Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-01-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Dróg Opole
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-20
 • Numer ogłoszenia500887-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500887-N-2020 z dnia 2020-01-20 r.

Miejski Zarząd Dróg Opole: Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg Opole, krajowy numer identyfikacyjny 53054601300000, ul. Firmowa  1 , 45-594  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4697413, , e-mail sekretariat@mzd.opole.pl, , faks 77 469 74 02.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.opole.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.opole.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.opole.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Opolu, ul. Firmowa 1, piętro 2 pokój 213 (sekretariat)
Adres:
Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Firmowa 1 45-594 Opole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021
Numer referencyjny: NP.260.03.2020.P
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020-2021, celem zapewnienia utrzymania czystości poprzez opróżnianie koszy ulicznych, oraz transport i usuwanie odpadów. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania, najmu i bieżącego utrzymania koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020-2021, poprzez realizację usług, t.j.: 1) Opróżnianie koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego wraz z oczyszczeniem powierzchni w promieniu 3 m od miejsca ich usytuowania (odpady mieszane), 2) Opróżnianie koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego wraz z oczyszczeniem powierzchni w promieniu 3 m od miejsca jego usytuowania (odpady segregowane), 3) Opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie (mycie, zmywanie grafitti, odklejanie naklejek i innych zabrudzeń stałych, dezynfekcja, naprawa, konserwacja) koszy ulicznych stanowiących własność Wykonawcy wraz z oczyszczeniem powierzchni w promieniu 3 m od miejsca ich usytuowania, 4) Opróżnianie koszy na odchody zwierzęce wraz z oczyszczeniem powierzchni w promieniu 3 m od miejsca ich usytuowania, 5) Mycie, zmywanie grafitti, odklejanie naklejek i innych zabrudzeń stałych, dezynfekcja, naprawa, konserwacja koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego, 6) Uzupełnianie wkładów koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego, 7) Opróżnianie i najem pojemników 120 l stanowiących własność Wykonawcy, 8) Opróżnianie i najem pojemników 240 l stanowiących własność Wykonawcy, 9) Opróżnianie i najem pojemników 1100 l stanowiących własność Wykonawcy, 10) Ustawienie nowych lub przeniesienie koszy ulicznych będących własnością zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy z pierwotnych lokalizacji w miejsca wskazane przez Zamawiającego bez względu na rodzaj kosza, na odległość powyżej 20m, 11) Demontaż kosza ulicznego będącego własnością zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy bez względu na rodzaj kosza, 12) Rozpoczęcia realizacji usług interwencyjnych na określonych przez Zamawiającego miejscach w zaproponowanym i podanym w formularzu ofertowym czasie w minutach, od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o zaistniałym zapotrzebowaniu. Do zadań w zakresie powyższego utrzymania należy: 1) Oddanie Zamawiającemu do używania (najmu) pojemników na śmieci o pojemności 120, 240 i 1100 litrów w okresie trwania umowy, ich ustawianie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Opole, na czas określony przez Zamawiającego z przeznaczeniem na stałe odpady miejskie w zamian za określony czynsz najmu, utrzymanie ww. pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym lub, jeśli zaistnieje taka konieczność, ich wymiana na nowe. 2) Oddanie Zamawiającemu do używania (najmu) pojemników na śmieci o pojemności nie mniejszej niż 50 litrów w okresie trwania umowy, ich ustawianie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Opole przez czas określony przez Zamawiającego z przeznaczeniem na stałe odpady miejskie w zamian za określony czynsz najmu, utrzymanie ww. pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym lub, jeśli zaistnieje taka konieczność, ich wymiana na nowe. 3) Opróżnianie tj. usuwanie odpadów komunalnych stałych z pojemników ulicznych stanowiących własność Gminy Opole jak i pojemników wynajmowanych przez Zamawiającego od Wykonawcy i transport na składowisko odpadów, mycie koszy ulicznych i dezynfekcja koszy zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych i prawa miejscowego (uchwała nr LVIII/1137/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola Rozdział 3. § 11 ust.4 kosze uliczne utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję nie rzadziej niż raz na kwartał) przy użyciu własnych materiałów Wykonawcy. 4) Doraźnie na dodatkowe zlecenie Zamawiającego w przypadku czasowego ustawienia pojemników na śmieci w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i ich opróżniania lub zwiększenia częstotliwości opróżniania pojemników na śmieci, już ustawionych w całym okresie trwania umowy (np. z uwagi na obchodzenie świąt, uroczystości rocznicowych, imprez, plenerowych koncertów itp.). 5) Utrzymanie porządku i czystości wokół wszystkich wskazanych w umowie pojemników na śmieci 6) Codzienne (od poniedziałku do piątku) informowanie Zamawiającego do godz. 10.00 (raport codzienny - zał. nr 10 do SIWZ) o wykonanych pracach w dniu poprzednim, a w przypadku prac wykonanych w dni wolne od pracy oraz w dni świąteczne w następnym dniu roboczym. Częstotliwość i pora składania raportu mogą ulec zmianie na wniosek stron, w uzasadnionych przypadkach. Obowiązki Wykonawcy. 1) Pożądane przez Zamawiającego jest aby Wykonawca dysponował zapleczem technicznym umożliwiającym prawidłową realizację powierzonych do wykonania zadań oraz zapewnić łączność z osobą nadzorującą prace w celu szybkiego reagowania w godz. 5.00 – 22.00. Szczegóły zaplecza technicznego (potencjału Wykonawcy do realizacji zadania): określa załącznik nr 7. 2) Pożądane przez Zamawiającego jest aby podczas realizacji zamówienia Wykonawca dysponował: a) 2 samochodami ciężarowymi spełniającymi wymogi min. normy Euro 5 o ładowności max. 3,5t wyposażonymi w GPS, oraz w zabezpieczenie skrzyni przed wywiewaniem śmieci /zabudowa, siatka itp./, b) 1 samochodem wyposażonym w HDS do załadunku i przewozu koszy, c) 1 samochód do załadunku i przewozu pojemników o poj. 120l, 240 i 1100l; d) 2 pracownikami zatrudnionymi na umowę o prace wykonujących pracę kierowców samochodów przeznaczonych do opróżniania koszy, wyposażonych w telefony komórkowe umożliwiające kontakt z bazą i Zamawiającym, e) 2 pracownikami zatrudnionymi na umowę o prace wykonujących pracę pomocnika kierowcy, f) obsada zmiany dziennej (6.00-22.00) musi składać się z kierowcy i pomocnika. Samochody przeznaczone do realizacji prac muszą być czyste, estetyczne i sprawne technicznie, ponadto muszą posiadać dobrze widoczne logo Wykonawcy z czytelnym nr telefonu. Najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem realizacji prac Wykonawca zaktualizuje wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji umowy stanowiący załącznik nr 7. Każdorazowa zmiana sprzętu przeznaczonego do realizacji prac wymaga aktualizacji załącznika nr 7. 3) Wykonawca zobowiązany jest dysponować koszami fabrycznie nowymi w ilości min. 220 szt. oraz z lokalizacjach – zgodnie z załącznikiem nr 8 (oprócz koszy będących własnością MZD w Opolu, a także niezbędny zapas do uzupełnienia skradzionych lub zniszczonych, ustawienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wynajęcia ich Zamawiającemu w okresie objętym umową. Na wszystkich wynajętych koszach należy umieścić oznakowanie identyfikacyjne z logo i nr telefonu firmy wykonującej usługę opróżniania. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać kosze o pojemności nie mniejszej niż 50 l. Zarówno kosze stanowiące własność Zamawiającego (1009 szt.) jak i kosze będące własnością Wykonawcy (min. 220 szt.) będą opróżniane zgodnie z załącznikiem nr 8. 4) Wkłady do koszy 50 litrów zapewni Wykonawca. 5) Wykonawca zobowiązany jest dysponować pracownikami przewidzianymi do bezpośredniej realizacji prac, w liczbie gwarantującej realizację zamówienia zgodnie z umową. Pracownicy muszą być ubrani w estetyczne, czyste ubrania z dobrze widocznym logo Wykonawcy. 6) Wykonawca powinien prowadzić wewnętrzną kontrolę prawidłowego wykonania prac określonych w umowie. 7) Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o posiadaniu nowych koszy stanowiących jego własność w ilości min. 220 sztuk o poj. min 50 l oraz zgłosi gotowość do ich montażu w terminie ustalonym przez Zamawiającego Okresy realizacji zamówienia. 1) Opróżnianie i eksploatacja koszy i koszy na odchody zwierzęce wykazanych w załączniku nr 9 w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. 2) Interwencyjne opróżnianie koszy i koszy na odchody zwierzęce w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. 3) Przestawianie koszy w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. 4) Mycie koszy i koszy na odchody zwierzęce w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. Szczegółowe zadania Wykonawcy w zakresie opróżniania i eksploatacji koszy. Informacje podstawowe. Opróżnianie koszy i koszy na odchody zwierzęce realizowane będzie zgodnie z częstotliwościami oraz w terminach określonych w załączniku nr 9. Usługi związane z opróżnianiem koszy winne być wykonywane w godzinach od 5.00 do 14.00. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie usługi opróżniania koszy w godzinach nocnych nie częściej jednak, niż trzy razy w tygodniu i każdorazowo po uzgodnieniu z Zamawiającym. Prace przygotowawcze. Wykonawca w ramach prac przygotowawczych najpóźniej w nocy z 28 lutego 2020r. na 1 marca 2020r. zamontuje fabrycznie nowe, zaakceptowane przez Zamawiającego kosze na śmieci w ilości 220 szt. Prace odbywać się będą przy udziale Zamawiającego, a ich wykonanie zostanie potwierdzone protokołem odbioru prac przygotowawczych, będącym jednocześnie protokołem przekazania koszy do eksploatacji. Lokalizacje wszystkich koszy na ulicach miasta Opola zawiera załącznik nr 8. Prace opróżniania koszy i koszy na odchody zwierzęce obejmują: a) opróżnienie /usunięcie/ całej zawartości kosza w tym również usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się pod wkładem oraz zdeponowanie odpadów bezpośrednio na samochodzie lub w worku, b) umieszczanie w koszu wkładu metalowego w sposób niepowodujący jego wystawania powyżej betonowej krawędzi kosza, c) utrzymanie czystości w promieniu 3 metrów od kosza lub kosza na odchody zwierzęce, d) w przypadku koszy metalowych wyposażonych w zamki, każdorazowo po ich opróżnieniu zamykanie koszy na zamek w sposób uniemożliwiający jego otworzenie przez osoby trzecie, e) bieżący wywóz zanieczyszczeń pochodzących z ww. prac oraz ich unieszkodliwienie. Codzienne prace eksploatacyjne obejmują: a) stałe kontrolowanie prawidłowego rozmieszczenia koszy; W przypadku stwierdzenia przestawienia kosza przez osoby trzecie, tj. stwierdzenie: - przestawienia kosza na chodnik o szerokości mniejszej niż 1,5 m, w sposób, uniemożliwiający bezproblemowy ruch pieszych /dopuszcza się ustawienie kosza na terenie zieleni przyległym do chodnika po uprzednim ustaleniu z Działem Utrzymania Zieleni i Czystości MZD w Opolu, - przestawienia kosza na teren zieleni, - przestawienia kosza na tzw. bezpiecznik – w odległości mniejszej niż 0,5m od krawędzi jezdni, - przestawienia kosza w sposób uniemożliwiający dostęp do włącznika zmiany świateł, - przestawienia kosza w światło przejścia dla pieszych, - przestawienia kosza w obręb oznakowanej powierzchni SPP w sposób uniemożliwiający swobodne parkowanie /dopuszcza się ustawienie kosza w sąsiedztwie parkometru/, - przestawienia kosza na ścieżce rowerowej lub w odległości mniejszej niż 1m od linii oddzielających ścieżkę rowerową od chodnika, - przestawienia kosza w obręb oznaczonymi „kopertami” miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o powyższym fakcie. W przypadku gdy odległość jest mniejsza niż 20 metrów Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do bezpłatnego przestawienia kosza na poprzednie miejsce. b) stałe kontrolowanie dostępności koszy i koszy na odchody zwierzęce: W przypadku stwierdzenia niedostępnych dla przechodniów koszy i koszy na odchody zwierzęce /np.: kosze i kosze na odchody zwierzęce zasypane pryzmowanym śniegiem, ustawione poza odśnieżonym ciągiem pieszym, znajdujące się w obrębie wygrodzonego terenu budowy/, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić powyższe w celu czasowego wyłączenia ich z eksploatacji lub czasowego przemieszczenia na pozostałe trasy. Wszelkie zgłoszenia należy wykonywać telefonicznie, e-mailem lub faxem niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości uniemożliwiających prawidłową realizację zadań. W piśmie należy podać datę i godzinę stwierdzenia nieprawidłowości oraz określić czego nieprawidłowości dotyczą. c) stały monitoring stanu technicznego koszy i koszy na odchody zwierzęce, a także zamków i zawiasów w koszach metalowych; W przypadku stwierdzenia uszkodzeń uniemożliwiających prawidłową eksploatację Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić powyższe. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonać naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów na własny koszt w przypadku koszy stanowiących własność Wykonawcy i na koszt Zamawiającego, w przypadku koszy stanowiących jego własność. d) stałe kontrolowanie stanu technicznego wkładów oraz ich obecności w koszach; Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia należytego stanu technicznego (tj. stan nie gorszy, niż wynikający z normalnego zużycia) wkładów przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o braku wkładu lub stwierdzeniu, iż stan techniczny wkładu uniemożliwia prawidłową eksploatacje kosza. W przypadku zniszczenia wkładu przekraczającego normalne zużycie lub kradzieży Wykonawca wymieni dany wkład na nowy. Wkłady dostarcza Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do uzupełnienia brakującego wkładu. e) stałe kontrolowanie obecności oznakowań koszy i koszy na odchody zwierzęce; W przypadku stwierdzenia braku lub słabej czytelności oznakowań, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić powyższe Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, w którym Zamawiający dokona ponownego oznakowania. f) stałe kontrolowanie estetyki koszy i koszy na odchody zwierzęce; Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia powierzchni koszy lub koszy na odchody zwierzęce plakatami, ulotkami, graffiti itp. oraz wyczyścić zanieczyszczone powierzchnie na własny koszt w przypadku koszy stanowiących własność Wykonawcy i na koszt Zamawiającego, w przypadku koszy stanowiących jego własność. Zabrania się składowania worków z zanieczyszczeniami w pasach dróg. Zakończenie prac: Wykonawca dokona usunięcia własnych koszy maksymalnie do godziny 23:59 dnia 28 luty 2021r. Zamawiający dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, rozpoczęcie prac związanych z usuwaniem koszy od dnia 22 lutego 2021r. Prace te prowadzone będą tylko po akceptacji ze strony Zamawiającego na zasadach określonych przez Zamawiającego w zależności od ustaleń z nowym Wykonawcą. Zakończenie prac eksploatacyjnych zostanie dokonane protokolarnie z podaniem liczby koszy należących do Wykonawcy. Przestawianie koszy: Informacje podstawowe: Prace przestawiania koszy i ich transport na odległość większą niż 20m realizowane będą na podstawie pisemnego zlecenia, w terminach określanych każdorazowo przez Zamawiającego. Prace płatne będą zgodnie ze stawkami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 11. Prace zlecane będą e-mailem lub faxem. W przypadkach szczególnych przedstawiciel Zamawiającego poleci wykonanie prac telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne każdorazowo zostanie potwierdzone e-mailem lub faxem. Zamawiający dla danego rejonu nie będzie zlecał więcej niż przestawienie 10 koszy na dobę. Zlecenie większej liczby koszy do przestawienia w ciągu jednej doby może się odbywać tylko po uzgodnieniu z Wykonawcą. Prace przestawiania koszy obejmują: - załadunek przy użyciu HDS na pojazd samochodowy, - transporcie powyżej 20m - ustawienie koszy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i terminie. Teren po usuniętym koszu należy doczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. W przypadku zaistnienia konieczności czasowego przestawienia - usunięcia koszy powyżej 20 m ze wskazanej strefy na czas trwania uroczystości, imprez masowych itp. oraz ich ponownego ustawienia Zamawiający zapłaci jedynie za jednokrotne przestawienie zgodnie ze stawką określoną w załączniku nr 11. O wszelkich uszkodzeniach zarówno koszy jak i nawierzchni powstałych w trakcie realizacji prac należy niezwłocznie informować Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej. Termin wykonania: Termin wykonania prac określony w zleceniu będzie nie krótszy niż 48 godzin od momentu ich zlecenia. Realizacja prac w innych warunkach czasowych jest możliwa po uzgodnieniach z Wykonawcą. Warunki odbioru: Wykonawca po zrealizowaniu zlecenia ma obowiązek zgłosić wykonanie prac i może uczestniczyć w ich odbiorze. Podstawą do rozliczeń właściwie wykonanych prac jest protokół odbioru sporządzany przez Zamawiającego. Demontaż koszy. Informacje podstawowe: Prace demontowania koszy i ich transport realizowane będą na podstawie pisemnego zlecenia, w terminach określanych każdorazowo przez Zamawiającego. Prace płatne będą zgodnie ze stawkami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 11. Prace zlecane będą e-mailem lub faxem. W przypadkach szczególnych przedstawiciel Zamawiającego poleci wykonanie prac telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne każdorazowo zostanie potwierdzone e-mailem lub faxem. Prace demontowania koszy obejmują: - załadunek przy użyciu HDS na pojazd samochodowy, - transporcie powyżej 20m (w miejsce magazynowe wskazane przez Zamawiającego) Teren po usuniętym koszu należy doczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. O wszelkich uszkodzeniach zarówno koszy jak i nawierzchni powstałych w trakcie realizacji prac należy niezwłocznie informować Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej. Termin wykonania: Termin wykonania prac określony w zleceniu będzie nie krótszy niż 48 godzin od momentu ich zlecenia. Realizacja prac w innych warunkach czasowych jest możliwa po uzgodnieniach z Wykonawcą. Warunki odbioru: Wykonawca po zrealizowaniu zlecenia ma obowiązek zgłosić wykonanie prac i może uczestniczyć w ich odbiorze. Podstawą do rozliczeń właściwie wykonanych prac jest protokół odbioru sporządzany przez Zamawiającego. Interwencyjne opróżnianie koszy i koszy na odchody zwierzęce. Informacje podstawowe: Prace interwencyjnego opróżniania koszy i koszy na odchody zwierzęce realizowane będą poza aktualnie obowiązującymi terminami opróżnień, w przypadku nieprzewidzianego wcześniej pełnego zapełnienia kosza, lub koszy na odchody zwierzęce. Prace zlecane będą e-mailem lub faxem. W przypadkach szczególnych przedstawiciel Zamawiającego poleci wykonanie prac telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne każdorazowo zostanie potwierdzone faxem. Prace będą płatne zgodnie ze stawkami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 11. Prace interwencyjnego opróżniania koszy lub koszy na odchody zwierzęce obejmują: - opróżnienie /usunięcie/ całej zawartości kosza lub kosza na odchody zwierzęce w tym również usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się pod wkładem oraz zdeponowanie odpadów bezpośrednio na samochodzie, - umieszczanie w koszu wkładu metalowego w sposób niepowodujący jego wystawania powyżej betonowej krawędzi kosza, - utrzymanie czystości w promieniu 3 metrów od kosza lub koszy na odchody zwierzęce, - w przypadku koszy metalowych wyposażonych w zamki, każdorazowo po ich opróżnieniu zamykanie koszy na zamek w sposób uniemożliwiający jego otworzenie przez osoby trzecie, - bieżący wywóz zanieczyszczeń pochodzących z ww. prac i ich unieszkodliwienie. Termin wykonania: Zlecone prace należy wykonać w na podstawie zadeklarowanej ilości minut, jakie Wykonawca poda w Formularzu Oferty. Warunki odbioru: Wykonawca po zrealizowaniu zlecenia ma obowiązek zgłosić wykonanie prac i może uczestniczyć w ich odbiorze. Podstawą do rozliczeń właściwie wykonanych prac jest protokół odbioru sporządzany przez Zamawiającego. Mycie koszy i koszy na odchody zwierzęce. Informacje podstawowe: Prace zlecane będą pisemnie z podanym zakresem i terminem wykonania. Maksymalny zakres zlecenia nie będzie większy niż umycie łącznie 30 szt. koszy i koszy na odchody zwierzęce na dobę. Zlecenie większego zakresu może się odbywać tylko po uzgodnieniu z Wykonawcą. Termin wykonania prac może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego w związku z obiektywnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminową realizację prac. Wykonawca zobowiązany jest dysponować myjką ciśnieniową w ilości minimum 1 szt. na następujących parametrach technicznych: - ciśnienie powyżej 100bar, - temperatura wody powyżej 80 stopni C, - długość węży min. 40m, - końcówki tworzące wachlarzowy i wirujący strumień wody. Środki do mycia muszą być biodegradowalne, nie szkodliwe dla środowiska, usuwające osady komunikacyjne, osady pokonsumpcyjne oraz inne zabrudzenia. Prace mycia koszy i koszy na odchody zwierzęce obejmują: Prace polegają na umyciu wodą o temperaturze powyżej 80 stopni Celsjusza z dodatkiem biodegradowalnego środka wskazanej w zleceniu liczby koszy i koszy na psie odchody zlokalizowanych na terenie miasta Opola. Dysza urządzenia powinna być skierowana na myty element w odległości gwarantującej nienaruszalność powierzchni. Przez umycie należy rozumieć usunięcie osadów komunikacyjnych, osadów pokonsumpcyjnych oraz innych zabrudzeń z wyznaczonych w zleceniu koszy i koszy na odchody zwierzęce. Wykonawca ma obowiązek usunięcia zanieczyszczeń /piach, butelki, pety, papier, folia, itp./ znajdujących się pod wkładem kosza oraz z bezpośredniego otoczenie kosza /3 metry/, a następnie ich wywóz i unieszkodliwienie. Po stronie Wykonawcy leży zaopatrzenie w wodę, energię oraz inne media niezbędne do realizacji zleconych prac. Termin wykonania: Termin wykonania prac określony w zleceniu będzie nie krótszy niż 48 godzin od momentu ich zlecenia. Warunki odbioru: Wykonawca po zrealizowaniu zlecenia ma obowiązek zgłosić wykonanie prac i może uczestniczyć w ich odbiorze. Obiór prac będzie polegał na weryfikacji czystości kosza metalowego, plastikowego, betonowego, wkładu metalowego, wnętrza kosza betonowego tj. pod wkładem oraz otoczenia kosza. Podstawą do rozliczeń właściwie wykonanych prac jest protokół odbioru sporządzany przez Zamawiającego. Wyposażenie samochodów w system GPS Każdorazowa realizacja prac opróżniania koszy wymaga bieżącego monitoringu przez satelitarny system lokalizacji i kontroli pracy GPS. Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatny dostęp do bieżących oraz archiwalnych informacji z systemu GPS poprzez aplikację internetową (webową), za pośrednictwem przeglądarki internetowej kompatybilnej z Microsoft Internet Explorer oraz Mozilla Firefox, za pomocą protokołu http lub https. Ponadto Zamawiający wymaga, aby całość infrastruktury dostępowej oraz serwerowej związanej z systemem była zlokalizowana w Data Center Wykonawcy. Informacje pochodzące z systemu GPS muszą być dostępne z poziomu aplikacji z możliwością wygenerowania raportu bieżącego (w trybie on-line). Zakres informacji zawartych w raporcie powinien zawierać: - numer rejestracyjny samochodu, - prędkość jazdy samochodu, - wykaz ulic na których realizowane były prace opróżniania koszy przedstawiony na aktualnej cyfrowej mapie miasta Opola, - godzinę rozpoczęcia i zakończenia prac na poszczególnych odcinkach ulic. Wymagane informacje winny być zapisywane w wewnętrznej pamięci urządzenia pojazdowego z ustawianym krokiem czasowym w przedziale 1- 5 sek. Struktura aplikacji internetowej (webowej) do obsługi systemu GPS musi umożliwiać: - monitorowanie (wizualizację), samochodów w czasie zlecanych prac na aktualnej mapie cyfrowej Opola, - archiwizowanie wszystkich danych z GPS na komputerach Zamawiającego, - tworzenie raportów i analiz (bieżących lub archiwalnych), o prędkości, lokalizacji oraz liczbie samochodów realizujących prace opróżniania koszy. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników Zamawiającego i przekazania dokumentacji użytkowanego systemu GPS tj. instrukcji obsługi. Sporadyczny brak odcinkowego sygnału GPS nie będzie uznawany za niewłaściwe wykonanie prac opróżniania koszy. Uwagi dodatkowe: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu koszy stacjonarnych, które będą ustawiane w nowych lokalizacjach lub w miejsce koszy będących przedmiotem najmu w ilości nie większej jednak niż 300 szt. w okresie trwania niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z dzierżawy koszy i montowanie koszy własnych w ilości nie większej jednak niż 220 szt. w czasie trwania niniejszej umowy. O fakcie wymiany koszy z najmowanych na własne Zamawiający ma obowiązek każdorazowo poinformować w formie pisemnej Wykonawcę w celu przygotowania właściwego rozliczenia miesięcznego za wykonane prace. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu prowadzenia prac wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia niezależnie od odpowiedzialności wobec Zamawiającego określonego szczegółowymi zapisami umowy. 2) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019 poz. 1124, t.j. z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w ww. ustawie. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r, poz. 11040, t.j. z późn. zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: a) Opróżnianie koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego wraz z oczyszczeniem powierzchni w promieniu 3 m od miejsca ich usytuowania (odpady mieszane), b) Opróżnianie koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego wraz z oczyszczeniem powierzchni w promieniu 3 m od miejsca jego usytuowania (odpady segregowane), c) Opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie (mycie, zmywanie grafitti, odklejanie naklejek i innych zabrudzeń stałych, dezynfekcja, naprawa, konserwacja) koszy ulicznych stanowiących własność Wykonawcy wraz z oczyszczeniem powierzchni w promieniu 3 m od miejsca ich usytuowania, d) Opróżnianie koszy na odchody zwierzęce wraz z oczyszczeniem powierzchni w promieniu 3 m od miejsca ich usytuowania, e) Mycie, zmywanie grafitti, odklejanie naklejek i innych zabrudzeń stałych, dezynfekcja, naprawa, konserwacja koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego, f) Uzupełnianie wkładów koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego, g) Opróżnianie i najem pojemników 120 l stanowiących własność Wykonawcy, h) Opróżnianie i najem pojemników 240 l stanowiących własność Wykonawcy, i) Opróżnianie i najem pojemników 1100 l stanowiących własność Wykonawcy, j) Ustawienie nowych lub przeniesienie koszy ulicznych będących własnością zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy z pierwotnych lokalizacji w miejsca wskazane przez Zamawiającego bez względu na rodzaj kosza, na odległość powyżej 20m, k) Demontaż kosza ulicznego będącego własnością zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy bez względu na rodzaj kosza, W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
34928480-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. (o wartości 70 000,00 zł netto) polegających na powtórzeniu podobnych usług, tj.: a) Opróżnianie koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego wraz z oczyszczeniem powierzchni w promieniu 3 m od miejsca ich usytuowania (odpady mieszane), b) Opróżnianie koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego wraz z oczyszczeniem powierzchni w promieniu 3 m od miejsca jego usytuowania (odpady segregowane), c) Opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie (mycie, zmywanie grafitti, odklejanie naklejek i innych zabrudzeń stałych, dezynfekcja, naprawa, konserwacja) koszy ulicznych stanowiących własność Wykonawcy wraz z oczyszczeniem powierzchni w promieniu 3 m od miejsca ich usytuowania, d) Opróżnianie koszy na odchody zwierzęce wraz z oczyszczeniem powierzchni w promieniu 3 m od miejsca ich usytuowania, e) Mycie, zmywanie grafitti, odklejanie naklejek i innych zabrudzeń stałych, dezynfekcja, naprawa, konserwacja koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego, f) Uzupełnianie wkładów koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego, g) Opróżnianie i najem pojemników 120 l stanowiących własność Wykonawcy, h) Opróżnianie i najem pojemników 240 l stanowiących własność Wykonawcy, i) Opróżnianie i najem pojemników 1100 l stanowiących własność Wykonawcy, j) Ustawienie nowych lub przeniesienie koszy ulicznych będących własnością zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy z pierwotnych lokalizacji w miejsca wskazane przez Zamawiającego bez względu na rodzaj kosza, na odległość powyżej 20m, k) Demontaż kosza ulicznego będącego własnością zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy bez względu na rodzaj kosza, l) Rozpoczęcia realizacji usług interwencyjnych na określonych przez Zamawiającego miejscach w zaproponowanym i podanym w formularzu ofertowym czasie w minutach, od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o zaistniałym zapotrzebowaniu. 2. Wielkość i zakres zamówienia dotyczy wykonania robót ww. prac w ramach realizacji zadania pn.: Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021 3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: 1) Zamówienie będzie udzielone w przypadku uzyskania dodatkowych środków na realizację zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. 2) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia będą na identycznym – proporcjonalnym poziomie jak wskazane w niniejszym postępowaniu. 4) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa – umowa o pracę, art. 143b jak w niniejszym postępowaniu i umowie. 5) Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie: a) Zezwolenie wydane przez organ właściwy na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportowania odpadów będących przedmiotem zamówienia o kodach 20 02 01, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 99 (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1987). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie do złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, określonych w lit a.
Informacje dodatkowe -
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
Informacje dodatkowe -
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: (1) Kierownik prac - koordynator całości prac posiadający: - minimum średnie wykształcenie oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu usług związanych z opróżnianiem koszy ulicznych (lub nadzoru nad nimi). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia załącznika nr 3 (zawierającego wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych) w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie. b) wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na opróżnianiu, dzierżawie i utrzymaniu koszy ulicznych w ilości nie mniejszej niż 1000 sztuk miesięcznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, wykazu wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: -
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 u.p.z.p. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 u.p.z.p., Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p zamawiający żąda przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne prze¬pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w Rozdziale 10 pkt 2: a) ppkt 1)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za¬mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w powyżej pkt 3 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierają-cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administra¬cyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za¬mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za¬mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który: a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 8 lit a w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 9. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. W przypadku, gdy publikacja będzie miała miejsce w sobotę uwzględniony zostanie kurs NBP z kolejnego dnia publikacji po tej dacie. 10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia ww. dokumentów w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami niniejszego Rozdziału: 1) załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – składany wraz z ofertą, 2) załącznik nr 2a Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – składany wraz z ofertą, 3) zezwolenie wydane przez organ właściwy na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportowania odpadów będących przedmiotem zamówienia o kodach 20 02 01, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 99 (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1987) – składane na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 2 u.p.z.p., 4) załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 2 u.p.z.p., 5) załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 2 u.p.z.p., 6) załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w przypadku określonym w art. 22a u.p.z.p.) – składany wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
-
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
-
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
-
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2 000,00 zł 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być złożona w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, a ponadto winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać w treści następujące elementy: a) oznaczenie dającego zlecenie i Wykonawcy, za którego działanie bądź zaniechanie gwarant odpowiada oraz wskazanie jego siedziby, b) oznaczenie beneficjenta gwarancji - jako beneficjenta gwarancji należy wskazać: Miasto Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, dalej w treści zwany „Beneficjentem”, c) oznaczenie gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie jego siedziby, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia na rzecz Beneficjenta kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta i w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub, że: - Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; h) W przypadku, gdy gwarancja wadialna zabezpiecza ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji powinno wyraźnie wynikać, iż odpowiedzialność gwaranta obejmuje działania bądź zaniechania każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 u.p.z.p., oraz wszystkich łącznie, i) Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa. 3) Postanowienia Rozdziału 12 pkt 2 ppkt 2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w Rozdziale 12 pkt 2 ppkt 1 lit. b i e. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Firmowa 1 45-594 Opole Bank Millenium S.A. Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 1551 6019 2) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonej odrębnej paczce (zawierającej zestaw np. .pdf oraz plik generowany przez narzędzie służące do składania podpisu elektronicznego), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 u.p.z.p. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy data wpływu na rachunek zamawiającego – uznanie rachunku nastąpi przed upływem terminu składnia ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę ma charakter informacyjny, nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w u.p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach wskazanych w u.p.z.p.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian podano we wzorze umowy stanowiącej część II SIWZ zamieszczonej na stronie www.bip.um.opole.pl
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-02-27 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Nagrobek z montażem - Nysa
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania19-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Interesuje mnie nagrobek podwójny najprostszy w Nysie wraz z montazem Czekam na kontakt.