Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z RIPOK – Międzygminnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z RIPOK – Międzygminnego Składowiska Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowiew okresie od dnia następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSiennica Nadolna
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-03-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiędzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-15
 • Numer ogłoszenia514495-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 514495-N-2019 z dnia 2019-02-15 r.

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o.o.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z RIPOK – Międzygminnego Składowiska Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowiew okresie od dnia następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 11060838600000, ul. Wincentów  , 22-302  Siennica Nadolna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-82 577 2973, e-mail kras-eko@wp.pl, faks 0-82 577 29 74.
Adres strony internetowej (URL): www.kraseko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kraseko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ
Adres:
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o., Wincentów, 22-302Siennica Nadolna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z RIPOK – Międzygminnego Składowiska Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowiew okresie od dnia następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.
Numer referencyjny: 2/ZP/ODP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa odbioru, transport i zagospodarowania odpadów pochodzących z RIPOK – Międzygminnego Składowiska Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowiez podziałem na 3 (trzy) zadania, zgodnie z posiadanymi przez Wykonawcę zezwoleniami w tym zakresie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części: trzy. Zadania stanowią poszczególne części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Zadanie nr 1. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11), tj. odpady z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz frakcji suchej (20 01 99) wytwarzanychw procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Wincentowie, woj. lubelskie.Szacunkowa ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodarowania to około 3000 Mg/rok. Podana ilość odpadów jest szacunkowa i Zamawiający zastrzega sobie prawo do wytwarzania odpadów w mniejszej ilości w każdym czasie trwania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego. Zadanie Nr 2. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) – półprodukt paliwa alternatywnego powstały w wyniku rozdrobnienia wstępnego oraz sortowania w ilości 300 Mg/rok z możliwością zwiększenia. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego. Zadanie Nr 3. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07– odpady wielkogabarytowe w ilości 300 Mg/rok z możliwością zwiększenia. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego. UWAGA – Zamawiający zastrzega, że w przypadku awarii na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Wincentowie może nastąpić konieczność wstrzymania odbioru odpadów do odwołania. Zamawiający informuje również, że w początkowym okresie realizacji umowy - do jednego miesiąca, może nastąpić konieczność wywozu odpadu o kodzie 19 1212 w ilości do 4 transportów dziennie. 3. Załadunek odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 600 – 1400 . Odbiór odpadów będzie się odbywał w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 . 4. Miejsce załadunku odpadów – Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wincentowie. 5. Zamawiający przewiduje rozliczenia w systemie jedno miesięcznym za wykonanie usług, w całym okresie realizacji zamówienia. 6. Termin płatności - 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 7. Zamawiający będzie wymagał załączania przez Wykonawcę do faktur za pełny miesiąc, wystawionych na podstawie dokumentu wydania na zewnątrz towaru z zapisaną wagą, potwierdzoną pisemnie przez wagowego i kierowcę Wykonawcy odbierającego towar karty przekazania odpadów potwierdzoną w pozycjach podmiot transportujący i przejmujący odpad. Ważenie będzie się odbywało na legalizowanej wadze Zamawiającego. 8. Na dzień podpisania Umowy Zamawiający będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę „Oświadczenia o gotowości przyjęcia odpadów do instalacji przetwarzania odpadów przez cały okres trwania Umowy”.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90514000-3
90513000-6
90533000-2
90500000-2
90513000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia – zamówienie dla wszystkich trzech zadań będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualną decyzję zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów stanowiących przedmiot zamówienia o kodach 19 12 12, 19 12 10, 20 03 07 zgodnie z zadaniem, na które wykonawca złoży ofertę, b) posiada aktualną decyzję zezwolenia na transport odpadów stanowiących przedmiot zamówienia o kodach 19 12 12, 19 12 10, 20 03 07 zgodnie z zadaniem, na które wykonawca złoży ofertę,
Informacje dodatkowe W przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące wykonywania przez nich usług adekwatnie jak Wykonawca.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie lub przyjęciu do zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12, 19 12 10, 20 03 07zgodnie z zadaniem, na które wykonawca złoży ofertę w sposób ciągły u jednego odbiorcy o łącznej masie odpadów w ilości nie mniejszej niż: dla Zadania Nr 1: 2000 Mg/rok, dla Zadania Nr 2: 100 Mg/rok, dla Zadania Nr 3: 100 Mg/rok.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nd.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2 ustawy, przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) aktualny wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów o kodach 19 12 12, 19 12 10, 20 03 07 (zgodnie z zadaniem, na które wykonawca złoży ofertę), o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit b. ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zmianami)- warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie został określony rozdz. V, pkt. 6 ppkt 6.1 lit. a) SWIZ. 2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12, 19 12 10, 20 03 07 (zgodnie z zadaniem, na które wykonawca złoży ofertę), wydane na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach w procesie odzysku i/lub recyklingu - warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie został określony rozdz. V, pkt. 6 ppkt 6.1 lit. b) SIWZ. 3) wykaz usług wykonanych,o których mowa w rozdz. V, pkt. 6 ppkt 6.3 SIWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na których rzecz usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, októrych mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nd.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca złoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt.1,składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia. 3. W odniesieniu do Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający będzie badał podstaw do wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp (wzór oświadczenia w Załączniku Nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadiumw wysokości: Zadanie 1 - 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych), Zadanie 2 – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), Zadanie 3 - 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 3.1 pieniądzu, 3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3.3 gwarancjach bankowych, 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 roku poz.359). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 4.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 4.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4.3 kwotę gwarancji, 4.4 termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą, 4.5 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy: 4.5.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4.5.2 Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp). 5. Postanowienia pkt.4 stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt. 3.2 i 3.5. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającegonr 13 8200 0008 2001 0009 1079 0001 w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie. 7. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł:„Wadium do przetargu nieograniczonego naodbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z RIPOK – Międzygminnego Składowiska Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowie, znak sprawy 2/ZP/ODP/2019 – zadanie …….. . 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (to jest przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert). 9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, do oferty zaleca się dołączenie w oddzielnej koszulce czy kopercie oryginał gwarancji lub poręczenia (nie zszywać z ofertą). 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.14. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tzn. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 16.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 16.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 2. Zmiana postanowień do umowy w wypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie danych teleadresowych Zamawiającego i Wykonawcy; 2) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy na następujących zasadach: a) w przypadku zmniejszenia ustawowej stawki podatku VAT Wykonawca zastosuje stawkę podatku VAT obowiązującą w dacie dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, b)w przypadku zwiększenia ustawowej stawki podatku VAT Wykonawca zastosuje stawkę podatku VAT obowiązującą w dacie dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. W przypadku zwiększenia ustawowej stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo odstąpienia od niniejszej umowy.; 3) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy. Zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów. 3. Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w wypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp. 4. W przypadku zmiany firmy, siedziby, numeru rachunku bankowego i innych danych identyfikacyjnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o w/w zmianach wszelkie skutki prawne obciążają Wykonawcę. 5. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-05, godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 6. Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia. 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącymzałącznik Nr 7do SIWZ. 8. Z uwagi na fakt, że podczas prowadzenia postępowania Zamawiający będzie gromadził dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, jako administrator tych danych informuje, że: 1) administratorem danych osobowych jest Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o. w Wincentowie, 2) dane kontaktowe do administratora:kras-eko@wp.pl, 3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, tj w celu: a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca, i/lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy Prawozamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); c) rozpatrywanie wyjaśnień i odwołań dotyczących niniejszego postępowania, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO; d) ponadto w niektórych sytuacjach może się okazać konieczne przetwarzanie danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach: i) dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego oraz ich restrukturyzacji i sprzedaży, ii) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, iii) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Spółki dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw. e) w innych przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. policji, sadowi, prokuratorowi; b) Innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, c) podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji gospodarczej, a także innym podmiotom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności, d) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Wykonawcą umów, e) podmiotom wspierającym Zamawiającego w jego procesach biznesowychi czynnościach, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Zamawiającego (tzw. procesorzy danych) jak np. księgowość, prawnicy, informatycy. 5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: a) w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań przewidzianych w prawie oraz archiwizowania dokumentacji wymaganego przepisami prawa, z uwzględnieniem obowiązku przechowywania dokumentacji z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy; b) dla realizacji przez Spółkę uzasadnionego interesu Zamawiającego w zakresie określonym w pkt. 3 powyżej; c) w przypadku nie zawarcia umowy z Wykonawcą w czasie trwania postępowania oraz archiwizowania dokumentacji wymaganego przepisami prawa, z uwzględnieniem obowiązkuprzechowywania dokumentacji z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy z Wykonawcą, z którym zawarto umowę; d) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody. 7) Informujemy, że przysługują osobom, których dane są przetwarzane, odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują im następujące prawa: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy: i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, ii) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –w przypadku, gdy: i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych –do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych osobowych –w przypadku, gdy: i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: i) zaistnieją przyczyny związane z osobą szczególnej sytuacji oraz ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego. 8) W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych,przysługuje tej osobie prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 9) Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 10) Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów zawarcia i wykonywania umowy, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Zamawiającego. 11) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 9. W przypadku, gdy Wykonawca przy składaniu ofert lub wykonaniu umowy posługiwał się innymi osobami fizycznymi, których dane osobowe podlegające ochronie, zobowiązany jest on do przekazania tej osobie i udokumentowania tego, powyższej klauzuli konformacyjnej, zawartej w pkt. 20.2. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dowoduna powyższe, przekazując mu oryginał poświadczenia otrzymania przez tę osobę tej klauzuli.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11), tj. odpady z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz frakcji suchej (20 01 99) wytwarzanychw procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Wincentowie, woj. lubelskie.Szacunkowa ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodarowania to około 3000 Mg/rok. Podana ilość odpadów jest szacunkowa i Zamawiający zastrzega sobie prawo do wytwarzania odpadów w mniejszej ilości w każdym czasie trwania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90500000-2, 90511000-2, 90514000-3, 90513000-6, 90533000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia – zamówienie dla wszystkich trzech zadań będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.


Część nr: 2 Nazwa: Termin wykonania zamówienia – zamówienie dla wszystkich trzech zadań będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 2. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) – półprodukt paliwa alternatywnego powstały w wyniku rozdrobnienia wstępnego oraz sortowania w ilości 300 Mg/rok z możliwością zwiększenia. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90500000-2, 90514000-3, 90511000-2, 90514000-3, 90513000-6, 90533000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia – zamówienie dla wszystkich trzech zadań będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie Nr 3. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 3. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07– odpady wielkogabarytowe w ilości 300 Mg/rok z możliwością zwiększenia. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90500000-2, 90500000-2, 90511000-2, 90514000-3, 90514000-3, 90513000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia – zamówienie dla wszystkich trzech zadań będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisania umowy do dnia 31.12.2019


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę koni - Janowiec
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania10-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę koni (max. 6). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI