Świadczenie usług w zakresie zbierania i wywozu na składowisko, do punktu selektywnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie zbierania i wywozu na składowisko, do punktu selektywnego odbioru odpadów lub do Zakładu Utylizacji odpadów wielkogabarytowych usuwanych z posesji zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 2 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBielsko-Biała
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-02-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-29
 • Numer ogłoszenia507941-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 507941-N-2019 z dnia 2019-01-29 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej: Świadczenie usług w zakresie zbierania i wywozu na składowisko, do punktu selektywnego odbioru odpadów lub do Zakładu Utylizacji odpadów wielkogabarytowych usuwanych z posesji zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 2 części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, ul. ul. Lipnicka  26 , 43300   Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499 06 02, e-mail jroclawska@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zgm.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zgm.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, drogą pocztową lub pocztą kurierską
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, drogą pocztową lub pocztą kurierską
Adres:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 3a - Zamówienia Publiczne

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie zbierania i wywozu na składowisko, do punktu selektywnego odbioru odpadów lub do Zakładu Utylizacji odpadów wielkogabarytowych usuwanych z posesji zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 2 części
Numer referencyjny: ZGM/DZ/16/2019/LE
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zbierania i wywozu na składowisko, do punktu selektywnego odbioru odpadów lub do zakładu utylizacji odpadów wielkogabarytowych usuwanych z posesji zarządzanych przez ZGM w Bielsku-Białej. Posesje zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta Bielsko-Biała. 2. Zamówienie obejmuje usuwanie i wywóz odpadów wielkogabarytowych obejmujące m.in. takie rodzaje odpadów jak.: - gruz czysty – γ = 1,90 Mg/m³ - ziemia czysta - γ = 1,80 Mg/m³ - gruz z remontu - γ = 1,70 Mg/m³ - pozostałe zmieszane - γ = 1,50 Mg/m³, takie jak np. gałęzie, liście, zgrabki, patyki, trawa itp., - odpady wielkogabarytowe - γ = 0,90 Mg/m³, takie jak np. meble, rupiecie, różne rzeczy – pozostałości oraz inne przedmioty przeznaczone do wywozu z lokali, piwnic, strychów, pustostanów oraz z terenów posesji. 3. Ww. odpady będące przedmiotem zamówienia nie zawierają odpadów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy o odpadach (Dz. U. 01.62.628 z dnia 20. 06. 2001r. z późniejszymi zmianami). 4. Odpady będą usuwane i wywożone z lokali usługowych, mieszkań, piwnic, strychów oraz terenów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 5. Usuwanie i wywóz odpadów będzie się odbywał z ok. 910 budynków zarządzanych obecnie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – załączniki nr 3 i 3a do siwz i umowy. 6. Przewidywana do wywozu średnia ilość odpadów wielkogabarytowych w okresie trwania umowy, dla części 1 i 2 zamówienia, wynosi około 4 200 m3, w tym: 1) około 800,00 m3 to odpady nadające się do zgrupowania na miejscu oraz do segregacji na poszczególne grupy odpadów komunalnych określone zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, które należy dostarczyć do punktu selektywnego odbioru odpadów w Bielsku-Białej w ramach opłat za zagospodarowanie odpadów wnoszonych przez Zamawiającego. 7. Przedmiotem zamówienia jest usługą o ustalonych standardach jakościowych. Standardy usług zostały uwzględnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy, a wiarygodność wykonawców – w warunkach udziału w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc nie są ponoszone żadne dodatkowe koszty, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Dokumenty określone powyżej opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny, tzn. że przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona. W związku z czym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90500000-2
90510000-5
90511000-2
90511300-5
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 167509,37
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) uprawnienia, zezwolenia lub decyzje itp. właściwego organu zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów stałych, 2) umowę na odbiór odpadów przez składowisko lub Zakład utylizacji, w ilości umożliwiającej wykonanie usługi, z wyjątkiem tych Wykonawców, którzy jednocześnie prowadzą działalność utylizacji i wywozu,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł, wraz z dowodem zapłaty pierwszej składki ubezpieczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości i wykazał, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie (w ramach umowy lub umów) i potwierdził ich wykonanie usługi polegające na zbieraniu i usuwaniu śmieci, odpadów itp. Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje: - co najmniej 1 usługę, polegającą na świadczeniu usług zbierania, usuwania i wywozu odpadów stałych, wielkogabarytowych lub innych, o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 PLN, która była lub jest świadczona w sposób ciągły, w ramach jednej umowy u jednego zamawiającego, przez okres nie krótszy niż co najmniej 6 miesięcy wraz z dowodami, czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. Przez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie usług polegających na świadczeniu usług wywozu, zbierania, usuwania śmieci, odpadów stałych komunalnych. odpadów wielkogabarytowych lub innych odpadów. Wymóg ten dotyczy, winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia, b) dołączył dowody potwierdzające, że usługi wykazane w pkt. a) zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów – oświadczenie wykonawcy, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, c) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kontrolę jakości lub kierowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia „Wykaz osób” (załącznik nr 7 do siwz i umowy). Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 osobami, w tym: - co najmniej dwoma osobami odpowiedzialnymi za kontrolę i kierowanie usługami, - co najmniej 1 osobą uprawnioną do obsługi dużych samochodów ciężarowych wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia. Należy dołączyć kserokopie dokumentów (prawo jazdy lub inne dokumenty równoważne, itp. potwierdzające uprawnienia tej osoby do obsługi wymaganego sprzętu). Wymóg ten dotyczy, winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia, d) pisemne zobowiązanie, w oryginale, innych podmiotów do udostępnienia wymaganych osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających ww. kwalifikacje, jeżeli Wykonawca w wykazie, o którym mowa wyżej wskazał osoby, którymi będzie dysponował, jeżeli dotyczy. W takim przypadku Wykonawca winien dołączyć do oferty przedwstępne umowy o pracę z tymi osobami, potwierdzające, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, będą one zatrudnione u niego przez cały okres trwania umowy, e) dysponuje niezbędnym sprzętem, tj. samochodem ciężarowym przewidzianym do wykonania zamówienia (załącznik nr 8 do siwz i umowy – „Wykaz sprzętu”), Wykonawca musi dysponować: - co najmniej 1 samochodem ciężarowym do transportu odpadów, Wymóg ten dotyczy, winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia, f) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania Wykonawcy niezbędnych do wykonania zamówienia samochodów ciężarowych, jeżeli w wykazie sprzętu Wykonawca wskazał samochody, którymi będzie dysponował, np. umowa dzierżawy, leasingu, najmu itp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od Wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp), 3) Zamawiający informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 3 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23, c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz. IV ust. 3 specyfikacji, 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z ust. 3 niniejszego rozdziału, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 6) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp),
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa a art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy, w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 25 ust. 5 pkt. 1 ustawy, b) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – załącznik nr 14 do siwz, 2) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Ustawy jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352): a) Wykonawca wskaże dostępność tych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami elektronicznymi ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane oświadczenia lub dokumenty, b) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia i dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku złożenia w postępowaniu ofert przez co najmniej dwóch Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz. W przypadku złożenia ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej mogą oni wraz ze złożeniem oświadczeń o przynależności do tej grupy kapitałowej przedstawić dowody (dokumenty bądź i informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa a art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa: a) uprawnienia, zezwolenia, decyzje itp. właściwego organu zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów stałych, b) umowę na odbiór odpadów przez składowisko lub Zakład utylizacji, w ilości umożliwiającej wykonanie usługi, z wyjątkiem tych Wykonawców, którzy jednocześnie prowadzą działalność utylizacji i wywozu, c) aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł, wraz z dowodem zapłaty pierwszej składki ubezpieczenia, d) w przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie ubezpieczenia wynosiła 150 000,00 zł i przedłożenia niezwłocznie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu w terminie 14 dni, e) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada polisę lub inny dokument ubezpieczenia, dotyczący podmiotu, z którego zdolności finansowej lub ekonomicznej będzie korzystał na podstawie art. 22a ustawy, potwierdzającą, że ten podmiot (podwykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wymagana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli dotyczy, f) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust.2c ustawy Pzp).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa a art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa: a) wykaz zrealizowanych usług („Wykaz usług” – zał. nr 6 do siwz) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie (w ramach umowy lub umów) i potwierdził ich wykonanie usługi polegające na zbieraniu i usuwaniu śmieci, odpadów itp. Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje: - co najmniej 1 usługę, polegającą na świadczeniu usług zbierania, usuwania i wywozu odpadów stałych, wielkogabarytowych lub innych, o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 PLN, która była lub jest świadczona w sposób ciągły, w ramach jednej umowy u jednego zamawiającego, przez okres nie krótszy niż co najmniej 6 miesięcy wraz z dowodami, czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. Przez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie usług polegających na świadczeniu usług wywozu, zbierania, usuwania śmieci, odpadów stałych komunalnych. odpadów wielkogabarytowych lub innych odpadów. Wymóg ten dotyczy, winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia, b) dowody potwierdzające, że usługa wykazana w załączniku nr 6 do siwz zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa są poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert. Zamawiający wymaga złożenia dowodów - poświadczeń dla minimum 1 usługi odpowiadającej swoim zakresem, rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o parametrach i wartościach szczegółowo określonych w ust. 1, pkt. 2, lit. a) niniejszej specyfikacji. Dowody te winny zawierać: - datę i miejsce wykonania usług, - rodzaj i wartość wykonanych usług, - ocenę wykonania usług dokonaną przez Zamawiającego, ze wskazaniem czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wymóg ten dotyczy, winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia, c) przy czym, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. poz. 1126 z dnia 27. 07. 2016r.). w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia), dowodami o których mowa w pkt. b) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów – oświadczenie wykonawcy, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, d) wykaz osób, w którym należy wyszczególnić osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, a które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kontrolę jakości lub kierowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia „Wykaz osób” (załącznik nr 7 do siwz i umowy). Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 osobami, w tym: - co najmniej dwoma osobami odpowiedzialnymi za kontrolę i kierowanie usługami, - co najmniej 1 osobą uprawnioną do obsługi dużych samochodów ciężarowych wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia. Należy dołączyć kserokopie dokumentów (prawo jazdy lub inne dokumenty równoważne, itp. potwierdzające uprawnienia tej osoby do obsługi wymaganego sprzętu). Wymóg ten dotyczy, winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia, e) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień (załącznik nr 7 do siwz), f) pisemne zobowiązanie, w oryginale, innych podmiotów do do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli w „Wykazie osób”, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał takie osoby, którymi będzie dysponował, posiadających ww. kwalifikacje, jeżeli dotyczy. W takim przypadku Wykonawca winien dołączyć do oferty przedwstępne umowy o pracę z tymi osobami, potwierdzające, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, będą one zatrudnione u niego przez okres trwania umowy, g) wykaz sprzętu, tj. samochodów ciężarowych przewidzianych do wykonania zamówienia (załącznik nr 8 do siwz i umowy), Wykonawca musi dysponować: - co najmniej 1 samochodem ciężarowym do transportu odpadów, Wymóg ten dotyczy, winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia, h) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania Wykonawcy niezbędnych do wykonania zamówienia samochodów ciężarowych, jeżeli w przedmiotowym wykazie Wykonawca wskazał samochody, którymi będzie dysponował, np. umowa dzierżawy, leasingu, najmu itp..
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) inne wymagane dokumenty: a) wykaz podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia z podaniem wartości lub procentowej części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Specyfikacji, b) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców konsorcjum lub spółka cywilna – ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymogu odpowiedzialności solidarnej, zgodnie z rozdz. V ust. 1 pkt. 10 siwz. W takich wypadkach każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w rozdziale V ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) oraz w rozdz. VI ust.1 pkt. 3 lit. a, b, c i d, a jeżeli dotyczy także pkt. 7. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne, c) w przypadku, kiedy Wykonawca, celem wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia przez te podmioty: - wszelkich dokumentów określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału, stosownie do zakresu w jakim będą one uczestniczyć przy realizacji niniejszego zamówienia, - zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby albo innego dokumentu, potwierdzającego oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, które to zobowiązanie w szczególności będzie określać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, stosownie do zakresu w jakim będą one uczestniczyć przy realizacji niniejszego zamówienia, 2) w zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. poz. 1126 z 27. 07. 2016r.). „w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, 3) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21, b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezwzględnie ma zastosowanie § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. poz. 1126 z 27. 07. 2016r.). „w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, d) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu, e) dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zgodnie z art. 45 ust. 1, pkt. 2 ustawy Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium, wysokość wadium ustala się na następujące kwoty w rozbiciu na poszczególne części zamówienia: - część 1 zamówienia – REJON PIERWSZY – 2 512,64 PLN słownie: dwa tysiące pięćset dwanaście złotych 64/100, - część 2 zamówienia – REJON DRUGI – 2 512,64 PLN słownie: dwa tysiące pięćset dwanaście złotych 64/100, 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądz, b) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancja bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, f) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489. Przelew ma być dokonany w takim terminie, aby zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie swojego banku, że w terminie składania ofert – dnia 06. 02. 2019r., kwota wadium jest do dyspozycji Zamawiającego na jego rachunku. Brak potwierdzenia banku posiadania kwoty wadium na rachunku, będzie jednoznaczne z nie wniesieniem wadium przez Wykonawcę. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, mają one zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). W razie braku wymienionych zapisów, dokumenty te mają być uzupełnione odpowiednimi umowami Wykonawcy z bankiem, firmą ubezpieczeniową lub poręczycielem, w których będzie zagwarantowane powyższe prawo Zamawiającego. Oryginały wszystkich dokumentów należy załączyć do oferty lub złożyć w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 3a – parter), w dniu 06. 02. 2019r., przed terminem składania ofert, Wykonawca, który nie wniesie wadium będzie, z mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, wykluczony z postępowania, zasady zwrotu wadium. 3. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom niezwłocznie, po: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty lub, 2) unieważnieniu postępowanie, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy. 4. Zgodnie z art. 46 ust. 1a i 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 4a, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie: 1) po zawarciu umowy oraz wniesieniu należytego wykonania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Wadium wniesione w pozostałych formach Zamawiający zwróci, przesyłając listem poleconym, na adres Wykonawcy wskazany w ofercie. 9. Utrata wadium: zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 95,00
Wysokość kary umownej 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym, b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych zleceń, c) inne zmiany spowodowane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością wykonania usługi na warunkach określonych w umowie (w szczególności spowodowane zmianami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, interwencjami mieszkańców, urzędów lub instytucji miejskich), d) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, e) rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez wystąpienie ewentualnych usług dodatkowych, o ile usługi te stały się niezbędne i zostały spełnione warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt. 2 lub pkt. 3 ustawy lub zostały spełnione okoliczności dopuszczalne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 4, 5 i 6 oraz ust. 1a, 1b, 1c, 1d i 1e ustawy Pzp, f) rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez wystąpienie ewentualnych usług uzupełniających koniecznych do wykonania, jeżeli zmiany te nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, g) inne zmiany spowodowane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością wykonania usług na warunkach określonych w umowie (w szczególności spowodowane zmianami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, interwencjami mieszkańców lub instytucji miejskich, działania siły wyższej niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację usług będących przedmiotem umowy, z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy), h) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty wykonywanych robót albo skróci czas realizacji poszczególnych robót). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz zgodnie z zapisami § 4 ust. 3, 4, 5 i 9 umowy. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w ust. 2 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Zmiana ceny będzie obowiązywała od okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym Zamawiający wyraził zgodę na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianę cen jednostkowych. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentu potwierdzającego wykonanie zlecenia – „Protokołu zdawczo-odbiorczego” itp), b) zmiany danych teleadresowych, c) udzielenie zamówień awaryjnych, określonych w niniejszej umowie. 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> wymaga się by oferta była sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1 - REJON PIERWSZY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) przewidywana do wywozu średnia ilość odpadów wielkogabarytowych w okresie trwania umowy, dla części 1 zamówienia, wynosi około 1 700,00 m3, w tym około 400,00 m3 to odpady nadające się do zgrupowania na miejscu oraz do segregacji na poszczególne grupy odpadów komunalnych określone zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, które należy dostarczyć do punktu selektywnego odbioru odpadów w Bielsku-Białej w ramach opłat za zagospodarowanie odpadów wnoszonych przez Zamawiającego. b) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego realizowania niniejszego zamówienia w zakresie szczegółowo opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 11 do siwz , c) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 1 zamówienia, została określona w załączniku nr 3 do siwz i umowy – „Wykaz nieruchomości dla części 1 zamówienia – Rejon Pierwszy”, d) w trakcie realizacji przyszłej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że w miarę potrzeb, ilości usuwanych odpadów wielkogabarytowych podanych w „Formularzu cenowym”, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji zamówienia, ale nie więcej niż do 10% wartości całego zamówienia, ponieważ jest to uzależnione od potrzeb zgłaszanych przez poszczególne komórki organizacyjne ZGM. Zmiany takie nie wymagają zmiany umowy, ani sporządzania aneksu do umowy, e) podane ilości mogą ulec zmianie, w ww. granicach procentowych, również w przypadku przekazania dotychczasowych nieruchomości innemu zarządcy lub przejęcia nowych nieruchomości w zarządzanie lub opiekę. Zmiany takie nie wymagają zmiany umowy, ani sporządzania aneksu do umowy. Zamawiający ma prawo zmienić wykaz nieruchomości w ramach danej części zamówienia z zastrzeżeniem powyższego f) Zmniejszenie lub zwiększenie ilości usuwanych odpadów będzie podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany danego rodzaju ilości odpadów na inny wskazany przez siebie rodzaj i ilość odpadów wymienionych w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2 do siwz i umowy) i zobowiązuje się, że wynagrodzenie za wywóz zamienianej ilości odpadów nie będzie niższe niż wynagrodzenie za wywóz ilości odpadów podlegających zamianie, i) wymagany okres realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania pełnej kwoty stanowiącej wartość umowy, w zależności co nastąpi wcześniej, przy czym nieprzekraczalny termin zakończenia usług ustala się na dzień 31.12.2019r., j) wymagany termin rozpoczęcia świadczenia usług: od dnia zawarcia umowy, k) w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty stanowiącej nominalną wartość umowy, w okresie do dnia 31 grudnia 2019 roku, przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu bez prawa domagania się przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu, w takim wypadku mają zastosowanie postanowienia określone w pkt. 1 lit. d), l) w przypadku wykorzystania pełnej kwoty określającej maksymalną wartość nominalną umowy, przed datą zakończenia niniejszej umowy, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu – bez prawa domagania się przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. ł) wymagany okres gwarancji: 3 miesiące od daty zakończenia całości usług objętych umową.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90500000-2, 90510000-5, 90511000-2, 90511300-5, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 83754,67
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 95,00
Wysokość kry umownej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin rozpoczęcia świadczenia usługi: od dnia zawarcia umowy.


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 - REJON DRUGI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) przewidywana do wywozu średnia ilość odpadów wielkogabarytowych w okresie trwania umowy, dla części 2 zamówienia, wynosi około 1 700,00 m3, w tym około 400,00 m3 to odpady nadające się do zgrupowania na miejscu oraz do segregacji na poszczególne grupy odpadów komunalnych określone zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, które należy dostarczyć do punktu selektywnego odbioru odpadów w Bielsku-Białej w ramach opłat za zagospodarowanie odpadów wnoszonych przez Zamawiającego. b) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego realizowania niniejszego zamówienia w zakresie szczegółowo opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 11 do siwz , c) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 2 zamówienia, została określona w załączniku nr 3a do siwz i umowy – „Wykaz nieruchomości dla części 2 zamówienia – Rejon Drugi”, d) w trakcie realizacji przyszłej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że w miarę potrzeb, ilości usuwanych odpadów wielkogabarytowych podanych w „Formularzu cenowym”, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji zamówienia, ale nie więcej niż do 10% wartości całego zamówienia, ponieważ jest to uzależnione od potrzeb zgłaszanych przez poszczególne komórki organizacyjne ZGM. Zmiany takie nie wymagają zmiany umowy, ani sporządzania aneksu do umowy, e) podane ilości mogą ulec zmianie, w ww. granicach procentowych, również w przypadku przekazania dotychczasowych nieruchomości innemu zarządcy lub przejęcia nowych nieruchomości w zarządzanie lub opiekę. Zmiany takie nie wymagają zmiany umowy, ani sporządzania aneksu do umowy. Zamawiający ma prawo zmienić wykaz nieruchomości w ramach danej części zamówienia z zastrzeżeniem powyższego, f) Zmniejszenie lub zwiększenie ilości usuwanych odpadów będzie podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany danego rodzaju ilości odpadów na inny wskazany przez siebie rodzaj i ilość odpadów wymienionych w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2a do siwz i umowy) i zobowiązuje się, że wynagrodzenie za wywóz zamienianej ilości odpadów nie będzie niższe niż wynagrodzenie za wywóz ilości odpadów podlegających zamianie, i) wymagany okres realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania pełnej kwoty stanowiącej wartość umowy, w zależności co nastąpi wcześniej, przy czym nieprzekraczalny termin zakończenia usług ustala się na dzień 31.12.2019r., j) wymagany termin rozpoczęcia świadczenia usług: od dnia zawarcia umowy, k) w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty stanowiącej nominalną wartość umowy, w okresie do dnia 31 grudnia 2019 roku, przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu bez prawa domagania się przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu, w takim wypadku mają zastosowanie postanowienia określone w pkt. 2 lit. d), l) w przypadku wykorzystania pełnej kwoty określającej maksymalną wartość nominalną umowy, przed datą zakończenia niniejszej umowy, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu – bez prawa domagania się przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. ł) wymagany okres gwarancji: 3 miesiące od daty zakończenia całości usług objętych umową.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90500000-2, 90500000-2, 90510000-5, 90511000-2, 90511300-5, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 83754,67
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 95,00
Wysokość kary umownej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin rozpoczęcia realizacji usług: od dnia zawarcia umowy.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję hodowli psów rasy beagle - Gaszowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję hodowli psów rasy beagle. Chciałabym kupić szczeniaka, psa tricolor. Zainteresowanych proszę o kontakt.