Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Nowe Piekuty
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowe Piekuty
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-12-01
 • ZamawiającyGmina Nowe Piekuty
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-23
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00509690
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Nowe Piekuty

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowe Piekuty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 8

1.5.2.) Miejscowość: Nowe Piekuty

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-212

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: (86) 4769 520

1.5.8.) Numer faksu: (86) 4769 522

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugpiekuty@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-ugpiekuty.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Nowe Piekuty

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28b626c6-8927-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00509690

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00096859/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nowe Piekuty

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28b626c6-8927-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/, oraz - z wyjątkiem złożenia, lub wycofania oferty – przy pomocy poczty elektronicznej: ugpiekuty@pro.onet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu formularzy opisane zostały stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ oraz Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnej na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, reprezentowany przez Wójta Gminy Nowe Piekuty. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 86 4769 520.
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych, wynikających z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Gminy.
Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip-ugpiekuty.wrotapodlasia.pl/urzd_gminy/ochrona-danych-osobowych.html

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IK.271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych we wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach Gminy Nowe Piekuty oraz nieruchomościach stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Nowe Piekuty (tj. Urząd Gminy, Izba Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Piekutach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jabłoni Kościelnej, Ośrodek Zdrowia Jabłoń Kościelna, Ośrodek Zdrowia Łopienie Jeże, Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach),
b) zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Nowe Piekuty oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w tym punkcie, w sposób, zgodny z hierarchią postępowania z odpadami, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca winien wykazać, że:
• posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Nowe Piekuty stosownie do wymogów art. 9b ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), co najmniej w zakresie odpadów wymienionych w pkt 8 zał. Nr 6 do SWZ;
• posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów w myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca winien wykazać, że:
• dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy muszą spełniać europejski standard emisji spalin minimum EURO – 4, być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerami telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
• dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo - transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
d) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny spełnienia przez wykonawcę (którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) warunków udziału w postępowaniu należy na wezwanie Zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 5 dni następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej stosownie do wymogów art. 9b ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), co najmniej w zakresie odpadów wymienionych w pkt 8 zał. Nr 6 do SWZ;
2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów w myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)
3) wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 4 potwierdzający, że Wykonawca:
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktowej. Pojazdy muszą spełniać europejski standard emisji spalin minimum EURO – 4, być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerami telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
b) dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo - transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ);
Wraz z ofertą powinny zostać złożone:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Dokumenty gwarancji lub poręczenia (oryginał), jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.
2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w gwarancjach bankowych, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Gminy Nowe Piekuty 38 8769 0002 0260 0013 2000 0060 z adnotacją: ”wadium Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VI SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują spełnianie określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zgodnie z SWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: OŚWIADCZENIE wstępne, o którym mowa w Rozdziale VII składa (wraz z ofertą) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach związanych:
1) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.
2) ze zmianą osób reprezentujących strony umowy.
3) z uzasadnioną potrzebą zmiany podwykonawców, którym wykonawca powierzył wykonanie zamówienia.
4) z wystąpieniem okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a są one niezależne od stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 12:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję reproduktora psa rasy bokser, posiadam ładną suczkę rasy bokser - Łomża
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję reproduktora psa rasy bokser, posiadam ładną suczkę rasy bokser. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.