ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH OD WŁAŚCICIELI...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I TERENIE GMINY RZEPIN
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzepin
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-07-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Rzepin
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-02
 • Numer ogłoszenia557060-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 557060-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Gmina Rzepin: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I TERENIE GMINY RZEPIN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
50%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzepin, krajowy numer identyfikacyjny 21096683000000, ul. Plac Ratuszowy  1 , 69-110  Rzepin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7596292 w. 36, , e-mail rzagrobelny@rzepin.pl, kkomar@rzepin.pl, faks 95 7596478.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rzepin.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rzepin.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I TERENIE GMINY RZEPIN
Numer referencyjny: RIZP.271.9.2020.KK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i terenie gminy Rzepin. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 następujące części: 1) Część I – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i terenie gminy Rzepin 2) Część II - Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w pojemniki oraz worków do odpadów segregowanych i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z Cmentarzy Komunalnych w Rzepinie i Kowalowie, OSP Rzepin, budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie , w okresie sezonu letniego (lipiec, sierpień) z Jeziora Długie w Rzepinie, boisk sportowych oraz Świetlic Wiejskich Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub dwie części (Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. 1) Część I – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i terenie gminy Rzepin, obejmująca m. in.: a) Zmieszane niesegregowanych odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zgromadzone w workach, pojemnikach lub kontenerach usytuowanych przy nieruchomościach zamieszkałych. b) Segregowane (gromadzone w workach, pojemnikach lub urządzeniach w sposób selektywny) o podanych poniżej rodzajów odpadów: i. papier i tektura (kod 20 01 01, 15 01 01), ii. szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), iii. tworzywa sztuczne (kody 20 01 39, 15 01 02), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), metal (kod 20 01 40, 15 01 04) iv. odpadów ulegających biodegradacji – kod 20 01 08, oraz v. odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon, ceramicznych odpadów sanitarnych wystawianych przez mieszkańców podczas tzw. akcji wystawka,. Podmiot odbierający odpady z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzepin zobowiązany jest do przekazywania wszystkich odebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do Celowego Związku Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, a w przypadku awarii instalacji regionalnej lub gdy instalacja regionalna nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, do zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego zgodnie z uchwałą nr XIX/185/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku (i jej późn. zm.). Opis przedmiotu zamówienia określa Część I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio załączniki Nr 5 do SIWZ. 2) Część II - Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w pojemniki oraz worków do odpadów segregowanych i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z Cmentarzy Komunalnych w Rzepinie i Kowalowie, OSP Rzepin, budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie , w okresie sezonu letniego (lipiec, sierpień) z Jeziora Długie w Rzepinie, boisk sportowych oraz Świetlic Wiejskich obejmująca m. in.: a) Zmieszane niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zgromadzone w workach, pojemnikach lub kontenerach usytuowanych przy nieruchomościach zamieszkałych. b) Segregowane (gromadzonych w workach, pojemnikach lub urządzeniach w sposób selektywny) o podanych poniżej rodzajów odpadów: i. papier i tektura (kod 20 01 01, 15 01 01), ii. szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), iii. tworzywa sztuczne (kody 20 01 39, 15 01 02), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), metal (kod 20 01 40, 15 01 04) iv. odpadów ulegających biodegradacji – kod 20 01 08. Zakres przedmiotu zamówienia (tej części) został podzielony na 3 zadania. Podmiot odbierający odpady z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzepin zobowiązany jest do przekazywania wszystkich odebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do Celowego Związku Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, a w przypadku awarii instalacji regionalnej lub gdy instalacja regionalna nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, do zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego zgodnie z uchwałą nr XIX/185/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku (i jej późn. zm.). Opis przedmiotu zamówienia określa Część II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio załączniki Nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90500000-2
90511000-2
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dotyczy Części I i Części II zamówieniaZamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli:a) Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Burmistrza Rzepina, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzepin wszystkich rodzajów odpadów będących przedmiotem usługib) Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 797 z późn. zm.) lub wpis do rejestru w Bazie Danych o Odpadach (BDO)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że I. Należycie wykonali lub wykonują, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie a) dot. Części I zamówienia - co najmniej jedną usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w sposób ciągły przez okres minimum 11 miesięcy w ilości nie mniejszej niż 1500 MG/rok.b) dot. Części II zamówienia - co najmniej jedną usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w sposób ciągły przez okres minimum 11 miesięcy w ilości nie mniejszej niż 100 MG/rok.II. dysponują co najmniej:a) dot. Części I zamówienia:i. minimum dwoma samochodami specjalistycznymi o pojemności co najmniej 12 m3, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 60 L, 120 L, 1100 L i worków zabezpieczonych przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – do realizacji usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnychii. minimum jednym samochodem specjalistycznym do transportu kontenerów o pojemności 7 – 10 m³– do realizacji usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,iii. minimum jednym samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników lub jednym urządzeniem przenośnym przeznaczonym do tych czynności – do realizacji usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnychiv. minimum dwoma samochodami specjalistycznymi do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki – do realizacji usługi odbioru odpadów zbieranych selektywniev. minimum jednym samochodem specjalistycznym - samochód ciężarowy o pojemności załadunkowej min. 6,5 m3, do zbiórki odpadów wielkogabarytowych umożliwiający bezpieczny ich załadunek – do realizacji usługi odbioru odpadów wielkogabarytowychb) dot. Części II zamówienia:i. minimum jednym samochodem specjalistycznym o pojemności co najmniej 12 m3, przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 120 L, 240l, 1100 L i worków zabezpieczonych przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – do realizacji usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,ii. minimum jednym samochodem specjalistycznym do transportu kontenerów o pojemności 7 – 10 m³– do realizacji usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,iii. minimum jednym samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników lub jednym urządzeniem przenośnym przeznaczonym do tych czynności – do realizacji usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,iv. minimum jednym samochodem specjalistycznym do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki – do realizacji usługi odbioru odpadów zbieranych selektywnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Uwaga: w przypadku gdy Zamawiający może uzyskać dokument dotyczący Wykonawcy za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Burmistrza Rzepina, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzepin wszystkich rodzajów odpadów będących przedmiotem usługi 2) aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 797 z późn. zm.) lub obowiązujące zezwolenie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej; lub wpis do rejestru w Bazie Danych o Odpadach (BDO); 3) wykaz usług (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowne jak i warunki dokonania zmian określa projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ (odrębny dla Części I § 11. i Części II zamówienia § 12). Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Gminy w Rzepinie z siedzibą: Plac Ratuszowy 1 69-110 Rzepin, tel. 95 759 62 85, fax. 95 759 64 78; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rzepinie jest Pan Robert Józefowicz, email: iod@itmediagroup.pl ; 3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I TERENIE GMINY RZEPIN”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Wykonawca posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Wykonawcy nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i terenie gminy Rzepin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i terenie gminy Rzepin, obejmująca m. in.: a) Zmieszane niesegregowanych odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zgromadzone w workach, pojemnikach lub kontenerach usytuowanych przy nieruchomościach zamieszkałych. b) Segregowane (gromadzone w workach, pojemnikach lub urządzeniach w sposób selektywny) o podanych poniżej rodzajów odpadów: i. papier i tektura (kod 20 01 01, 15 01 01), ii. szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), iii. tworzywa sztuczne (kody 20 01 39, 15 01 02), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), metal (kod 20 01 40, 15 01 04) iv. odpadów ulegających biodegradacji – kod 20 01 08, oraz v. odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon, ceramicznych odpadów sanitarnych wystawianych przez mieszkańców podczas tzw. akcji wystawka,. Podmiot odbierający odpady z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzepin zobowiązany jest do przekazywania wszystkich odebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do Celowego Związku Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, a w przypadku awarii instalacji regionalnej lub gdy instalacja regionalna nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, do zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego zgodnie z uchwałą nr XIX/185/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku (i jej późn. zm.). Opis przedmiotu zamówienia określa Część I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio załączniki Nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-08-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
akcja wystawka 20,00
akcja edukacyjna – materiały informacyjne 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w pojemniki oraz worków do odpadów segregowanych i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z Cmentarzy Komunalnych w Rzepinie i Kowalowie, OSP Rzepin, budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie , w okresie sezonu letniego (lipiec, sierpień) z Jeziora Długie w Rzepinie, boisk sportowych oraz Świetlic Wiejskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w pojemniki oraz worków do odpadów segregowanych i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z Cmentarzy Komunalnych w Rzepinie i Kowalowie, OSP Rzepin, budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie , w okresie sezonu letniego (lipiec, sierpień) z Jeziora Długie w Rzepinie, boisk sportowych oraz Świetlic Wiejskich obejmująca m. in.: a) Zmieszane niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zgromadzone w workach, pojemnikach lub kontenerach usytuowanych przy nieruchomościach zamieszkałych. b) Segregowane (gromadzonych w workach, pojemnikach lub urządzeniach w sposób selektywny) o podanych poniżej rodzajów odpadów: i. papier i tektura (kod 20 01 01, 15 01 01), ii. szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), iii. tworzywa sztuczne (kody 20 01 39, 15 01 02), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), metal (kod 20 01 40, 15 01 04) iv. odpadów ulegających biodegradacji – kod 20 01 08. Zakres przedmiotu zamówienia (tej części) został podzielony na 3 zadania. Podmiot odbierający odpady z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzepin zobowiązany jest do przekazywania wszystkich odebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do Celowego Związku Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, a w przypadku awarii instalacji regionalnej lub gdy instalacja regionalna nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, do zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego zgodnie z uchwałą nr XIX/185/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku (i jej późn. zm.). Opis przedmiotu zamówienia określa Część II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio załączniki Nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
termin płatności faktur 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 50,00 kWp na dachu - Leszno Dolne
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania01-03-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 50,00 kWp na dachu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI