ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PUCHACZÓW ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPuchaczów
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-11-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Puchaczów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-02
 • Numer ogłoszenia643540-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 643540-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.

Gmina Puchaczów: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PUCHACZÓW ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Puchaczów, krajowy numer identyfikacyjny 55014300000, ul. ul. Lubelska  22 , 21013   Puchaczów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817 575 780, e-mail puchaczow@lubelskie.pl, faks 817 575 765.
Adres strony internetowej (URL): www.puchaczow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Urząd Gminy Puchaczów ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PUCHACZÓW ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Puchaczów oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Puchaczowie przy ul. Skoczylasa 83A (teren ZGK) w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. Nr XXIV/349/2016 w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa Lubelskiego 2022” z późniejszymi zmianami i załącznikami, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puchaczów (uchwała Nr XX/133/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia 22 czerwca 2016 r. - Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., poz. 2809), zmienioną uchwałą Nr XXXIX/251/17 Rady Gminy Puchaczów z dnia 29 grudnia 2017 r.(Dz. U. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 692) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/16 Rady gminy Puchaczów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puchaczów oraz uchwałą Nr XXXIX/252/17 Rady Gminy Puchaczów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. 2018 r. , poz. 693) stanowiącą załącznik nr 7 do siwz. 2. Dane charakteryzujące zamówienie: Powierzchnia gminy wynosi 91,7 km2. W skład gminy wchodzi 17 sołectw: Albertów, Bogdanka, Brzeziny, Ciechanki, Ciechanki Kol., Jasieniec, Nadrybie – Dwór, Nadrybie Ukazowe, Nadrybie – Wieś, Ostrówek, Puchaczów, Stara Wieś, Szpica, Turowola, Turowola Kol., Wesołówka, Zawadów. Liczba mieszkańców gminy wynikająca ze złożonych deklaracji wg stanu na dzień 27 września 2018 r. wynosi 4 819 osób. Przewidywana liczba gospodarstw domowych wynikająca z deklaracji wg stanu na dzień 27 września 2018 r. wynosi 1587 ( z tego 1438 gospodarstw domowych prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, a 149 gospodarstw domowych prowadzi nieselektywną zbiórkę odpadów). Wielkość ta jest szacunkowa i będzie na bieżąco aktualizowana na podstawie składanych deklaracji lub zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych. Na terenie gminy Puchaczów obowiązuje system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 3.1 Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów są stosowane pojemniki o pojemności 120 l i 240 l w kolorze zielonym lub czarnym. Pojemniki są zgodne z normą PN-EN 840. 3.2 Do zbierania szkła są stosowane pojemniki o pojemności 120 l i 240 l w kolorze zielonym z napisem „Szkło”. Pojemniki są zgodne z normą PN-EN 840, lub worki z folii LDPE lub HDPE o pojemności 120 l w kolorze zielonym z napisem „Szkło” 3.3 Do zbierania papieru i tektury są stosowane worki z folii LDPE lub HDPE o pojemności 120 l w kolorze niebieskim z napisem „Papier”, o wytrzymałości zapewniającej normalną eksploatację, lub pojemniki w kolorze niebieskim o pojemności 120 l i 240 l z napisem „Papier” . Pojemniki są zgodne z normą PN-EN 840. 3.4 Do zbierania tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych są stosowane worki z folii LDPE lub HDPE o pojemności 120 l w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o wytrzymałości zapewniającej normalną eksploatację lub pojemniki w kolorze żółtym o pojemności 120 l i 240 l z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Pojemniki są zgodne z normą PN-EN 840 3.5 Do zbierania odpadów biodegradowalnych są stosowane worki z folii LDPE lub HDPE o pojemności 120 l w kolorze brązowym z napisem „Bio”, o wytrzymałości zapewniającej normalną eksploatację lub pojemniki w kolorze brązowym o pojemności 120 l i 240 l z napisem „Bio” . Pojemniki są zgodne z normą PN-EN 840. 3.6 Do zbierania popiołu paleniskowego są stosowane worki z folii LDPE lub HDPE o pojemności 120 l w kolorze czarnym, o wytrzymałości zapewniającej normalną eksploatację. 3.7 Worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych (żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 120 l), papieru i tektury (niebieskie z napisem „Papier” o pojemności 120 l), odpadów biodegradowalnych (brązowe z napisem „Bio” o pojemności 120 l) oraz popiołu paleniskowego (czarne o pojemności 120 l) zabezpiecza Wykonawca, przez przekazanie worków właścicielowi nieruchomości w systemie: za każdy odebrany napełniony worek danej frakcji Wykonawca na posesji pozostawia worek pusty .Worki na pierwszą zbiórkę odpadów zbieranych selektywnie: • worki żółte – w ilości 4 000 szt. • worki niebieskie – w ilości 1500 szt. • worki czarne – w ilości 4 000 szt. • worki brązowe – w ilości 500 szt. Wykonawca dostarczy po podpisaniu umowy do Urzędu Gminy Puchaczów. 3.8 W przypadku zgłoszenia przez właściciela nieruchomości lub osoby mające do niej inny tytuł prawny braku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych i szkła, Wykonawca zapewni mieszkańcom możliwość zakupu lub najmu pojemników. Zakup lub najem będzie przedmiotem umowy cywilno-prawnej, pomiędzy Wykonawcą, a właścicielem nieruchomości. Oferowane pojemniki muszą być czyste i estetyczne. Koszt sprzedaży lub najmu pojemników nie może być wliczony w cenę przedmiotu zamówienia i obciąża stronę umowy lub najmu. Przewidywana ilość potrzebnych pojemników to około 50 szt. 4. Zakres zamówienia: 4.1 Odbieranie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Puchaczów oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczącego się w Puchaczowie przy ul. Skoczylasa 83A (teren ZGK). 4.2 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów: 4.2.1 Z zamieszkałych posesji następujące rodzaje odpadów komunalnych 1) zmieszane odpady komunalne (za odpady zmieszane uznawane są odpady niesegregowane oraz odpady, które pozostały po segregacji) 2) odpady zbierane selektywnie z podziałem na następujące frakcje: a) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła c) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali d) odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji e) popiół paleniskowy 3) pozostałe odpady zbierane selektywnie (tzw. odpady problematyczne)- z podziałem na: a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, b) zużyte opony c) chemikalia d) zużyte baterie i akumulatory e) odpady budowlane i rozbiórkowe 4.2.2. Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) następujące rodzaje odpadów komunalnych 1) przeterminowane leki 2) chemikalia 3) zużyte baterie i akumulatory 4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5) zużyte opony 6) meble i inne odpady wielkogabarytowe 7) odpady budowlane i rozbiórkowe 8) odpady zielone 9) odpady biodegradowalne, w tym opakowania ulegające biodegradacji 10) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła 11) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury 12) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali 4.3 Wykonawca realizując zagospodarowanie odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 4.2 jest zobowiązany w całym okresie realizacji zamówienia zapewniać transport i zagospodarowanie: 1) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych i zielonych w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami, w szczególności z: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.); b) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454); c) uchwałą nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”; d) uchwałą nr XX/133/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puchaczów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 2809) zmienioną uchwałą Nr XXXIX/251/17 Rady Gminy Puchaczów z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz. U. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 692) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/16 Rady gminy Puchaczów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puchaczów – załącznik nr 7 do siwz e) uchwałą Nr XXXIX /252/17 Rady Gminy Puchaczów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. , poz. 693) – załącznik nr 7 do siwz f) zasadą bliskości wyrażoną w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach; g) hierarchią postępowania z odpadami wyrażoną w art. 17 i 18 ustawy o odpadach; 2) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 4.2.1. ust.2) i ust.3) 3) w instalacjach przetwarzania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami, w szczególności z zachowaniem zasady bliskości oraz hierarchią postępowania z odpadami. 4.4 Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Przewidywana szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do odebrania i zagospodarowania w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ustalona w oparciu o ilości odpadów odebranych przez przedsiębiorcę w 2018 r. (miesiące I-VIII) i przewidywane ilości odpadów do odebrania w miesiącach IX-XII 2018 r. oraz niewielkie zwiększenie ilości odpadów selektywnie zebranych związane z utworzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 680 Mg b) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury– 25 Mg c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – 90 Mg d) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury – 130 Mg e) odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji –90 Mg f) popiół paleniskowy – 290 Mg g) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 45 Mg h) zużyte opony – 25 Mg i) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory – 2,5 Mg ( 2 Mg chemikaliów, 0,5 Mg zużyte baterie i akumulatory) j) odpady budowlane i rozbiórkowe - 90 Mg k) przeterminowane leki – 0,200 Mg l) odpady zielone – 5 Mg ł) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 11 Mg 4.5 Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych : Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i raz w miesiącu od 1 listopada do 31 marca. Selektywnie zbierane odpady komunalne: a) Papier i tektura odbierane będą przez Wykonawcę raz na trzy miesiące. b) Szkło odbierane będzie przez Wykonawcę raz na trzy miesiące. c) Tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe odbierane będą przez Wykonawcę raz w miesiącu. d) Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i raz w miesiącu od 1 listopada do 31 marca. e) Popiół paleniskowy odbierany będzie przez Wykonawcę raz w miesiącu w sezonie grzewczym ( od października do kwietnia) 4.6. Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w Puchaczowie przy ul. Skoczylasa 83A (teren ZGK) odpady odbierane będą przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin w dni powszednie (w przypadku zgłoszenia w dniu następującym przed dniem lub dniami wolnymi od pracy – 48 godzin liczone będzie od pierwszego dnia następującego po dniu wolnym od pracy) po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika PSZOK (co najmniej 1 raz w miesiącu) 4.7 Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ( tzw. odpadów problematycznych) a) meble i inne odpady wielkogabarytowe - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w 2019 roku 1 raz ( w okresie letnim) zbiórkę tych odpadów z terenu wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Puchaczów w terminach ustalonych harmonogramem w formie wystawek sprzed posesji (z miejsca wystawiania pojemników i worków) b) zużyte opony - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w 2019 roku 1 raz ( w okresie letnim) zbiórkę tych odpadów z terenu wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Puchaczów w terminach ustalonych harmonogramem w formie wystawek sprzed posesji (z miejsca wystawiania pojemników i worków) c) chemikalia i akumulatory Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w 2019 roku - 1 raz (w okresie letnim) odbiór do podstawionych przez siebie specjalistycznych pojemników lub pojazdów ustawionych w 15 punktach na terenie gminy w miejscowościach: Albertów, Bogdanka, Brzeziny, Ciechanki, Ciechanki Kol., Jasieniec, Nadrybie Wieś, Ostrówek, Puchaczów, Stara Wieś, Szpica, Turowola, Turowola Kol., Wesołówka, Zawadów. d) odpady budowlane i rozbiórkowe – Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w 2019 roku 1 raz ( w okresie letnim) odbiór do podstawionych przez siebie specjalistycznych pojemników lub pojazdów ustawionych w 15 punktach na terenie gminy w miejscowościach: Albertów, Bogdanka, Brzeziny, Ciechanki, Ciechanki Kol., Jasieniec, Nadrybie Wieś, Ostrówek, Puchaczów, Stara Wieś, Szpica, Turowola, Turowola Kol., Wesołówka, Zawadów. 4.8. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy do wyposażenia mieszczącego się w Puchaczowie przy ul. Skoczylasa 83A ( teren ZGK) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w niezbędna ilość standardowych oznaczonych kontenerów i pojemników przeznaczonych do zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: 1) pojemnik 240 l zamykany (1 szt.) - na przeterminowane leki 2) pojemnik 60 l lub 50 l ( 1 szt.) zamykany z niewielkim otworem wrzutowym na przeterminowane leki 3) pojemnik 1100 l zamykany (3 szt.) – na chemikalia - na zużyte opony - na odpady zielone 4) kontener KP- 7 – 2 szt. - na meble i inne odpady wielkogabarytowe - na odpady budowlane i rozbiórkowe 5) pojemnik 240 l (zamykany) na baterie i akumulatory 6) pojemnik brązowy 240 l zamykany z napisem „Bio” – 1szt. – na odpady biodegradowalne, w tym opakowania ulegające biodegradacji 7) pojemnik zielony 240 l zamykany z napisem „Szkło” – 1 szt. – na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła 8) pojemnik niebieski 240 l zamykany z napisem „Papier” – 1 szt. – na papier i tekturę, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury 9) pojemnik żółty 240 l zamykany z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- 1 szt. – na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, w tym odpady opakowaniowe z metalu i tworzyw sztucznych Dostarczone przez Wykonawcę pojemniki do PSZOK powinny być estetyczne i czyste, zarówno w środku jak i na zewnątrz. Pojemniki powinny posiadać czytelny opis ich przeznaczenia (właściwy odpad) oraz opis zawierający: nazwę firmy odbierającej odpady i numer telefonu do niej. Wyposażenie PSZOK w pojemniki będzie odbywało się na podstawie umowy użyczenia w ramach składanej oferty. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie. 4.9. Dotyczy Wykonawcy, który w formularzu ofertowym w części B pkt.3 zadeklaruje-oświadczy, że: Przeprowadzi akcje proekologiczną w taki sposób, że: I. Dostarczy dla mieszkańców naklejki na pojemniki z napisem „szkło”. II. Przeprowadzi akcję p. n. „Sprzątanie świata” lub III. Przeprowadzi I i II części w/w akcji proekologicznej I część akcji proekologicznej polegać będzie na dostarczeniu dla mieszkańców naklejek na pojemniki z napisem „szkło” w formacie A5 i o strukturze odpornej na warunki atmosferyczne. Powinny być one dostarczone wszystkim właścicielom nieruchomości podczas rutynowej zbiórki odpadów komunalnych. Wymagana ilość naklejek to około 1500 sztuk. Wzór naklejki wymaga akceptacji pracownika Urzędu Gminy Puchaczów – wskazanego w pkt. 8.6 siwz. jako osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia. II część akcji proekologicznej polegać będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji „Sprzątanie świata” w placówkach oświatowych na terenie Gminy Puchaczów (3 placówki oświatowe – Zespoły Szkół). W akcji weźmie udział około 400 osób. Akcja ma być przeprowadzona we wrześniu 2019 r. (termin ostateczny do uzgodnienia z placówkami) Wykonawca zobowiązany będzie: • zapewnić worki do zbierania odpadów • zapewnić rękawice ochronne dla każdego ucznia, przedszkolaka Punkt 4.9. siwz część I nie dotyczy Wykonawcy, który w formularzu oferty nie zadeklaruje przeprowadzenia I części akcji opisanych w pkt. 4.9. Punkt 4.9. siwz część II nie dotyczy Wykonawcy, który w formularzu oferty nie zadeklaruje przeprowadzenia II części akcji proekologicznych opisanych w pkt. 4.9. Punkt 4.9. siwz nie dotyczy Wykonawcy, który w formularzu oferty nie zadeklaruje przeprowadzenia I i II części akcji opisanych w pkt. 4.9. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie odbierania odpadów. 5.1 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością wskazaną w pkt. 4.5 i 4.7. oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częstotliwością wskazana w pkt. 4.6. 5.2 Wykonawca przestrzega ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu odbioru, o którym mowa w pkt. 7 5.3 Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przewożone odpady przed wysypaniem, rozwianiem lub wyciekiem w trakcie transportu. 5.4 Wykonawca zapewnia, aby wykorzystywane pojazdy dla każdego cyklu załadunek – wyładunek odpadów obsługiwały wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 5.5 Wykonawca zapewnia utrzymanie czystości i porządku w miejscach odbioru odpadów poprzez niedopuszczenie w trakcie realizacji usługi do zanieczyszczenia nieruchomości, chodnika lub jezdni oraz niezwłoczne ( w tym samym dniu) usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku odbierania odpadów. 5.6 Wykonawca ponosi koszty naprawy szkód wyrządzonych w własnej winy lub osób działających w jego imieniu podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych (np. uszkodzenia chodników, ogrodzeń, punktów gromadzenia odpadów, pojemników, itp.) 5.7 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 21:00 (z zastrzeżeniem pkt. 5.14) 5.8 Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego (pisemnie ,faxem lub drogą e-mailową), nie później niż w ciągu 5 dni roboczych (art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokumentację zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości. 5.9 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 120 l i 240 l oraz w workach z folii o pojemności 120 l przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny. 5.10 Wykonawca jest zobowiązany również do odbioru i wywozu tzw. „dostawek” tj. odpadów składowanych w workach, pojemnikach, kartonach itp. Wykonawca odbierze również odpady zebrane selektywnie umieszczone w innych workach niż dostarczone przez Wykonawcę, do czasu dostarczenia właściwych worków. 5.11 Obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów ze zmieszanymi odpadami i mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Ponadto Wykonawca nie może mieszać (odrębne pojazdy podczas odbioru) odpadów zebranych z nieruchomości zamieszkałych z odpadami odebranymi z nieruchomości niezamieszkałych (np. firm, instytucji), oraz odpadów pochodzących z innych gmin. 5.12 Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu protokołów wykonania usługi wg załącznika nr 3 do umowy oraz kart przekazania odpadów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) do miejsc ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia. 5.13 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym oraz niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca wykonujący usługę odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest po jej wykonaniu do ustawienia opróżnionego pojemnika w miejsce wystawienia. 5.14 W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym (pracownikiem Urzędu Gminy Puchaczów – wskazanym w pkt. 8.6 siwz jako osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia) a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów odbioru – taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 5.15 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Telefonicznego Punktu Obsługi Klienta dostępnego w dniach prowadzenia odbioru odpadów z terenu Gminy Puchaczów, w którym mieszkańcy będą mogli zgłosić reklamacje i uwagi dotyczące wykonywania usług; we wskazanych w harmonogramie dniach i godzinach punkt musi być obligatoryjnie dostępny dla mieszkańców (tzn. pełniony będzie stały dyżur telefoniczny) 5.16 Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. Nr XXIV/349/2016 w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa Lubelskiego 2022” z późniejszymi zmianami i załącznikami, tj. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania muszą być zagospodarowane w obrębie regionu Centralno-Wschodniego Województwa Lubelskiego. W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa powyżej, bądź w stanach odbiegających od normalnej eksploatacji, również dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych opisanych w Planie gospodarki odpadami dla Województwa Lubelskiego. W przypadku pozostałych frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 6. Realizacja przedmiotu umowy w zakresie transportu odpadów. 6.1 Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U z 2013 r. poz.122) między innymi posiadać: a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych c) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej d) bazę magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy Puchaczów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny 6.2 Pojazdy Wykonawcy powinny być: a) trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, b) wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników 6.3 Wykonawca zobowiązuje się, aby wykorzystywane pojazdy były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 6.4 Wykonawca wszystkie wykorzystywane pojazdy wyposaży w: a) system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów ; b) czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiające weryfikację tych danych. 7. Harmonogram odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 7.1 Zamawiający w dacie zawarcia umowy przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową. 7.2 Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu (pracownikowi wskazanemu w pkt. 8.6 siwz jako osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia) harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Puchaczów w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. W harmonogramie Wykonawca wskaże numer telefonu oraz dni i godziny funkcjonowania Telefonicznego Punktu Obsługi Klienta. 7.3 Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego. – pracownika wskazanego w pkt. 8.6 jako osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia. 7.4 Zaktualizowany harmonogram sporządza Wykonawca i przekazuje Zamawiającemu do umieszczenia na stronie internetowej www.puchaczow.lubelskie.pl oraz w formie wydruków przekazuje właścicielom nieruchomości w terminie nie przekraczającym 10 dni po akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego. 8. Realizacja przedmiotu umowy w zakresie elektronicznego ewidencjonowania realizacji usługi odbioru odpadów. 8.1 System monitoringu bazujący na GPS. 1) Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy w elektroniczny system monitoringu bazujący na GPS rejestrujący przebieg tras – punkty nie rzadziej niż co 100 m i 30 sekund, 2) dane rejestrowane przez dodatkowe urządzenia rejestrujące opisane w poniższych punktach muszą być w pełni zintegrowane z systemem monitoringu GPS, 3) przesyłanie danych z urządzeń dodatkowych musi być jednoczesny z danymi z systemu monitoringu GPS. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia ( załadunek, wyładunek, identyfikacja, ważenie, rejestracja i inne) muszą być rozszerzone o dokładną datę i czas [ zgodny z uniwersalnym czasem koordynowanym UTC(PL)] oraz współrzędne geograficzne zdarzeń wyznaczone na podstawie systemu GPS. 8.2 Czujnik załadowania/wyładowania odpadów. 1) Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy w czujniki: a. czujnik pozwalający określić lokalizacje pojazdu podczas uruchamiania zasypu, b. czujnik pozwalający określić lokalizacje pojazdu podczas otwierania odwłoka w czasie opróżniania zabudowy śmieciarki z odpadów. 8.3 Wymagania dotyczące transmisji danych: 1) Wykonawca zapewni Zamawiającemu stale pełną informację pozwalającą na pobieranie danych przez oprogramowanie będące w dyspozycji Zamawiającego z usługi internetowej udostępnianej przez Wykonawcę. W szczególności wszelkie parametry połączenia. O ewentualnej zmianie parametrów połączenia Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 2) Dane o zarejestrowanych zdarzeniach powinny być dostępne do pobrania przez oprogramowanie Zamawiającego nie później niż po 5 minutach od zarejestrowania zdarzenia. 3) Wszelkie dane musza być dostępne do pobrania przez oprogramowanie Zamawiającego przez co najmniej 30 dni od momentu zarejestrowania. 4) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu Zamawiającego do danych GPS, który jest spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, jak np. awaria urządzeń Zamawiającego, brak dostępu serwera Zamawiającego do sieci Internet. 8.4 Wykonawca obowiązany jest utrzymywać w pełnej sprawności urządzenia rejestrujące prace pojazdów tj. systemy GPS tak, aby wykonanie każdej usługi odbioru odpadów z nieruchomości zostało przez nie zarejestrowane. 9. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. 9.1 Wykonawca zobowiązany jest do osiągania poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 2412) 10. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem. 10.1 Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sporządzonych zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania, o których mowa powyżej w formie papierowej lub elektronicznej. 10.2 Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa (ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.). Zamawiający wymaga sporządzenia zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego. Zbiorcze karty przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy i w następnym miesiącu dostarcza do Zamawiającego jako obligatoryjny załącznik do faktury VAT. 10.3 Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu protokołów wykonania usługi wg załącznika nr 3 do umowy. Protokół taki sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy i w następnym miesiącu dostarcza do Zamawiającego jako obligatoryjny załącznik do faktury VAT. 10.4 Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywanie dokumentacji pomiarów do wglądu dla Zamawiającego przez okres trwania umowy i przekazywanie ich skanów na żądanie Zamawiającego. W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Wymóg ten dotyczy tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. 11. Podwykonawstwo. 11.1 Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. 11.2 Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (o ile są znane). 11.3 W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać – o ile będą znane- nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje usług. 11.4 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia 12. Zatrudnianie pracowników. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. czynności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców- wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. 13. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania: 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia / sprzątania i usługi ekologiczne, 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90500000-2
90511000-2
90512000-9
90513100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: - wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1454), prowadzonego przez Wójta Gminy Puchaczów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, - posiadanie wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem art. 233 ustawy o odpadach lub ważnego zezwolenia na transport odpadów wydanego na podstawie przepisów dotychczasowych w zakresie wszystkich odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu Załącznik nr 2A
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie warunku wykonawca musi wykazać, że - W okresie ostatnich 3 lat, świadczył usługi (ciągłość usługi w ciągu roku/ 12 kolejnych miesięcy) w zakresie odbierania łącznej masy odpadów komunalnych co najmniej 1100 Mg (w ciągu roku /12 kolejnych miesięcy) Ocena spełnienia tego warunku na podstawie dołączonego do oferty wykazu zrealizowanych usług (załącznik Nr 5) Oraz W celu spełnienia warunku wykonawca musi dysponować: 1. co najmniej dwoma zarejestrowanymi, posiadającymi aktualne badania techniczne dopuszczone do ruchu pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, posiadające konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów i minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady (pojazdy bezpylne) wyposażone w: a) system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie oraz weryfikację danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, b) urządzenia techniczne, umożliwiające załadunek odpadów na pojazd, c) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 2. co najmniej dwoma zarejestrowanymi, posiadającymi aktualne badania techniczne dopuszczone do ruchu pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, posiadające konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów i minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady (pojazdy bezpylne) wyposażone w: a) system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie oraz weryfikację danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, b) urządzenia techniczne, umożliwiające załadunek odpadów na pojazd, c) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 3. co najmniej jednym zarejestrowanym, posiadającym aktualne badania techniczne dopuszczonym do ruchu pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, posiadający konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów i minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady (pojazd bezpylny) wyposażony w: a) system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie oraz weryfikację danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, b) urządzenia techniczne, umożliwiające załadunek odpadów na pojazd, c) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 4. co najmniej jednym zarejestrowanym, posiadającym aktualne badania techniczne dopuszczonym do ruchu pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne, w tym na drogi gminne nieutwardzone o szerokości do 3 m, posiadający konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów i minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady (pojazd bezpylny) wyposażony w: a) system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie oraz weryfikację danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, b) urządzenia techniczne, umożliwiające załadunek odpadów na pojazd, c) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Ocena spełnienia tego warunku na podstawie dołączonego do oferty wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (załącznik nr 6).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zakres przedstawianych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale 5 pkt. 5.3.2. siwz. 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Zakres w/w dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale 5 pkt. 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.2.4 siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 i 3 powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291z późn.zm). 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 3 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 20,00
Przeprowadzenie akcji proekologicznej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do: 1) ceny jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą równicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, b) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, o kwotę stanowiącą różnicę miedzy nowo obowiązującą opłatą 2) terminu jest dopuszczalna w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję wróżbity - Józefów
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania24-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję wróżbity. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI