Wykonanie usługi audytu w ramach projektu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowanego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie usługi audytu w ramach projektu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowanego przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - KC-zp.272-695/21
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-12-17
 • ZamawiającyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-09
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00306541
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi audytu w ramach projektu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowanego przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - KC-zp.272-695/21

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Mickiewicza 30

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi audytu w ramach projektu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowanego przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - KC-zp.272-695/21

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5095b46c-5832-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00306541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00113836/35/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.35 Usługi audytowe ( w tym finansowy, ustawowy)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

FIRST TEAM/2017-4/41 POIR.04.04.00-00-4571/17-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.dzp.agh.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl lub poczty elektronicznej.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest
bezpłatne.Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Wykonanie usługi audytu w ramach projektu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowanego przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - KC-zp.272-695/21.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie
internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie .Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie
przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Zamawiający określa następujące
wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci
Internet;b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),c) komputer z
zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami
wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.Zamawiający
dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf,
.doc, .docx., .xlsx, .xml.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy,
przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część
załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za
pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe
określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 29 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KC-zp.272-695/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi audytu w ramach projektu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowanego przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79212100-4 - Usługi audytu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i zawodowa:

A. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał minimum 3 audyty zewnętrzne projektów finansowanych ze środków publicznych, gdzie wartość każdego z projektów wynosiła min. 3 mln złotych/każdy audyt.

B. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, która:
1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystającą z pełni praw publicznych;
3. Nie jest karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Posiada wyższe wykształcenie;
5. Posiada następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu:
a) jeden z certyfikatów: Certyfited Internal Auditor (CIA), Certifited Government Auditing Professional (CGAP), Certifited Information Systems Audior (CISA), Association of Chartered Credifiet Accountants (ACCA), Credified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Credified Financial Services Audior (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA) lub
b) złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta lub
d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt 5 d), uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z:
- przeprowadzeniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
- realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.);
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa: a/ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Załączniku Nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania . W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza
informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej dla każdego z tych podmiotów
odrębnie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa: a/ Aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa powyżej dla każdego z tych podmiotów odrębnie. b/ Zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli Wykonawca polega
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy
Pzp).2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na
dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: a/Wykaz osób.
b/ Wykaz usług.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1/ Formularz oferty. 2/ Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania wykonawcy.Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi
bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy
dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i
powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówienie
publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego
umocowania.3.Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w następującym zakresie:
a) terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,
b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
c) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
d) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. c), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-12

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług doradztwa biznesowego - Oświęcim, Wadowice
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania16-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług doradztwa biznesowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI