Usługa wywozu nieczystości z obiektów należących/użytkowanych przez WZZOZCLChPłiR...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa wywozu nieczystości z obiektów należących/użytkowanych przez WZZOZCLChPłiR w Łodzi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-02-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-04
 • Numer ogłoszenia510150-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 510150-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji: usługa wywozu nieczystości z obiektów należących/użytkowanych przez WZZOZCLChPłiR w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, krajowy numer identyfikacyjny 47321127100000, ul. Okólna  181 , 91-520   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 6177351, 6590412, , e-mail zamowienia@centrumpluc.com.pl, , faks 426 590 412.
Adres strony internetowej (URL): www.centrumpluc.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.centrumpluc.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.centrumpluc.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.centrumpluc.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
WZZOZCLChPłiR w Łodzi, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa wywozu nieczystości z obiektów należących/użytkowanych przez WZZOZCLChPłiR w Łodzi
Numer referencyjny: 5/ZP/PN/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu nieczystości stałych, płynnych oraz powstałych w wyniku procesów oczyszczalnia ścieków, z obiektów należących/użytkowanych przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi wraz z dzierżawą pojemników.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90410000-4
44613700-7
44613800-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zezwolenia wystawionego przez właściwe organy administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zgodnie z wymogami ustawy z 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r nr 185 poz. 1243 z późn. zmianami)- dotyczy części 1- dokument składany wraz z ofertą
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na udział w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 0,5 mln PLN /słownie: pięćset tysięcy PLN 00/100/- dokument składany wraz z ofertą
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe, jeżeli wykaże się: w zakresie zdolności technicznej: dysponuje lub będzie dysponował min. następującym sprzętem: dla Części 1: a) 2 samochody o ładowności powyżej 3,5 t do wywozu odpadów komunalnych (śmieciarki); b) 1 samochód o ładowności powyżej 3,5 t (hakowiec) do wywozu kontenerów c) 1 samochód asenizacyjny o maksymalnej pojemności 10 m³ d) 1 samochód asenizacyjny o maksymalnej pojemności 4,5 m³ sporządzony sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe, jeżeli wykaże się: w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem/wykonywaniem : Dla części 1: - wykazu 1 wykonanej lub wykonywanej usługi wywozu nieczystości, w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia tj. o wartości min. 100 tys. zł brutto , dla nieczystości stałych, - wykazu 1 wykonanej lub wykonywanej usługi wywozu nieczystości, w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia tj. o wartości min. 100 tys. zł brutto , dla nieczystości płynnych. - wykazu 1 wykonanej lub wykonywanej usługi wywozu nieczystości, w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia tj. o wartości min. 100 tys. zł brutto, dla nieczystości powstałych w wyniku procesu oczyszczania ścieków Wszystkie usługi żądane w referencjach dotyczą okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane- sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ)- dokument składany wraz z ofertą
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa w oryginale wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /Załącznik nr 7 do SIWZ/ UWAGA: Z uwagi na konieczność osobistego wykonania przedmiotu zamówienia dotyczącego wywozu wszystkich rodzajów nieczystości, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zdolności zawodowych na potrzeby realizacji zamówienia /Załącznik nr 7 do SIWZ/
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zezwolenia wystawionego przez właściwe organy administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zgodnie z wymogami ustawy z 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r nr 185 poz. 1243 z późn. zmianami)- dotyczy części 1 - dokument składany wraz z ofertą Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na udział w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 0,5 mln PLN /słownie: pięćset tysięcy PLN 00/100/ Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe, jeżeli wykaże się: w zakresie zdolności technicznej: dysponuje lub będzie dysponował min. następującym sprzętem: dla Części 1: a) 2 samochody o ładowności powyżej 3,5 t do wywozu odpadów komunalnych (śmieciarki); b) 1 samochód o ładowności powyżej 3,5 t (hakowiec) do wywozu kontenerów c) 1 samochód asenizacyjny o maksymalnej pojemności 10 m³ d) 1 samochód asenizacyjny o maksymalnej pojemności 4,5 m³ sporządzony sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe, jeżeli wykaże się: w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem/wykonywaniem : Dla części 1: - wykazu 1 wykonanej lub wykonywanej usługi wywozu nieczystości, w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia tj. o wartości min. 100 tys. zł brutto , dla nieczystości stałych, - wykazu 1 wykonanej lub wykonywanej usługi wywozu nieczystości, w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia tj. o wartości min. 100 tys. zł brutto , dla nieczystości płynnych. - wykazu 1 wykonanej lub wykonywanej usługi wywozu nieczystości, w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia tj. o wartości min. 100 tys. zł brutto, dla nieczystości powstałych w wyniku procesu oczyszczania ścieków Wszystkie usługi żądane w referencjach dotyczą okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane- sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ (formularz cenowy)- dokument składany wraz z oferta
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności (dotyczy tylko wywozu nieczystości stałych): - zmian aktów prawnych, dotyczących usługi będącej przedmiotem umowy. 2. (dotyczy tylko wywozu nieczystości stałych): W przypadku wejścia w życie Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach -art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4- (Dz.U. poz. 391 z dnia 11 kwietnia 2012 r ) Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bezpośrednio przed wejściem w życie ustawy: a) za porozumieniem stron, lub b) za jej wypowiedzeniem, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 3. W przypadku przesunięcia terminu wejścia w życie (art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4 ) w/w ustawy Zamawiający wydłuży czas obowiązywania umowy proporcjonalnie o czas przedłużający termin wejścia w życie ustawy. 4. W przypadku odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: - w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT – w przypadku zmiany ustawowej. Wykonawca nalicza podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury; - zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn.zm.); - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. – jeżeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów wprowadzających te zmiany złoży pisemny wniosek do Zamawiającego (wniosek na piśmie pod rygorem nieważności), w którym to wniosku Wykonawca wykaże (dokumentami i dowodami, a nie tylko oświadczeniem) bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. Brak przedłożenia dowodów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w trakcie rozpoznawania wniosku Wykonawcy – obciążać będą Wykonawcę, w ten sposób, iż Zamawiający nie będzie miał możliwości weryfikacji wniosku Wykonawcy – co skutkować będzie brakiem możliwości uwzględnienia wniosku. Zmiany cen mogą być dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron opartych o w/w dowody. Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą być dokonane wyłącznie drogą wprowadzenia aneksu do niniejszej Umowy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wywóz nieczystości stałych, płynnych bytowych oraz powstałych w wyniku oczyszczania ścieków wytwarzanych w obiektach WZZOZCLChPłiR w Łodzi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wywóz nieczystości stałych, płynnych bytowych oraz powstałych w wyniku oczyszczania ścieków wytwarzanych w obiektach WZZOZCLChPłiR w Łodzi
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90511000-2, 90410000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dzierżawa pojemników na nieczystości stałe dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dzierżawa pojemników na nieczystości stałe dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44613700-7, 44613700-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:






NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odbiór i utylizację odpadów przemysłowych, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania07-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień Dobry! Jesteśmy niewielką firmą produkcyjną położoną w Łodzi i wytwarzamy około 2,5 m3 odpadów miesięcznie z folii, weluru, tektury. Chcielibyśmy podpisać umowę na odbiór z pojemnika, raz w miesiącu ( pojemnik mamy FR 5,0, ale jest zbyt duży, potrzebny jest FR2,5) lub odbiór "na telefon " kiedy istniejący pojemnik będzie pełny. Proszę o podanie ceny i możliwości.