Dostawa mięsa, wędlin i artykułów drobiowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa mięsa, wędlin i artykułów drobiowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Syrena” w III i IV kwartale 2022 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-15
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej "Syrena"
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00239537
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mięsa, wędlin i artykułów drobiowych dla mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej „Syrena” w III i IV kwartale 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006377177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Syreny 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-150

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: alebek@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpssyrena.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mięsa, wędlin i artykułów drobiowych dla mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej „Syrena” w III i IV kwartale 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2e249cc-fc40-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239537

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00238542/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa mięsa, wędlin i artykułów drobiowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Syrena” w III i IV kwartale 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, zwanej dalej Portalem oraz poczty elektronicznej.
- z zastrzeżeniem, iż oferta oraz uzupełniane dokumenty mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą ePUAP. Uwaga: Wykonawca składając ofertę
za pośrednictwem ePUAP musi ją zaszyfrować.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza
do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP na stronach internetowych dedykowanych tym systemom.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi
150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w mini Portalu klikając w opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania
na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami Rozdz.II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.DAG.ZA.260.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa, wędlin i artykułów drobiowych
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Syrena” w III i IV kwartale 2022 r. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać jakościowo szczegółowym normom handlowym (branżowym) i ogólnej normie handlowej określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Oferowane produkty powinny spełniać następujące minimalne wymagania jakościowe.
Mięso – świeże, niemrożone i nierozmnażane, barwa charakterystyczna dla danego gatunku mięsa, bez przerostów tłuszczu i wylewów krwawych, bez obcych zapachów mogących świadczyć o nieświeżości, procesie namnażania bakterii.
Wędliny - świeże, niemrożone i nierozmrażane, bez żył, ścięgien, chrząstek. Smak, barwa
i zapach charakterystyczne dla danego gatunku wędlin, bez obcych zapachów mogących świadczyć o nieświeżości .
Drób – świeży, schłodzony, barwa naturalna, niedopuszczalny obcy zapach, bez pozostałości piór na skórze; piersi z kurczaka – bez ścięgien, żył i skóry.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131130-5 - Wędliny

15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) posiadają zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
b) posiadają zgłoszoną działalność podlegającą urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia albo posiadają zgłoszoną działalność rejestrowaną związaną z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją produktów pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. z późn. zm.
o produktach pochodzenia zwierzęcego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunki
w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z dostarczaniem mięsa i wędlin o wartości
co najmniej 100.000,00 zł brutto w ciągu roku (Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości zamówień tzn. wymaga jednej umowy o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto w okresie 1 roku).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zarówno wobec Wykonawcy, jak również wobec podmiotów - jeśli na ich zasoby Wykonawca się powołuje
i wobec podwykonawców, jeśli zamierza powierzyć im wykonanie części zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu Wykonawcy wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 7 do SWZ;
4. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
5. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6.Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Potwierdzenie zgłoszenia właściwemu organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie
z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
o którym mowa w Rozdz. VII ust. 2 pkt. 2 lit. a.
2. Aktualna decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie
z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
w sprawie wpisu do rejestru oraz zatwierdzenia zakładu podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo aktualna decyzja właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej, wydana na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. z późn. zm. o produktach pochodzenia zwierzęcego: w sprawie wpisu
do rejestru oraz zatwierdzenia zakładu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego lub inną działalność podlegającą rejestracji
na podstawie przepisów ustawy (ze wskazaniem produktów pochodzących z zakładu które mogą być wprowadzane na rynek na terytorium RP), o której mowa
w Rozdz. VII ust. 2 pkt. 2 lit. b.
3. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; przed upływem terminu składania ofert - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,
o której mowa w Rozdz. VII ust. 2, pkt. 4.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje
się na te zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Wypełniona kalkulacja cenowa – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w formie aneksu do umowy
w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego, w zakresie determinowanym tymi zmianami,
2) zmiany cen stałych na poszczególne asortymenty nie wcześniej niż po dwóch miesiącach realizacji umowy w wysokości odpowiadającej wzrostom lub spadkom cen, określonej we „wskaźnikach cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych” opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny,
3) w przypadku działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne
o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w zakresie determinowanym wystąpieniem siły wyższej,
4) w przypadku zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym w szczególności przepisów dotyczących stanu epidemii COVID-19, utrudniających lub uniemożliwiający realizację umowy,
5) zmianę nieistotnych elementów przedmiotu zamówienia na inne, nie przewidziane
w opisie przedmiotu zamówienia elementy, jeśli w toku realizacji umowy takie rozwiązanie będzie bardziej korzystne dla Zamawiającego,
6) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, w sytuacji,
gdy Wykonawca wskazał, jak również i nie wskazał w formularzu ofertowym,
iż realizację części zamówienia powierzy podwykonawcom - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy,
7) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego),
8) korygowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

NAJNOWSZE ZLECENIE
Firma sprzątająca poszukuje pracownika do sprzątania klatek schodowych - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania06-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma sprzątająca poszukuje pracownika do sprzątania klatek schodowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI