolskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usunięcie odpadów wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia, położonych na działce nr 83 km 2 – 0,4700 ha w Jakubowicach gm. Byczyna, woj. opolskie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin realizacji 20,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:5.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: minimalny: 15 dni od dnia podpisania umowy; maksymalny: 30 dni od dnia podpisania umowy. 5.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie liczony na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 5.3. Wykonawca w druku oferty deklaruje termin wykonania zamówienia, który ma się mieścić w przedziale o którym mowa w ust. 5.1. 5.4. Zadeklarowanie terminu krótszego lub dłuższego niż podany powyżej spowoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.


Część nr: 3 Nazwa: Usunięcie odpadów wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia, położonych na działce nr 185/3– 2,8000 ha w Moszczance gm. Prudnik, woj. opolskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usunięcie odpadów wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia, położonych na działce nr 185/3– 2,8000 ha w Moszczance gm. Prudnik, woj. opolskie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin realizacji 20,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:5.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: minimalny: 15 dni od dnia podpisania umowy; maksymalny: 30 dni od dnia podpisania umowy. 5.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie liczony na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 5.3. Wykonawca w druku oferty deklaruje termin wykonania zamówienia, który ma się mieścić w przedziale o którym mowa w ust. 5.1. 5.4. Zadeklarowanie terminu krótszego lub dłuższego niż podany powyżej spowoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Nagrobek z montażem - Nysa
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania19-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Interesuje mnie nagrobek podwójny najprostszy w Nysie wraz z montazem Czekam na kontakt.