Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 w Warszawie - Zakup i dostawa mięsa i wędlin
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-04-22
 • ZamawiającyZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 2
 • Data publikacji ogłoszenia2022-04-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00122267
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 w Warszawie - Zakup i dostawa mięsa i wędlin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380517823

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jaktorowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-202

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 48 22 671 77 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpow2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zpow2.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 w Warszawie - Zakup i dostawa mięsa i wędlin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c31795b-bbbf-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00122267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00204994/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ https://zpow2.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Przetargi/zamowienia_powyzej_30000/default.htm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Małgorzata Świetlicka, email: malgorzata.swietlicka@zpow2.pl
2. W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcami,
a Zamawiającym odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, inne dokumenty niż oferta i składane wraz
z ofertą załączniki, należy zgłaszać/składać za pośrednictwem e-maila wskazanego w ust. 1.
3. Dokumenty dotyczące postępowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ https://zpow2.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Przetargi/zamowienia_powyzej_30000/default.htm

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w następujących formatach danych: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.
Zamawiający zaleca stosowanie plików o rozszerzeniu .pdf. W przypadku gdy Wykonawca chce załączyć dokument elektroniczny o rozszerzeniu innym niż ww. wtedy powinien podpisać dokument za pomocą formatu XAdES. Wykonawca podpisuje pliki podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w ust. 1, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. zgodnie z rozdziałem XIII ust. 2 SWZ.
3. Pozostałe wymagania są zawarte w rozdziale XXIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Miszkiewicz-Nosarzewska, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw drogą mailową na adres e-mail: e-mail: iod@zpow2.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w rozdziale I SIWZ.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1, art. 74 oraz art. 166 ust. 3 Pzp;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jak wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 385704 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą mięsa i wędlin do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 w Warszawie w zakresie określonym w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca zapewni, że dostarczane artykuły będą wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych oraz będą odpowiadać Polskim Normom lub normom równoważnym. Artykuły będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności każde opakowanie musi być oznakowane nazwą (logo) producenta i terminem przydatności do spożycia. Za datę końcową przydatności do spożycia będzie się również uważać datę opisaną jako „najlepiej spożyć (należy spożyć do)….”.
3. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości, bądź niedostarczenia zamówionego towaru w wymaganych godzinach, a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na uzupełnienie bądź poprawę dostaw, z wyłączeniem obowiązku uzyskania stosownego upoważniania do wykonania zastępczego, o którym mowa w art. 480 kodeksu cywilnego. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
4. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP – Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.
6. W przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SWZ, Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów.
7. Na dostarczany towar, Wykonawca winien posiadać atest laboratoryjny, który będzie udostępniony na prośbę Zamawiającego.
8. Koszt dostawy i rozładunku dokonywany jest na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za dostarczoną żywność (w tym stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do momentu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe nie były gorsze niż parametry i cechy wskazanych produktów
10. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w SWZ.
11. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego.
12. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać jednorazowo wszystkie złożone w ramach zamówienia artykuły żywnościowe. Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie zamówień na wielokrotne dostawy. Odstępstwo od ww. zasady wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca winien dostarczyć zamówiony towar każdorazowo wraz z czytelnie wystawionym dowodem dostawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym prognozowane ilości poszczególnych produktów został opisany w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na możliwości zakupu dowolnych produktów oferowanych przez Wykonawcę do wysokości 50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto wynikającego z treści zawartej umowy (zamówienie podstawowe), w pakietach po 10% (5x10%).

Przykładowo, przy założeniu, że wynagrodzenie całkowite Wykonawcy wyniesie 150 000 zł brutto (zamówienia podstawowe), Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie uprawniony uruchamiać ww. opcję do wysokości 75 000 zł brutto (50% zamówienia podstawowego), każdorazowo po 10% - 15 000 zł brutto.

Uruchomienie każdego z 5 pakietów opcji (10%) może nastąpić w trakcie realizacji umowy aż do wyczerpania ww. limitu procentowego (50%) i następuje poprzez przekazanie oświadczenia woli Wykonawcy przez Zamawiającego na adres wskazany w umowie poprzez wskazanie liczby uruchamianych pakietów opcji – maks. 5. Uruchomienie opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia i warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII i VIII SWZ zostanie dokonana ‎wg formuły spełnia-nie spełnia. Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu i niepodlegające wykluczeniu z postepowania będą oceniane w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 1 umowę, w ramach której, w okresie kolejnych 6 miesięcy dostarczył mięso i wędliny na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość została w umowie wyrażona w walucie obcej – co najmniej równowartość 50 000,00 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).
2. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), warunek dotyczący zdolności, o których mowa w ust. 1 musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.
3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, warunek określony w ust. 1 musi spełnić Wykonawca albo co najmniej jeden podmiot udostępniający zasób.
4. Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) samodzielnie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń oraz opis sposobu dokonywania oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie wstępne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców i podpisuje dokument, który jego dotyczy. Oświadczenie potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 1 i 2 SWZ oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa dodatkowo oprócz własnego oświadczenia, oświadczenie podpisane przez podmiot udostępniający zasoby na potwierdzenie, że brak jest podstaw do wykluczenia ww. podmiotu, w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 1 i 3 SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby ww. podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykaz dostaw sporządza się wg treści określonej w załączniku nr 3 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie Wykonawca wykazuje dostawy, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
2) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym – wg treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ.
3. SPOSÓB OCENY: Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia i warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII i VIII SWZ zostanie dokonana ‎wg formuły spełnia-nie spełnia.
4. W przypadku gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), Wykonawcy złożą podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1) oraz dokumentują brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie dokumentów określonych w ust. 2 pkt 2) – dokumenty składa każdy z ww. Wykonawców.
5. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu załącza podmiotowe środki dowodowe w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1), w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (z uwzględnieniem postanowień rozdziału VIII ust. 3 SWZ), oraz w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe określone w ust. 2 pkt. 2) dotyczące tych podmiotów.
Podmiotowe środki dowodowe o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) należy sporządzić i podpisać zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XXIV SWZ.
6. Podmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa w sposób określony w rozdziale XIII ust. 2 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wysokość wadium wynosi: 2 500 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują brak podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadach określonych rozdziałach VII-IX SWZ oraz załączają oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale X SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W każdym czasie obowiązywania Umowy Strony są uprawnione do dokonania nieistotnych zmian Umowy, za które Strony traktują zmianę inną niż zmiana istotna zdefiniowana w art. 454 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Niezależnie od postanowienia ust. 1, Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy w razie zaistnienia następujących okoliczności:
1) w razie zaistnienia Siły Wyższej rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, Strony są uprawnione do dokonania zmiany sposobu wykonania poszczególnych obowiązków wynikających z Umowy, która to zmiana Umowy może nastąpić w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania Umowy w zaistniałej sytuacji spowodowanej Siłą Wyższą;
2) w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z możliwości:
a) usprawnienia wykonywania przedmiotu Umowy,
b) zmniejszenia kosztów realizacji przedmiotu Umowy,
jeżeli zmiana ta nie zakłóci prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;
3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy lub terminu zgłoszenia zapotrzebowania na produkty lub przedziały godzin ich dostaw w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu lub stanowiły okoliczności leżące po stronie Zamawiającego. Zmiana ta nie może prowadzić do wzrostu maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
4) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o faktyczną wartość należnego podatku (ryzyko Zamawiającego/Wykonawcy), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – zmiana (wzrost lub obniżenie) wynagrodzeń jednostkowych i maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy (brutto). Zmiana ta może prowadzić do wzrostu maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o wzrost ww. stawki VAT;
5) cena poszczególnych produktów określona w załączniku do niniejszej umowy, może ulec zmianie nie częściej niż raz na kwartał z zastrzeżeniem, że pierwsza zmiana może nastąpić po upływie trzeciego kwartału 2022 r. Zmiana cen jest możliwa w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny o taki wskaźnik (deflacja, inflacja), o jaki nastąpiły wzrost lub obniżenie cen poszczególnych produktów;
6) Możliwość zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację zamówienia podstawowego, w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w pkt 5) o nie więcej niż 50 % wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.
3. Warunkiem dokonania zmian wskazanych powyżej jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego w szczególności opis propozycji zmian, ich uzasadnienie, a w przypadku, jeśli wniosek wskazuje na potrzebę zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia, także kalkulacji uzasadniającej tę zmianę.
4. Każda ze Stron powinna ustosunkować się w formie pisemnej do wniosku o zmianę Umowy drugiej Strony poprzez zaakceptowanie proponowanej zmiany Umowy, odrzucenie zmiany Umowy lub zaproponowanie stosownej modyfikacji, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
5. W przypadku odrzucenia proponowanej zmiany Umowy lub zaproponowania jej modyfikacji, Strony są zobowiązane powiadomić Zamawiającego wraz z odpowiedzią, o której mowa w ust. 4, o przyczynach odrzucenia propozycji dokonania zmiany wraz ze wskazaniem tych przyczyn.
6. Każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony, o wyjaśnienie treści wniosku, o którym mowa w ust. 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-22 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP - założenie konta leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowy opis dotyczący sposobu złożenia oferty jest zawarty w rozdziale XV SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-22 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: dostawy realizowane będą sukcesywnie przez ok. 6 miesięcy tj. od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Przedmiot zamówienia należy dostarczać sukcesywnie według zgłoszonego zapotrzebowania w trakcie trwania umowy na adresy placówek wskazanych w rozdziale I SWZ.
3. Dostawy będą realizowane w godzinach od 8.00-10.00.
4. Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia będzie zgłaszane telefonicznie przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminach wynikających z potrzeby uzupełnienia danego towaru. Termin i wielkość dostaw każdorazowo będą określane przez Zamawiającego telefonicznie lub e-mailowo, w zależności od zapotrzebowania na 24 godziny przed umówioną datą dostawy. Ostateczny termin zgłoszenia zapotrzebowania na towar zostanie ustalony w oparciu o treść oferty Wykonawcy. Skrócenie bowiem ww. terminu stanowi kryterium oceny ofert.
Wadium:
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być ‎wniesione w jednej lub kilku niżej podanych formach
w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu na rachunek Zamawiającego na konto 83 1030 1508 0000 0005 5112 9004 z dopiskiem: Dostawa mięsa i wędlin;
2) ‎gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy określony w ust. 3 pkt 1).
Szacunkowa wartość zamówienia:
Wartość zamówienia określona w sekcji 4.1.5 niniejszego ogłoszenia to kwota 385704 PLN. Na wartość tą składa się: zamówienie podstawowe o wartości - 257136 PLN oraz opcja o wartości - 128 568 PLN.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wyrzucenie obornika od koni i cieląt - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wyrzucenie obornika od koni i cieląt. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Usługi cateringowe dla Ustki
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Dostawa odczynników chemicznych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: ,, Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych w 2022 roku ''
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI