Przeprowadzeniu konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzeniu konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-10-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-25
 • Numer ogłoszenia621561-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 621561-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Przeprowadzeniu konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 647326000000, ul. ul. J. Piłsudskiego  7/9 , 10-959   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 232 604, e-mail przetargi@ko.olsztyn.pl, faks 895 232 604.
Adres strony internetowej (URL): www.ko.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: www.ko.olsztyn.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ko.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ko.olsztyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego
Adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzeniu konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów
Numer referencyjny: WAP.272/P.7.2018.MB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 27
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
27


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, zwanych w dalszej części specyfikacji „szkoleniem”. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji części zamówienia, w sytuacji, gdy nie uzyska środków na jego sfinansowanie. 3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe), 80500000-9 (usługi szkoleniowe), 80530000-8 (usługi szkolenia zawodowego). 4. Zamówienie obejmuje: 1) zorganizowanie szkolenia we wskazanym w ofercie miejscu. Szkolenia mogą odbywać się w czasie ustalonym przez organizatora, zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem. Dopuszcza się realizację szkoleń w dni wolne od pracy - także w soboty i niedziele - z wyłączeniem dni świątecznych, 2) zapewnienie kadry szkoleniowej (szczegółowe informacje dotyczące wymagań co do kadry szkoleniowej zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia każdej z części, stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), 3) opracowanie programu szkolenia, który powinien zawierać: a) harmonogram szkolenia, b) szczegółowy konspekt szkolenia z podaniem przykładów, które będą przedmiotem pracy warsztatowej uczestników, c) opis struktury programu do celów szkolenia (zakres treści modułów, ich logiczny układ, czas ich trwania), d) omówienie metod i form pracy na szkoleniu, e) opis przydatności przewidywanych efektów szkolenia dla praktyki nauczycielskiej, 4) zorganizowanie bufetu kawowego (szczegółowe wytyczne dotyczące bufetu kawowego zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia każdej z części, stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), 5) zapewnienie sali do przeprowadzenia szkolenia: a) mogącej pomieścić liczbę uczestników zgodną z zamówieniem, b) posiadającej warunki do zorganizowania przerw kawowych, c) z toaletą usytuowaną w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej, d) wyposażonej w sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia zajęć, 6) zorganizowanie i przeprowadzenie naboru uczestników spośród nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego, przy wsparciu Zamawiającego polegającym na zamieszczeniu na stronie internetowej informacji o terminie i miejscu szkolenia oraz danych kontaktowych organizatora, 7) powiadomienie wszystkich zakwalifikowanych uczestników o miejscu i terminie przeprowadzenia szkolenia, 8) wydanie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu, które będzie zawierało informację o podmiocie finansującym szkolenie o następującej treści: „Sfinansowano ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty” wraz z logo Wykonawcy i logo Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 9) zamieszczenie na materiałach szkoleniowych oraz promocyjnych logo Kuratorium Oświaty w Olsztynie wraz z informacją o następującej treści: „Sfinansowano ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty”, 10) rozliczenie przedmiotu umowy poprzez wystawienie faktury dla Zamawiającego z terminem płatności 21 dni od daty otrzymania faktury i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z: a) sprawozdaniem z realizacji zadania załącznik nr 1 do umowy, b) wynikami ewaluacji zadania stanowiące załącznik nr 2 do umowy, c) zestawieniem dotyczącym uczestników zadania, stanowiące załącznik nr 3 do umowy, d) sprawozdaniem finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, e) listą obecności stanowiącą załącznik nr 5 do umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji umowy na dowolnym etapie realizacji zamówienia publicznego, bez uprzedniego powiadamiania Wykonawcy o terminie i zakresie kontroli.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80500000-9
80530000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: aposiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - są podmiotami spełniającymi warunki określone w § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r . w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - dysponują kadrą wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia każdej z części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda na etapie składania ofert - wstępnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji (dotyczy wszystkich części) oraz w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy wszystkich części).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda od Wykonawcy którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest podmiotem spełniającym warunki określone w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r . w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591) oraz wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiDG (dotyczy wszystkich części) oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy wszystkich części).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy wszystkich części), 2) wstępnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, (dotyczy wszystkich części), 3) szczegółowy program zajęć (dotyczy wszystkich części), 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy, 5) wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia, stażu pracy, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy wszystkich części), 6) opis miejsca szkolenia z uwzględnieniem wielkości sali, usytuowania, wyposażenia, oraz ze wskazaniem dokładnego adresu (dotyczy wszystkich części), 7) wzór zaświadczenia, które zostanie wystawione uczestnikom szkolenia, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w specyfikacji (dotyczy wszystkich części).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany osoby prowadzącej szkolenie w sytuacji zdarzenia losowego lub innego zdarzenia udokumentowanego, noszącego znamiona siły wyższej na które Wykonawca nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć. Warunkiem wyrażenia zgody na dokonanie takiej zmiany jest zapewnienie osoby prowadzącej szkolenie o co najmniej takich samych kwalifikacjach, takim samym tytułem zawodowym lub naukowym i doświadczeniu jak osoba wskazana w umowie, spełniającej wszystkie wymagania dotyczące kadry szkoleniowej wymienione w ogłoszeniu o zamówieniu, 2) zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia na termin późniejszy niż termin wskazany w specyfikacji, w sytuacji zdarzenia na które Wykonawca nie miał wpływu lub dla podniesienia jakości świadczonej usługi, pod warunkiem ustalenia z Zamawiającym indywidualnych zasad rozliczenia zadania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: TIK w edukacji – nowe możliwości – nowe wyzwania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Forma warsztat Cel Poszerzenie wiedzy dotyczącej praktycznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz stosowania ustawy o prawie autorskim i własności intelektualnej w procesie dydaktycznym. Rozwijanie kompetencji w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, przechowywania, tworzenia i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. Poznanie potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem oraz komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych. Miejsce szkolenia Ełk Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 6 godziny dydaktyczne Adresaci dyrektorzy szkół, nauczyciele Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół/placówek Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy z przekąską dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów - praktyków z bardzo dobrą znajomością przedmiotowego tematu i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie. Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Treści warsztatów powinny obejmować: a) sposoby rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, b) cechy edukacji interaktywnej; c) TIK jako element pomocny w procesie aktywizacji i motywacji uczniów, d) przykłady wykorzystania TIK w pracy z uczniami, w tym praca na otwartych zasobach edukacyjnych, e) elementy procedury reagowania wobec zjawisk cyberprzemocy; profilaktyka w szkole; działania wobec ofiary przemocy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: TIK w edukacji – nowe możliwości – nowe wyzwania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Forma warsztat Cel Poszerzenie wiedzy dotyczącej praktycznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz stosowania ustawy o prawie autorskim i własności intelektualnej w procesie dydaktycznym. Rozwijanie kompetencji w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, przechowywania, tworzenia i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. Poznanie potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem oraz komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych. Miejsce szkolenia Olsztyn Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 6 godziny dydaktyczne Adresaci dyrektorzy szkół, nauczyciele Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół/placówek Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy z przekąską dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów - praktyków z bardzo dobrą znajomością przedmiotowego tematu i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie. Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Treści warsztatów powinny obejmować: a) sposoby rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, b) cechy edukacji interaktywnej; c) TIK jako element pomocny w procesie aktywizacji i motywacji uczniów, d) przykłady wykorzystania TIK w pracy z uczniami, w tym praca na otwartych zasobach edukacyjnych, e) elementy procedury reagowania wobec zjawisk cyberprzemocy; profilaktyka w szkole; działania wobec ofiary przemocy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: TIK w edukacji – nowe możliwości – nowe wyzwania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Forma warsztat Cel Poszerzenie wiedzy dotyczącej praktycznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz stosowania ustawy o prawie autorskim i własności intelektualnej w procesie dydaktycznym. Rozwijanie kompetencji w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, przechowywania, tworzenia i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. Poznanie potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem oraz komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych. Miejsce szkolenia Elbląg Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 6 godziny dydaktyczne Adresaci dyrektorzy szkół, nauczyciele Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół/placówek Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy z przekąską dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów - praktyków z bardzo dobrą znajomością przedmiotowego tematu i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie. Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Treści warsztatów powinny obejmować: a) sposoby rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, b) cechy edukacji interaktywnej; c) TIK jako element pomocny w procesie aktywizacji i motywacji uczniów, d) przykłady wykorzystania TIK w pracy z uczniami, w tym praca na otwartych zasobach edukacyjnych, e) elementy procedury reagowania wobec zjawisk cyberprzemocy; profilaktyka w szkole; działania wobec ofiary przemocy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Edukacja włączająca. Jak wspierać rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole i placówce ogólnodostępnej?
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Forma Warsztaty Cel Nabycie przez nauczycieli kompetencji do realizacji zadań określonych dla szkół w zakresie organizacji kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym - w oparciu o nowe prawo oświatowe Miejsce szkolenia Ełk Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 8 godzin dydaktycznych Adresaci Nauczyciele, specjaliści szkół i przedszkoli ogólnodostępnych Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół/placówek Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy, przekąski dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru. Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Treści warsztatów powinny obejmować: 1) podstawy prawne organizowania kształcenia specjalnego w szkole i przedszkolu; 2) podstawowe zasady i założenia edukacji włączającej; 3) rozpoznawanie potrzeb ucznia wynikających z wieku życia i z jego predyspozycji psychomotorycznych; 4) opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz oceny efektywności podejmowanych działań; 5) opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „IPET” oraz ocena jego realizacji, 6) warunki dostosowania wymagań edukacyjnych w zakresie organizacji procesu dydaktycznego; 7) organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej w grupach i oddziałach z wychowankami, uczniami z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, 8) czynniki wpływające na funkcjonowanie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie klasowej/przedszkolnej; 9) budowanie współpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 10) współpraca przedszkoli, szkół z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami specjalnymi i organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania wychowanków, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 11) prezentacja form pracy z uczniami objętymi kształceniem specjalnym (przykłady). 2. Podczas warsztatów uczestnicy powinni wypracować propozycję dla swojej szkoły planu działań w zakresie jednego z wyżej wymienionych zadań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Edukacja włączająca. Jak wspierać rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole i placówce ogólnodostępnej?
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Forma Warsztaty Cel Nabycie przez nauczycieli kompetencji do realizacji zadań określonych dla szkół w zakresie organizacji kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym - w oparciu o nowe prawo oświatowe Miejsce szkolenia Elbląg Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 8 godzin dydaktycznych Adresaci Nauczyciele, specjaliści szkół i przedszkoli ogólnodostępnych Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół/placówek Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy, przekąski dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru. Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Treści warsztatów powinny obejmować: 1) podstawy prawne organizowania kształcenia specjalnego w szkole i przedszkolu; 2) podstawowe zasady i założenia edukacji włączającej; 3) rozpoznawanie potrzeb ucznia wynikających z wieku życia i z jego predyspozycji psychomotorycznych; 4) opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz oceny efektywności podejmowanych działań; 5) opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „IPET” oraz ocena jego realizacji, 6) warunki dostosowania wymagań edukacyjnych w zakresie organizacji procesu dydaktycznego; 7) organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej w grupach i oddziałach z wychowankami, uczniami z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, 8) czynniki wpływające na funkcjonowanie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie klasowej/przedszkolnej; 9) budowanie współpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 10) współpraca przedszkoli, szkół z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami specjalnymi i organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania wychowanków, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 11) prezentacja form pracy z uczniami objętymi kształceniem specjalnym (przykłady). 2. Podczas warsztatów uczestnicy powinni wypracować propozycję dla swojej szkoły planu działań w zakresie jednego z wyżej wymienionych zadań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Wolontariat w szkole
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Forma warsztat Cel Wsparcie nauczycieli w realizacji wolontariatu szkolnego Miejsce szkolenia Olsztyn Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników (łącznie) 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 6 godzin dydaktycznych Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół Materiały dydaktyczne Materiały dydaktyczne konieczne do realizacji tematu. Uczestnicy mogą także wypracować własne materiały podczas warsztatów Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy i przekąska dla każdego z uczestników Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru - co najmniej dwie osoby posiadające kwalifikacje, dorobek naukowy lub zawodowy oraz bardzo dobrą znajomość przedmiotowego tematu i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie. Szczegółowe wymagania dotyczące programu Treści powinny uwzględniać: a) analizę przepisów prawa dotyczących wolontariatu, b) wskazanie zadań opiekuna szkolnego wolontariatu, c) wskazanie form i metod współpracy z partnerami. Część warsztatowa szkolenia powinna dotyczyć: a) tworzenie w szkole rad wolontariatu, b) etapów tworzenia w szkole koła wolontariatu; c) działań podejmowanych przez opiekuna szkolnego koła wolontariatu d) przykładów realizacji zadań o charakterze wolontarystycznym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Wolontariat w szkole
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Forma warsztat Cel Wsparcie nauczycieli w realizacji wolontariatu szkolnego Miejsce szkolenia Elbląg Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników (łącznie) 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 6 godzin dydaktycznych Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół Materiały dydaktyczne Materiały dydaktyczne konieczne do realizacji tematu. Uczestnicy mogą także wypracować własne materiały podczas warsztatów Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy i przekąska dla każdego z uczestników Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru - co najmniej dwie osoby posiadające kwalifikacje, dorobek naukowy lub zawodowy oraz bardzo dobrą znajomość przedmiotowego tematu i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie. Szczegółowe wymagania dotyczące programu Treści powinny uwzględniać: a) analizę przepisów prawa dotyczących wolontariatu, b) wskazanie zadań opiekuna szkolnego wolontariatu, c) wskazanie form i metod współpracy z partnerami. Część warsztatowa szkolenia powinna dotyczyć: a) tworzenie w szkole rad wolontariatu, b) etapów tworzenia w szkole koła wolontariatu; c) działań podejmowanych przez opiekuna szkolnego koła wolontariatu d) przykładów realizacji zadań o charakterze wolontarystycznym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Wolontariat w szkole
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 9 1 Forma warsztat 2 Cel Wsparcie nauczycieli w realizacji wolontariatu szkolnego 6 Miejsce szkolenia Ełk Termin realizacji X-XI 2018 3 Liczba uczestników (łącznie) 20 4 Liczba grup 1 5 Liczba uczestników w grupie 20 7 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 6 godzin dydaktycznych 8 Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 9 Materiały dydaktyczne Materiały dydaktyczne konieczne do realizacji tematu. Uczestnicy mogą także wypracować własne materiały podczas warsztatów 10 Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy i przekąska dla każdego z uczestników 11 Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru - co najmniej dwie osoby posiadające kwalifikacje, dorobek naukowy lub zawodowy oraz bardzo dobrą znajomość przedmiotowego tematu i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie. 12 Szczegółowe wymagania dotyczące programu Treści powinny uwzględniać: a) analizę przepisów prawa dotyczących wolontariatu, b) wskazanie zadań opiekuna szkolnego wolontariatu, c) wskazanie form i metod współpracy z partnerami. Część warsztatowa szkolenia powinna dotyczyć: a) tworzenie w szkole rad wolontariatu, b) etapów tworzenia w szkole koła wolontariatu; c) działań podejmowanych przez opiekuna szkolnego koła wolontariatu d) przykładów realizacji zadań o charakterze wolontarystycznym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Realizacja doradztwa zawodowego w szkole
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 10 Forma Warsztaty Cel Nabycie przez doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa zawodowego, nauczycieli, pedagogów, wychowawców wiedzy na temat projektowania i realizacji doradztwa zawodowego w szkole oraz pokazanie możliwości podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój zawodowy uczniów. Miejsce szkolenia Olsztyn Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 40 Liczba grup 2 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 5 godzin dydaktycznych Adresaci Doradcy zawodowi, koordynatorzy doradztwa w szkole, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) Bufet kawowy, przekąski dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom wiedzy na temat: 1) podstaw prawnych realizacji doradztwa zawodowego, 2) obszarów tematycznych obejmujących doradztwo zawodowe w szkole, 3) roli kadry pedagogicznej oraz innych podmiotów w przygotowaniu uczniów do wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu, 4) źródeł pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole, 5) aktualnych trendów w metodyce doradztwa zawodowego. 2. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom umiejętności z zakresu: 1) planowania realizacji doradztwa zawodowego w aspekcie ogólnoszkolnym i indywidualnym, 2) doboru metod i form realizacji doradztwa zawodowego. 3. Warsztaty powinny być prowadzone metodami aktywizującymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Realizacja doradztwa zawodowego w szkole
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 10 Forma Warsztaty Cel Nabycie przez doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa zawodowego, nauczycieli, pedagogów, wychowawców wiedzy na temat projektowania i realizacji doradztwa zawodowego w szkole oraz pokazanie możliwości podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój zawodowy uczniów. Miejsce szkolenia Olsztyn Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 40 Liczba grup 2 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 5 godzin dydaktycznych Adresaci Doradcy zawodowi, koordynatorzy doradztwa w szkole, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) Bufet kawowy, przekąski dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom wiedzy na temat: 1) podstaw prawnych realizacji doradztwa zawodowego, 2) obszarów tematycznych obejmujących doradztwo zawodowe w szkole, 3) roli kadry pedagogicznej oraz innych podmiotów w przygotowaniu uczniów do wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu, 4) źródeł pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole, 5) aktualnych trendów w metodyce doradztwa zawodowego. 2. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom umiejętności z zakresu: 1) planowania realizacji doradztwa zawodowego w aspekcie ogólnoszkolnym i indywidualnym, 2) doboru metod i form realizacji doradztwa zawodowego. 3. Warsztaty powinny być prowadzone metodami aktywizującymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Realizacja doradztwa zawodowego w szkole
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 11 Forma Warsztaty Cel Nabycie przez doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa zawodowego, nauczycieli, pedagogów, wychowawców wiedzy na temat projektowania i realizacji doradztwa zawodowego w szkole oraz pokazanie możliwości podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój zawodowy uczniów. Miejsce szkolenia Elbląg Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 5 godzin dydaktycznych Adresaci Doradcy zawodowi, koordynatorzy doradztwa w szkole, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) Bufet kawowy, przekąski dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom wiedzy na temat: 1) podstaw prawnych realizacji doradztwa zawodowego, 2) obszarów tematycznych obejmujących doradztwo zawodowe w szkole, 3) roli kadry pedagogicznej oraz innych podmiotów w przygotowaniu uczniów do wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu, 4) źródeł pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole, 5) aktualnych trendów w metodyce doradztwa zawodowego. 2. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom umiejętności z zakresu: 1) planowania realizacji doradztwa zawodowego w aspekcie ogólnoszkolnym i indywidualnym, 2) doboru metod i form realizacji doradztwa zawodowego. 3. Warsztaty powinny być prowadzone metodami aktywizującymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Realizacja doradztwa zawodowego w szkole
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 11 Forma Warsztaty Cel Nabycie przez doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa zawodowego, nauczycieli, pedagogów, wychowawców wiedzy na temat projektowania i realizacji doradztwa zawodowego w szkole oraz pokazanie możliwości podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój zawodowy uczniów. Miejsce szkolenia Elbląg Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 5 godzin dydaktycznych Adresaci Doradcy zawodowi, koordynatorzy doradztwa w szkole, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) Bufet kawowy, przekąski dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom wiedzy na temat: 1) podstaw prawnych realizacji doradztwa zawodowego, 2) obszarów tematycznych obejmujących doradztwo zawodowe w szkole, 3) roli kadry pedagogicznej oraz innych podmiotów w przygotowaniu uczniów do wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu, 4) źródeł pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole, 5) aktualnych trendów w metodyce doradztwa zawodowego. 2. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom umiejętności z zakresu: 1) planowania realizacji doradztwa zawodowego w aspekcie ogólnoszkolnym i indywidualnym, 2) doboru metod i form realizacji doradztwa zawodowego. 3. Warsztaty powinny być prowadzone metodami aktywizującymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Realizacja doradztwa zawodowego w szkole
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 12 Forma Warsztaty Cel Nabycie przez doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa zawodowego, nauczycieli, pedagogów, wychowawców wiedzy na temat projektowania i realizacji doradztwa zawodowego w szkole oraz pokazanie możliwości podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój zawodowy uczniów. Miejsce szkolenia Ełk Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 5 godzin dydaktycznych Adresaci Doradcy zawodowi, koordynatorzy doradztwa w szkole, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) Bufet kawowy, przekąski dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom wiedzy na temat: 1) podstaw prawnych realizacji doradztwa zawodowego, 2) obszarów tematycznych obejmujących doradztwo zawodowe w szkole, 3) roli kadry pedagogicznej oraz innych podmiotów w przygotowaniu uczniów do wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu, 4) źródeł pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole, 5) aktualnych trendów w metodyce doradztwa zawodowego. 2. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom umiejętności z zakresu: 1) planowania realizacji doradztwa zawodowego w aspekcie ogólnoszkolnym i indywidualnym, 2) doboru metod i form realizacji doradztwa zawodowego. 3. Warsztaty powinny być prowadzone metodami aktywizującymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
2. Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: U progu zmian w kształceniu zawodowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 13 Forma Warsztat Cel Kształtowanie umiejętności projektowania zmian organizacyjnych i programowych szkoły w kontekście usprawnień zachodzących w kształceniu zawodowym. Miejsce szkolenia Ełk Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 5 godzin dydaktycznych Adresaci Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele, kierownicy kształcenia praktycznego Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) Bufet kawowy, przekąski dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom wiedzy na temat: 1) Kierunków zmian w zakresie kształcenia zawodowego. 2) Kompetencji zawodowych ucznia/słuchacza w kontekście oczekiwań rynku pracy. 3) Potrzeb kadrowych szkół zawodowych w kontekście nowych kierunków kształcenia – zatrudnianie specjalistów z danej dziedziny. 4) Organizacji pracy szkoły/placówki. 2. Warsztaty powinny być prowadzone metodami aktywizującymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: U progu zmian w kształceniu zawodowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 14 Forma Warsztat Cel Kształtowanie umiejętności projektowania zmian organizacyjnych i programowych szkoły w kontekście usprawnień zachodzących w kształceniu zawodowym. Miejsce szkolenia Olsztyn Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 40 Liczba grup 2 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 5 godzin dydaktycznych Adresaci Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele, kierownicy kształcenia praktycznego Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) Bufet kawowy, przekąski dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom wiedzy na temat: 1) Kierunków zmian w zakresie kształcenia zawodowego. 2) Kompetencji zawodowych ucznia/słuchacza w kontekście oczekiwań rynku pracy. 3) Potrzeb kadrowych szkół zawodowych w kontekście nowych kierunków kształcenia – zatrudnianie specjalistów z danej dziedziny. 4) Organizacji pracy szkoły/placówki. 2. Warsztaty powinny być prowadzone metodami aktywizującymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Edukacja włączająca. Jak wspierać rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole i placówce ogólnodostępnej?
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 6 Forma Warsztaty Cel Nabycie przez nauczycieli kompetencji do realizacji zadań określonych dla szkół w zakresie organizacji kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym - w oparciu o nowe prawo oświatowe Miejsce szkolenia Olsztyn Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 40 Liczba grup 2 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 8 godzin dydaktycznych Adresaci Nauczyciele, specjaliści szkół i przedszkoli ogólnodostępnych Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół/placówek Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy, przekąski dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru. Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Treści warsztatów powinny obejmować: 1) podstawy prawne organizowania kształcenia specjalnego w szkole i przedszkolu; 2) podstawowe zasady i założenia edukacji włączającej; 3) rozpoznawanie potrzeb ucznia wynikających z wieku życia i z jego predyspozycji psychomotorycznych; 4) opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz oceny efektywności podejmowanych działań; 5) opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „IPET” oraz ocena jego realizacji, 6) warunki dostosowania wymagań edukacyjnych w zakresie organizacji procesu dydaktycznego; 7) organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej w grupach i oddziałach z wychowankami, uczniami z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, 8) czynniki wpływające na funkcjonowanie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie klasowej/przedszkolnej; 9) budowanie współpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 10) współpraca przedszkoli, szkół z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami specjalnymi i organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania wychowanków, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 11) prezentacja form pracy z uczniami objętymi kształceniem specjalnym (przykłady). 2. Podczas warsztatów uczestnicy powinni wypracować propozycję dla swojej szkoły planu działań w zakresie jednego z wyżej wymienionych zadań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: U progu zmian w kształceniu zawodowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 15 Forma Warsztat Cel Kształtowanie umiejętności projektowania zmian organizacyjnych i programowych szkoły w kontekście usprawnień zachodzących w kształceniu zawodowym. Miejsce szkolenia Elbląg Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 5 godzin dydaktycznych Adresaci Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele, kierownicy kształcenia praktycznego Materiały dydaktyczne Uczestnicy wypracują materiały w odniesieniu do swoich szkół Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) Bufet kawowy, przekąski dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru Szczegółowe wymagania dotyczące programu 1. Warsztaty powinny dostarczyć odbiorcom wiedzy na temat: 1) Kierunków zmian w zakresie kształcenia zawodowego. 2) Kompetencji zawodowych ucznia/słuchacza w kontekście oczekiwań rynku pracy. 3) Potrzeb kadrowych szkół zawodowych w kontekście nowych kierunków kształcenia – zatrudnianie specjalistów z danej dziedziny. 4) Organizacji pracy szkoły/placówki. 2. Warsztaty powinny być prowadzone metodami aktywizującymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: Cyber (nie)bezpieczni - profilaktyka przemocy rówieśniczej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 16 Forma Konferencja z modułem dyskusji panelowej Cel Rozwijanie wieloaspektowego rozumienia zjawiska przemocy rówieśniczej, poznanie zasad i typów działań wobec przemocy oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych, pomocnych w codziennej pracy z uczniem. Miejsce szkolenia Elbląg Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 50 Liczba grup 1 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 3 godziny zegarowe Adresaci dyrektorzy szkół, nauczyciele Materiały dydaktyczne nie przewiduje się Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy (kawa, ciastka) Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej 1. Wymagany udział osób z dorobkiem naukowym w dyscyplinach związanych z tematem konferencji. 2. Prowadzący jednocześnie muszą wykazać się: a) doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z omawianego tematu, b) praktycznym podejściem do rozwiązań w ramach przedstawianej tematyki. 3. Zadanie obowiązkowo prowadzić będą co najmniej 3 osoby. 4. W dyskusji panelowej biorą udział wszyscy wykonawcy konferencji. Szczegółowe wymagania dotyczące programu Konferencja z modułem dyskusji panelowej powinna obejmować treści dotyczące m. in.: 1. Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem bullyingu i cyberbullyingu jako nowych form agresji rówieśniczej. 2. Diagnoza, przeciwdziałanie, formy pomocy i wsparcia uczniów dotkniętych bullyingiem i cyberbullyingiem – rola szkoły. 3. Współpraca szkoły z rodzicami w przygotowaniu dzieci do właściwego korzystania z cyberprzestrzeni. 4. Prawne aspekty cyberprzemocy i środki ochrony prawnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: Budowanie autorytetu nauczyciela – etyka zawodu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 17 Forma Konferencja z modułem dyskusji panelowej Cel 1. Uświadomienie nauczycielom roli autorytetu w podnoszeniu etosu współczesnej polskiej szkoły. 2. Kształtowanie przez nauczycieli norm moralnych i obyczajowych w oparciu o Kodeks etyczny zawodu nauczyciela (przegląd stanowisk). 3. Podjęcie refleksji nad ogółem dyrektyw społeczno-moralnego postępowania nauczycieli we współczesnym świecie w stosunkach z uczniami, ich rodzicami lub opiekunami oraz innymi nauczycielami. Miejsce szkolenia Olsztyn Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 100 Liczba grup 1 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 3 godziny zegarowe Adresaci dyrektorzy szkół, nauczyciele Materiały dydaktyczne Uczestnicy po zakończeniu konferencji powinni otrzymać abstrakty wystąpień lub materiały dotyczące omawianych zagadnień. Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy, przekąski dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej 1. Wymagany udział osób z dorobkiem naukowym w dyscyplinach związanych z tematem konferencji. 2. Prowadzący jednocześnie muszą wykazać się: a) doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z omawianego tematu, b) praktycznym podejściem do rozwiązań w ramach przedstawianej tematyki. 3. Zadanie obowiązkowo prowadzić będą co najmniej 3 osoby. 4. W dyskusji panelowej biorą udział wszyscy wykonawcy konferencji. Szczegółowe wymagania dotyczące programu Treść wystąpień konferencyjnych musi dotyczyć kluczowych komponentów etyki zawodu nauczyciela, w tym: - autorytet zewnętrzny a autorytet wewnętrzny, - cechy osobowościowe na drodze do powszechnego uznania i budowania autorytetu nauczyciela, - budowanie autorytetu nauczyciela we współczesnej szkole, - etyka nauczycielska i moralność nauczyciela, - normy moralne regulujące współpracę w zespołach nauczycielskich, - przestrzeganie zasad pedagoga-nauczyciela w kontakcie z uczniami (podmiotowości, szanowania prywatności ucznia, pluralizmu jako otwarcia na inność), - rola czynników zewnętrznych (schludny wygląd, dobra prezencja) w osiąganiu powszechnego uznania w pracy nauczyciela. W drugiej części panelu zalecane wzięcie udziału w dyskusji zebranych uczestników konferencji. Program powinien umożliwić wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu ich dylematów etycznych napotykanych w pracy zawodowej w kontekście etycznych wyzwań współczesności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18 Nazwa: „Od smutku do nadziei” – pomoc uczniom w depresji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 18 Forma Konferencja z modułem dyskusji panelowej Cel Nabycie przez nauczycieli kompetencji w zakresie rozpoznawania u uczniów zachowań depresyjnych i samobójczych. Miejsce szkolenia Elbląg Termin realizacji X-XI 2018 Liczba uczestników 50 Liczba grup 1 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 3 godziny zegarowe Adresaci dyrektorzy szkół, nauczyciele Materiały dydaktyczne nie przewiduje się Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy (kawa, ciastka) Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej 1. Wymagany udział osób z dorobkiem naukowym w dyscyplinach związanych z tematem konferencji. 2. Prowadzący jednocześnie muszą wykazać się: a) doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z omawianego tematu, b) praktycznym podejściem do rozwiązań w ramach przedstawianej tematyki. 3. Zadanie obowiązkowo prowadzić będą co najmniej 3 osoby. 4. W dyskusji panelowej biorą udział wszyscy wykonawcy konferencji. Szczegółowe wymagania dotyczące programu Konferencja z modułem dyskusji panelowej powinna obejmować treści dotyczących m. in.: 1. Zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży – etiologia, przebieg i leczenie. 2. Obniżenia nastroju u dzieci i młodzieży a zachowania ucieczkowe, formy profilaktyki możliwe do zastosowania w szkole, w tym znaczenie budowania relacji interpersonalnych, poczucia własnej wartości oraz sensu życia. 3. Możliwości i formy interwencji kryzysowej na poziomie szkoły. Kontekstowa ocena sytuacji ucznia. 4. Współpraca szkoły z rodzicami dziecka w depresji. 5. Panele dyskusyjny: - Jak rozmawiać z osobą zagrożoną samobójstwem. - Jak zapobiegać depresji – przykłady działań profilaktycznych w szkole.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19 Nazwa: Drogi Polaków do niepodległości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 19 1 Forma warsztat 2 Cel Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczącej wdrażania innowacyjnych metod i form dydaktycznych na rzecz pielęgnowania polskości i kształtowania świadomości narodowej i regionalnej. 6 Miejsce szkolenia Olsztyn Termin realizacji X-XI 2018 3 Liczba uczestników (łącznie) 60 4 Liczba grup 3 5 Liczba uczestników w grupie 20 7 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 8 godziny dydaktyczne 8 Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych 9 Materiały dydaktyczne Materiały dydaktyczne konieczne do realizacji tematu. Uczestnicy wypracowują własne materiały podczas warsztatów 10 Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy i przekąska dla każdego z uczestników 11 Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru - co najmniej dwie osoby posiadające kwalifikacje, dorobek naukowy lub zawodowy oraz bardzo dobrą znajomość przedmiotowego tematu i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie. 12 Szczegółowe wymagania dotyczące programu Treść warsztatów powinna obejmować m. in.: 1. Wiedzę dotyczącą historii Polski przełomu XIX i XX w., w tym I wojny światowej na terenach Prus Wschodnich, postanowień traktatu wersalskiego w sprawie Polski i Niemiec, okoliczności ustalenia granic państwa polskiego w latach 1918–1921 wraz ze skutkami plebiscytów na terenach spornych tj. Warmii, Mazurach, Powiślu. 2. Innowacyjne metody i formy kształtowania postaw patriotycznych oraz wypracowanie materiałów dydaktycznych dotyczących polskiej drogi do niepodległości, które będą wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20 Nazwa: Drogi Polaków do niepodległości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 20 1 Forma warsztat 2 Cel Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczącej wdrażania innowacyjnych metod i form dydaktycznych na rzecz pielęgnowania polskości i kształtowania świadomości narodowej i regionalnej. 6 Miejsce szkolenia Elbląg Termin realizacji X-XI 2018 3 Liczba uczestników (łącznie) 20 4 Liczba grup 1 5 Liczba uczestników w grupie 20 7 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 8 godziny dydaktyczne 8 Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych 9 Materiały dydaktyczne Materiały dydaktyczne konieczne do realizacji tematu. Uczestnicy wypracowują własne materiały podczas warsztatów 10 Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy i przekąska dla każdego z uczestników 11 Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru - co najmniej dwie osoby posiadające kwalifikacje, dorobek naukowy lub zawodowy oraz bardzo dobrą znajomość przedmiotowego tematu i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie. 12 Szczegółowe wymagania dotyczące programu Treść warsztatów powinna obejmować m. in.: 1. Wiedzę dotyczącą historii Polski przełomu XIX i XX w., w tym I wojny światowej na terenach Prus Wschodnich, postanowień traktatu wersalskiego w sprawie Polski i Niemiec, okoliczności ustalenia granic państwa polskiego w latach 1918–1921 wraz ze skutkami plebiscytów na terenach spornych tj. Warmii, Mazurach, Powiślu. 2. Innowacyjne metody i formy kształtowania postaw patriotycznych oraz wypracowanie materiałów dydaktycznych dotyczących polskiej drogi do niepodległości, które będą wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21 Nazwa: Drogi Polaków do niepodległości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 21 1 Forma warsztat 2 Cel Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczącej wdrażania innowacyjnych metod i form dydaktycznych na rzecz pielęgnowania polskości i kształtowania świadomości narodowej i regionalnej. 6 Miejsce szkolenia Ełk Termin realizacji X-XI 2018 3 Liczba uczestników (łącznie) 20 4 Liczba grup 1 5 Liczba uczestników w grupie 20 7 Czas trwania zajęć dla 1 grupy 8 godziny dydaktyczne 8 Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych 9 Materiały dydaktyczne Materiały dydaktyczne konieczne do realizacji tematu. Uczestnicy wypracowują własne materiały podczas warsztatów 10 Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy i przekąska dla każdego z uczestników 11 Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru - co najmniej dwie osoby posiadające kwalifikacje, dorobek naukowy lub zawodowy oraz bardzo dobrą znajomość przedmiotowego tematu i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie. 12 Szczegółowe wymagania dotyczące programu Treść warsztatów powinna obejmować m. in.: 1. Wiedzę dotyczącą historii Polski przełomu XIX i XX w., w tym I wojny światowej na terenach Prus Wschodnich, postanowień traktatu wersalskiego w sprawie Polski i Niemiec, okoliczności ustalenia granic państwa polskiego w latach 1918–1921 wraz ze skutkami plebiscytów na terenach spornych tj. Warmii, Mazurach, Powiślu. 2. Innowacyjne metody i formy kształtowania postaw patriotycznych oraz wypracowanie materiałów dydaktycznych dotyczących polskiej drogi do niepodległości, które będą wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22 Nazwa: Skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w procesie przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 22 Forma Warsztat Cel Wspomaganie dyrektorów w procesie efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Miejsce szkolenia Ełk Termin realizacji X-XI 2018 r. Liczba uczestników 20 Liczba grup 1 Liczba uczestników w grupie 20 Czas trwania 2 dni (pięć modułów): I moduł – 6 godzin dydaktycznych II moduł – 5 godziny dydaktyczne III moduł – 4 godzin dydaktycznych IV moduł – 3 godziny dydaktyczne V moduł – 2 godziny dydaktyczne. Adresaci dyrektorzy szkół Materiały dydaktyczne Materiały dydaktyczne konieczne do realizacji tematu, w tym pakiet edukacyjny dla dyrektora do praktycznego zastosowania. Uczestnicy mogą także wypracować własne materiały podczas warsztatów. Catering (forma, wymagania ilościowe, inne wymagania) bufet kawowy z co najmniej ciepłymi napojami i przekąską dla każdego uczestnika Szczegółowe wymagania dotyczące kadry szkoleniowej Wymagany udział specjalistów - praktyków z bardzo dobrą znajomością przedmiotowego tematu i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie. Szczegółowe wymagania dotyczące programu Treści powinny uwzględniać: I moduł: Jakościowe monitorowanie realizacji podstawy programowej. II moduł: Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. III moduł: Budowa arkusza obserwacji zajęć edukacyjnych. IV moduł: Narzędzia mikroewaluacji w procesie skutecznego przygotowania ucznia do egzaminu ósmoklasisty. V moduł: Kompetencje kluczowe w procesie przygotowania ucznia do egzaminu ósmoklasisty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 30,00
Doświadczenie osoby/osób prowadzących w organizacji szkoleń z danego zakresu 35,00
Program szkolenia 35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania14-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn.: Pomoc kuchenna wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego dla 9 Uczestników/czek Projektu 110 godzin. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI