Pasze dla zwierząt

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pasze dla zwierząt
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
 • Termin składania wniosków2022-03-30
 • ZamawiającyINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-21
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00092853
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Pasze dla zwierząt

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Pasteura 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-093

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nencki.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nencki.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowo-badawcza i edukacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pasze dla zwierząt

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-431c4dd4-a90d-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00092853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010975/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Pasze dla zwierząt

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie podmiotowych środków dowodowych (o ile są wymagane) innych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji -odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail Zamawiającego:
przetargi@nencki.edu.pl .
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem miniPortalu, adres:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, składane są za pomocą poczty elektronicznej i powinny mieć formę załącznika do wiadomości email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
1) Wykonawca przekazuje korespondencję na adres email Zamawiającego (przetargi@nencki.edu.pl) ;
2) Zamawiający przekazuje korespondencję na adres email Wykonawcy wskazany w oświadczeniu/wniosku (dotyczy korespondencji przekazywanej przed czynnością otwarcia ofert), po otwarciu ofert na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę "do korespondencji" w Ofercie;
3) w tytule wiadomości mailowej należy podać numer/oznaczenie postępowania:AZP-261 -13/2022.
Za termin przekazania korespondencji, tj. wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się termin ich wysłania na adresy e-mail.
Wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ i inne informacje proceduralne Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zamieszczona została w ROZDZIALE II SWZ (specyfikacji warunków zamówienia) dla tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP-261-13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostarczanie do siedziby Zamawiającego pięciu (5) rodzajów pasz dla gryzoni laboratoryjnych (mysz, szczur), zwanej także towarem. Każdorazowa dostawa następować będzie po złożeniu zamówienia częściowego określającego rodzaj paszy i jej ilość, stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego.
Przewidywane zapotrzebowanie roczne, na następujące rodzaje pasz:
1) pasza bytowa dla myszy i szczurów, niskofitoestrogenowa, do autoklawowania – 10 000 kg,
2) pasza hodowlana dla myszy, do autoklawowania – 10 000 kg,
3) pasza hodowlana dla szczurów, do autoklawowania – 3 000 kg,
4) pasza bytowa dla myszy, sterylizowana promieniami gamma (pakowana próżniowo) w opakowaniach 2-4 kg – 600 kg,
5) pasza hodowlana dla myszy, sterylizowana promieniami gamma (pakowana próżniowo) w opakowaniach 2-4 kg – 400 kg.
Zamawiający wymaga na etapie realizacji zamówienia (po podpisaniu umowy) dołączania do każdej dostawy; raportu potwierdzającego powtarzalność składu dostarczonej partii paszy wydanego przez laboratorium zewnętrzne (nie producenta paszy), obejmującego minimum następujące parametry: składniki surowe w paszy (białko, błonnik, tłuszcz) oraz minerały (sód, wapń i fosfor). Dopuszczalne odstępstwa to +/- 0,5% wagowego w stosunku do zadeklarowanej wartości dla składników surowych i 0,05% wagowego w stosunku do zadeklarowanej wartości w przypadku minerałów, oraz raportu z analiz mikrobiologicznych pasz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15710000-8 - Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta podlega odrzuceniu zgodnie z zasadami określonymi w art.
26, ust. 1 Pzp. Oferty nieodrzucone będą oceniane według poniżej opisanych kryteriów. Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Waga danego kryterium równa się maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium. Punktacja obliczana jest w zaokrągleniu do setnych części punktu. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych w SWZ wzorów i zasad.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wielkość opakowań

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wyznacza warunek udziału w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4) (zdolności zawodowe), w związku z art. 116 Pzp, dotyczący doświadczenia.
Określenie warunku: Wykonawca musi posiadać umiejętności praktyczne, warunkujące zdolność do należytego wykonania dostaw objętych niniejszym zamówieniem, tzn. musi należycie zrealizować, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej trzy (3) zamówienia na paszę dla gryzoni laboratoryjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Zamawiający zarząda złożenia; Oświadczenia o aktualności informacji, zawartych w złożonym wraz z Ofertą Oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: na potwierdzenie spełnienia postawionego w postępowaniu warunku udziału Zamawiający zarząda złożenia; wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

do Oferty Wykonawca jest obowiązany załączyć:
1) certyfikat ISO 9001:2015 (lub nowszy) wydany dla producenta paszy przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania w ust. 5 pkt 1 niniejszego Rozdziału;
2) oryginalne katalogi producenta zawierające szczegółowe opisy parametrów oferowanej paszy -dopuszcza się wydruki ze stron internetowych producenta. Jeżeli katalog/katalogi sporządzone są w języku angielskim Zamawiający nie wymaga jego/ich tłumaczenia na język polski. Zamawiający dopuszcza wydruki ze stron internetowych producenta lub wskazanie linku na stronie producenta do ww. katalogów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą składa również następujące dokumenty/oświadczenia:
Szablon oferty (wzór stanowi załącznik do SWZ).
Formularz oferty -Parametry (wzór stanowi załączniki do SWZ).
Informacja o złożeniu oferty, której wybór prowadzi/ nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (wzór stanowi załącznik do SWZ) -składana o ile dotyczy.
Informacja o zastrzeżeniu jawności treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wzór stanowi załącznik do SIWZ) -składana o ile dotyczy.
Informacja o powierzeniu/nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom (wzór stanowi załącznik do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, potwierdzający udostępnienie dla Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzający w swej treści, że określony w art. 118 ustawy Pzp potencjał został faktycznie udostępniony (wzór stanowi załącznik do SWZ) -składane o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy -Pzp -składane o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcja), są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do Oferty w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym; zaufanym, lub osobistym, lub kwalifikowanym, przez osoby uprawnione do reprezentowania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1292) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
1) Oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników dotyczą ustalenia tego Rozdziału.
2) Oferta spółki cywilnej musi być podpisana przez wszystkich wspólników lub zawierać pełnomocnictwo opisane w ust. 1 lub dokument, z którego wynika pełnomocnictwo (np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę).
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
4. Brak podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać samodzielnie. Dokumenty/oświadczenia dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składane są osobno przez każdego z Wykonawców (jeśli zostały określone w SWZ).
5. Zamawiający nie określa sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia postawionego warunku udziału. Warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie, tzn. iż dokumenty/oświadczenia dotyczące potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo Wszyscy Wykonawcy wspólnie.
6. Dokumenty/oświadczenia dotyczące Wykonawcy są podpisywane odpowiednio przez tego Wykonawcę, którego dotyczą.
7. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , za pośrednictwem ePuap.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca chcący wziąć udział w postępowaniu o zamówienie musi zapoznać się z treścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) -tylko całościowe zapoznanie się z tekstem SWZ (dostępna na miniPortalu) umożliwi skuteczne złożenie oferty.
Wykonawca podczas czynności składania ofert winien posługiwać się jedynie identyfikatorem Postępowania z miniPortalu. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy eZamówienia, uwidoczniony w niniejszym ogłoszeniu (patrz: Sekcja II pkt 2.4), jego oferta nie pojawi się na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wyrzucenie obornika od koni i cieląt - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wyrzucenie obornika od koni i cieląt. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI